Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 16.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Štátne orgány, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD7 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 392/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 5
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a sprostredkovateľská činnosť

(1)
Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická osoba4) alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na obchodovanie“) a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na sprostredkovateľskú činnosť“) a ktorá má
a)
u právnickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur, ktoré musí tvoriť viac ako 51 % vkladov pochádzajúcich od tuzemských osôb a je bezúhonná,
2.
štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca dosiahli vek najmenej 25 rokov, majú trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky a sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní a spoľahliví, a
b)
u fyzickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur a
2.
dosiahla vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky a je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a spoľahlivá.
(2)
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť vydáva ministerstvo hospodárstva po vyjadrení Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby.6)
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 je žiadateľ o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť (ďalej len „žiadateľ“) povinný preukázať ministerstvu hospodárstva pri podaní žiadosti. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Ak dôjde po vydaní povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť k zmenám v skutočnostiach podľa § 6 odseku 1 písm. a) až d) a f), ktoré boli uvedené v žiadosti, žiadateľ je povinný tieto zmeny oznámiť ministerstvu hospodárstva do 30 dní od ich vzniku. Ministerstvo hospodárstva opraví rozhodnutie o vydaní povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Orgány podľa odseku 2 a Slovenská informačná služba sa k žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva hospodárstva a svoje vyjadrenie náležite odôvodnia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadria alebo ak svoje záporné vyjadrenie neodôvodnia, má sa za to, že s vydaním povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť súhlasia.
zobraziť paragraf
§ 6
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť

(1)
Písomná žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje
a)
názov, sídlo, miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
adresy prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
e)
predmet podnikania žiadateľa,
f)
obchodný názov, špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. a),
g)
navrhovanú dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť.
(2)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
doklad o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 1,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa, člena štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozorných orgánov a zodpovedného zástupcu a súhlas s ich spracovaním,
c)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 8 ods. 2,
d)
potvrdenie žiadateľa, že nie je vo vyrovnacom, v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní,8)
e)
vyhlásenie, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú výrobky obranného priemyslu, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,9)
f)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, o tom, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky ani colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
g)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,10)
h)
úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.11)
(3)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok,11a) ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť sa predkladá v šiestich rovnopisoch.
zobraziť paragraf
§ 7
Osoba bezúhonná a spoľahlivá

(1)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa § 6 ods. 2 písm. b) ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie povinností podľa § 39 ods. 1 až 3 alebo § 40 ods. 1 až 3 alebo nebola štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť alebo bola zrušená licencia podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d).
zobraziť paragraf
§ 36
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu

(1)
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom ich zberateľskej činnosti, vedie ministerstvo hospodárstva.
(2)
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(3)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu fyzických osôb obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
trvalý pobyt žiadateľa,
c)
rodné číslo žiadateľa,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že je spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý podľa § 7,
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, a
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(4)
K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 3 je žiadateľ povinný doložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7a)
(5)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu právnických osôb obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
d)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa, že sú spôsobilí na právne úkony a spoľahliví podľa § 7,
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, a
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(6)
K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 5 je žiadateľ povinný doložiť údaje žiadateľa, členov štatutárneho orgánu alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(7)
Ministerstvo hospodárstva zapíše žiadateľa do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8)
Po zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva vydá žiadateľovi osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, v ktorom uvedie
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti zberateľa,
c)
dátum vydania osvedčenia a
d)
číslo osvedčenia.
(9)
Ak zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu prestane spĺňať podmienky zápisu do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva zruší osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu do siedmich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedelo.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore