Všetky konsolidované znenia predpisu 455/1991

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2025 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2025
2 01.04.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
3 01.03.2024 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.03.2024 do 31.03.2024
4 01.07.2023 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.07.2023 do 29.02.2024
5 01.02.2023 8/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.02.2023 do 30.06.2023
6 01.01.2023 114/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
7 01.10.2022 256/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2022
8 01.09.2022 249/2022 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia 249/2022 účinný od 01.09.2022 do 30.09.2022
9 01.02.2022 500/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 500/2021 účinný od 01.02.2022 do 31.08.2022
10 01.08.2021 261/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 261/2021 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022
11 19.02.2021 75/2021 Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 75/2021 účinný od 19.02.2021 do 31.07.2021
12 01.11.2020 279/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2020 účinný od 01.11.2020 do 18.02.2021
13 01.10.2020 390/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.10.2020 do 31.10.2020
14 21.07.2020 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020
15 09.04.2020 73/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 73/2020 účinný od 09.04.2020 do 20.07.2020
16 01.02.2020 6/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 6/2020 účinný od 01.02.2020 do 08.04.2020
476/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 476/2019 účinný od 01.02.2020 do 08.04.2020
17 01.01.2020 356/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020
371/2019 Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020
18 01.09.2019 221/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
19 01.06.2019 139/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 139/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019
30/2019 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019
20 01.04.2019 9/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2019 účinný od 01.04.2019 do 31.05.2019
21 01.01.2019 276/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 276/2017 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 216/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
170/2018 Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
22 01.09.2018 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
23 01.07.2018 157/2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 01.07.2018 do 31.08.2018
24 20.05.2018 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 20.05.2018 do 30.06.2018
25 01.05.2018 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018
26 01.04.2018 56/2018 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 56/2018 účinný od 01.04.2018 do 30.04.2018
87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.04.2018 do 30.04.2018
27 01.01.2018 276/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 276/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018
292/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018
28 01.12.2017 289/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 289/2017 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017
29 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 30.11.2017
91/2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.07.2016 do 30.11.2017
30 20.05.2016 89/2016 Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 20.05.2016 do 30.06.2016
31 01.03.2016 412/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 412/2015 účinný od 01.03.2016 do 19.05.2016
32 01.01.2016 348/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 348/2015 účinný od 01.01.2016 do 29.02.2016
278/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 278/2015 účinný od 01.01.2016 do 29.02.2016
77/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 77/2015 účinný od 01.01.2016 do 29.02.2016
387/2015 Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 01.01.2016 do 29.02.2016
79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2016 do 29.02.2016
440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2016 do 29.02.2016
33 02.12.2015 331/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 331/2015 účinný od 02.12.2015 do 31.12.2015
34 15.11.2015 274/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 274/2015 účinný od 15.11.2015 do 01.12.2015
35 01.11.2015 266/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 266/2015 účinný od 01.11.2015 do 14.11.2015
272/2015 Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 272/2015 účinný od 01.11.2015 do 14.11.2015
36 01.10.2015 219/2014 Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.10.2015 do 31.10.2015
37 01.08.2015 128/2015 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.08.2015 do 30.09.2015
38 01.01.2015 399/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 399/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.07.2015
333/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 333/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.07.2015
39 01.12.2014 321/2014 Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.12.2014 do 31.12.2014
40 01.08.2014 204/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 204/2014 účinný od 01.08.2014 do 30.11.2014
41 01.07.2014 182/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2014 účinný od 01.07.2014 do 31.07.2014
42 01.06.2014 58/2014 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.06.2014 do 30.06.2014
43 01.04.2014 35/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 35/2014 účinný od 01.04.2014 do 31.05.2014
44 01.02.2014 1/2014 Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2014 do 31.03.2014
45 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 31.01.2014
46 01.08.2013 218/2013 Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2013 účinný od 01.08.2013 do 30.09.2013
47 01.07.2013 95/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 95/2013 účinný od 01.07.2013 do 31.07.2013
48 01.06.2013 94/2013 Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 94/2013 účinný od 01.06.2013 do 30.06.2013
49 15.03.2013 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 15.03.2013 do 31.05.2013
50 01.01.2013 447/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 447/2012 účinný od 01.01.2013 do 14.03.2013
314/2012 Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 314/2012 účinný od 01.01.2013 do 14.03.2013
51 01.12.2012 351/2012 Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2012 účinný od 01.12.2012 do 31.12.2012
52 01.11.2012 321/2012 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.11.2012 do 30.11.2012
53 01.09.2012 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.10.2012
54 01.01.2012 395/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.08.2012
568/2009 Zákon o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 568/2009 účinný od 01.01.2012 do 31.08.2012
324/2011 Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.08.2012
55 01.12.2011 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.12.2011 do 31.12.2011
392/2011 Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.12.2011 do 31.12.2011
56 01.08.2011 249/2011 Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 249/2011 účinný od 01.08.2011 do 30.11.2011
57 31.12.2010 556/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 556/2010 účinný od 31.12.2010 do 31.07.2011
58 11.06.2010 129/2010 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 11.06.2010 do 30.12.2010
59 01.06.2010 136/2010 Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 136/2010 účinný od 01.06.2010 do 10.06.2010
129/2010 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.06.2010 do 10.06.2010
60 01.01.2010 186/2009 Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2010 do 31.05.2010
61 01.12.2009 492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.12.2009 do 31.12.2009
62 01.01.2009 445/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 445/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2009
448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2009
63 01.04.2008 112/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2008 účinný od 01.04.2008 do 31.12.2008
64 01.01.2008 577/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 577/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.03.2008
65 01.10.2007 358/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 358/2007 účinný od 01.10.2007 do 31.12.2007
66 01.06.2007 193/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 193/2007 účinný od 01.06.2007 do 30.09.2007
218/2007 Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2007 účinný od 01.06.2007 do 30.09.2007
67 01.04.2007 99/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 99/2007 účinný od 01.04.2007 do 31.05.2007
68 15.01.2007 17/2007 Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17/2007 účinný od 15.01.2007 do 31.03.2007
69 01.07.2006 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.07.2006 do 14.01.2007
70 01.06.2006 126/2006 Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 126/2006 účinný od 01.06.2006 do 30.06.2006
71 01.01.2006 567/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov 567/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.05.2006
555/2005 Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.05.2006
491/2005 Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.05.2006
473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.05.2006
72 01.11.2005 470/2005 470/2005 účinný od 01.11.2005 do 31.12.2005
73 01.09.2005 351/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2005 účinný od 01.09.2005 do 31.10.2005
340/2005 Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2005 účinný od 01.09.2005 do 31.10.2005
74 18.08.2005 331/2005 Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 331/2005 účinný od 18.08.2005 do 31.08.2005
75 01.07.2005 93/2005 Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 01.07.2005 do 17.08.2005
8/2005 Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.07.2005 do 17.08.2005
76 01.03.2005 725/2004 Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.03.2005 do 30.06.2005
77 01.01.2005 624/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 624/2004 účinný od 01.01.2005 do 28.02.2005
650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2005 do 28.02.2005
656/2004 Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov 656/2004 účinný od 01.01.2005 do 28.02.2005
578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2005 do 28.02.2005
78 01.11.2004 544/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 544/2004 účinný od 01.11.2004 do 31.12.2004
533/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 533/2004 účinný od 01.11.2004 do 31.12.2004
79 01.09.2004 420/2004 Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 420/2004 účinný od 01.09.2004 do 31.10.2004
80 01.07.2004 347/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 347/2004 účinný od 01.07.2004 do 31.08.2004
350/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 350/2004 účinný od 01.07.2004 do 31.08.2004
365/2004 Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 365/2004 účinný od 01.07.2004 do 31.08.2004
81 01.05.2004 279/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 279/2001 účinný od 01.05.2004 do 30.06.2004
82 01.01.2004 602/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 602/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.04.2004
586/2003 Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.04.2004
515/2003 Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 515/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.04.2004
190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.04.2004
83 01.11.2003 423/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 423/2003 účinný od 01.11.2003 do 31.12.2003
84 01.09.2003 219/2003 Zákon o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 219/2003 účinný od 01.09.2003 do 31.10.2003
85 31.07.2003 245/2003 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2003 účinný od 31.07.2003 do 31.08.2003
86 01.01.2003 279/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 279/2001 účinný od 01.01.2003 do 30.07.2003
87 01.09.2002 506/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 506/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2002
88 01.07.2002 284/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 284/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.08.2002
261/2002 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.08.2002
89 30.12.2001 554/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 554/2001 účinný od 30.12.2001 do 30.06.2002
90 01.12.2001 488/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 488/2001 účinný od 01.12.2001 do 29.12.2001
91 01.09.2001 279/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 279/2001 účinný od 01.09.2001 do 30.11.2001
92 01.07.2001 223/2001 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.07.2001 do 31.08.2001
93 01.01.2001 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2001 do 30.06.2001
94 01.09.2000 268/2000 Zákon o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 268/2000 účinný od 01.09.2000 do 31.12.2000
95 01.08.2000 238/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2000 účinný od 01.08.2000 do 31.08.2000
236/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 236/2000 účinný od 01.08.2000 do 31.08.2000
96 01.07.2000 142/2000 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 142/2000 účinný od 01.07.2000 do 31.07.2000
97 01.05.2000 119/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 119/2000 účinný od 01.05.2000 do 30.06.2000
98 01.01.2000 264/1999 Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 264/1999 účinný od 01.01.2000 do 30.04.2000
263/1999 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 263/1999 účinný od 01.01.2000 do 30.04.2000
99 01.07.1998 143/1998 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.07.1998 do 31.12.1999
161/1998 Zákon o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 161/1998 účinný od 01.07.1998 do 31.12.1999
179/1998 Zákon o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 179/1998 účinný od 01.07.1998 do 31.12.1999
178/1998 Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 178/1998 účinný od 01.07.1998 do 31.12.1999
126/1998 Zákon o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov 126/1998 účinný od 01.07.1998 do 31.12.1999
194/1998 Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 194/1998 účinný od 01.07.1998 do 31.12.1999
129/1998 Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.07.1998 do 31.12.1999
100 01.06.1998 140/1998 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame 140/1998 účinný od 01.06.1998 do 30.06.1998
144/1998 Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.06.1998 do 30.06.1998
70/1998 70/1998 účinný od 01.06.1998 do 30.06.1998
101 01.04.1998 76/1998 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 76/1998 účinný od 01.04.1998 do 31.05.1998
102 01.01.1998 379/1997 Zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) 379/1997 účinný od 01.01.1998 do 31.03.1998
288/1997 Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.01.1998 do 31.03.1998
103 01.01.1997 290/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 290/1996 účinný od 01.01.1997 do 31.12.1997
289/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 289/1996 účinný od 01.01.1997 do 31.12.1997
104 01.10.1996 164/1996 164/1996 účinný od 01.10.1996 do 31.12.1996
105 24.07.1996 222/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/1996 účinný od 24.07.1996 do 30.09.1996
106 01.07.1996 123/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 123/1996 účinný od 01.07.1996 do 23.07.1996
107 01.01.1996 216/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov 216/1995 účinný od 01.01.1996 do 30.06.1996
108 01.12.1995 233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.1995 do 31.12.1995
109 01.10.1995 200/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.) 200/1995 účinný od 01.10.1995 do 30.11.1995
110 01.07.1994 132/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 132/1994 účinný od 01.07.1994 do 30.09.1995
111 01.01.1993 231/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti 231/1992 účinný od 01.01.1993 do 30.06.1994
112 28.12.1992 600/1992 Zákon o cenných papieroch 600/1992 účinný od 28.12.1992 do 31.12.1992
113 29.05.1992 231/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti 231/1992 účinný od 29.05.1992 do 27.12.1992
114 01.01.1992 účinný od 01.01.1992 do 28.05.1992
MENU
Hore