Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD2 DS9 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 524/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 313/2018

Legislatívny proces k zákonu 313/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti ...

§ 2
Účel poskytovania dotácií
(1)

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový rok je možné poskytnúť ...

a)
národných kultúrnych pamiatok,
b)
projektov zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu,
c)
rozvoja športu.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) je možné poskytnúť na

a)
podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu,
b)
podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí,
c)
podporu športových podujatí nižších skupín,
d)
nákup športovej výbavy,
e)
projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry ...
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1)

Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie,
d)
nadácia,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,4) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu ...
i)
právnická osoba zriadená osobitným zákonom;5) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu ...
j)
medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný ...
l)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo ...
m)
verejná výskumná inštitúcia.5a)
(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu7) ani na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,
e)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
§ 4
(1)

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo ...

(2)

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby alebo na stavebné úpravy, podmienkou ...

§ 5
(1)

Dotáciu na účely podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie ...

(2)

Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo ...

§ 6
Spôsob poskytovania dotácií
(1)

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona žiadateľ predkladá písomne; vzor žiadosti ...

(2)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu8) je

a)
popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 a komentár k štruktúrovanému ...
c)
doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; táto povinnosť ...
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu ...
g)
kópia dokladu o pridelení IČO,
h)
kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, ...
i)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke,
j)
výpis z bankového účtu alebo výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva ...
(3)

Na účely podľa § 4 je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie aj

a)
údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ ...
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o ...
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia ...
(4)

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi úradom vlády ...

§ 7
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)

Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje úrad vlády. Člen komisie nesmie ...

(2)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených ...

(3)

Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní ...

§ 8
Zverejňovanie informácií
(1)

Úrad vlády zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce ...
c)
najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá ...
1.
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
8.
zloženie komisie,
9.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, ...
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní ...
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má úrad vlády k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)

Ustanovenia osobitného predpisu10) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 9
Kontrola a sankcie
(1)

Úrad vlády vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou11) a kontrolu ...

(2)

Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.12) ...

§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012
(1)

Žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do ...

(2)

Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra ...

(3)

Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok ...

a)
podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná úrad vlády,
b)
podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo vnútra ...
c)
podľa § 2 ods. 1 písm. i) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo životného ...
§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra ...

(2)

Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok ...

§ 9c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) v znení účinnom ...

(2)

Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí ...

Spoločné a zrušovacie ustanovenia
§ 10
(1)

Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.1a)

(2)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.13)

§ 11

Zrušuje sa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 č. 1029/2009-KVÚV o poskytovaní ...

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1a k zákonu č. 524/2010 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE [žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) až k) a písm. l)]

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 524/2010 Z. z.

  POPIS PROJEKTU

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 3 k zákonu č. 524/2010 Z. z.

  PROJEKT ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

  Prevziať prílohu - Vzor 04

Poznámky

 • 1a)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 ...
 • 5a)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 7)  § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 8)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 8a)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 9)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore