Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 144/2013 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 144/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 6

(1)
Ministerstvo rozhoduje o udelení licencie na obchodovanie s určenými výrobkami na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Podmienkou udelenia licencie je
a)
písomná žiadosť o udelenie licencie,
b)
žiadateľ má uzatvorenú zmluvu so zahraničným obchodným partnerom, ktorej predmetom je obchod s konkrétnym druhom, hodnotou a množstvom určených výrobkov,
c)
žiadateľ je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera,
e)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,22)
f)
názov určeného výrobku, jeho presnú identifikáciu alebo špecifikáciu,
g)
množstvo určeného výrobku vyjadrené v merných jednotkách,
h)
navrhovanú dobu platnosti licencie, názov štátu, z ktorého sa určený výrobok odosiela alebo do ktorého sa určený výrobok posiela,
i)
celkovú hodnotu určených výrobkov vyjadrenú v eurách,
j)
identifikačné údaje výrobcu určeného výrobku, ak sú známe, a krajinu pôvodu určeného výrobku,
k)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania konečného užívateľa,
l)
účel použitia určených výrobkov,
m)
spôsob vykonania dopravy a trasy, po ktorých sa majú určené výrobky dopraviť na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky,
n)
adresu priestorov, v ktorých žiadateľ skladuje alebo bude skladovať určené výrobky,
o)
pri pyrotechnických výrobkoch množstvo pyrotechnickej zlože nachádzajúcej sa v určenom výrobku v hmotnostnej jednotke,
p)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že skutočnosti uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé,
q)
dátum vyhotovenia žiadosti a podpis žiadateľa.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú:
a)
originál písomných dokladov alebo ich úradne osvedčené kópie preukazujúce skutočnosti uvedené v odseku 2 a odseku 3 písm. d) až q),
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú určené výrobky,
c)
potvrdenie zhody vydané autorizovanou osobou alebo certifikát vydaný notifikovanou osobou,24)
d)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo požiada.
(5)
Pri vývoze z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o konečnom použití vydaný alebo potvrdený príslušným štátnym orgánom štátu konečného užívateľa alebo iný doklad vydaný alebo potvrdený príslušným štátnym orgánom štátu konečného užívateľa preukazujúci skutočnosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorého platnosť je šesť mesiacov od vydania dokladu a ktorý obsahuje
a)
názov štátu konečného užívateľa určených výrobkov,
b)
obchodné meno vývozcu z územia Slovenskej republiky,
c)
obchodné meno dovozcu, ktorý dodáva určené výrobky konečnému užívateľovi,
d)
obchodné meno konečného užívateľa, ak ním nie je dovozca určených výrobkov,
e)
presnú špecifikáciu a množstvo určených výrobkov,
f)
doložku zakazujúcu ďalší vývoz určených výrobkov bez súhlasu ministerstva,
g)
čitateľné meno a priezvisko zástupcu príslušného štátneho orgánu štátu konečného užívateľa a oprávnenej osoby konečného užívateľa a odtlačok pečiatky orgánu príslušného štátneho orgánu štátu konečného užívateľa.
(6)
Pri transfere z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o konečnom použití potvrdený konečným užívateľom preukazujúci skutočnosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorého platnosť je šesť mesiacov od jeho vydania a ktorý obsahuje
a)
názov štátu konečného užívateľa určených výrobkov,
b)
obchodné meno dodávateľa transferu z územia Slovenskej republiky,
c)
obchodné meno prijímateľa transferu, ktorý dodáva určené výrobky konečnému užívateľovi,
d)
obchodné meno konečného užívateľa, ak ním nie je prijímateľ transferu určených výrobkov,
e)
presnú špecifikáciu a množstvo určených výrobkov,
f)
doložku zakazujúcu ďalší transfer určených výrobkov bez súhlasu ministerstva,
g)
čitateľné meno a priezvisko oprávnenej osoby konečného užívateľa.
(7)
Prílohou k žiadosti o udelenie licencie na transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode sú:
a)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať s určenými výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode,
b)
povolenie na nadobúdanie určených výrobkov uvedenených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode,25)
c)
doklad o tom, že žiadateľ alebo konečný užívateľ má zabezpečené riadne skladovanie určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode, ktoré neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb,26)
d)
kópia osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu27) alebo zmluva s prepravcom o preprave nebezpečných vecí,
e)
vyhlásenie o zhode28) alebo kópie príslušných certifikátov, a ak bolo posúdenie zhody vykonané notifikovanou osobou z iného členského štátu Európskej únie, aj potvrdenie zhody návodu na použitie vydané notifikovanou osobou zo Slovenskej republiky,
f)
vyplnený sprievodný formulár na transfer určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode v rámci členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu,29)
g)
súhlas krajiny určenia s vývozom určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode.
(8)
Prílohou k žiadosti o udelenie licencie na transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sú:
a)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať s určenými výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode,
b)
doklad o tom, že žiadateľ je oprávnený nadobúdať určené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode triedy III, IV a podtriedy T2 a kategórie 4 P2aT2,30)
c)
doklad o tom, že žiadateľ alebo konečný užívateľ má zabezpečené riadne skladovanie určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode, ktoré neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb,31)
d)
kópia osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu27) alebo zmluva s prepravcom o preprave nebezpečných vecí,
e)
vyhlásenie o zhode32) alebo kópia príslušných certifikátov; ak bolo posúdenie zhody vykonané notifikovanou osobou z iného členského štátu Európskej únie, aj potvrdenie zhody návodu na použitie vydané notifikovanou osobou zo Slovenskej republiky,
f)
doklad podľa písmena e) môže žiadateľ nahradiť potvrdením od notifikovanej osoby, že na určených výrobkoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode bola posúdená zhoda s technickým predpisom33) vydaným na tento účel.
(9)
Žiadateľ pri vývoze určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode mimo územia členských štátov Európskej únie môže podať žiadosť o udelenie
a)
jednorazovej licencie na vývoz,34)
b)
licencie na viacnásobný vývoz35) alebo
c)
globálnej licencie na vývoz.36)
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú:
a)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,36a)
b)
doklady a údaje podľa osobitného predpisu.37)
(11)
Pri reexporte určených výrobkov žiadateľ podáva žiadosť o dovoz alebo príjem transferu súčasne so žiadosťou o vývoz alebo odoslanie transferu.
(12)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.36a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore