Zákon o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 39/2011 účinný od 01.09.2018

Platnosť od: 26.02.2011
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD87DS2EUPPČL0

Zákon o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 39/2011 účinný od 01.09.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2011 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

pôsobnosť orgánov štátnej správy na kontrolu vývozu,1) prepravy, sprostredkovania a tranzitu2) položiek ...

b)

podmienky vývozu položiek s dvojakým použitím,4)

c)

povinnosti vývozcu,5) sprostredkovateľa,6) vlastníka alebo iného užívateľa položiek s dvojakým použitím, ...

d)

podmienky poskytovania sprostredkovateľskej služby7) týkajúcej sa položiek s dvojakým použitím,

e)

podmienky vydania medzinárodného dovozného certifikátu (ďalej len „dovozný certifikát“),

f)

podmienky poskytovania technickej pomoci,

g)

podmienky prepravy položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský ...

h)

výkon kontroly vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím,

i)

priestupky a iné správne delikty na úseku vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím. ...

§ 2 - Zoznam položiek s dvojakým použitím

Zoznam položiek s dvojakým použitím (ďalej len „kontrolný zoznam“), na ktorých vývoz, prepravu a sprostredkovanie ...

§ 3 - Orgány štátnej správy na kontrolu vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým ...
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy na kontrolu vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým ...

(2)

Štátnymi orgánmi na kontrolu vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím (ďalej ...

a)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
e)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky9) colný kriminálny úrad10) a colné úrady,11)
f)
Slovenská informačná služba,
g)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad jadrového dozoru“).
(3)

Orgánmi kontroly tranzitu sú Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,9) colný kriminálny úrad10) a colné ...

§ 4 - Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo

a)

rozhoduje o udelení, neudelení, pozastavení, zmene alebo zrušení povolenia na

1.

vývoz položiek s dvojakým použitím,

2.

vývoz položiek s dvojakým použitím prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov,

3.

poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím,

4.

prepravu položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov,

b)

vydáva dovozné certifikáty na jednotlivé položky s dvojakým použitím,

c)

vedie evidenciu žiadostí o povolenie na vývoz, prepravu a sprostredkovateľské služby týkajúcich sa položiek ...

d)

vedie register vývozcov položiek s dvojakým použitím podľa § 17 (ďalej len „register“),

e)

vedie evidenciu sprostredkovateľov vývozu položiek s dvojakým použitím,

f)

vedie evidenciu udelených a zrušených povolení na vývoz, prepravu a vykonávanie sprostredkovateľských ...

g)

kontroluje v spolupráci s orgánmi kontroly dodržiavanie tohto zákona a osobitného predpisu,4)

h)

ukladá sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona a osobitného predpisu,4)

i)

spolupracuje, konzultuje s Európskou komisiou, Radou, príslušnými orgánmi členských štátov a poskytuje ...

j)

spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a orgánmi iných štátov zodpovednými za plnenie úloh v oblasti ...

k)

poskytuje údaje z evidencií a registrov vedených podľa tohto zákona orgánu kontroly podľa § 3 ods. 2 ...

§ 5 - Spolupráca ministerstva s orgánmi kontroly
(1)

Ministerstvo požiada o vyjadrenie príslušný orgán kontroly pred každým udelením povolenia na vývoz, ...

(2)

Orgány kontroly ministerstvu na jeho žiadosť predložia vyjadrenia k položkám s dvojakým použitím potrebné ...

(3)

Orgány kontroly predložia vyjadrenia podľa odseku 2 v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti ministerstva. ...

(4)

Ak lehota na predloženie vyjadrenia podľa odseku 3 nie je postačujúca, príslušný orgán kontroly o tom ...

(5)

Nesúhlasné vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby k udeleniu ...

(6)

Orgány kontroly na žiadosť ministerstva do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti predložia ministerstvu ...

(7)

Ak sa orgány kontroly v lehote podľa odseku 6 nevyjadria, predpokladá sa, že s udelením individuálneho ...

(8)

Ustanovenia odsekov 6 a 7 okrem predĺženia päťdňovej lehoty sa primerane použijú aj pri postupe podľa ...

(9)

Ministerstvo môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu, aby individuálne povolenie a rámcové ...

§ 6 - Vývoz a sprostredkovateľské služby, ktorých predmetom sú položky s dvojakým použitím
(1)

Vývozca môže zo Slovenskej republiky mimo územia členských štátov vyviezť položky s dvojakým použitím ...

(2)

Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovateľské služby, ktorých predmetom sú položky s dvojakým ...

§ 7 - Povinnosti vývozcu, sprostredkovateľa, vlastníka alebo iného užívateľa položiek s dvojakým použitím
(1)

Vývozca je povinný

a)
predložiť ministerstvu súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia potvrdenie o konečnom použití položiek ...
b)
dodržiavať podmienky ustanovené v povolení podľa § 8 ods. 1 písm. a) až c),
c)
predložiť ministerstvu do 10 dní od skončenia vývozu potvrdenie o overení dodávky vydané príslušným ...
d)
viesť evidenciu vývozov počas lehoty ustanovenej v osobitnom predpise,16) ktorá okrem údajov podľa osobitného ...
1.
hodnotu položky,
2.
označenie vývozného povolenia,
3.
dátum predaja položky s dvojakým použitím,
4.
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera a konečného užívateľa položky s dvojakým ...
5.
účel použitia položky s dvojakým použitím,
6.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, ...
e)
umožniť vykonanie kontroly orgánmi podľa § 26 až 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť,
f)
dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.18)
(2)

Sprostredkovateľ je povinný

a)
viesť evidenciu o sprostredkovateľských službách počas lehoty ustanovenej v osobitnom predpise,16) ktorá ...
b)
umožniť vykonanie kontroly orgánmi podľa § 26 až 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
(3)

Vlastník alebo iný užívateľ je povinný pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k položkám ...

(4)

Vývozca, sprostredkovateľ, vlastník a iný užívateľ sú povinní prijať opatrenia na zamedzenie zneužitia, ...

§ 8 - Druhy povolení
(1)

Vyviezť, prepraviť a vykonať sprostredkovateľské služby týkajúce sa položiek s dvojakým použitím možno ...

a)
individuálne povolenie,20)
b)
rámcové povolenie,21)
c)
všeobecné vývozné povolenie (ďalej len „všeobecné povolenie“),22)
d)
povolenie na prepravu,
e)
sprostredkovateľské povolenie.
(2)

Povolenie ministerstva na vývoz položiek s dvojakým použitím sa vyžaduje aj vtedy, ak

a)
tak ustanovuje osobitný predpis,23)
b)
vývozca položiek s dvojakým použitím neuvedených v kontrolnom zozname má dôvodné podozrenie, že položky ...
c)
ide o technickú pomoc podľa § 22.
(3)

Povolenie ministerstva na vývoz položiek s dvojakým použitím sa okrem odseku 2 vyžaduje, ak po splnení ...

(4)

Povolenie ministerstva sa v prípadoch uvedených v osobitnom predpise4) alebo v tomto zákone vyžaduje ...

§ 9 - Individuálne povolenie
(1)

O udelenie individuálneho povolenia je potrebné požiadať pri každej zmluve, ktorej predmetom je vývoz ...

(2)

Vývozca je povinný požiadať o individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím aj v prípade ...

a)
vývozu položky podľa § 8 ods. 2 písm. b),
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 22,
c)
ak tak ustanovuje osobitný predpis,26) alebo
d)
vývozu softvéru alebo technológie prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
(3)

Žiadosť o udelenie individuálneho povolenia obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera žiadateľa,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím podľa príslušných dokladov, jej číselné označenie podľa kontrolného ...
f)
názov krajiny, do ktorej sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím. ...
(4)

K žiadosti o individuálne povolenie sa priloží

a)
zmluva o budúcej zmluve28) o kúpe položiek s dvojakým použitím alebo zmluva medzi žiadateľom a jeho ...
b)
potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia, ...
c)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o vývoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, ...
d)
súhlasné stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky30) (ďalej len „úrad verejného ...
§ 10 - Udelenie individuálneho povolenia
(1)

Ministerstvo udelí individuálne povolenie rozhodnutím v lehote do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti. ...

(2)

Individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
d)
názov položky s dvojakým použitím, jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej množstvo a hodnotu, ...
e)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera žiadateľa, ...
f)
dátum skončenia platnosti individuálneho povolenia,
g)
ďalšie podmienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, ...
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)

V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho ...

(4)

Ministerstvo individuálne povolenie neudelí, ak

a)
vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ...
b)
sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky alebo
c)
nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.31)
§ 11 - Oznámenie o uskutočnení vývozu
(1)

Vývozca je povinný do 15 dní od skončenia vývozu oznámiť ministerstvu množstvo uskutočneného vývozu ...

(2)

Ak vývozca nevyužije individuálne povolenie, udelené povolenie je povinný do 15 dní vrátiť ministerstvu ...

§ 12 - Zrušenie a vrátenie individuálneho povolenia
(1)

Ministerstvo udelené individuálne povolenie rozhodnutím zruší, ak

a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom individuálnom povolení alebo vývozca porušil v súvislosti ...
(2)

Vývozca je povinný do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení individuálneho povolenia vrátiť ...

(3)

Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení individuálneho povolenia nemá odkladný účinok.

(4)

Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením individuálneho povolenia z dôvodu podľa odseku 1 písm. ...

§ 13 - Rámcové povolenie
(1)

Ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa môže udeliť rámcové povolenie, ak sa predpokladajú ...

(2)

Žiadosť o udelenie rámcového povolenia obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
d)
názov položky s dvojakým použitím a jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej predpokladané ...
e)
názvy krajín, do ktorých sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
f)
účel použitia položky s dvojakým použitím,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa, ak je v čase podania žiadosti ...
(3)

K žiadosti o rámcové povolenie sa priloží

a)
zoznam zahraničných obchodných partnerov,
b)
uzavreté zmluvy alebo zmluvy o budúcich zmluvách28) medzi žiadateľom a jeho zahraničnými obchodnými ...
c)
potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím nie starším ako šesť mesiacov vyhotovené ...
d)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o vývoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, ...
e)
súhlasné stanovisko úradu verejného zdravotníctva, ak ide o vývoz vysoko rizikových biologických agensov ...
§ 14 - Udelenie rámcového povolenia
(1)

Ministerstvo udelí rámcové povolenie rozhodnutím v lehote do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti.

(2)

Rámcové povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo vývozcu na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
d)
názov položky s dvojakým použitím a jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, celkové množstvo ...
e)
názvy krajín, do ktorých môže vývozca vyvážať položku s dvojakým použitím,
f)
dátum skončenia platnosti rámcového povolenia a lehoty na priebežné hlásenia o realizácii jednotlivých ...
g)
ďalšie podmienky, na základe ktorých možno vyviezť položku s dvojakým použitím, vrátane podmienok vývozu ...
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)

V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného rámcového povolenia. ...

(4)

Ministerstvo rámcové povolenie neudelí, ak

a)
vývozca porušil v súvislosti s vývozom položiek s dvojakým použitím všeobecne záväzný právny predpis ...
b)
sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, alebo
c)
nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.31)
§ 15 - Zrušenie a vrátenie rámcového povolenia
(1)

Ministerstvo udelené rámcové povolenie rozhodnutím zruší, ak

a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení alebo vývozca porušil v súvislosti s vývozom položiek ...
(2)

Vývozca je povinný do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení rámcového povolenia vrátiť ministerstvu ...

(3)

Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení rámcového povolenia nemá odkladný účinok.

(4)

Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením rámcového povolenia z dôvodu podľa odseku 1 písm. ...

§ 16 - Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecným povolením je

a)
všeobecné povolenie Spoločenstva,32)
b)
národné všeobecné povolenie.33)
(2)

Všeobecné povolenie podľa odseku 1 písm. b) umožňuje vývoz určenej položky s dvojakým použitím do krajín ...

§ 17 - Využívanie všeobecného povolenia
(1)

Vývozca, ktorý má v úmysle vyvážať položky s dvojakým použitím na základe všeobecného povolenia, je ...

a)
číslo všeobecného povolenia,
b)
obchodné meno alebo názov, sídlo a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, identifikačné číslo ...
(2)

K žiadosti o registráciu sa priloží potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím nie starším ...

(3)

Ministerstvo zapíše vývozcu podľa odseku 1 do registra bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa predloženia ...

(4)

Vývozca podľa odseku 3 je povinný oznámiť ministerstvu akékoľvek zmeny údajov zapísaných v registri ...

(5)

Ak sa uskutoční vývoz na základe všeobecného povolenia vývozca podľa odseku 3 nepredkladá colnému úradu ...

(6)

Ministerstvo vymaže z registra vývozcu podľa odseku 3 uskutočňujúceho vývoz na základe všeobecného povolenia, ...

a)
uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje,
b)
porušil povinnosti podľa odseku 4 alebo
c)
počas dvoch rokov od zápisu do registra nevyviezol položky s dvojakým použitím.
(7)

Oznámenie o výmaze z registra ministerstvo zašle vývozcovi podľa odseku 3 a na vedomie Colnému riaditeľstvu ...

(8)

Vývozca podľa odseku 3 je povinný predložiť na žiadosť ministerstva v ním určenej lehote údaje o vývozoch ...

§ 18 - Sprostredkovateľské povolenie
(1)

Povinnosť požiadať o sprostredkovateľské povolenie má fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

(2)

Žiadateľ o udelenie sprostredkovateľského povolenia v žiadosti uvedie

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo sprostredkovateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby ...
b)
identifikačné číslo žiadateľa, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím. ...
(3)

K žiadosti o udelenie sprostredkovateľského povolenia sa priloží

a)
vyhlásenie o doteraz vykonávanej sprostredkovateľskej službe alebo vyhlásenie o tom, že žiadateľ doteraz ...
b)
vyhlásenie o tom, v akej tovarovej štruktúre položky s dvojakým použitím má v úmysle sprostredkovateľskú ...
§ 19 - Udelenie sprostredkovateľského povolenia
(1)

Ministerstvo udelí sprostredkovateľské povolenie rozhodnutím v lehote do 90 dní od predloženia úplnej ...

(2)

Sprostredkovateľské povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
identifikačné číslo žiadateľa, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
názov položky s dvojakým použitím, jej množstvo a hodnotu,
d)
tovarovú štruktúru sprostredkovanej položky s dvojakým použitím podľa názvu a číselného označenia,
e)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím, ...
f)
údaj o mieste, kde sa položky s dvojakým použitím nachádzajú.
(3)

Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie neudelí, ak

a)
žiadateľ porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú ...
b)
by jeho udelenie mohlo ohroziť zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
§ 20 - Zrušenie a vrátenie sprostredkovateľského povolenia
(1)

Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie rozhodnutím zruší, ak

a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky v udelenom sprostredkovateľskom povolení alebo vývozca porušil v súvislosti ...
(2)

Sprostredkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení sprostredkovateľského ...

(3)

Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení sprostredkovateľského povolenia nemá odkladný účinok.

(4)

Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením a odňatím sprostredkovateľského povolenia z dôvodu ...

§ 21 - Dovozný certifikát
(1)

Ministerstvo vydá dovozcovi pred dovozom položky s dvojakým použitím do Slovenskej republiky dovozný ...

(2)

Žiadosť o dovozný certifikát obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo dovozcu na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo dovozcu,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera dovozcu,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím, jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej množstvo, hodnotu, ...
f)
názov krajiny, z ktorej sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položky s dvojakým použitím, ...
h)
vyhlásenie o konečnom použití položky s dvojakým použitím.
(3)

K žiadosti o dovozný certifikát sa priloží

a)
uzavretá zmluva o budúcej zmluve28) o kúpe položky s dvojakým použitím alebo už uzavretá zmluva medzi ...
b)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o dovoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, ...
c)
súhlasné stanovisko úradu verejného zdravotníctva,30) ak ide o dovoz vysoko rizikových biologických ...
d)
ďalšie doklady, o ktoré požiada ministerstvo a budú potrebné na posúdenie predloženej žiadosti.
(4)

Ministerstvo dovozný certifikát nevydá, ak

a)
dovozca porušil v období posledných piatich rokov tento zákon a osobitné právne predpisy35) týkajúce ...
b)
vyhlásenie o konečnom použití uvedené v žiadosti nezaručuje, že položka s dvojakým použitím nebude použitá ...
c)
nie sú splnené podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3 a osobitným predpisom,36) alebo
d)
je to odôvodnené bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.
(5)

Dovozca, ktorému bol vydaný dovozný certifikát, je povinný

a)
počas troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa dovoz položky s dvojakým použitím uskutočnil, ...
1.
názov a číselné označenie položky podľa kontrolného zoznamu,
2.
množstvo a hodnotu položky,
3.
označenie dovozného certifikátu,
4.
umiestnenie položky s dvojakým použitím,
5.
účel použitia položky s dvojakým použitím a
6.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, ...
b)
pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k položke s dvojakým použitím písomne upozorniť ďalšieho ...
c)
umožniť vykonanie kontroly orgánmi podľa § 26 až 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
(6)

Ak dovozca dovozný certifikát nevyužije, vráti ho ministerstvu do 30 dní od skončenia jeho platnosti ...

§ 22 - Poskytovanie technickej pomoci
(1)

Technická pomoc na účely tohto zákona je akákoľvek technická pomoc poskytnutá mimo územia členských ...

(2)

Poskytovanie technickej pomoci sa na účely tohto zákona považuje za vývoz.

(3)

Na poskytovanie technickej pomoci mimo územia členských štátov sa vyžaduje povolenie podľa § 9, ak je ...

a)
je určená na použitie v spojitosti s vývojom, výrobou, manipuláciou, prevádzkou, údržbou, skladovaním, ...
b)
sa týka vojenských konečných užívateľov, ktorí používajú technickú pomoc na iné účely, ako sú uvedené ...
(4)

Povolenie podľa § 9 sa nevyžaduje na technickú pomoc poskytovanú

a)
v krajine uvedenej v osobitnom predpise,37)
b)
odovzdaním informácií, ktoré sú predmetom základného alebo aplikovaného vedeckého výskumu podľa medzinárodných ...
c)
fyzickou osobou ústne a nevzťahujúcou sa na položky s dvojakým použitím podliehajúce kontrole medzinárodnými ...
§ 23 - Preprava položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov
(1)

Na prepravu položiek s dvojakým použitím podľa osobitného predpisu38) v rámci územia členských štátov ...

(2)

Povolenie ministerstva na prepravu položiek s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky na územie ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia na prepravu obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo osoby prepravujúcej položky s dvojakým použitím na území Slovenskej ...
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo osoby prepravujúcej položky s dvojakým použitím,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera osoby prepravujúcej ...
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím podľa príslušných dokladov, jej číselné označenie podľa kontrolného ...
f)
názov krajiny, do ktorej sa má položka s dvojakým použitím prepraviť,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím. ...
(4)

K žiadosti o povolenie na prepravu sa priloží

a)
zmluva o budúcej zmluve28) o kúpe položiek s dvojakým použitím alebo zmluva medzi osobou prepravujúcou ...
b)
potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia, ...
c)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o prepravu jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, ...
d)
súhlasné stanovisko úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,30) ak ide o prepravu vysoko ...
e)
ďalšie doklady, o ktoré požiada ministerstvo a budú potrebné na posúdenie predloženej žiadosti.
(5)

Osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím podľa osobitného predpisu,40) ktoré nie sú uvedené v ...

(6)

Osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky na územie iného členského ...

(7)

Ak osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím povolenie na prepravu nevyužije, vráti ho ministerstvu ...

(8)

Na povoľovacie konanie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10 a 12.

§ 24 - Zrušenie a vrátenie povolenia na prepravu
(1)

Ministerstvo udelené povolenie na prepravu rozhodnutím zruší, ak

a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení na prepravu alebo osoba prepravujúca položky s ...
(2)

Osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím je povinná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o ...

(3)

Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení povolenia na prepravu nemá odkladný účinok.

(4)

Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením povolenia na prepravu z dôvodu podľa odseku 1 písm. ...

§ 25 - Predbežný súhlas
(1)

Vývozca alebo sprostredkovateľ môže požiadať ministerstvo o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným ...

(2)

Žiadosť o predbežný súhlas obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo vývozcu alebo sprostredkovateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej ...
b)
identifikačné číslo vývozcu alebo sprostredkovateľa, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím podľa príslušných dokladov, jej číselné označenie podľa kontrolného ...
f)
názov krajiny, do ktorej sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
g)
obchodné meno a sídlo alebo adresu bydliska konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím.
(3)

Rozhodnutie o predbežnom súhlase podľa odseku 1 nie je záväzné na vydanie povolenia na vývoz podľa § ...

§ 26 - Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu4) a tohto zákona vykonáva ministerstvo a orgány kontroly v ...

(2)

Ministerstvo vykonáva kontrolu prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb ...

(3)

Ministerstvo písomne oznámi kontrolovanému subjektu začatie kontroly. Toto oznámenie obsahuje miesto, ...

(4)

Ministerstvo je oprávnené začať kontrolu aj bez predchádzajúceho oznámenia podľa odseku 3, ak hrozí, ...

(5)

Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný kontrolórom

a)
vytvoriť podmienky na uskutočnenie kontroly a zdržať sa konania a činností, ktoré by mohli ohroziť jej ...
b)
poskytnúť všetky požadované doklady a informácie aj mimo prevádzkových priestorov,
c)
umožniť skontrolovanie tovaru, na ktorý sa vzťahuje predmet kontroly, ak má takýto tovar k dispozícii, ...
d)
predložiť v priebehu kontroly dôkazné prostriedky preukazujúce jej tvrdenie,
e)
umožniť vstup do prevádzkových priestorov.
(6)

Pri kontrole sú kontrolóri oprávnení

a)
vyhotovovať kópie dokladov a požadovať potrebné vysvetlenia od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, ...
b)
zadržať originály dokladov a písomností, ak existuje podozrenie z porušenia tohto zákona alebo osobitného ...
(7)

Kontrolóri sú oprávnení pri kontrole odoberať vzorky. O odobratí vzorky sú kontrolóri povinní vydať ...

(8)

Ministerstvo nie je povinné poskytnúť kontrolovanému subjektu náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti ...

(9)

Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený

a)
počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku zisteniam kontroly,
b)
po oboznámení sa s návrhom protokolu podať v lehote určenej kontrolórmi námietky proti zisteniam kontroly. ...
(10)

O námietkach podľa odseku 9 písm. b) rozhoduje ministerstvo. Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno ...

(11)

Kontrolóri sú v súvislosti s výkonom kontroly povinní vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí ...

(12)

O vykonaní kontroly vyhotoví ministerstvo protokol o kontrole, ktorý obsahuje

a)
mená a priezviská kontrolórov, ktorí vykonali kontrolu,
b)
názov, sídlo alebo meno a priezvisko, miesto podnikania alebo bydlisko kontrolovaného subjektu,
c)
identifikačné číslo kontrolovaného subjektu,
d)
dátum a miesto, kde bola vykonaná kontrola,
e)
zistenia o kontrole a opatrenia vykonané v priebehu kontroly,
f)
opatrenia, ktoré budú vykonané na základe výsledkov kontroly,
g)
zoznam originálnych dokladov, ktoré boli zadržané pri kontrole,
h)
dátum spísania protokolu o kontrole,
i)
odtlačok úradnej pečiatky,
j)
podpisy kontrolórov, ktorí vykonali kontrolu.
(13)

Ministerstvo doručí kontrolovanému subjektu protokol o kontrole spolu s výzvou na jeho prerokovanie. ...

§ 27 - Predbežná kontrola
(1)

Na žiadosť ministerstva orgán kontroly vykoná predbežnú kontrolu zameranú na overenie údajov uvedených ...

(2)

Orgán kontroly môže aj pred predložením vyjadrení podľa § 5 ministerstvu vykonať predbežnú kontrolu ...

(3)

Ministerstvo vykoná predbežnú kontrolu aj na základe žiadosti príslušného orgánu krajiny dovozcu.

(4)

Orgán kontroly vykonávajúci predbežnú kontrolu podľa odsekov 1 a 2 oznámi výsledky kontroly ministerstvu ...

(5)

Ak ministerstvo koná na základe žiadosti príslušného orgánu krajiny dovozcu podľa odseku 3, výsledky ...

§ 28 - Priebežná kontrola
(1)

Colný kriminálny úrad, colné úrady a Slovenská informačná služba vykonávajú v mieste, kde sa položky ...

a)
plnenia povinností podľa § 7 a povinností podľa § 21 ods. 5,
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 22,
c)
vyvážaných položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v kontrolnom zozname, ak získajú informácie, ...
d)
ak o to požiada ministerstvo alebo príslušný orgán krajiny dovozcu prostredníctvom ministerstva.
(2)

Orgány podľa odseku 1 výsledky priebežnej kontroly oznámia ministerstvu v lehote podľa § 27 ods. 4.

(3)

Colný kriminálny úrad a Slovenská informačná služba sú oprávnení za podmienok ustanovených osobitnými ...

§ 29
(1)

Ministerstvo a orgány kontroly pri vykonávaní predbežnej a priebežnej kontroly podľa § 27 a 28 pri vykonávaní ...

(2)

Na vykonaní predbežnej a priebežnej kontroly sa môže zúčastniť príslušný orgán krajiny dovozcu, ak o ...

(3)

Colný úrad pri výkone kontroly položiek s dvojakým použitím môže tranzit43) takýchto položiek obmedziť, ...

§ 30

Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky evidenciu vyvezených ...

§ 31 - Súčinnosť tretích osôb

Dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ a sprostredkovateľ, ktorí vedú evidenciu nehnuteľného ...

§ 32 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a)
nepredloží súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia potvrdenie o overení dodávky podľa § 7 ods. 1 písm. ...
b)
nevedie evidenciu o sprostredkovateľských službách podľa § 7 ods. 2 písm. a) alebo neumožní vykonanie ...
c)
nepožiada o individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím v prípadoch podľa § 9 ods. ...
d)
neoznámi ministerstvu množstvo uskutočneného vývozu a nevráti udelené individuálne povolenie podľa § ...
e)
nevráti zrušené individuálne povolenie podľa § 12 ods. 2,
f)
nevráti zrušené rámcové povolenie podľa § 15 ods. 2,
g)
neoznámi zmeny údajov zapísaných v registri podľa § 17 ods. 4 alebo neoznámi ukončenie vývozu položky ...
h)
nepredloží údaje o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia podľa § 17 ods. 8,
i)
nevráti zrušené sprostredkovateľské povolenie podľa § 20 ods. 2,
j)
nevedie evidenciu o položke s dvojakým použitím podľa § 21 ods. 5 písm. a),
k)
nevráti dovozný certifikát podľa § 21 ods. 6,
l)
nevráti povolenie na prepravu podľa § 23 ods. 6 alebo ods. 7,
m)
nevráti zrušené povolenie na prepravu podľa § 24 ods. 2,
n)
poskytne technickú pomoc podľa § 22 v rozpore s týmto zákonom,
o)
prepraví položky s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným ...
p)
vyvezie, prepraví alebo sprostredkuje položky s dvojakým použitím z colného územia Európskej únie v ...
r)
uvedie alebo poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie povolenia.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), e) až i) uloží ministerstvo pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

(3)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. b) až d), j) až n) uloží ministerstvo pokutu od 500 eur do 5 000 ...

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. o) a r) uloží ministerstvo pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur.

(5)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. p) uloží colný úrad pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur.

(6)

Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.44)

§ 33 - Iné správne delikty
(1)

Iného správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a)
nepožiada o individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím v prípadoch podľa § 9 ods. ...
b)
neoznámi ministerstvu množstvo uskutočneného vývozu a nevráti udelené individuálne povolenie podľa § ...
c)
nevráti zrušené individuálne povolenie podľa § 12 ods. 2,
d)
nevráti zrušené rámcové povolenie podľa § 15 ods. 2,
e)
neoznámi zmeny údajov zapísaných v registri podľa § 17 ods. 4 alebo neoznámi ukončenie vývozu položky ...
f)
nepredloží údaje o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia podľa § 17 ods. 8,
g)
nevráti zrušené sprostredkovateľské povolenie podľa § 20 ods. 2,
h)
nevráti dovozný certifikát podľa § 21 ods. 6,
i)
nevráti povolenie na prepravu podľa § 23 ods. 6 alebo ods. 7,
j)
nevráti zrušené povolenie na prepravu podľa § 24 ods. 2,
k)
poskytne technickú pomoc podľa § 22 v rozpore s týmto zákonom,
l)
prepraví alebo vyvezie položky s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky v rozpore s týmto zákonom ...
m)
uvedie alebo poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie povolenia.
(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí colného deliktu, ak vyvezie položky s dvojakým ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí iného správneho deliktu aj vtedy, ak ako ...

(4)

Ministerstvo uloží za iný správny delikt podľa odsekov 1 a 3 pokutu od 30 000 eur do 350 000 eur alebo ...

(5)

Colný úrad uloží za colný delikt podľa odseku 2

a)
pokutu od 100 000 eur do 650 000 eur alebo do trojnásobku hodnoty položiek s dvojakým použitím, ak je ...
b)
prepadnutie položiek s dvojakým použitím.
(6)

Sankcie podľa odseku 5 môže colný úrad uložiť aj v súbehu.

(7)

Colný úrad a ministerstvo pri ukladaní sankcií podľa odsekov 4 a 5 prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku ...

(8)

Na prejednanie colného deliktu podľa odseku 2 je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická ...

§ 34
(1)

Pokutu podľa § 33 ods. 4 môže ministerstvo uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho ...

(2)

Sankcie podľa § 33 ods. 5 uloží colný úrad rozhodnutím; pri rozhodovaní o uložení pokuty podľa § 33 ...

(3)

Sankciu podľa § 33 ods. 5 môže colný úrad uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní colného deliktu ...

(4)

Pokuta uložená podľa § 33 ods. 4 a ods. 5 písm. a) je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti ...

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné ustanovenia
§ 35
(1)

Povolenia podľa tohto zákona a osobitného predpisu4) sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu ...

(2)

Poskytovaním údajov a vyhotovovaním odpisov z udelených povolení podľa tohto zákona nie sú dotknuté ...

§ 36

Colný úrad potvrdí dovozcovi po uskutočnenom dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad požaduje ...

§ 37
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak podkladom na vydanie rozhodnutia o neudelení individuálneho povolenia, rozhodnutia, o odňatí individuálneho ...

§ 38 - Prechodné ustanovenie
(1)

Povolenia na vývoz, prepravu a sprostredkovateľské povolenie týkajúce sa položiek s dvojakým použitím ...

(2)

Povoľovacie konanie začaté pred 1. aprílom 2011 sa dokončí podľa tohto zákona.

§ 39 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovujú ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v VIII. časti FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ v položke 154 písmená ...

b) Vydanie medzinárodného dovozného certifikátu, vyhlásenia konečného užívateľa a dovozného certifikátu ...

d) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, individuálneho vývozného povolenia, rámcového ...

j) Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolenia, licencie alebo dovozného certifikátu podľa ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 3)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 4)  Nariadenie (ES) č. 428/2009.
 • 5)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 6)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 7)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 8)  Príloha č. I nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 9)  § 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  § 11 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 9 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 13)  Čl. 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 14)  Čl. 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 15)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 16)  Čl. 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 17)  Čl. 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 18)  Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 20)  Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 21)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 22)  Čl. 2 ods. 9 a 11 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 23)  Čl. 4 ods. 1 až 3 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 24)  Čl. 4 ods. 1 a 5 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 25)  Čl. 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 26)  Čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 27)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom ...
 • 28)  § 50a Občianskeho zákonníka, § 289 až 292 Obchodného zákonníka.
 • 29)  § 14 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 17 zákona č. 218/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ...
 • 32)  Čl. 2 ods. 9 a príloha č. II nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 33)  Čl. 9 ods. 2 a 4 a príloha č. III c nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 34)  § 3 ods. 11 a § 14 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  Napríklad § 7 a 9 zákona č. 129/1998 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z., § 10 zákona č. 541/2004 ...
 • 37)  Časť 3 prílohy č. II nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 38)  Príloha č. IV nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 39)  Čl. 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 40)  Kategória 5 časť 2 prílohy č. I nariadenia (ES) č. 428/2009.
 • 41)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 42)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 43)  Nariadenie (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
 • 44)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 46)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore