Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov 567/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2006


Platnosť od: 14.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD1 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov 567/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 567/2005 s účinnosťou od 01.01.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení ...

1.

V § 1 sa za slová „v horských oblastiach“ vkladá čiarka a slová „práva a povinnosti prevádzkovateľov ...

2.

Za § 2 sa vkladajú § 2a až 2d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 2a Záchranná činnosť (1) Záchranná činnosť na účely tohto zákona je vyhľadávanie ...

3.

V § 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).

4.

V § 3 písmeno e) znie:

„e)
Stredné Beskydy,“.

5.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby.“.

6.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „svojich zamestnancov“.

7.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) rozhoduje podľa osobitného zákona6a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...

8.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

9.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Horská služba a) spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými ...

10.

V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

11.

V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo „používať“ vkladajú slová „pri záchrannej činnosti“. ...

12.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia ...

13.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a od prevádzkovateľa lyžiarskej trate alebo prevádzkovateľa ...

14.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „pravidlá správania sa na lyžiarskej trati,“. ...

16.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť (1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

17.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Dozor Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva obvodný ...

18.

V § 13 ods. 1 sa slová „§ 9 a § 11 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

19.

V § 14 ods. 1 sa slová „§ 7, 8 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a ...

20.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Doklad o odbornej spôsobilosti ...

Čl. II

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. sa ...

1.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
Horská záchranná služba.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky,“.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti, v skupine č. 214 – Ostatné, v položke č. 24 v prvom stĺpci ...

2.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti, v skupine č. 214 – Ostatné, sa za položku č. 24 vkladá ...

„24a.

Horská vodcovská činnosť- vedenie návštevníkov v horách prinehorolezeckých túrach, horole-zeckých ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I 15. bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore