Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.12.2011 do 31.12.2011


Platnosť od: 16.11.2011
Účinnosť od: 01.12.2011
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Štátne orgány, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD7 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.12.2011 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 392/2011 s účinnosťou od 01.12.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,

b)

podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,

c)

transfer výrobkov obranného priemyslu,

d)

kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu a

e)

pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu predaj alebo kúpa výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná ...
b)
sprostredkovateľskou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu činnosť sprostredkovateľa, ktorá smeruje ...
c)
zahraničnoobchodnou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu dovoz, vývoz, kúpa alebo predaj výrobkov ...
d)
transferom výrobku obranného priemyslu preprava výrobku obranného priemyslu od dodávateľa v jednom členskom ...
e)
presunom tranzit výrobku obranného priemyslu cez územie jedného členského štátu Európskej únie alebo ...
f)
transferovou licenciou povolenie, ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ...
g)
vývoznou licenciou povolenie na vývoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú ...
h)
dovoznou licenciou povolenie na dovoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú ...
(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo s bydliskom na území členského štátu ...
b)
prijímateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo s bydliskom na území členského štátu ...
§ 3
Výrobok obranného priemyslu

Výrobkom obranného priemyslu sú

a)

výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú vzhľadom na svoje charakteristické ...

b)

stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské ...

c)

služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami obranného priemyslu uvedenými v písmenách ...

§ 4
Výrobca výrobkov obranného priemyslu

Výrobcom výrobkov obranného priemyslu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom živnostenského ...

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY OBCHODOVANIA S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU

§ 5
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a sprostredkovateľská činnosť
(1)

Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická osoba4) ...

a)
u právnickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur, ktoré ...
2.
štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca dosiahli vek najmenej 25 rokov, ...
b)
u fyzickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 eur a
2.
dosiahla vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky ...
(2)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť vydáva ministerstvo hospodárstva ...

(3)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 je žiadateľ o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú ...

(4)

Orgány podľa odseku 2 a Slovenská informačná služba sa k žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo ...

§ 6
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1)

Písomná žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje ...

a)
názov, sídlo, miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide ...
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
adresy prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
e)
predmet podnikania žiadateľa,
f)
obchodný názov, špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. ...
g)
navrhovanú dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť.
(2)

Žiadateľ k žiadosti priloží

a)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 1,
c)
výpis z registra trestov člena štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozorných orgánov a zodpovedného ...
d)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 8 ods. 2,
e)
účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie overenú audítorom alebo informatívnu účtovnú závierku, ...
f)
potvrdenie žiadateľa, že nie je vo vyrovnacom, v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní,8)
g)
vyhlásenie, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú ...
h)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, o tom, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové ...
i)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie, ...
j)
úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.11)
(3)

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť sa predkladá ...

§ 7
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
(1)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

(2)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(3)

Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie povinností ...

§ 8
Zodpovedný zástupca
(1)

Zodpovedným zástupcom žiadateľa sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá za riadny ...

(2)

Zodpovedný zástupca okrem splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) bode 2 a písm. b) bode ...

(3)

Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jedného žiadateľa.

(4)

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, nemôže ...

(5)

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí ten, komu bolo udelené povolenie na obchodovanie ...

(6)

K osobe zodpovedného zástupcu si ministerstvo hospodárstva vyžiada vyjadrenie ministerstva vnútra.

§ 9
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť
(1)

Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ...

(2)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie na obchodovanie ...
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ...
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. a),
f)
meno a adresu zodpovedného zástupcu,
g)
dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť nie dlhšiu ako päť ...
h)
ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu.
(3)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže výrobky obranného ...

a)
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)
tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketingu,
c)
obchodovania so zahraničným užívateľom,
d)
zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu na účel zberateľskej činnosti, len ak je zbraňový ...
(4)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný

a)
zdržať sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak by obchodovanie viedlo k poškodeniu zahraničnopolitických, ...
b)
predložiť ministerstvu hospodárstva výpis z obchodného registra do siedmich dní odo dňa zápisu predmetu ...
c)
oznámiť ministerstvu hospodárstva predaj výrobkov obranného priemyslu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja, ...
d)
do piatich pracovných dní odo dňa zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti túto skutočnosť ...
(5)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže obchodovať s výrobkami ...

(6)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vyviezť výrobky obranného ...

a)
z prebytkov výrobkov obranného priemyslu ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ...
b)
od tuzemského výrobcu výrobkov obranného priemyslu,
c)
od držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa odseku 3 alebo ...
(7)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť je neprenosné, neprevoditeľné a ...

§ 10
Povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť

Držiteľ povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný

a)

viesť najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu obchodu ...

b)

umožniť kontrolu podľa § 37,

c)

informovať ministerstvo hospodárstva v lehotách a v rozsahu určenom v povolení na sprostredkovateľskú ...

d)

informovať ministerstvo hospodárstva o zmenách v údajoch uvedených v § 5 ods. 1 a § 9 ods. 2 do 15 dní ...

e)

zdržať sa sprostredkovateľskej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, ak by viedla k poškodeniu zahraničnopolitických, ...

§ 11
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť

Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

a)

nie sú splnené podmienky na vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ...

b)

neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

c)

to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

§ 12
Zánik a zrušenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť zaniká

a)
uplynutím doby platnosti,
b)
zánikom držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť dňom podania žiadosti ...
c)
dňom úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
e)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o ...
f)
oznámením o ukončení výkonu obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
g)
dňom vykonania zápisu nového povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť udeleného ...
(2)

Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ...

a)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť poškodil zahraničnopolitické ...
b)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť prestal spĺňať podmienky ...
d)
to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e)
na držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bol vyhlásený konkurz, ...
f)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušuje podmienky určené ...
g)
držiteľovi povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bolo zrušené alebo zaniklo ...
h)
žiadateľ o to požiada.
(3)

V rozhodnutí o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ministerstvo ...

(4)

Výrobky obranného priemyslu môže držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

(5)

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

(6)

Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne zrušením rozhodnutia podľa odseku 2 ...

§ 13
Vrátenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť

Ak držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ktorý vykonával podnikateľskú ...

§ 14
Oznamovacia povinnosť

Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinné oznámiť ministerstvu hospodárstva ...

TRETIA ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTI S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU

§ 15
Licencie
(1)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vykonávať zahraničnoobchodnú ...

(2)

Dovoznú licenciu a vývoznú licenciu udeľuje ministerstvo hospodárstva, ak ide o zahraničnoobchodnú činnosť ...

(3)

Dovozná licencia a vývozná licencia sa udeľuje na každý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami ...

(4)

Držiteľ dovoznej licencie, ktorý doviezol výrobky obranného priemyslu na územie Slovenskej republiky ...

§ 16
Žiadosť o udelenie licencie
(1)

Písomnú žiadosť o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie (ďalej len „žiadosť o udelenie ...

(2)

Písomnú žiadosť o udelenie licencie žiadateľ o udelenie licencie predkladá

a)
na základe zmluvy alebo potvrdenej objednávky na obchod s konkrétnou kategóriou a množstvom výrobkov ...
b)
ako účastník medzinárodnej verejnej súťaže na dovoz, vývoz a iné obchodovanie s výrobkami obranného ...
(3)

Žiadosť o udelenie licencie obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
e)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,13)
f)
názov výrobku obranného priemyslu a zaradenie podľa zoznamu výrobkov obranného priemyslu a jeho množstvo, ...
g)
navrhovanú dobu platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie, najviac na jeden rok, s možnosťou ...
h)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov obranného ...
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí bez jeho ...
j)
dohodnutú cenu14) za výrobky obranného priemyslu v eurách alebo v mene, v ktorej je obchod uzatvorený, ...
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu členov jeho štatutárneho orgánu,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu uskutočniť, ...
m)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú

a)
doklady uvedené v odseku 2 písm. a) alebo písm. b),
b)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu ...
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami výrobkov obranného ...
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu ...
c)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú ...
d)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada, ...
e)
vyhlásenie žiadateľa o dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach ...
f)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného priemyslu ...
g)
zmluva podľa odseku 2 písm. a),
h)
úradne osvedčená kópia potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa12) o licenciu.
(5)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie pre výrobky obranného priemyslu prijaté z iného členského ...

(6)

Za rovnopis dokladu podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj jeho rovnopis overený ...

§ 17
Udelenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)

Ministerstvo hospodárstva rozhodne o žiadosti na udelenie licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o ...

(2)

Orgány uvedené v odseku 1 a Slovenská informačná služba sú povinní sa k žiadosti ministerstva hospodárstva ...

(3)

Vyjadrenia orgánov uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o udelenie ...

(4)

Na základe písomnej žiadosti držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie môže ministerstvo hospodárstva ...

(5)

Udelená dovozná licencia alebo vývozná licencia obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
c)
číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,13)
d)
názov a špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich množstvo aj s uvedením zoznamu náhradných súčiastok, ...
e)
krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchodné ...
f)
ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu podľa požiadaviek ministerstva ...
(6)

V dovoznej licencii alebo vo vývoznej licencii ministerstvo hospodárstva vymedzí miesto na záznamy colných ...

§ 18
Povinnosti držiteľa dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie písomne informuje ministerstvo hospodárstva o čerpaní ...

(2)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie je povinný predložiť rovnopis licencie príslušnému ...

(3)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie doručí ministerstvu hospodárstva rovnopis udelenej ...

a)
splnení účelu, na ktorý bola vydaná, alebo
b)
skončení jej platnosti.
§ 19
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu
(1)

Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu dovážaných na územie Slovenskej republiky ...

(2)

Ministerstvo hospodárstva pred vydaním rozhodnutia o dovoznej licencii vydá žiadateľovi o udelenie licencie ...

§ 20
Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie

Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o udelenie licencie, ak

a)

žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 16,

b)

je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky alebo je to ...

c)

neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie a nezmenili ...

§ 21
Zrušenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)

Ministerstvo hospodárstva rozhodnutím zruší udelenú dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, ak

a)
dovozná licencia alebo vývozná licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
to vyžadujú zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c)
to vyžadujú bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
neboli dodržané podmienky určené v udelenej dovoznej licencii alebo vývoznej licencii,
e)
zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť alebo ...
f)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušil pri obchodovaní ...
(2)

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie nemá odkladný ...

(3)

V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) až f) Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu ...

§ 22
Osobitné ustanovenia k dovoznej licencii a vývoznej licencii

Dovozná licencia alebo vývozná licencia sa nevyžaduje na

a)

vývoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s pôsobením ...

b)

dovoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s pôsobením ...

c)

prepravu výrobkov obranného priemyslu cez územie Slovenskej republiky prepravovaných v režime tranzitu ...

d)

dovoz a spätný vývoz výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované do ...

e)

reklamované výrobky obranného priemyslu,16)

f)

transfer výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované do režimu dočasného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

TRANSFEROVÉ LICENCIE

§ 35
Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
(1)

Zberateľ výrobkov obranného priemyslu môže obchodovať len s výrobkami obranného priemyslu, ktoré majú ...

(2)

Zberateľom znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je

a)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá, staršia ...
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná v registri zberateľov znehodnotených ...
(3)

Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je oprávnený nakupovať a predávať znehodnotený ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov ...
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
c)
kategórie a množstvo znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
d)
označenie osoby, od ktorej zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu nakupuje alebo ktorej znehodnotené ...
e)
údaje o mieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti.
(4)

Žiadosť o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov ...
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
c)
kategórie a množstvo znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
d)
označenie osoby, od ktorej chce zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu nakúpiť alebo ktorej ...
e)
údaje o mieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)
kúpnu zmluvu s predajcom na znehodnotený výrobok obranného priemyslu.
(5)

Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je povinný

a)
písomne informovať ministerstvo hospodárstva o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov ...
b)
v lehote do troch dní odo dňa nákupu alebo predaja znehodnotených výrobkov obranného priemyslu písomne ...
c)
zabezpečiť znehodnotené výrobky obranného priemyslu vo svojom vlastníctve pred odcudzením alebo zneužitím ...
d)
umožniť povereným zástupcom ministerstva hospodárstva a prizvaným osobám výkon kontroly podľa § 37,
e)
bezodkladne zabezpečiť, ak znehodnotené výrobky obranného priemyslu v jeho vlastníctve obsahujú funkčný ...
f)
viesť evidenciu znehodnotených výrobkov obranného priemyslu vo svojom vlastníctve, ktorá musí obsahovať ...
1.
názov znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
2.
kategóriu znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
3.
množstvo znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
4.
identifikačné údaje osoby, od ktorej zberateľ znehodnotený výrobok obranného priemyslu nadobudol,
5.
identifikačné údaje osoby, ktorej zberateľ znehodnotený výrobok obranného priemyslu predal,
6.
výrobné číslo alebo iné identifikačné označenie znehodnoteného výrobku obranného priemyslu, ak je dostupné. ...
§ 36
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
(1)

Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom ich zberateľskej ...

(2)

Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje:

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov ...
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti zberateľa ...
(3)

Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu fyzických osôb obsahuje ...

a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
trvalý pobyt žiadateľa,
c)
rodné číslo žiadateľa,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že je spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý podľa § 7,
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, a
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(4)

Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 3 je ...

(5)

Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu právnických osôb ...

a)
obchodné meno alebo názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
d)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa, že ...
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, a
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(6)

Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 5 je ...

(7)

Ministerstvo hospodárstva zapíše žiadateľa do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného ...

(8)

Po zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov ...
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti zberateľa, ...
c)
dátum vydania osvedčenia a
d)
číslo osvedčenia.
(9)

Ak zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu prestane spĺňať podmienky zápisu do registra ...

PIATA ČASŤ

KONTROLA

§ 37
Kontrola obchodovania s výrobkami obranného priemyslu
(1)

Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo hospodárstva.

(2)

Ministerstvo hospodárstva vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov ...

(3)

Medzinárodní inšpektori, ktorí vykonávajú kontrolu podľa odseku 1 na základe medzinárodných zmlúv, ktorými ...

(4)

Kontrolované osoby sú povinné povereným zamestnancom ministerstva hospodárstva, prizvaným fyzickým osobám ...

(5)

Kontrolovaná osoba má právo oboznámiť sa s obsahom protokolu22) záznamu, dostať rovnopis protokolu o ...

(6)

Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté kontroly vykonávané podľa osobitných predpisov.23) ...

§ 38
Súčinnosť tretích osôb
(1)

Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona je ministerstvo hospodárstva oprávnené žiadať od ...

(2)

Orgány štátnej správy24) sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré ...

§ 39
Správne delikty
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť alebo zmarí vykonanie kontroly bez vážnych dôvodov, ...
b)
zatají okolnosti dôležité na vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ...
c)
žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej licencie, ...
d)
obchoduje s výrobkami obranného priemyslu bez vydania povolenia na obchodovanie alebo vydania niektorej ...
e)
zatají okolnosti dôležité pre zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ...
f)
žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu doloží nepravdivým ...
g)
nesplní povinnosti podľa § 10, 18 a 28,
h)
neplní povinnosť podľa § 9 ods. 4 alebo
i)
neplní povinnosť podľa § 35 ods. 5.
(2)

Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) pokutu od 330 eur do 3 320 ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až g) pokutu od 3 320 eur ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a i) pokutu od 33 200 eur ...

(5)

Pokutu od 33 200 eur do 332 000 eur ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto konaním uvedeným v odseku ...

(6)

Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 2 až 5 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na mieru, ...

(7)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení zákona, ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 40
Priestupky
(1)

Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak

a)
poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť alebo zmarí vykonanie kontroly bez vážnych dôvodov, ...
b)
poruší § 15 ods. 1 a 4,
c)
zatají okolnosti dôležité pre vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ...
d)
žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej licencie, ...
e)
obchoduje s výrobkami obranného priemyslu bez vydania povolenia na obchodovanie alebo vydania niektorej ...
f)
zatají okolnosti dôležité pre zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ...
g)
žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu doloží nepravdivým ...
h)
nesplní povinnosti podľa § 10, 18 a 28,
i)
neplní povinnosť podľa § 9 ods. 4 alebo
j)
neplní povinnosť podľa § 35 ods. 5.
(2)

Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) pokutu od 330 eur do 3 320 ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. c) až h) pokutu od 3 320 eur do 166 ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. i) a j) pokutu od 33 200 eur do 166 ...

(5)

Pokutu od 33 200 eur do 332 000 eur ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto konaním uvedeným v odseku ...

(6)

Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 2 až 5 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na mieru, ...

(7)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení zákona, ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 41
Výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu

Ministerstvo hospodárstva každoročne vypracúva výročnú správu o obchode s výrobkami obranného priemyslu, ...

a)

analýza platnej legislatívy upravujúcej problematiku vývozu, dovozu a reexportu výrobkov obranného priemyslu, ...

b)

vývoj vývozu, dovozu a reexportu za uplynulý kalendárny rok, porovnanie s predošlými rokmi,

c)

zoznam povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť udelených za príslušný kalendárny ...

d)

kategórie výrobkov obranného priemyslu vyvezených z územia Slovenskej republiky za príslušný kalendárny ...

e)

zoznam krajín určenia vývozu výrobkov obranného priemyslu,

f)

celková cena vyvezených výrobkov obranného priemyslu do jednotlivých krajín určenia,

g)

počet zamietnutých žiadostí o udelenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

h)

počet zamietnutých žiadostí o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 42
Spoločné ustanovenia
(1)

Zamestnanec štátneho orgánu, ktorý sa bezprostredne podieľa na vykonávaní tohto zákona, je povinný zachovať ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,25) ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Na rozhodovanie o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

a)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia ...
b)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, obsahuje ...
c)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie, obsahuje ...
d)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie, ...
(4)

Orgány uvedené v § 5 ods. 2 sú oprávnené na účely podania vyjadrenia podľa § 5 ods. 2 a § 17 ods. 1 ...

§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo hospodárstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom:

a)

zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 3 ods. 1,

b)

vzor žiadosti o udelenie licencie podľa § 16 ods. 3,

c)

vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi podľa § 19 ods. 1,

d)

vzor medzinárodného dovozného certifikátu podľa § 19 ods. 2,

e)

typ transferovej licencie podľa § 23 ods. 1 pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu,

f)

vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie podľa § 24 ods. 3,

g)

vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie podľa § 25 ods. 3,

h)

vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie podľa § 26 ods. 3,

i)

vzor žiadosti o vydanie certifikátu podľa § 30 ods. 2,

j)

vzor certifikátu podľa § 31 ods. 4,

k)

vzor tlačiva pre informácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 35 ods. 5 ...

l)

zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti podľa ...

m)

vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 35 ods. 3,

n)

vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ...

o)

vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 36 ...

p)

vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 36 ...

q)

vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § ...

§ 44
Prechodné ustanovenie
(1)

Licencie a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do doby skončenia ...

(2)

Vlastník, správca, držiteľ alebo iný užívateľ výrobkov obranného priemyslu okrem ozbrojených síl, ozbrojených ...

(3)

Výrobca výrobkov obranného priemyslu, ktorý nie je držiteľom povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného ...

§ 45
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

2.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2010 z 3. novembra 2010 o zberateľskej činnosti ...

3.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 5/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa vykonávajú ...

4.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 6/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa vykonávajú ...

5.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. augusta 2011 č. 283/2011 Z. z., ktorým sa ...

§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. v) sa slová „vojenským materiálom“ nahrádzajú slovami „výrobkami obranného priemyslu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23fa znie:

„23fa) § 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení ...

2.

V § 45a ods.1 prvej vete sa slová „majúcich štátnu príslušnosť niektorého členského štátu Európskej ...

3.

V § 45a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

4.

V § 46 ods. 1 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 46 ods. 2 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 46 ods. 4 sa slová „štátnym občanom niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami ...

7.

V § 46 ods. 5 sa slová „niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“. ...

8.

V § 47 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.

9.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosť podnikateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 36i) znie:

„36i)
Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 65a ods. 1 až 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.

11.

V § 66b sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

12.

§ 66b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obvodný úrad vydáva a) osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou, b) potvrdenie ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 154 dopĺňa písmenami k) až q), ktoré znejú:

„k) vydanie globálnej transferovej licencie .......... 33 eur l) vydanie individuálnej transferovej ...

Čl. IV

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „vrátane obchodu s vojenským materiálom“ nahrádzajú slovami „vrátane ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem čl. III. bodov 1 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 392/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery ...

Poznámky

 • 1)  § 289 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 3)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 5)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 7)  § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  Napríklad Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie ...
 • 10)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. ...
 • 11)  § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16)  § 619 až 627 Občianskeho zákonníka.§ 436 až 441 Obchodného zákonníka.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
 • 18)  Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ...
 • 19)  § 35 ods. 5 a § 58 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 21)  § 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
 • 23)  Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore