Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019

Platnosť od: 22.06.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Pracovné právo, Obchodné právo, Ústavné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS3EUPPČL1

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 177/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať ...

(2)

Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý ...

(3)

Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú

a)
register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,1)
b)
informačný systém katastra nehnuteľností,2)
c)
register trestov.3)
(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na služobný úrad4) a zamestnávateľa pri výkone ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť ...

(6)

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej ...

Čl. II

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., ...

V § 32 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra ...

Čl. III

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

V § 2a ods. 8 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako 3 mesiace“ a na konci sa ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:

„1ca) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...

1.

V § 4a ods. 4 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ea znie:

„3ea) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4a ods. 7 písmeno c) znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3ea) osoby, ktorá žiada o vydanie ...

Čl. V

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady ...

1.

V prílohe čl. III ods.1 písm. a) sa čiarka za slovom „splnomocnenie“ nahrádza spojkou „a“ ...

2.

V prílohe čl. III ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a predložiť výpis z obchodného registra“. ...

3.

V prílohe čl. III ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 18a ods. 2 posledná veta znie:

„Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:

„16aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 18a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

Čl. VII

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej ...

V § 10a odsek 3 znie:

„(3) Bezúhonný občan na účely tohto zákona je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

„4b) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Čl. VIII

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V § 10a ods. 2 písmeno b) znie:

„b) označenie nadobúdateľa prevádzaného majetku s uvedením jeho identifikačného čísla organizácie ...

Čl. IX

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

1.

V § 25a ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16bb znie:

„16bb) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 25a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.

3.

V § 25a ods. 11 písm. b) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

Čl. X

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať ...

2.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“. ...

3.

V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“. ...

4.

V § 46 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov a výpis z registra trestov ...

Čl. XI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...

V § 15c odsek 1 znie:

„(1) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15b ods. 2 uchádzač v žiadosti o zapísanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

Čl. XII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;2c) na tento účel je občan členského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:

„2ca) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

1.

V § 17f ods. 3 písm. d) sa slová „a dokladujú výpisom z registra trestov nie starším ako tri ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 3ka znejú:

„2a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 17f ods. 3 písm. g) sa slová „a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri ...

3.

V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Orgány verejnej moci a iné osoby podľa odseku 1 sú povinné bezplatne sprístupňovať a ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5ga a 5gb znejú:

„5ga) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

4.

V § 34b ods. 1 písm. a) sa za slová „z dokladu totožnosti“ vkladajú slová „a rodného listu“ ...

5.

V § 34b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje a doklady slúžiace na ...

6.

V § 34b ods. 2 sa za slovo „vyhotovovať“ vkladajú slová „a spracúvať“ a za slovo „totožnosti“ ...

7.

V § 41 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

8.

V § 43 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

9.

Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať bezúhonnosť fyzickej osoby uchádzajúcej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) § 83 a 83a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

1.

V § 8 ods. 3 písm. i) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až ôsmy bod.

2.

V § 9 ods. 6 písmeno d) znie:

„d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,13aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aaa znie:

„13aaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

3.

V § 14 ods. 1 sa slová „oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto ...

Čl. XV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 77d ods. 1 poslednej vete sa za slovami „právne úkony“ spojka „a“ nahrádza čiarkou ...

2.

V § 77d ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje navrhovanej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,28jca) ktoré obec ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28jca znie:

„28jca) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12aaaa a 12aaab znejú:

„12aaaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Správny orgán je povinný na účely výkonu verejnej moci získavať alebo používať údaje ...

3.

V § 7 ods. 4 sa slová „vlastníka domu alebo splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov a nebytových ...

4.

V § 7 odsek 8 znie:

„(8) Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých domov.“. ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších ...

6.

V § 7c ods. 8 posledná veta znie:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.12b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 8a ods. 5 prvej vete sa slová „na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ...

8.

Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018 Od 1. septembra 2018 do ...

Čl. XVII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska ...

V § 3b ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

Poznámka po čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

V § 28a ods. 2 tretia veta znie:

„Prílohou žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu31aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:

„31aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XIX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...

2.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola odsúdená ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 15aa znejú:

„15) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;3c) na tento účel je občan povinný poskytnúť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3caa znie:

„3caa) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXI

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...

V § 18 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXII

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

V § 23 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „bezúhonnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXIII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Občan v prijímacom konaní na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

„5) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5a) ...

Čl. XXIV

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

3.

V § 13 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) údaje právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť o povolenie, a údaje jej zodpovedného zástupcu ...

Čl. XXV

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú:

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ, odborný zástupca a osoby, ktoré sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1eab znie:

„1eab) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1h.

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

3.

V § 8 ods. 3 písm. f) sa slová „doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:

„1h) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 8 ods. 4 sa slová „e), g), h) a j)“ nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.

Čl. XXVI

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 37 ods. 3 prvej vete sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „alebo iného obdobného registra“ ...

„Ak žiadateľ nepredloží výpis z registra trestov, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXVII

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

1.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Žiadateľ k žiadosti doloží údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

2.

V § 9 ods. 1 druhej vete sa slová „doklad o jeho bezúhonnosti“ nahrádzajú slovami „údaje ...

„Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
identifikačné údaje žiadateľa,“.

2.

V § 19a ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) kópia dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb, ak žiadateľ nie je zapísaný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XXIX

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Občan v prijímacom konaní na preukázanie bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXX

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

V § 3 ods. 8 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4f znejú:

„4d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Doterajší odkaz 4f sa označuje ako odkaz 4g a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 4f sa označuje ...

Čl. XXXI

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. ...

1.

V § 3a ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

2.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená c) až k).

Čl. XXXII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie ...

2.

V § 45 ods. 2 v časti pred bodkočiarkou sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „obchodného ...

3.

V § 45 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „v celom rozsahu“ sa vkladajú slová ...

4.

V § 46 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ...

5.

V § 46 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Údaje podľa odseku 2 písm. c) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

7.

V § 56 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „obchodného registra“ sa vkladajú ...

8.

V § 56 ods. 3 v časti pred bodkočiarkou sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „v celom ...

9.

V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

10.

V § 57 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis ...

11.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Údaje podľa odseku 2 písm. a) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

12.

V § 60 ods. 9 sa slová „§ 57 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 2 písm. d)“. ...

13.

Za § 76dj sa vkladajú § 76dk a 76dl, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 76dk Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018 V konaní začatom pred ...

Čl. XXXIII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5a ods. 5 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

2.

V § 7a ods. 2 a § 31 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

3.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na tento účel doloží a) právnická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Údaje podľa odseku 2, § 14 ods. 4 písm. a) a § 22 ods. 11 písm. e) ministerstvo bezodkladne ...

5.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Uchádzač o osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu podá ministerstvu žiadosť, ktorá ...

6.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

7.

V § 21 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

8.

V § 22 ods. 11 písm. e) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa ...

9.

V § 24 ods. 5 písmená c) a d) znejú:

„c) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

10.

V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

11.

V § 31 ods. 5 písmeno f) znie:

„f) údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XXXIV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 5 ods. 5 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXXV

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 ...

V § 4 ods. 13 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

V § 6 ods. 5 poslednej vete a v § 236 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

V § 19a ods. 2 posledná veta znie: „Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje kandidáta ...

„Údaje podľa tretej vety samosprávny kraj bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:

„18ba) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. ...

V § 11c ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Čl. XXXIX

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XL

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 7 ods. 2 písmeno r) znie:

„r) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom ...

2.

V § 7 ods. 15 písm. a) sa slová „preukazujú a dokladujú odpisom“ nahrádzajú slovami „preukazujú ...

3.

V § 7 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16) Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 2 písm. ...

Doterajšie odseky 16 až 21 sa označujú ako odseky 17 až 22.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aaaa a 24aaab znejú:

„24aaaa) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 7a ods. 4 a § 28 ods. 16 sa slová „§ 7 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 15 a 16“. ...

5.

V § 9 ods. 6 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a sú povinné uložiť ...

6.

V § 38 ods. 3 prvej vete sa spojka „a“ za slovami „pobočke zahraničnej banky“ nahrádza čiarkou ...

7.

V § 38 ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.

8.

V § 38 ods. 5 sa slová „alebo Európskej centrálnej banke.35da)“ nahrádzajú slovami „alebo ...

Čl. XLI

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a slová „potvrdením ...

2.

V § 56 ods. 4 písm. c) sa slová „výpis z registra trestov osôb podľa odseku 2 písm. c) nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:

„53b) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 56 ods. 4 písm. d) sa slová „výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace“ ...

4.

V § 56 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. ...

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53c znie:

„53c) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...

5.

V § 59 ods. 5 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť Národnej ...

Čl. XLII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...

1.

V § 6 ods. 3 sa slová „výpis z registra trestov správcu nadácie nesmie byť starší ako tri ...

„Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

„1aaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Ak je zakladateľom nadácie zahraničná právnická osoba, prikladá sa k návrhu výpis z ...

3.

V § 19 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne člen orgánu nadácie údaje potrebné na vyžiadanie ...

Čl. XLIII

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona ...

1.

V § 35a ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.“.

2.

V § 35a odsek 4 znie:

„(4) K žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa prikladá úradne osvedčená kópia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Doterajší odkaz 36a sa označuje ako odkaz 36b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 36a sa ...

Čl. XLIV

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

1.

V § 5 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

2.

V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „a bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ...

3.

V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Na preukázanie bezúhonnosti občan poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

Čl. XLV

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. ...

1.

V § 4 ods. 8 písm. a) sa slová „preukáže väčšinový podiel vlastníctva“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 4 ods. 9 písm. c) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa odseku 8 písm. a) alebo výpis ...

3.

V § 34 ods. 3 písm. d) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) alebo ...

Čl. XLVI

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 27g ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,1c)“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

Čl. XLVII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 4 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a pripájajú sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 15 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a pripájajú sa ...

Čl. XLVIII

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

Čl. XLIX

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 4 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov13b) žiadateľa a fyzických osôb ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4 ods. 12 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“, za slovo „bezúhonnosti“ ...

„Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aaa znie:

„16aaa) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v ...

3.

V § 5 ods. 3 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej ...

Čl. L

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne právnická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 6 ods. 11 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Čl. LI

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).

2.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „odseku 9“ vkladajú slová „písm. a), c) a d)“.

3.

V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 3 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) žiadateľa, zodpovedného zástupcu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 3 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „b) a g),“.

6.

V § 3 ods. 6 písmeno b) znie:

„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)“.

7.

V § 3 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa čiarka ...

8.

V § 5 ods. 2 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.

9.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

10.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. b) a p)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a n)“.

Čl. LII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

V § 44 odsek 7 znie:

„(7) Skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) sa preukazujú výpisom z registra trestov. Na účel ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LIII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 69c znie:

„69c) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 bezodkladne zaslať ...

Čl. LIV

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej ...

V § 6 ods. 7 posledná veta znie:

„Prílohou k žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu23a) o náhradnom pozemku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. LV

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LVI

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 ...

V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie odpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LVII

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., ...

1.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov10) nie starším ako tri mesiace. Bezúhonnosť ...

2.

V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

„10aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

3.

V § 5 ods. 5 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) až e) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

4.

V § 5 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Uchádzač podľa poradia na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím ...

Čl. LVIII

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;7) na tento účel je občan povinný poskytnúť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LIX

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 16 ods. 2 úvodnej vete sa slová „predloží doklad“ nahrádzajú slovom „preukazuje“.

2.V § 16 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) je bezúhonný, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, je bezúhonný aj jej štatutárny ...

3.

V § 16 ods. 4 úvodná veta znie:

„Preukázanie splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ doloží“.

4.

V § 16 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) v písm. d) údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a ak ide o právnickú ...

5.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný ...

Čl. LX

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 12 písm. l) druhom bode sa slová „ods. 6 alebo odseku 15“ nahrádzajú slovami „ods. 7 ...

2.

V § 12 písm. l) treťom bode sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

3.

§ 12 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:

„aj) rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:

„18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej ...

4.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a
Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:

„18bb) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.“.

5.

V § 29 odsek 3 znie:

„(3) Osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak má na túto činnosť ...

6.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) zisťuje ústredie; na zisťovanie splnenia ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

7.

V § 29 ods. 8 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35db znie:

„35db) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

8.

V § 29 ods. 8 sa vypúšťajú písmená d) až f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená d) až h).

9.

V § 29 ods. 8 písmeno h) znie:

„h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

10.

V § 29 sa odsek 8 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 3 písm. g).“.

11.

V § 29 ods. 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

12.

V § 50b odsek 3 znie:

„(3) Podmienkou na priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania je, že osoba a) je ...

13.

V § 50b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje ...

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

14.

V § 50b ods. 8 písmená b) a c) znejú:

„b) doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v odseku 1 písm. a) a b), ak žiadateľom ...

15.

V § 50b ods. 8 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

16.

V § 50b ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

17.

V § 55 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Podmienkou na priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je vlastníctvo ...

18.

V § 55 ods. 5 druhej vete sa slová „vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov“ nahrádzajú ...

19.

V § 58 odsek 5 znie:

„(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry podporovaného ...

20.

V § 58 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Splnenie podmienok podľa odseku 5 písm. a) a b) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje ...

Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 17.

21.

V § 58 ods. 8 a 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

22.

V § 58 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

23.

V § 58 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

24.

V § 58 ods. 10 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ...

25.

V § 58 ods. 10 písmeno f) znie:

„f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.

26.

V § 58 sa odsek 10 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 5 písm. c).“.

27.

V § 58 ods. 17 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

28.

V § 70 ods. 1 sa slová „ae) a af)“ nahrádzajú slovami „ae), af) a aj)“.

29.

V § 70 ods. 8 prvej vete sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až e) a g)“ a druhá ...

30.

V § 70 ods. 8 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia veta až piata veta, ktoré znejú:

„Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel ...

31.

Za § 72ag sa vkladá § 72ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72ah Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018 (1) Konanie začaté pred ...

Čl. LXI

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 11 ods. 3 sa slovo „dokladov“ nahrádza slovom „dokumentov“ a slovo „doklady“ sa nahrádza ...

3.

V § 11 ods. 5 a 6 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.

Čl. LXII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 48 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 48 ods. 4 písmeno l) znie:

„l) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

3.

V § 48 ods. 12 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“, slová „potvrdením o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51aa znie:

„51aa) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...

4.

V § 50 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej ...

5.

V § 52 sa vypúšťa odsek 10 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 58.

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.

6.

V § 77 ods. 2 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

Čl. LXIII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Pri bezpečnostnej previerke I. stupňa navrhovaná osoba preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 16 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa ...

3.

V § 49a sa na konci pripájajú tieto vety:

„Bezúhonnosť podľa § 46 písm. d) sa preukazuje výpisom z registra trestov.10) Na účel preukázania ...

4.

V prílohe č. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „živnostenský list, výpis z obchodného registra,“. ...

Čl. LXIV

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...

1.

V § 9 ods. 4 písm. a) a § 11 ods. 2 sa slová „výpis z listu vlastníctva z registra „C“ katastra“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

2.

V § 17 ods. 5 písm. e) prvý bod znie:

„1. údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku ...

3.

V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z katastra“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného ...

4.

V § 18a ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „údaje ...

5.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „výpis z katastra,“ a slová „výpis z listu ...

Čl. LXV

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch ...

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Bezúhonnosť podľa odseku 3 sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LXVI

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

1.

V § 16b ods. 3 sa za slovami „registra trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

„22aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 16b ods. 4 sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „a doklady preukazujúce skutočnosti ...

3.

V § 56a ods. 7 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý v deň podania žiadosti nie ...

4.

V § 69 ods. 3 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci ...

Čl. LXVII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) K žiadosti o zápis sa pripoja doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a f)“ a na konci sa pripájajú tieto vety:

„Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je právnická osoba povinná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXVIII

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom ...

2.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

„7aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LXIX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytovanie dotácií sa nevzťahuje všeobecný ...

2.

V § 8a ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).

3.

V § 8a ods. 6 poslednej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ...

„Údaje podľa šiestej vety poskytovateľ dotácie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14cab znie:

„14cab) § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

Čl. LXX

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

1.

V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov10b) fyzickej osoby, právnickej osoby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

3.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „doklad o vlastníckom práve“ nahrádzajú slovami „údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:

„10c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Údaje podľa odseku 2 písm. a) úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Čl. LXXI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 12 ods. 13 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

3.

V § 13 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

4.

V § 13 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, ...

5.

V § 13 ods. 7 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

6.

V § 38 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

7.

V § 70 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.31)“.

Čl. LXXII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 20ca ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

2.

V § 33 ods. 3 písm. a) a v § 53 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri ...

3.

V § 33 ods. 3 písm. a) sa za slová „Slovenskej republike“ vkladá čiarka a slová „nie starším ...

4.

V § 33 odsek 10 znie:

„(10) Za bezúhonnú sa považuje právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:

„57aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

5.

V § 35 ods. 2 písmená f) a k) znejú:

„f) údaje osôb uvedených v odseku 1 písm. e) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,57aa) k) údaje ...

6.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa odseku 2 písm. f) a k) úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

7.

V § 37 odsek 6 znie:

„(6) Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné bez zbytočného odkladu informovať úrad o ...

8.

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné podať príslušnému súdu návrh na zmenu ...

9.

V § 41 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

10.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje ...

Čl. LXXIII

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 23 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:

„15c) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 23 ods. 4 písmeno h) znie:

„h) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

3.

V § 23 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá ...

Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...

4.

V § 24 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

5.

V § 24 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

6.

V § 26 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Čl. LXXIV

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 ...

1.

V § 5 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

3.

V § 5 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) údaje tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a ...

4.

V § 5 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a výpis z obchodného registra jej organizačnej ...

5.

V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
sú bezúhonní.“.

6.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne ...

Čl. LXXV

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 24 ods. 2 a 3 sa nad slovo „trestov“ umiestňuje odkaz 14aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:

„14aa) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spolu s výpisom z obchodného registra“.

3.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej ...

Čl. LXXVI

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c), § 5a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie starším ...

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. b) poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

§ 5a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 poskytne fyzická ...

4.

V § 8a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského ...

5.

V § 13a ods. 2 písmeno a) znie:

„a) spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4; ak je žiadateľom právnická osoba, podmienku ...

6.

V § 13a odsek 4 znie:

„(4) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje ...

Čl. LXXVII

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 3 ods. 9 tretia veta znie:

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. g) a odseku 8 písm. a) až c) v konaní ...

„Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

3.

V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra ...

4.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) ...

5.

V § 11 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra ...

Čl. LXXVIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 20 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o spoločnosť ...

2.

V § 20 ods. 6 písmeno f) znie:

„f) údaje žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických ...

3.

V § 20 odsek 10 znie:

„(10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzická osoba, ktorá nemá na území ...

4.

V § 20a ods. 5 sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ...

5.

V § 20b ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

6.

V § 24 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť ministerstvu ...

Čl. LXXIX

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...

1.

V § 8a ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ ...

Poznámka pod čiarou o odkazu 12ba znie:

„12ba) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 8a ods. 12 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená b) až e).

3.

V § 8a ods. 12 písmeno b) znie:

„b) údaje štatutárnych zástupcov právnickej osoby alebo údaje fyzickej osoby – podnikateľa ...

4.

V § 26a ods. 3 tretej vete sa vypúšťa čiarka a slová „nie starším ako tri mesiace“ a na ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Čl. LXXX

Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) sa ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. e) fyzická osoba poskytne kontrolnému ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LXXXI

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

V § 35 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra ...

„Údaje podľa prvej vety určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bezodkladne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36d znie:

„36d) § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 35 sa vypúšťa odsek 5.

Odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

3.

V § 35 ods. 8 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.

4.

V § 39 ods. 7 a § 40 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

5.

V § 62 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne riaditeľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

6.

V § 79 ods. 4 sa posledná veta nahrádza vetami, ktoré znejú:

„Žiadateľ o akreditáciu na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie ...

7.

V § 80 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra ...

„Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

8.

V § 80 ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra ...

„Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

9.

V 93a ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú ...

10.

V § 93a ods. 3 sa za slovami „písm. b)“ vypúšťa čiarka a slová „výpis z registra trestov ...

11.

V 93a ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace ku dňu podania písomnej žiadosti ...

„Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Čl. LXXXII

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., ...

1.

V § 16 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „vrátane výpisov alebo listov vlastníctva24a)“ ...

2.

V § 52 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba správnemu orgánu údaje potrebné ...

Čl. LXXXIII

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 13 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, ...

2.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Spoľahlivosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v § 13 ods. 3.“.

3.

V § 19 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odpisu registra trestov“.

4.

V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

5.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

6.

V § 22a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

7.

V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

8.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

9.

V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

10.

V § 23a ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

11.

V § 23a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

12.

V § 45 sa za slová „podľa § 13 ods. 3“ vkladajú slová „nie staršie ako tri mesiace“.

13.

§ 46 znie:

„§ 46 Zamestnanec je povinný prevádzkovateľovi písomne oznámiť každú zmenu skutočností ...

14.

V § 64 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

15.

V § 71 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. ...

16.

V § 71 ods. 6 písmeno c) znie:

„c)
§ 23 ods. 2 písm. c) až e).“.

Čl. LXXXIV

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 7 odsek 5 znie:

„(5) Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. LXXXV

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...

1.

V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená a) až j).

2.

V § 6 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

3.

§ 6 ods. 6 písmeno j) znie:

„j) údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).

5.

V § 11 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

6.

V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

7.

V § 11 ods. 3 písm. d) prvom bode sa vypúšťajú slová „výpis z katastra nehnuteľností k tejto ...

8.

V § 11 odsek 7 znie:

„(7) Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť. Bezúhonnosť sa preukazuje ...

9.

V § 26 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam ...

10.

V § 30 ods. 3 písm. a) sa za slovami „§ 6 ods. 6 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „b) ...

11.

V § 34 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických ...

12.

V § 34 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Údaje podľa odseku 1 písm. i) Štátna kúpeľná komisia bezodkladne zašle v elektronickej podobe ...

13.

V § 41 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. ...

Čl. LXXXVI

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 9d odsek 4 znie:

„(4) Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, poskytnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ca znie:

„5ca) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. LXXXVII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14 ods. 6 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne vojak v zálohe vojenskému útvaru údaje potrebné ...

Čl. LXXXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 61 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „trestov“ a slová „ktorý nesmie byť starší ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V prílohe č. 8a bod VI sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

Čl. LXXXIX

Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...

1.

V § 3 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. d) poskytne fyzická osoba údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

3.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

4.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Čl. XC

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov ...

1.

V § 4a ods. 2 písmeno f) znie:

„f) údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné ...

2.

V § 12a odsek 6 znie:

„(6) Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne ...

Čl. XCI

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

1.

V § 36 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. e) poskytne osoba podľa odseku 1 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 123a znie:

„123a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

3.

V § 39 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).

4.

V § 41 ods. 4 druhej vete sa slová „musí pripojiť úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 134b znie:

„134b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XCII

Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa slová „odpis z registra trestov“ nahrádzajú slovami „odpis registra ...

2.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne žiadateľ údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XCIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

V § 26 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, ak ...

2.

V § 26 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov19a) a súhlas s ich spracovaním,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Čl. XCIV

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípadoch podľa odseku 5 sa môže využiť ...

2.

V § 10 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
iných orgánov verejnej moci.“.

3.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...

4.

V § 12 ods. 2 sa spojka „a“ za slovom „požaduje“ nahrádza bodkočiarkou a slová „možno ...

5.

V § 14 ods. 3 písm. d) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „bezpečnosti7)“ sa vkladajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení ...

6.

V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 31.

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).

7.

V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

„33aa) Čl. 141a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. § 27g zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. XCV

Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave sa mení takto:

V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) výpis z registra podnikateľov podľa práva štátu, v ktorom má výrobca sídlo, ak nie je ...

Čl. XCVI

Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, ...

V § 3 ods. 3 a v § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. XCVII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

1.

V 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

2.

V § 5 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a doklad o bezúhonnosti člena štatutárneho orgánu ...

3.

V § 5 odsek 7 znie:

„(7) K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripoja údaje fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 5 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.

5.

V § 6 ods. 6 a § 8a ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

6.

V § 23 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a originál výpisu z obchodného registra alebo ...

7.

V § 28 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až šiesty bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod.

8.

V § 28 ods. 3 písm. d) druhý bod znie:

„2. údaje žiadateľa a štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...

9.

V § 35 ods. 5 písm. b) sa slová „doklad preukazujúci vlastníctvo“ nahrádzajú slovami „údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

„37b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

10.

V § 35 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

Čl. XCVIII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 ...

1.

V § 4 ods. 5 druhá veta znie:

„Registrový úrad na základe písomnej žiadosti vydá výpis z registra v listinnej podobe alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 7 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov ...

2.

V § 35 ods. 2 sa za slová „v konaní o schválení zmeny dohovoru,“ vkladajú slová „v konaní ...

3.

V § 35 odsek 3 znie:

„(3) Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XCIX

Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 8 ods. 4 písmeno h) znie:

„h) údaje zakladateľov a osôb navrhovaných za členov burzovej komory, členov dozornej rady a ...

2.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).

3.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Údaje podľa odseku 4 písm. h) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

5.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do ...

Čl. C

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. ...

1.

V § 2a druhej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).

3.

V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „výpis z registra trestov3) nie starší ako tri mesiace,“ nahrádzajú ...

4.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

5.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Údaje podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Čl. CI

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov ...

V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne kandidát na člena správnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CII

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 63 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne ...

2.

V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

3.

V § 64 ods. 4 prvá veta znie:

„Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou nájomnej ...

4.

V § 64 ods. 11 sa slová „b), c), e) až j) spolu s preukazom živnostenského oprávnenia“ nahrádzajú ...

5.

V § 79 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) žiada o vydanie výpisu z registra trestov na účely overenia splnenia podmienky bezúhonnosti ...

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

6.

V § 86 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).

7.

V § 86 ods. 1 písm. f) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o ...

8.

V § 88 ods. 2 písmená c) až f) znejú:

„c) údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov 1. osoby, ...

9.

V § 88 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).

10.

V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o ...

11.

V § 88 ods. 3 sa slová „písm. c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.

12.

V § 88 ods. 4 sa slová „písm. c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

Čl. CIII

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri ...

2.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri ...

Čl. CIV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 14 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
je bezúhonná,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

3.

V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)“.

4.

V § 20 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje ...

5.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená d) až m).

6.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a d)“.

7.

V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

Čl. CV

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

2.

V § 12 ods. 6 písmeno c) znie:

„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola ...

Čl. CVI

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...

1.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená c) až j).

2.

V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola ...

Čl. CVII

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 18 ods. 6 písm. d) sa slová „obchodného registra alebo obdobného registra“ nahrádzajú ...

„ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra27b) alebo živnostenského registra,27aa) výpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:

„27aa) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

2.

V § 18 ods. 6 písmeno g) znie:

„g) údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ako aj kópia dokladu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ab znie:

„27ab) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 22a ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o členovi štatutárneho orgánu alebo ...

4.

V § 23 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a slová „obdobným ...

5.

V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti má žiadateľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30c znejú:

„30b) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 30c) § 34a ...

Čl. CVIII

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:

V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu2) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemkom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CIX

Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový ...

1.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 3 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

Čl. CX

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákona ...

1.

V § 3 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.

2.

§ 3 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu9fa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9fa znie:

„9fa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CXI

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 31 písm. a) sa vypúšťajú slová „a dokladujú“ a slová „nie starším ako tri ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 54, ktorý znie:

„(54) Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14d a 14e znejú:

„14d) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 57 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. h), § 64 ods. 2 písm. q) a v § 82 ods. 2 písm. q) sa vypúšťajú ...

4.

V § 57 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...

5.

V § 57 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

6.

V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

7.

V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

8.

V § 64 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...

9.

V § 64 sa odsek 4 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

10.

V § 65 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

11.

V § 66 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.

12.

V § 79a ods. 2 a 6 sa slová „p) a q)“ nahrádzajú slovami „p),q) a r)“.

13.

V § 79a ods. 3 prvej vete sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až h)“ a na konci sa pripájajú ...

14.

V § 79b ods. 2 sa za slová „až f)“ vkladajú slová „a h)“ a slová „a x)“ sa nahrádzajú ...

15.

V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

16.

V § 82 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

17.

V § 82 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...

18.

V § 82 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

19.

V § 83 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

20.

V § 85 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 15.

21.

V § 85 ods. 12 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 a 11“.

22.

V § 85 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

23.

V § 87 odsek 2 znie:

„(2) Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťajú slová „zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších ...

25.

V § 88 ods. 5 sa nad slovom „osôb“ vypúšťa odkaz „70)“.

26.

V § 96 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsob preukazovania a dokladovania ...

Čl. CXII

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 15 ods. 6 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXIII

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 110 ods. 1 poslednej vete sa za slovom „trestov“ vkladajú slová „a ak ide o občana iného ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne občan Slovenskej republiky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXIV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

1.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v inom členskom štáte Európskej ...

3.

V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) údaje členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu ...

4.

V § 27 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov a čestným vyhlásením, že mu nebola ...

Čl. CXV

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 32 odsek 2 znie:

„(2)
Elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.20aa)“.

2.

V § 63 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok ...

3.

V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra ...

4.

V § 123 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne ...

5.

V § 135 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a overeného výpisu z obchodného registra“.

Čl. CXVI

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 20a ods. 3 písm. a) a § 24 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „obchodného registra alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32c znie:

„32c) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...

2.

V § 20a ods. 3 písm. b) a § 24 ods. 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:

„22ba) § 16 ods. 4 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 20a ods. 3 písmeno e) znie:

„e) údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena ...

4.

V § 20a ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o cudzinca,22d) bezúhonnosť sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22fa a 22fb znejú:

„22fa) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2006 Z. z. 22fb) § 10 ...

5.

V § 20b ods. 5 písmeno b) znie:

„b) údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ako aj kópiu dokladu ...

6.

V § 24 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo ...

Čl. CXVII

Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou ...

V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená a) až k).

Čl. CXVIII

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ...

1.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená c) až h).

2.

V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, okrem právnickej osoby, ktorá nie ...

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Údaje podľa odseku 2 písm. c) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

4.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Spracúvanie osobných údajov (1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a až 20c znejú:

„20a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXIX

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

2.

V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu ...

Čl. CXX

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) až d) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená b) až f).

2.

V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

3.

V § 4 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,7aa) okrem právnickej osoby, ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

„7aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 4 ods. 8 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu7b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Údaje podľa odseku 7 písm. d) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Čl. CXXI

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.

2.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a f).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d) a písmená g) a h) sa označujú ...

3.

V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje štatutárneho zástupcu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov12aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 6 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa čiarka za slovom „žiadateľa“ a slová „pokiaľ to nevyplýva ...

5.

V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu12b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

6.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa odseku 2 písm. c) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Čl. CXXII

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 16 ods. 2 písm. b) sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú ...

Čl. CXXIII

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...

V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:

„42c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CXXIV

Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

2.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

3.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.

4.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

5.

V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

Čl. CXXV

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a ...

V § 11 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nie je starší ako tri mesiace“ ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXXVI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 28 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) stručný odborný životopis žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 28 ods. 11 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“, slová „potvrdením o ...

„Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...

3.

V § 28a ods. 4 písmeno g) znie:

„g) stručný odborný životopis osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom vzdelaní ...

4.

V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného ...

5.

V § 84 ods. 7 písmeno e) znie:

„e) stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

6.

V § 121 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

7.

V § 137 ods. 5 písmeno d) znie:

„d) stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

8.

V § 163 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Čl. CXXVII

Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXXVIII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 19 ods. 3 sa za slovami „z registra trestov“ vypúšťajú slová „nie starším ako tri ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú osoby podľa odseku 2 písm. a) údaje potrebné na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 19 ods. 5 písmeno c) znie:

„c)
doklad alebo údaje potrebné na preukázanie bezúhonnosti podľa odseku 3 a“.

3.

V § 20 ods. 2 posledná veta znie:

„Ak došlo k zmene v osobách, vo vzťahu ku ktorým sa pri registrácii preukazuje bezúhonnosť ...

4.

V § 44 ods. 3 sa za slovami „z registra trestov“ vypúšťajú slová „nie starším ako tri ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

5.

V § 44 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako ...

6.

V § 45 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

7.

V § 45 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) doklad alebo údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa § 44 ods. 2 a,“. ...

8.

V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. CXXIX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

1.

V § 33 ods. 5 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

V § 33 ods. 5 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata a šiesta veta, ktoré znejú:

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 70 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

4.

V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 38 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 7“.

5.

V § 73 ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

6.

V § 74 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

Čl. CXXX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ ...

„Na účely preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 5 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje náhradného odborného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) ...

3.

V § 6 ods. 5 písmeno h) znie:

„h) údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, ...

4.

V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).

Čl. CXXXI

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 3 druhá veta znie:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.“.

2.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

3.

V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa, člena štatutárneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Údaje podľa § 6 ods. 2 písm. b) ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle v elektronickej ...

5.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

6.

V § 36 odseky 4 a 6 znejú:

„(4) K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa ...

Čl. CXXXII

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.

2.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Čl. CXXXIII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 54 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 54 odsek 10 znie:

„(10) Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú údaje potrebné na vyžiadanie ...

3.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:

„(27) Údaje podľa odseku 4 písm. b) a odseku 10 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej ...

Čl. CXXXIV

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 ...

1.

V § 6 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o cudzinca, výpisom z registra ...

2.

V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „výpisom z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „základným ...

3.

V § 27 ods. 12 tretej vete sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 50 odsek 7 znie:

„(7) Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65b sa vypúšťa.

Čl. CXXXV

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., ...

V § 7 ods. 8 druhej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) poskytne občan Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXXXVI

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 7 ods. 7 druhej vete sa vypúšťajú prvé slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne žiadateľ o vydanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXXXVII

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona ...

1.

V § 3 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

V § 3 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú:

„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)“.

Čl. CXXXVIII

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „číslo“ a slová „ak je pridelené; ...

Čl. CXXXIX

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

V § 7 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ...

Čl. CXL

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

1.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

2.

V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

4.

V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu ...

5.

V § 10 ods. 4 písm. a) piaty bod znie:

„5. údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

6.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

7.

V § 10 ods. 6 písm. o) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

8.

V § 10 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

9.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

Čl. CXLI

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 14 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXLII

Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných ...

1.

V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 a odseku ...

2.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

3.

V § 6 ods. 10 písmeno a) znie:

„a)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,36a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

Čl. CXLIII

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. CXLIV

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...

V § 4 ods. 2 poslednej vete a § 11 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CXLV

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

1.

V § 14 ods. 5 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. c) poskytne žiadateľ údaje potrebné ...

2.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

3.

V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) údaje všetkých členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie ...

4.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Údaje podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

5.

V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 5 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na ...

Čl. CXLVI

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení ...

1.

V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 39 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

3.

V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

4.

V § 42 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až trinásty bod sa označujú ako druhý bod až dvanásty bod.

Čl. CXLVII

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 13 ods. 2 prvej vete sa slová „výpis z registra trestov člena štátnej komisie nie starší ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie ...

Čl. CXLVIII

Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností ...

1.

V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Údaje podľa odseku 2 písm. c) komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Čl. CXLIX

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. ...

1.

V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2

. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ...

3.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená c) až m).

4.

V § 20 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) oznámenie obsahujúce údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ...

5.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

Čl. CL

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 8 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CLI

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...

V § 4 ods. 5 tretej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a za tretiu vetu ...

„Na účely preukázania a preskúmania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba pred jej vymenovaním ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22ba a 22bb znejú:

„22ba) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

Čl. CLII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 ods. 5 a § 169 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť ...

2.

V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „vyžiadaným ...

3.

V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

„25a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 24 ods. 7 prvej vete sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“. ...

5.

V § 181 ods. 3 písm. a) sa slová „nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „vyžiadaným ...

6.

V § 192 ods. 5 sa za druhým slovom „zaisťovne“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej ...

Čl. CLIII

Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 25 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CLIV

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 90 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 122a znie:

„122a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 100 ods. 3 písm. a) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „bezúhonnosť ...

3.

V § 100 ods. 6 sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú ...

4.

§ 100 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle ...

Čl. CLV

Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím ...

V § 15 ods. 3 sa posledná veta nahrádza týmito vetami:

„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CLVI

Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady ...

1.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

2.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená f) až i).

Čl. CLVII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 16 odsek 6 znie:

„(6) Bezúhonnosť podľa odseku 4 a spoľahlivosť podľa odseku 5 písm. a) a b) sa vo výberovom ...

Čl. CLVIII

Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...

V § 9 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CLIX

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 144 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

„67a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 153 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov67a) ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

3.

V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť doklady podľa prvej vety, ak možno na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

„70) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

4.

V § 156 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych ...

5.

V § 170 odsek 6 znie:

„(6) Prílohami námietok doručených úradu, ak ide o námietky podľa odseku 3 písm. a) a b), ...

Čl. CLX

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 12 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „nie starším ako tri mesiace pred jeho ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CLXI

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.

2.

V § 8 ods. 5 písm. a) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.

3.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

4.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Bezúhonnosť podľa § 7 ods. 5 sa v prijímacom konaní preukazuje výpisom z registra trestov. ...

5.

V § 12 ods. 5 písm. b) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

6.

V § 17 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 8 ods. 5 písm. a) až c) a e) až g)“ nahrádzajú slovami ...

7.

V § 17 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
výpis z registra trestov.“.

8.

V § 17 ods. 5 sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.

Čl. CLXII

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CLXIII

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...

1.

V § 3 ods. 11 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú ...

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

2.

V § 5 ods. 4 sa slová „ich spoločnosť vydala, a výpis z obchodného registra“ nahrádzajú ...

Čl. CLXIV

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 7 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a za prvú vetu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. CLXV

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. ...

V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

Čl. CLXVI

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) poskytne štátny občan Slovenskej ...

2.

V § 15 ods. 2 písm. g) sa slová „Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna ...

3.

V § 38 ods. 4 posledná veta znie:

„Bezúhonnosť sa preukazuje pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru výpisom z registra trestov ...

4.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, na účely preukázania bezúhonnosti ...

Čl. CLXVII

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
oznámenie obsahujúce údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“.

3.

V § 7 ods. 12 sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“)“ ...

4.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená c) až g).

5.

V § 17 ods. 2 písm. d) sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu ...

Čl. CLXVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I § 1 ods. 3 písm. c), čl. III, čl. ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
  • 2)  § 20 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. ...
  • 3)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
  • 4)  § 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 5)  § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
  • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
  • 7)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore