Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018

Platnosť od: 22.06.2018
Účinnosť od: 01.09.2018
Účinnosť do: 31.12.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Pracovné právo, Obchodné právo, Ústavné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS3EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 177/2018 s účinnosťou od 01.09.2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať ...

(2)

Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý ...

(3)

Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú

a)
register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,1)
b)
informačný systém katastra nehnuteľností,2)
(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na služobný úrad4) a zamestnávateľa pri výkone ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť ...

(6)

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej ...

Čl. II

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., ...

V § 32 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra ...

Čl. V

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady ...

1.

V prílohe čl. III ods.1 písm. a) sa čiarka za slovom „splnomocnenie“ nahrádza spojkou „a“ ...

2.

V prílohe čl. III ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a predložiť výpis z obchodného registra“. ...

3.

V prílohe čl. III ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. VIII

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V § 10a ods. 2 písmeno b) znie:

„b) označenie nadobúdateľa prevádzaného majetku s uvedením jeho identifikačného čísla organizácie ...

Čl. X

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať ...

2.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“. ...

3.

V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“. ...

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

3.

V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Orgány verejnej moci a iné osoby podľa odseku 1 sú povinné bezplatne sprístupňovať a ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5ga a 5gb znejú:

„5ga) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

4.

V § 34b ods. 1 písm. a) sa za slová „z dokladu totožnosti“ vkladajú slová „a rodného listu“ ...

5.

V § 34b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje a doklady slúžiace na ...

6.

V § 34b ods. 2 sa za slovo „vyhotovovať“ vkladajú slová „a spracúvať“ a za slovo „totožnosti“ ...

7.

V § 41 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

8.

V § 43 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

1.

V § 8 ods. 3 písm. i) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až ôsmy bod.

3.

V § 14 ods. 1 sa slová „oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto ...

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12aaaa a 12aaab znejú:

„12aaaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Správny orgán je povinný na účely výkonu verejnej moci získavať alebo používať údaje ...

3.

V § 7 ods. 4 sa slová „vlastníka domu alebo splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov a nebytových ...

4.

V § 7 odsek 8 znie:

„(8) Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých domov.“. ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších ...

7.

V § 8a ods. 5 prvej vete sa slová „na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ...

8.

Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018 Od 1. septembra 2018 do ...

Čl. XVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

V § 28a ods. 2 tretia veta znie:

„Prílohou žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu31aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:

„31aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XIX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...

Čl. XXIV

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

2.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

Čl. XXV

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

2.

V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1h.

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

3.

V § 8 ods. 3 písm. f) sa slová „doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:

„1h) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 8 ods. 4 sa slová „e), g), h) a j)“ nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.

Čl. XXVII

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

1.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Žiadateľ k žiadosti doloží údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
identifikačné údaje žiadateľa,“.

2.

V § 19a ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) kópia dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb, ak žiadateľ nie je zapísaný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XXX

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

V § 3 ods. 8 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4f znejú:

„4d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Doterajší odkaz 4f sa označuje ako odkaz 4g a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 4f sa označuje ...

Čl. XXXI

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. ...

1.

V § 3a ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

2.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená c) až k).

Čl. XXXII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

4.

V § 46 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ...

9.

V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

12.

V § 60 ods. 9 sa slová „§ 57 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 2 písm. d)“. ...

13.

Za § 76dj sa vkladajú § 76dk a 76dl, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 76dk Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018 V konaní začatom pred 1. ...

Čl. XXXIII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5a ods. 5 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

2.

V § 7a ods. 2 a § 31 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

6.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

7.

V § 21 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

9.

V § 24 ods. 5 písmená c) a d) znejú:

„c) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

11.

V § 31 ods. 5 písmeno f) znie:

„f) údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XXXV

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 ...

V § 4 ods. 13 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. ...

V § 11c ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Čl. XL

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

5.

V § 9 ods. 6 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a sú povinné uložiť ...

6.

V § 38 ods. 3 prvej vete sa spojka „a“ za slovami „pobočke zahraničnej banky“ nahrádza čiarkou ...

7.

V § 38 ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.

8.

V § 38 ods. 5 sa slová „alebo Európskej centrálnej banke.35da)“ nahrádzajú slovami „alebo ...

Čl. XLI

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 59 ods. 5 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť Národnej ...

Čl. XLII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...

2.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Ak je zakladateľom nadácie zahraničná právnická osoba, prikladá sa k návrhu výpis z ...

Čl. XLV

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. ...

1.

V § 4 ods. 8 písm. a) sa slová „preukáže väčšinový podiel vlastníctva“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 4 ods. 9 písm. c) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa odseku 8 písm. a) alebo výpis ...

3.

V § 34 ods. 3 písm. d) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) alebo ...

Čl. XLVIII

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

Čl. XLIX

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

3.

V § 5 ods. 3 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej ...

Čl. LI

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).

3.

V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

5.

V § 3 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „b) a g),“.

8.

V § 5 ods. 2 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.

9.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

10.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. b) a p)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a n)“.

Čl. LIV

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej ...

V § 6 ods. 7 posledná veta znie:

„Prílohou k žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu23a) o náhradnom pozemku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. LX

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 12 písm. l) druhom bode sa slová „ods. 6 alebo odseku 15“ nahrádzajú slovami „ods. 7 ...

2.

V § 12 písm. l) treťom bode sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

3.

§ 12 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:

„aj) rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:

„18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej ...

4.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a
Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:

„18bb) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.“.

5.

V § 29 odsek 3 znie:

„(3) Osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak má na túto činnosť ...

6.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) zisťuje ústredie; na zisťovanie splnenia ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

7.

V § 29 ods. 8 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35db znie:

„35db) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

8.

V § 29 ods. 8 sa vypúšťajú písmená d) až f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená d) až h).

9.

V § 29 ods. 8 písmeno h) znie:

„h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

10.

V § 29 sa odsek 8 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 3 písm. g).“.

11.

V § 29 ods. 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

12.

V § 50b odsek 3 znie:

„(3) Podmienkou na priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania je, že osoba a) je ...

13.

V § 50b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje ...

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

14.

V § 50b ods. 8 písmená b) a c) znejú:

„b) doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v odseku 1 písm. a) a b), ak žiadateľom ...

15.

V § 50b ods. 8 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

16.

V § 50b ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

17.

V § 55 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Podmienkou na priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je vlastníctvo ...

18.

V § 55 ods. 5 druhej vete sa slová „vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov“ nahrádzajú ...

19.

V § 58 odsek 5 znie:

„(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry podporovaného ...

20.

V § 58 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Splnenie podmienok podľa odseku 5 písm. a) a b) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje ...

Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 17.

21.

V § 58 ods. 8 a 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

22.

V § 58 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

23.

V § 58 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

24.

V § 58 ods. 10 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ...

25.

V § 58 ods. 10 písmeno f) znie:

„f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.

26.

V § 58 sa odsek 10 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 5 písm. c).“.

27.

V § 58 ods. 17 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

28.

V § 70 ods. 1 sa slová „ae) a af)“ nahrádzajú slovami „ae), af) a aj)“.

29.

V § 70 ods. 8 prvej vete sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až e) a g)“ a druhá ...

30.

V § 70 ods. 8 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia veta až piata veta, ktoré znejú:

„Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel ...

31.

Za § 72ag sa vkladá § 72ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72ah Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018 (1) Konanie začaté pred ...

Čl. LXI

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 11 ods. 3 sa slovo „dokladov“ nahrádza slovom „dokumentov“ a slovo „doklady“ sa nahrádza ...

3.

V § 11 ods. 5 a 6 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.

Čl. LXII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 50 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej ...

5.

V § 52 sa vypúšťa odsek 10 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 58.

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.

6.

V § 77 ods. 2 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

Čl. LXIII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V prílohe č. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „živnostenský list, výpis z obchodného registra,“. ...

Čl. LXIV

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...

1.

V § 9 ods. 4 písm. a) a § 11 ods. 2 sa slová „výpis z listu vlastníctva z registra „C“ katastra“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

2.

V § 17 ods. 5 písm. e) prvý bod znie:

„1. údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku ...

3.

V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z katastra“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného ...

4.

V § 18a ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „údaje ...

5.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „výpis z katastra,“ a slová „výpis z listu ...

Čl. LXIX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytovanie dotácií sa nevzťahuje všeobecný ...

Čl. LXX

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

2.

V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

3.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „doklad o vlastníckom práve“ nahrádzajú slovami „údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:

„10c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. LXXI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

2.

V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

3.

V § 13 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

4.

V § 13 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, ...

5.

V § 13 ods. 7 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

Čl. LXXII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 20ca ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

7.

V § 37 odsek 6 znie:

„(6) Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné bez zbytočného odkladu informovať úrad o ...

8.

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné podať príslušnému súdu návrh na zmenu ...

9.

V § 41 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. LXXIII

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 24 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

5.

V § 24 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

6.

V § 26 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Čl. LXXIV

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 ...

2.

V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

4.

V § 5 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a výpis z obchodného registra jej organizačnej ...

Čl. LXXV

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

2.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spolu s výpisom z obchodného registra“.

Čl. LXXVI

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...

4.

V § 8a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského ...

Čl. LXXVIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 20 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o spoločnosť ...

4.

V § 20a ods. 5 sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ...

5.

V § 20b ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

6.

V § 24 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť ministerstvu ...

Čl. LXXIX

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...

2.

V § 8a ods. 12 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená b) až e).

Čl. LXXXII

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., ...

1.

V § 16 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „vrátane výpisov alebo listov vlastníctva24a)“ ...

Čl. LXXXIII

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...

4.

V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

5.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

6.

V § 22a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

7.

V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

8.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

9.

V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

10.

V § 23a ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

11.

V § 23a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

14.

V § 64 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

15.

V § 71 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. ...

16.

V § 71 ods. 6 písmeno c) znie:

„c)
§ 23 ods. 2 písm. c) až e).“.

Čl. LXXXV

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...

1.

V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená a) až j).

2.

V § 6 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

3.

§ 6 ods. 6 písmeno j) znie:

„j) údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).

5.

V § 11 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...

7.

V § 11 ods. 3 písm. d) prvom bode sa vypúšťajú slová „výpis z katastra nehnuteľností k tejto ...

9.

V § 26 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam ...

10.

V § 30 ods. 3 písm. a) sa za slovami „§ 6 ods. 6 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „b) ...

Čl. LXXXVI

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 9d odsek 4 znie:

„(4) Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, poskytnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ca znie:

„5ca) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. LXXXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V prílohe č. 8a bod VI sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

Čl. LXXXIX

Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...

3.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

4.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Čl. XCI

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

3.

V § 39 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).

4.

V § 41 ods. 4 druhej vete sa slová „musí pripojiť úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 134b znie:

„134b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. XCIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

V § 26 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, ak ...

Čl. XCV

Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave sa mení takto:

V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) výpis z registra podnikateľov podľa práva štátu, v ktorom má výrobca sídlo, ak nie je ...

Čl. XCVI

Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, ...

V § 3 ods. 3 a v § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. XCVII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

4.

V § 5 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.

5.

V § 6 ods. 6 a § 8a ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

6.

V § 23 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a originál výpisu z obchodného registra alebo ...

7.

V § 28 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až šiesty bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod.

9.

V § 35 ods. 5 písm. b) sa slová „doklad preukazujúci vlastníctvo“ nahrádzajú slovami „údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

„37b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

10.

V § 35 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

Čl. XCVIII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 ...

1.

V § 4 ods. 5 druhá veta znie:

„Registrový úrad na základe písomnej žiadosti vydá výpis z registra v listinnej podobe alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 7 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov ...

2.

V § 35 ods. 2 sa za slová „v konaní o schválení zmeny dohovoru,“ vkladajú slová „v konaní ...

Čl. XCIX

Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).

5.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do ...

Čl. C

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. ...

2.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).

4.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

Čl. CII

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

2.

V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

3.

V § 64 ods. 4 prvá veta znie:

„Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou nájomnej ...

4.

V § 64 ods. 11 sa slová „b), c), e) až j) spolu s preukazom živnostenského oprávnenia“ nahrádzajú ...

6.

V § 86 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).

7.

V § 86 ods. 1 písm. f) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o ...

9.

V § 88 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).

10.

V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o ...

Čl. CIII

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri ...

2.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri ...

Čl. CIV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 20 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje ...

5.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená d) až m).

6.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a d)“.

Čl. CV

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

Čl. CVI

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...

1.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená c) až j).

Čl. CVII

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 18 ods. 6 písm. d) sa slová „obchodného registra alebo obdobného registra“ nahrádzajú ...

„ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra27b) alebo živnostenského registra,27aa) výpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:

„27aa) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

Čl. CVIII

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:

V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu2) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemkom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CIX

Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový ...

1.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 3 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

Čl. CX

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákona ...

1.

V § 3 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.

2.

§ 3 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu9fa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9fa znie:

„9fa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CXI

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 57 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...

5.

V § 57 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

6.

V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

7.

V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

8.

V § 64 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...

9.

V § 64 sa odsek 4 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

10.

V § 65 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

11.

V § 66 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.

12.

V § 79a ods. 2 a 6 sa slová „p) a q)“ nahrádzajú slovami „p),q) a r)“.

13.

V § 79a ods. 3 prvej vete sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až h)“ a na konci sa pripájajú ...

14.

V § 79b ods. 2 sa za slová „až f)“ vkladajú slová „a h)“ a slová „a x)“ sa nahrádzajú ...

15.

V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

16.

V § 82 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

17.

V § 82 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...

18.

V § 82 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.

19.

V § 83 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

20.

V § 85 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 15.

21.

V § 85 ods. 12 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 a 11“.

22.

V § 85 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

23.

V § 87 odsek 2 znie:

„(2) Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťajú slová „zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších ...

25.

V § 88 ods. 5 sa nad slovom „osôb“ vypúšťa odkaz „70)“.

26.

V § 96 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsob preukazovania a dokladovania ...

Čl. CXIV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

2.

V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v inom členskom štáte Európskej ...

Čl. CXV

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 32 odsek 2 znie:

„(2)
Elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.20aa)“.

2.

V § 63 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok ...

3.

V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra ...

4.

V § 123 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne ...

5.

V § 135 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a overeného výpisu z obchodného registra“.

Čl. CXVI

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 20a ods. 3 písm. a) a § 24 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „obchodného registra alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32c znie:

„32c) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...

2.

V § 20a ods. 3 písm. b) a § 24 ods. 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:

„22ba) § 16 ods. 4 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CXVII

Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou ...

V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená a) až k).

Čl. CXVIII

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ...

1.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená c) až h).

Čl. CXIX

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

2.

V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu ...

Čl. CXX

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) až d) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená b) až f).

2.

V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

4.

V § 4 ods. 8 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu7b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CXXI

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.

2.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a f).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d) a písmená g) a h) sa označujú ...

4.

V § 6 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa čiarka za slovom „žiadateľa“ a slová „pokiaľ to nevyplýva ...

5.

V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu12b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CXXIII

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...

V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:

„42c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CXXIV

Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

2.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

3.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.

4.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

5.

V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

Čl. CXXVI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

4.

V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného ...

8.

V § 163 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Čl. CXXVIII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

5.

V § 44 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako ...

6.

V § 45 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

7.

V § 45 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) doklad alebo údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa § 44 ods. 2 a,“. ...

8.

V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. CXXIX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

3.

V § 70 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

4.

V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 38 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 7“.

5.

V § 73 ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

6.

V § 74 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

Čl. CXXX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).

Čl. CXXXI

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

5.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

Čl. CXXXII

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.

2.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Čl. CXXXIV

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 ...

2.

V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „výpisom z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „základným ...

Čl. CXXXVIII

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „číslo“ a slová „ak je pridelené; ...

Čl. CXXXIX

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

V § 7 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ...

Čl. CXL

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

1.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

3.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

5.

V § 10 ods. 4 písm. a) piaty bod znie:

„5. údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

6.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

7.

V § 10 ods. 6 písm. o) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

8.

V § 10 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

Čl. CXLII

Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných ...

1.

V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 a odseku ...

2.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

Čl. CXLIII

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. CXLV

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

2.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

Čl. CXLVI

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení ...

2.

V § 39 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

3.

V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

4.

V § 42 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až trinásty bod sa označujú ako druhý bod až dvanásty bod.

Čl. CXLIX

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. ...

3.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená c) až m).

Čl. CLII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 ods. 5 a § 169 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť ...

6.

V § 192 ods. 5 sa za druhým slovom „zaisťovne“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej ...

Čl. CLVI

Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady ...

1.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

2.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená f) až i).

Čl. CLVIII

Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...

V § 9 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

Čl. CLIX

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť doklady podľa prvej vety, ak možno na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

„70) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

4.

V § 156 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych ...

5.

V § 170 odsek 6 znie:

„(6) Prílohami námietok doručených úradu, ak ide o námietky podľa odseku 3 písm. a) a b), ...

Čl. CLXIII

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...

2.

V § 5 ods. 4 sa slová „ich spoločnosť vydala, a výpis z obchodného registra“ nahrádzajú ...

Čl. CLXV

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. ...

V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

Čl. CLXVII

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení ...

4.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená c) až g).

Čl. CLXVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I § 1 ods. 3 písm. c), čl. III, čl. ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
  • 2)  § 20 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. ...
  • 3)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
  • 4)  § 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 5)  § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
  • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
  • 7)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore