Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2024 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 20.05.2024
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Živnostenské podnikanie, Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2024 s účinnosťou od 01.06.2024

Legislatívny proces k zákonu 106/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti správcu úverov,

b)

práva a povinnosti nákupcu úverov,

c)

niektoré vzťahy súvisiace s cezhraničným vykonávaním spravovania úverov správcom úverov z iného členského štátu,

d)

niektoré vzťahy súvisiace s udelením povolenia pre správcu úverov a s dohľadom nad správcami úverov, nákupcami úverov, zástupcami nákupcu úverov z tretích krajín (ďalej len „zástupca“) a poskytovateľmi úverových služieb.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

spravovanie práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo spravovanie samotnej zmluvy o úvere, ak odsek 3 neustanovuje inak, ktoré vykonáva

1.

úverová inštitúcia,1)

2.

správcovská spoločnosť podľa osobitného predpisu2) alebo samosprávny investičný fond, ak samosprávny investičný fond vykonáva svoju správu samostatne,3)

3.

veriteľ podľa osobitného predpisu,4) ktorý nie je úverovou inštitúciou,

b)

spravovanie práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo spravovanie samotnej zmluvy o úvere, ktorá nebola uzavretá s úverovou inštitúciou; to neplatí, ak sú práva veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo samotná zmluva o úvere nahradené zmluvou o úvere uzavretou s úverovou inštitúciou,

c)

nákup práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo nákup samotnej nesplácanej zmluvy o úvere úverovou inštitúciou,

d)

prevod práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo prevod samotnej zmluvy o úvere uskutočnený pred účinnosťou tohto zákona.

(3)

Na spravovanie práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo na spravovanie samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, ktoré vykonáva subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu sa vzťahujú § 23 ods. 2 až 5 a § 19 ods. 7.

(4)

Týmto zákonom nie je dotknuté uplatňovanie

a)

právnych predpisov upravujúcich zmluvné vzťahy a právnych predpisov občianskeho práva, ak ide o prevod práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo prevod samotnej zmluvy o úvere,

b)

práva v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa a práva dlžníka podľa osobitných predpisov.5)

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

veriteľom úverová inštitúcia, ktorá úver poskytla alebo nákupca úverov,

b)

dlžníkom osoba, ktorá uzavrela s úverovou inštitúciou zmluvu o úvere, vrátane právneho nástupcu dlžníka alebo nadobúdateľa dlžníka,

c)

nákupcom úverov osoba iná ako úverová inštitúcia, ktorá v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti za odplatu nadobúda prevádzané práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere v súlade s právne záväznými aktami Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

d)

poskytovateľom úverových služieb tretia osoba, ktorá na základe písomnej zmluvy uzavretej so správcom úverov vykonáva niektorú z činností spravovania úverov,

e)

správcom úverov právnická osoba, ktorá v rámci svojej obchodnej činnosti spravuje a presadzuje práva a povinnosti súvisiace s právami veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo so samotnou nesplácanou zmluvou o úvere v mene nákupcu úverov a vykonáva spravovanie úverov,

f)

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá v zmluve o úvere, na ktorú sa vzťahuje tento zákon, koná na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodnou, podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou,

g)

zmluvou o úvere zmluva uzavretá v písomnej forme, pôvodne uzavretá, upravená alebo nahradená, ktorou úverová inštitúcia dočasne poskytuje finančné prostriedky vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci,

h)

zmluvou o spravovaní úverov zmluva uzavretá v písomnej forme medzi nákupcom úverov a správcom úverov o službách, ktoré správca úverov poskytuje v mene nákupcu úverov,

i)

nesplácanou zmluvou o úvere zmluva o úvere, ktorá je klasifikovaná ako problémová expozícia,6)

j)

spravovaním úverov jedna alebo viaceré z týchto činností:

1.

vyberanie alebo vymáhanie akýchkoľvek splatných platieb týkajúcich sa práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere od dlžníka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

2.

opakované prerokovanie akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere s dlžníkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa pokynov nákupcu úverov, ak správca úverov nie je sprostredkovateľom úveru podľa osobitných predpisov,7)

3.

spravovanie akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere,

4.

informovanie dlžníka o akýchkoľvek zmenách úrokových sadzieb alebo poplatkov, alebo informovanie dlžníka o akýchkoľvek splatných platbách týkajúcich sa práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere,

k)

domovským členským štátom členský štát

1.

správcu úverov, v ktorom sa nachádza

1a.

sídlo správcu úverov, alebo

1b.

ústredie správcu úverov,

2.

nákupcu úverov, v ktorom sa nachádza

2a.

bydlisko nákupcu úverov alebo jeho zástupcu,

2b.

sídlo nákupcu úverov alebo jeho zástupcu, alebo

2c.

ústredie nákupcu úverov alebo jeho zástupcu,

l)

hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom sa nachádza bydlisko dlžníka, sídlo dlžníka, alebo ústredie dlžníka a iný než domovský členský štát, v ktorom správca úverov zriadil pobočku alebo v ktorom vykonáva spravovanie úverov,

m)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

n)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje verné reprodukovanie uložených informácií,

o)

ústredím ústredie, ak osoba nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo.

§ 3 - Povolenie pre správcu úverov
(1)

Správca úverov je oprávnený vykonávať spravovanie úverov na základe povolenia pre správcu úverov (ďalej len „povolenie”) udeleného Národnou bankou Slovenska.

(2)

Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú, ak Národná banka Slovenska nerozhodne na základe žiadosti o udelenie povolenia inak.

(3)

Povolenie nie je prevoditeľné na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu.

(4)

Správca úverov je povinný Národnú banku Slovenska písomne informovať o každej zmene a všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel.

Konanie o udelení povolenia
§ 4
(1)

Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na základe žiadosti osoby, ktorá chce pôsobiť ako správca úverov (ďalej len „žiadateľ“). Na konanie o udelení povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,8) ak § 3 alebo odseky 2 až 6 neustanovujú inak.

(2)

Národná banka Slovenska posúdi úplnosť žiadosti do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie povolenia.

(3)

Národná banka Slovenska o vydaní povolenia rozhodne do 90 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. V rozhodnutí o udelení povolenia Národná banka Slovenska uvedie, či sa udeľuje správcovi úverov povolenie s oprávnením prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov pre nákupcu úverov.

(4)

Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správca úverov spĺňať pred začatím spravovania úverov alebo ktoré musí správca úverov dodržiavať pri spravovaní úverov.

(5)

Správca úverov je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona do obchodného registra na základe rozhodnutia o udelení povolenia do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť.

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok na udelenie povolenia podľa § 5; dôvodom na zamietnutie žiadosti nesmú byť ekonomické potreby trhu.

§ 5
(1)

Žiadateľ preukazuje v konaní o udelenie povolenia splnenie týchto podmienok:

a)

žiadateľ je právnickou osobou, ktorá má právnu formu akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti, má sídlo na území Slovenskej republiky, je bezúhonný a vhodný,

b)

osoba, ktorá u žiadateľa vykonáva kľúčové funkcie alebo ho riadi je bezúhonná, dôveryhodná a pre výkon svojej funkcie individuálne odborne spôsobilá,

c)

osoby, ktoré žiadateľa riadia sú kolektívne odborne spôsobilé,

d)

osoba, ktorá má na žiadateľovi kvalifikovanú účasť9) je bezúhonná, dôveryhodná a vhodná,

e)

konečný užívateľ výhod10) žiadateľa je bezúhonný a dôveryhodný,

f)

žiadateľ uplatňuje primeranú politiku dodržiavania pravidiel ochrany dlžníka a spravodlivého zaobchádzania s dlžníkom s odbornou starostlivosťou pri zohľadňovaní jeho finančnej situácie a potreby obrátiť sa na inštitúcie vykonávajúce dlhové poradenstvo alebo sociálne služby,

g)

žiadateľ má zavedené

1.

primerané vnútorné postupy, ktoré zabezpečujú zaznamenávanie sťažností dlžníka a ich vybavovanie,

2.

primerané vnútorné postupy proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu,

3.

spoľahlivé mechanizmy správy a riadenia a primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadenia rizík a účtovných postupov, ktoré zabezpečujú dodržiavanie práv dlžníka a súlad s právnymi predpismi upravujúcimi práva veriteľa podľa zmluvy o úvere alebo samotnú zmluvu o úvere,

4.

spoľahlivé mechanizmy správy a riadenia a primerané mechanizmy vnútornej kontroly, ktoré zabezpečujú súlad s osobitnými právnymi predpismi,11)

h)

prehľadný a dôveryhodný pôvod majetku,12) ktorý je predpokladom výkonu činnosti správcu úverov,

i)

skupiny s úzkymi väzbami na žiadateľa sú prehľadné a tieto úzke väzby nebránia výkonu dohľadu,

j)

právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena i) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu.

(2)

Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia. Plnenie podmienok podľa odseku 1 písm. f) a g) hodnotí Národná banka Slovenska uplatnením prístupu založeného na riziku so zreteľom na objem, povahu, rozsah a zložitosť činností príslušného správcu úverov.

(3)

Správca úverov je povinný v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvoriť samostatný nezávislý útvar zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Správca úverov môže namiesto vytvorenia útvaru vnútornej kontroly určiť zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak to je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti a rozsahu spravovania úverov a ak preukázateľne prijal účinné stratégie a postupy podľa § 7 ods. 4 písm. b).

(4)

Ak má žiadateľ zámer pri výkone spravovania úverov prijímať a držať finančné prostriedky pre nákupcu úverov, okrem podmienok podľa odseku 1 preukazuje aj existenciu samostatného platobného účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky zriadeného na tento účel.

(5)

Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorom má jedna z osôb na druhej osobe priamy podiel alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.

(6)

Kontrolou podľa odseku 5 sa na účely tohto zákona rozumie

a)

priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,

b)

právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,

c)

možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a) na základe

1.

stanov právnickej osoby alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom, alebo

2.

dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby,

d)

možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadenie právnickej osoby iným spôsobom.

§ 6
(1)

Osobami, ktoré riadia správcu úverov sú

a)

člen štatutárneho orgánu,

b)

člen dozornej rady,

c)

prokurista, ak je udelená prokúra.

(2)

Osobami, ktoré vykonávajú kľúčové funkcie u správcu úverov sú

a)

zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly alebo vedúci útvaru vnútornej kontroly,

b)

fyzická osoba, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou podľa osobitného predpisu,13)

c)

vedúci organizačnej zložky.

(3)

Medzi osoby podľa odseku 2 patrí aj fyzická osoba zodpovedná za riadenie rizík, ak je takáto osoba určená vzhľadom na primeranosť povahy, rozsahu a zložitosti predmetu činnosti správcu úverov.

(4)

Individuálnou odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie

a)

získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej trojročnej praxe v oblasti ekonómie najmä bankovníctva, finančníctva, účtovníctva, auditu alebo v oblasti regulácie finančného trhu, v oblasti práva, administratívy, informačných technológií alebo kvantitatívnych metód,

b)

ukončenie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a získanie najmenej päťročnej praxe v oblasti ekonómie najmä bankovníctva, finančníctva, účtovníctva, auditu alebo v oblasti regulácie finančného trhu, v oblasti práva, administratívy, informačných technológií alebo kvantitatívnych metód.

(5)

Individuálnou odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby podľa odseku 2 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie splnenie podmienok podľa odseku 4 a preukázanie príslušných zručností, odborných znalostí a praxe v oblasti

a)

ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu vrátane znalosti platných právnych predpisov a vykonávania politík, kontrol a postupov v tejto oblasti,

b)

identifikácie, posudzovania a riadenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

(6)

Kolektívnou odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie schopnosť osôb, ktoré riadia správcu úverov, posudzovaná ako celok, vykonávať spravovanie úverov s odbornou starostlivosťou.

(7)

Pri posudzovaní požiadaviek na odbornú spôsobilosť sa zohľadňuje povaha, zložitosť a rozsah činnosti správcu úverov a funkcia konkrétnej osoby.

(8)

Dôveryhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá

a)

nepôsobila v období jedného roka pred odobratím povolenia vo funkcii štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly finančnej inštitúcie alebo u správcu úverov, ktorým v období desiatich rokov pred podaním žiadosti bolo odobraté povolenie,

b)

nepôsobila v období jedného roka pred uložením sankcie vo funkcii štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly finančnej inštitúcie alebo u správcu úverov, ktorým v období desiatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie bola uložená sankcia za závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa,

c)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zamestnanca u veriteľa vo finančnej inštitúcii alebo u správcu úverov, nad ktorými bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,

d)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly finančnej inštitúcie alebo správcu úverov, ktorý sa dostal do úpadku,14) na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, na ktorého bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorému bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorého bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,

e)

nemala v posledných desiatich rokoch na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej bolo možné uložiť podľa § 26 ods. 2,

f)

nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov,15)

g)

nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky, osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly finančnej inštitúcie alebo správcu úverov alebo osoby podľa odseku 2 písm. b), ktorý v posledných piatich rokoch porušil povinnosť podľa osobitného predpisu,12)

h)

nie je v období posledných desiatich rokoch účastníkom insolvenčného konania,

i)

nemá narušenú dobrú povesť z dôvodu kumulatívnych účinkov priestupkov a iných správnych deliktov najmä v oblasti finančnej správy, hospodárskej súťaže, životného prostredia a verejného obstarávania,

j)

pred podaním žiadosti podľa § 7 vystupovala v obchodných vzťahoch transparentne a spolupracovala s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky vrátane Národnej banky Slovenska.

(9)

Fyzickú osobu, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 8 písm. c), možno uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že táto fyzická osoba nemohla ovplyvniť skutočnosti podľa odseku 8 písm. c) a tieto skutočnosti nemajú žiadny vplyv na jej ďalšie pôsobenie vo funkcii osôb, ktoré riadia správcu úverov alebo vykonávajú kľúčové funkcie.

(10)

Fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 8 písm. g), sa uzná za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že táto fyzická osoba nemohla ovplyvniť skutočnosti podľa odseku 8 písm. g) a tieto skutočnosti nemajú žiadny vplyv na jej ďalšie pôsobenie vo funkcii osôb, ktoré riadia správcu úverov alebo vykonávajú kľúčové funkcie.

(11)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo za úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca,16) bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Na účely preukázania bezúhonnosti právnickej osoby a fyzickej osoby musia byť Národnej banke Slovenska písomne poskytnuté údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Bezúhonnosť právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má právnická osoba sídlo.

(12)

Vhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba,

a)

ktorej nebolo odobraté povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti17) v období desiatich rokov pred podaním žiadosti,

b)

na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia, nebol na ňu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nebolo voči nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ňu nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

c)

ktorej v posledných desiatich rokoch nebola na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom uložená pokuta vyššia ako 50 % zo sumy, ktorú možno uložiť podľa § 26 ods. 2,

d)

ktorej nebola na základe právoplatného rozhodnutia orgánu dozoru18) alebo orgánu dohľadu19) nepreskúmateľného súdom uložená sankcia za závažné porušenie povinností alebo osobitne závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitného predpisu,20) a to v období desiatich rokov pred podaním žiadosti,

e)

ktorá v období piatich rokov pred podaním žiadosti neporušila povinnosť podľa osobitného predpisu.14)

(13)

Pri posudzovaní vhodnosti právnickej osoby, ktorá má kvalifikovanú účasť na žiadateľovi, môže Národná banka Slovenska prihliadnuť na dôveryhodnosť a bezúhonnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi jej štatutárneho orgánu; ak je to potrebné, je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať výpis z registra trestov týchto fyzických osôb.

(14)

Na účely posudzovania dôveryhodnosti a vhodnosti osôb sa na účely tohto zákona finančnou inštitúciou rozumie

a)

dohliadaný subjekt finančného trhu podnikajúci na základe povolenia Národnej banky Slovenska,17)

b)

subjekt so sídlom alebo ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti ako subjekt podľa písmena a) vrátane jeho pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky.

§ 7 - Žiadosť o udelenie povolenia
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia musí obsahovať

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

b)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré riadia žiadateľa alebo u žiadateľa vykonávajú kľúčové funkcie,

c)

elektronickú adresu žiadateľa,

d)

zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi a výšku ich kvalifikovanej účasti,

e)

číslo a značku zápisu žiadateľa v obchodnom registri,

f)

ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.21)

(2)

Prílohami k žiadosti o udelenie povolenia sú

a)

informácia o preukázaní totožnosti osoby konajúcej za žiadateľa podľa osobitného predpisu,22) zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva a stanovy; zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva a stanovy sa nepredkladajú, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu23) alebo si ich orgán dohľadu môže vyžiadať zo zbierky listín,24)

b)

stručný odborný životopis fyzickej osoby, ktorá riadi žiadateľa alebo vykonáva kľúčové funkcie u žiadateľa, úradne osvedčená kópia dokladu o vzdelaní a úradne osvedčená kópia alebo originál dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá riadi žiadateľa alebo vykonáva kľúčové funkcie u žiadateľa; ak ide o iné obdobné zahraničné vzdelanie, úradne osvedčená kópia dokladu o vzdelaní musí obsahovať osvedčenie o tom, že ide o vzdelanie porovnateľné so vzdelaním podľa § 6 ods. 4,

c)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby, ktorá riadi žiadateľa alebo vykonáva kľúčové funkcie u žiadateľa a konečného užívateľa výhod žiadateľa; ak ide o cudzinca,16) bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,

d)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť na žiadateľovi, výpis z registra trestov osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť na žiadateľovi a nemajú sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky,

e)

čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá riadi žiadateľa alebo vykonáva kľúčové funkcie u žiadateľa a čestné vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti dokladov podľa písmena b) s úradne osvedčeným podpisom tejto osoby,

f)

čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti konečného užívateľa výhod žiadateľa s úradne osvedčeným podpisom konečného užívateľa výhod,

g)

čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa a osoby s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi podľa § 6 ods. 12 a čestné vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti dokladov s úradne osvedčeným podpisom osôb oprávnených konať za žiadateľa a osoby s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi,

h)

obchodný plán podľa odseku 3,

i)

vnútorné predpisy, ktoré upravujú

1.

systém správy a riadenia a systém vnútornej kontroly,

2.

účtovné postupy,

3.

postupy pri spravovaní úverov,

4.

riadenie rizík,

j)

postupy vybavovania sťažností a vnútorný predpis upravujúci formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu sťažností,

k)

program vlastnej činnosti povinnej osoby,25)

l)

grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa,

m)

doklady o pôvode majetku, ktorý je predpokladom výkonu činnosti správcu úverov,

n)

grafické znázornenie a opis štruktúry skupiny s úzkymi väzbami,

o)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, ak je akcionárom alebo spoločníkom cudzinec26) alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí,

p)

dokument o vykonaní posúdenia individuálnej odbornej spôsobilosti osôb, ktoré riadia žiadateľa alebo vykonávajú kľúčové funkcie u žiadateľa vypracovaný žiadateľom a posúdenia kolektívnej odbornej spôsobilosti osôb, ktoré riadia žiadateľa vypracovaný žiadateľom,

q)

informácia žiadateľa, či bude alebo nebude prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov; ak žiadateľ informuje, že bude prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov, priloží doklad preukazujúci zriadenie samostatného platobného účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa majú pripisovať všetky finančné prostriedky prijaté od dlžníkov,

r)

predchádzajúce povolenie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov správcom úverov vydané Úradom na ochranu osobných údajov po vykonaní predchádzajúcej konzultácie podľa osobitného predpisu,27)

s)

zmluva s poskytovateľom úverových služieb, ak bola uzavretá.

(3)

Obchodný plán obsahuje najmä predbežný rozpočet na prvé tri účtovné roky a návrh organizačného zabezpečenia, personálneho zabezpečenia a technického zabezpečenia činností.

(4)

Vnútorné predpisy upravujúce systém správy a riadenia a systém vnútornej kontroly musia obsahovať

a)

organizačnú štruktúru a systém riadenia,

b)

postupy kontroly dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov správcu úverov a skúmanie a hodnotenie funkčnosti a účinnosti systému spravovania úverov vrátane postupov na realizáciu opatrení na nápravu a určenia osôb, ktoré tieto činnosti budú vykonávať.

(5)

Vnútorné predpisy upravujúce postupy pri spravovaní úverov musia obsahovať

a)

spôsoby vymáhania pohľadávok zo zmlúv o úvere,

b)

postupy pri uzatváraní dohôd o splácaní dlhu,

c)

poskytovanie informácií dlžníkom,

d)

postupy pri komunikácii s dlžníkmi.

§ 8 - Zmena povolenia
(1)

O zmenu povolenia požiada správca úverov, ktorý má v úmysle

a)

prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov,

b)

ukončiť prijímanie a držbu finančných prostriedkov od dlžníkov.

(2)

Národná banka Slovenska rozhoduje o zmene povolenia na základe žiadosti o zmenu povolenia. Na konanie o zmene povolenia sa primerane vzťahuje § 4.

(3)

V rozhodnutí o zmene povolenia podľa odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska uvedie, či sa udeľuje povolenie s oprávnením prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov pre nákupcu úverov.

(4)

K žiadosti podľa odseku 1 písm. a) správca úverov priloží doklad podľa § 7 ods. 2 písm. q) a aktualizované vnútorné predpisy, ktorých sa zmena povolenia týka.

(5)

K žiadosti podľa odseku 1 písm. b) správca úverov priloží doklad preukazujúci zrušenie samostatného platobného účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa pripisovali finančné prostriedky od dlžníkov a aktualizované vnútorné predpisy, ktorých sa zmena povolenia týka.

§ 9 - Predchádzajúci súhlas
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska udelený na základe žiadosti je podmienkou na

a)

voľbu alebo vymenovanie osôb, ktoré riadia správcu úverov alebo vykonávajú kľúčové funkcie,

b)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti9) na správcovi úverov alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti, ktorým by podiel na základnom imaní správcu úverov alebo na hlasovacích právach u správcu úverov dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa tento správca úverov stal dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode.

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa

a)

odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) a predložiť prílohy podľa § 7 ods. 2 písm. b), c), e) a p),

b)

odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky prehľadnosti a dôveryhodnosti pôvodu majetku14) a podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. d), e), h) a i) a predložiť prílohy podľa § 7 ods. 2 písm. c), f), g), l) až n).

(3)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť kvalifikovanú účasť na správcovi úverov alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na správcovi úverov.

(4)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti a o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti.

(5)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 10 - Zánik povolenia
(1)

Povolenie udelené podľa § 3 zaniká dňom

a)

zrušenia správcu úverov,

b)

právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok správcu úverov alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok správcu úverov pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,28)

c)

právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vrátení povolenia,

d)

právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia.

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená správcovi úverov odobrať povolenie udelené podľa § 3, ak

a)

sa vydalo na základe neúplných alebo nepravdivých informácií alebo v dôsledku iného nedovoleného postupu správcu úverov,

b)

správca úverov prestal spĺňať podmienky na udelenie povolenia podľa § 5 ods. 1 a 2 alebo opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené, alebo neposkytuje Národnej banke Slovenska požadované informácie,

c)

správca úverov v lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia nezačal vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia,

d)

správca úverov závažne porušil pravidlá činnosti, vyplývajúce najmä z

1.

ustanovení tohto zákona alebo

2.

právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, právnych predpisov týkajúcich sa spravovania úverov hostiteľského členského štátu alebo členského štátu, v ktorom bol úver poskytnutý alebo

e)

správca úverov prestal vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na obdobie dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

(3)

Správca úverov môže požiadať o vrátenie povolenia písomnou žiadosťou doručenou Národnej banke Slovenska. O vrátenie povolenia je správca úverov povinný požiadať vždy pred zrušením spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať

a)

všeobecné náležitosti podľa osobitného predpisu,21)

b)

dátum, ku ktorému správca úverov žiada vrátiť povolenie,

c)

informáciu o organizačných opatreniach, právnych opatreniach a finančných opatreniach, ktoré správca úverov vykoná v súvislosti s vrátením povolenia.

(4)

Ak Národná banka Slovenska správcovi úverov odoberie povolenie alebo mu takéto povolenie zanikne, je povinná o tom bezodkladne informovať príslušné orgány hostiteľského členského štátu, ak správca úverov vykonáva spravovanie úverov v hostiteľskom členskom štáte, ako aj príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa úver poskytol, ak je iný než hostiteľský členský štát a domovský členský štát.

(5)

Národná banka Slovenska zverejní vrátenie povolenia a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a v zozname podľa § 12.

(6)

Odobratie alebo vrátenie povolenia sa zapisuje do obchodného registra. Národná banka Slovenska zašle oznámenie o zániku povolenia, rozhodnutie o vrátení povolenia alebo rozhodnutie o odobratí povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia s návrhom na zápis tejto skutočnosti príslušnému registrovému súdu.

§ 11 - Ďalšie povinnosti správcu úverov
(1)

Správca úverov je povinný priebežne a preukázateľne vykonávať posúdenie individuálnej odbornej spôsobilosti osôb, ktoré riadia správcu úverov alebo vykonávajú kľúčové funkcie u správcu úverov a posúdenie kolektívnej odbornej spôsobilosti osôb, ktoré riadia správcu úverov.

(2)

Správca úverov, ktorý je oprávnený prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov je povinný ich držať na samostatnom platobnom účte podľa § 5 ods. 4 až do ich prevedenia príslušnému nákupcovi úverov, a to za podmienok dohodnutých s nákupcom úverov.

(3)

Správca úverov je povinnou osobou podľa osobitného predpisu.29)

(4)

Správca úverov je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať Národnej banke Slovenska bezplatne zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady týkajúce sa práv veriteľa v súvislosti s nesplácaným úverom poskytnutým na základe zmluvy o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere vzťahujúcej sa na nesplácaný úver.30)

(5)

Štruktúru, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, podobu, spôsob, postup, metodiku na vypracovanie a miesto predkladania výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných správcom úverov ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska.

§ 12 - Zoznam správcov úverov
(1)

Národná banka Slovenska vedie a bezodkladne aktualizuje zoznam správcov úverov, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 3 alebo zaniklo povolenie podľa § 10, ako aj správcov úverov z iného členského štátu, ktorí majú oprávnenie vykonávať spravovanie úverov na území Slovenskej republiky, s uvedením príslušného domovského členského štátu a s informáciou o príslušných orgánoch dohľadu tohto členského štátu.

(2)

Národná banka Slovenska zverejňuje informácie z aktuálneho zoznamu správcov úverov na svojom webovom sídle podľa osobitného predpisu.31)

(3)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví rozsah a štruktúra informácií vedených v zozname správcov úverov podľa odseku 1.

§ 13 - Zmluva o spravovaní úverov
(1)

Zmluva o spravovaní úverov sa uzatvára medzi nákupcom úverov a správcom úverov, ak nákupca úverov plánuje vykonávať spravovanie a vymáhanie práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere prostredníctvom správcu úverov.

(2)

Zmluva o spravovaní úverov musí obsahovať

a)

podrobný opis jednotlivých činností spravovania úverov, ktoré má vykonávať správca úverov,

b)

výšku odmeny správcu úverov alebo metódu jej výpočtu,

c)

rozsah zastupovania nákupcu úverov správcom úverov vo vzťahu k dlžníkovi,

d)

záväzok zmluvných strán dodržiavať právne záväzné akty Európskej únie a všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na práva veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo na samotnú zmluvu o úvere vrátane tých, ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľov a ochranou osobných údajov,11)

e)

doložku dodržiavania odbornej starostlivosti a pravidiel spravodlivého zaobchádzania s dlžníkom.

(3)

Okrem náležitostí podľa odseku 2 zmluva o spravovaní úverov musí obsahovať požiadavku, podľa ktorej správca úverov informuje nákupcu úverov o externom zabezpečovaní akýchkoľvek z činností spravovania úverov, a to pred takýmto zabezpečením.

(4)

Správca úverov je povinný desať rokov po dátume ukončenia zmluvy o spravovaní úverov viesť a uchovávať

a)

relevantnú korešpondenciu s nákupcom úverov a s dlžníkom na základe podmienok podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,

b)

dôležité pokyny prijaté od nákupcu úverov týkajúce sa práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, ktoré v mene nákupcu úverov spravuje a vymáha na základe podmienok ustanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch,

c)

zmluvu o spravovaní úverov.

(5)

Správca úverov sprístupní dokumenty a informácie podľa odseku 4 Národnej banke Slovenska na jej vyžiadanie.

§ 14 - Správca úverov z iného členského štátu
(1)

Národná banka Slovenska bezodkladne po prijatí oznámenia informácií od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu týkajúceho sa plánovaného spravovania úverov správcom úverov z iného členského štátu na území Slovenskej republiky potvrdí tomuto príslušnému orgánu dohľadu jeho prijatie; to sa vzťahuje aj na prijatie oznámenia o zmenách takýchto informácií.

(2)

Správca úverov z iného členského štátu je oprávnený na území Slovenskej republiky vykonávať spravovanie úverov v rozsahu, v akom je oprávnený vykonávať spravovanie úverov v domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb, pričom povinnosti ustanovené v § 23 sa vzťahujú na správcu úverov z iného členského štátu rovnako.

(3)

Správca úverov z iného členského štátu je oprávnený začať na území Slovenskej republiky vykonávať spravovanie úverov

a)

od prijatia oznámenia od Národnej banky Slovenska potvrdzujúceho prijatie oznámenia od príslušných orgánov dohľadu domovského členského štátu podľa odseku 1, alebo

b)

po uplynutí dvoch mesiacov od zaslania oznámenia Národnej banke Slovenska od príslušných orgánov dohľadu domovského členského štátu týkajúceho sa plánovaného spravovania úverov správcom úverov z iného členského štátu na území Slovenskej republiky, ak oznámenie podľa písmena a) nebolo príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu doručené.

(4)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o vhodných opatreniach, ktoré je potrebné prijať v súvislosti so žiadosťou o súčinnosť, ktorú prijala od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu správcu úverov.

(5)

Ak sa Národná banka Slovenska rozhodne vykonať dohľad na mieste v mene príslušných orgánov dohľadu domovského členského štátu správcu úverov, o výsledku tohto dohľadu ich bezodkladne informuje.

(6)

Národná banka Slovenska môže z vlastnej iniciatívy vykonávať dohľad v súvislosti so spravovaním úverov, ktoré na území Slovenskej republiky vykonáva správca úverov, ktorému sa udelilo povolenie v domovskom členskom štáte. Národná banka Slovenska bezodkladne poskytne výsledky dohľadu príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu správcu úverov.

(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že správca úverov z iného členského štátu pri vykonávaní svojej činnosti na území Slovenskej republiky porušil ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov,32) vrátane zmluvy o úvere, bezodkladne o tom informuje príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu správcu úverov, pričom im o porušení odovzdá všetky dôkazy so žiadosťou o prijatie opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov; to platí aj vtedy, ak sa úver poskytol na území Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska nie je v postavení orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu ani domovského členského štátu.

(8)

Postupom podľa odseku 7 nie sú dotknuté právomoci Národnej banky Slovenska v oblasti dohľadu, vyšetrovania a ukladania sankcií, uplatniteľné na úver alebo zmluvu o úvere.

(9)

Ak správca úverov z iného členského štátu naďalej porušuje ustanovenia tohto zákona, a po tom, ako Národná banka Slovenska o tom informovala príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu správcu úverov, môže Národná banka Slovenska prijať primerané opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu a na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane sankcií podľa § 26,

a)

ak správca úverov nevykonal žiadne primerané a účinné úkony, ktorými by ukončil protiprávny stav alebo odstránil a napravil zistené nedostatky v primeranom čase, alebo

b)

ak je v naliehavom prípade nevyhnutné bezodkladné opatrenie na riešenie závažného ohrozenia kolektívnych záujmov dlžníkov.

(10)

Opatrenia podľa odseku 9 môže Národná banka Slovenska prijať bez ohľadu na akékoľvek nápravné opatrenia vrátane sankcií uložených príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu správcu úverov, ako aj môže zakázať správcovi úverov podľa odseku 1 vykonávať spravovanie úverov na území Slovenskej republiky dovtedy, kým správca úverov neukončí protiprávny stav alebo neodstráni a nenapraví zistené nedostatky alebo pokiaľ príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu neprijme primerané rozhodnutie.

§ 15 - Cezhraničné fungovanie správcu úverov
(1)

Ak má správca úverov s povolením podľa § 3 záujem vykonávať spravovanie úverov prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb bez zriadenia pobočky v inom členskom štáte, je povinný pred prvým vykonávaním svojej činnosti v inom členskom štáte písomne oznámiť Národnej banke Slovenska tento zámer a v oznámení uviesť

a)

obchodné meno a sídlo správcu úverov,

b)

identifikačné číslo správcu úverov,

c)

hostiteľský členský štát, na ktorého území sa rozhodol vykonávať svoju činnosť,

d)

adresu pobočky v inom členskom štáte, ak sa takáto pobočka zriaďuje,

e)

členský štát, iný ako hostiteľský členský štát podľa písmena c) a domovský členský štát, v ktorom sa nesplácaný úver poskytol, ak je táto informácia správcovi úverov známa,

f)

totožnosť a adresu poskytovateľa úverových služieb v hostiteľskom členskom štáte, ak správca úverov využíva jeho služby,

g)

totožnosť osôb zodpovedných za riadenie spravovania úverov v hostiteľskom členskom štáte,

h)

podrobné informácie o opatreniach prijatých na účel prispôsobenia vnútorných postupov, mechanizmov správy a riadenia a mechanizmov vnútornej kontroly správcu úverov na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov uplatniteľných na práva veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo na samotnú zmluvu o úvere v hostiteľskom členskom štáte,

i)

informácie o postupe a opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, ak sa v hostiteľskom členskom štáte správca úverov považuje za povinný subjekt na účely predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,

j)

informácie o možnostiach a vhodnosti prostriedkov komunikácie v jazyku hostiteľského členského štátu alebo v jazyku, v ktorom je zmluva o úvere uzavretá,

k)

informáciu, či správcovi úverov bolo alebo nebolo v domovskom členskom štáte udelené povolenie prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov.

(2)

Národná banka Slovenska zašle do 45 dní od doručenia oznámenia správcu úverov informácie podľa odseku 1 príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu, ako aj príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom sa úver poskytol, ak je iný než hostiteľský členský štát a domovský členský štát.

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcu úverov o skutočnostiach podľa odseku 2 a o dátume oznámenia informácií príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu a dátume, kedy tieto príslušné orgány dohľadu potvrdili prijatie informácií; ak mu Národná banka Slovenska neoznámi skutočnosti podľa odseku 2, správca úverov môže podať žalobu podľa Správneho súdneho poriadku.33)

(4)

Správca úverov je oprávnený začať vykonávať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte

a)

od prijatia oznámenia od príslušných orgánov dohľadu hostiteľského členského štátu potvrdzujúceho prijatie oznámenia od Národnej banky Slovenska podľa odseku 2, alebo

b)

po uplynutí dvoch mesiacov od zaslania oznámenia podľa odseku 2 príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu, ak oznámenie podľa písmena a) nebolo doručené.

(5)

Správca úverov je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch podľa odseku 1, pričom Národná banka Slovenska postupuje podľa odsekov 2 a 3.

(6)

Národná banka Slovenska informuje príslušné orgány hostiteľského členského štátu alebo členského štátu, v ktorom sa úver poskytol, ak je iný než hostiteľský členský štát a domovský členský štát, o výsledkoch hodnotenia podľa § 5 ods. 2 druhej vety na žiadosť jedného z týchto príslušných orgánov, alebo ak to Národná banka Slovenska považuje za vhodné.

(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že správca úverov pri vykonávaní svojej činnosti na území hostiteľského členského štátu porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na spravovania úverov, prijme nevyhnutné opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 26.

(8)

Národná banka Slovenska oznámi prijatie nevyhnutných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 26, príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu, ako aj príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom bol úver poskytnutý, ak je iný než hostiteľský členský štát a domovský členský štát.

(9)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na mieste v pobočke správcu úverov a u poskytovateľa úverových služieb určeného v hostiteľskom členskom štáte je povinná požiadať príslušné orgány dohľadu hostiteľského členského štátu o súčinnosť; takýto dohľad na mieste musí byť v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.

(10)

Národná banka Slovenska oznámi detailné informácie o akýchkoľvek konaniach a postupoch, ktoré boli začaté na základe dôkazov poskytnutých hostiteľským členským štátom, o nápravných opatreniach vrátane sankcií, uložených správcovi úverov, alebo rozhodnutie s odôvodnením neprijatia opatrení, príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu, ktorý takéto dôkazy uviedol, a to najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti od tohto orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu; ak bolo takéto konanie začaté, Národná banka Slovenska pravidelne informuje príslušné orgány dohľadu hostiteľského členského štátu o jeho stave.

§ 16 - Využívanie poskytovateľa úverových služieb
(1)

Správca úverov môže na spravovanie úverov využívať služby poskytovateľa úverových služieb. Ak správca úverov využíva na vykonávanie akejkoľvek z činností spravovania úverov poskytovateľa úverových služieb, správca úverov je zodpovedný za dodržiavanie všetkých povinností podľa tohto zákona.

(2)

Na vykonávanie ktorejkoľvek z činností spravovania úverov poskytovateľom úverových služieb musia byť splnené tieto podmienky:

a)

uzavretie písomnej zmluvy o externom zabezpečovaní činností spravovania úverov medzi správcom úverov a poskytovateľom úverových služieb; v tejto zmluve musí byť výslovne uvedené, že poskytovateľ úverových služieb je povinný dodržiavať tento zákon a príslušné právne záväzné akty Európskej únie a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa práv veriteľa v súvislosti so zmluvou o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere,

b)

zmluvou podľa písmena a) je dohodnutý konkrétny rozsah zabezpečovania spravovania úverov; zabezpečovanie všetkých činností spravovania úverov správcu úverov výlučne prostredníctvom poskytovateľa úverových služieb sa zakazuje,

c)

zmluvou podľa písmena a) nie je dotknutá zmluva medzi správcom úverov a nákupcom úverov a ani povinnosti správcu úverov voči nákupcovi úverov alebo dlžníkom,

d)

zabezpečovaním činností spravovania úverov poskytovateľom úverových služieb

1.

nie sú dotknuté podmienky, ktoré musí správca úverov splniť na udelenie povolenia,

2.

nie je dotknutý výkon dohľadu zo strany Národnej banky Slovenska nad správcom úverov podľa § 24 až 29,

3.

nedochádza k zníženiu kvality vnútornej kontroly správcu úverov, ako aj spoľahlivosti a kontinuity jeho činností súvisiacich so spravovaním úverov,

e)

správca úverov má priamy prístup k všetkým dôležitým informáciám, ktoré sa týkajú zabezpečovania činností spravovania úverov prostredníctvom poskytovateľa úverových služieb,

f)

po ukončení zabezpečovania činností spravovania úverov prostredníctvom poskytovateľa úverových služieb musí mať správca úverov odborné znalosti a zdroje na samostatné vykonávanie činností spravovania úverov, ktoré boli zabezpečované prostredníctvom poskytovateľa úverových služieb.

(3)

Správca úverov pred začatím alebo ukončením zabezpečovania činností spravovania úverov prostredníctvom poskytovateľa úverových služieb podľa odsekov 1 a 2 informuje o takomto zabezpečovaní činností Národnú banku Slovenska, ako aj príslušné orgány dohľadu hostiteľského členského štátu, v ktorom vykonáva spravovanie úverov.

(4)

Správca úverov vedie a uchováva záznamy o zmluve podľa odseku 2 a o dôležitých pokynoch daných poskytovateľovi úverových služieb v súlade s osobitným predpisom34) desať rokov po dátume ukončenia tejto zmluvy.

(5)

Správca úverov a poskytovateľ úverových služieb sú povinní poskytnúť informácie podľa odseku 4 Národnej banke Slovenska na jej vyžiadanie.

(6)

Poskytovateľ úverových služieb nesmie pri vykonávaní ktorejkoľvek činnosti spravovania úverov prijímať a ani držať finančné prostriedky od dlžníka.

§ 17 - Poskytovanie informácií pre nákupcu úverov
(1)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná poskytnúť potenciálnemu nákupcovi úverov, a to na účely vlastného posúdenia hodnoty práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere a pravdepodobnosti návratnosti hodnoty ešte pred uzavretím zmluvy o prevode práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, potrebné informácie týkajúce sa práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, a ak je to vhodné, informácie o zabezpečení, a to pri zabezpečení ochrany informácií, ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky sprístupnila a dôvernosti obchodných údajov.

(2)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná používať vzory na poskytovanie informácií pre nákupcu úverov podľa odseku 1 uvedené vo vykonávacích technických predpisoch Európskej komisie,35) o svojich úverových expozíciách v bankovej knihe slúžiace na analýzu, finančné hĺbkové preskúmanie a ocenenie práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere.

§ 18 - Informačné povinnosti pri prevode práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo nesplácanej zmluvy o úvere
(1)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá prevádza práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere na nákupcu úverov, je povinná oznamovať údaje o prevodoch za obdobie kalendárneho polroka príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu a Národnej banke Slovenska podľa osobitného predpisu,36) a to do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka v rozsahu

a)

kód LEI37) nákupcu úverov a jeho zástupcu, alebo ak takéto identifikačné číslo neexistuje

1.

totožnosť nákupcu úverov alebo člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky nákupcu úverov a osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť na nákupcovi úverov podľa osobitného predpisu,9)

2.

adresu nákupcu úverov a jeho zástupcu,

b)

súhrnný nesplatený zostatok vyplývajúci z prevádzaných práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo z prevádzanej samotnej nesplácanej zmluvy o úvere,

c)

počet a rozsah prevádzaných práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo počet a rozsah prevádzaných samotných nesplácaných zmlúv o úvere,

d)

informáciu, či prevod zahŕňa práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere, ktoré boli uzavreté so spotrebiteľmi, a prípadne typ aktív, ktorými sú nesplácané zmluvy o úvere zabezpečené.

(2)

Zahraničná banka so sídlom na území iného členského štátu, ktorá prevádza práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere na nákupcu úverov na území Slovenskej republiky, je povinná oznamovať údaje o prevodoch podľa odseku 2 za obdobie kalendárneho polroka Národnej banke Slovenska, a to do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka.

(3)

Informácie podľa odseku 1, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by mohli byť potrebné na vykonávanie funkcií a povinností príslušných orgánov dohľadu domovského členského štátu nákupcu úverov, je Národná banka Slovenska povinná bezodkladne oznamovať týmto príslušným orgánom dohľadu.

(4)

Odseky 1 až 3 sa uplatňujú v súlade s osobitnými predpismi na ochranu osobných údajov.11)

§ 19 - Povinnosti nákupcu úverov
(1)

Nákupca úverov s bydliskom, sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu je povinný určiť správcu úverov alebo subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu, aby vykonával spravovanie úverov týkajúce sa práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo týkajúce sa samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, ktorá bola uzavretá so spotrebiteľom alebo s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov podľa osobitného predpisu.38)

(2)

Nákupca úverov, ktorý nemá bydlisko, sídlo, ani ústredie na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu, je povinný prostredníctvom svojho zástupcu podľa § 21 určiť správcu úverov alebo subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu, aby vykonával spravovanie úverov týkajúce sa práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo týkajúce sa samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, ktorá bola uzavretá so spotrebiteľom alebo s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov podľa osobitného predpisu38) alebo s podnikateľom – fyzickou osobou, s mikropodnikom a malým a stredným podnikom podľa osobitného predpisu.39)

(3)

Nákupca úverov pri nákupe práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere postupuje podľa tohto zákona a osobitných predpisov.40)

(4)

Nákupca úverov po prevode práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere je povinný dodržiavať právne záväzné akty Európskej únie a všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä v oblasti vymáhania zmlúv, ochrany spotrebiteľa, práv dlžníka, vzniku úverov, pravidiel bankového tajomstva a trestného práva; týmto nie je dotknutá úroveň ochrany spotrebiteľov a ostatných dlžníkov podľa právne záväzných aktov Európskej únie a všeobecne záväzných právnych predpisov, pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti, ako aj medzinárodné pravidlá a pravidlá platné na území Slovenskej republiky týkajúce sa vlastných zmeniek a cudzích zmeniek.

(5)

Nákupca úverov, ktorý je správcom úverov alebo nákupca úverov, ktorý nevykonáva spravovanie úverov samostatne, ale prostredníctvom správcu úverov, je povinný poskytnúť údaje o nákupe práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere najmenej do jedného elektronického registra úverov41) (ďalej len „register“).

(6)

Nákupca úverov, ktorý je správcom úverov alebo nákupca úverov, ktorý nevykonáva spravovanie úverov samostatne, ale prostredníctvom správcu úverov, je povinný dodržiavať práva, povinnosti a postupy podľa osobitného predpisu42) súvisiace s registrom.

(7)

Nákupca úverov, ktorý je správcom úverov alebo nákupca úverov, ktorý nevykonáva spravovanie úverov samostatne, ale prostredníctvom správcu úverov, je po prevode práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere povinný aj bez súhlasu spotrebiteľa primerane poskytnúť do registra údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu42) o každom spotrebiteľovi, voči ktorému nadobudol práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere, a to do jedného mesiaca od uskutočnenia prevodu za podmienok určených prevádzkovateľom registra. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých do registra zodpovedá nákupca úverov, ktorý poskytuje údaje do registra; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.11)

(8)

Správca úverov alebo subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu určený nákupcom úverov musí v mene nákupcu úverov spĺňať povinnosti, ktoré má nákupca úverov podľa odsekov 2 a 3 a podľa § 20 a 22; odseky 2 a 3 nie sú dotknuté, ak nákupca úverov neurčil správcu úverov alebo subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu.

§ 20 - Využívanie služieb správcov úverov alebo iných subjektov
(1)

Ak nákupca úverov alebo jeho zástupca určí správcu úverov alebo subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu, aby vykonával spravovanie úverov týkajúce sa prevedených práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo prevedenej samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, je povinný informovať Národnú banku Slovenska o totožnosti a adrese správcu úverov alebo subjektu podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu, a to najneskôr v deň, kedy začal vykonávať spravovanie úverov.

(2)

Ak nákupca úverov alebo jeho zástupca zmení subjekt podľa odseku 1, je povinný oznámiť to Národnej banke Slovenska najneskôr v deň uskutočnenia takejto zmeny, pričom uvedie totožnosť a adresu nového subjektu podľa odseku 1, ktorého určil na spravovanie úverov týkajúce sa prevedených práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo prevedenej samotnej nesplácanej zmluvy o úvere.

(3)

Informácie podľa odsekov 1 a 2 Národná banka Slovenska bezodkladne zašle príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu, príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom bol úver poskytnutý a príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu nového správcu úverov z iného členského štátu.

§ 21 - Zástupca
(1)

Nákupca úverov, ktorý nemá bydlisko, sídlo alebo ústredie na území členského štátu, pri prevode práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere uzavretej na území Slovenskej republiky alebo prevode samotnej nesplácanej zmluvy o úvere uzavretej na území Slovenskej republiky, je povinný písomne určiť svojho zástupcu, ktorý má bydlisko, sídlo alebo ústredie na území členského štátu.

(2)

Zástupca je zodpovedný za dodržiavanie povinností uložených nákupcovi úverov podľa tohto zákona. Nákupca úverov alebo jeho zástupca poskytuje súčinnosť Národnej banke Slovenska pri riešení otázok súvisiacich s dodržiavaním tohto zákona.

§ 22 - Ďalší prevod práv veriteľa
(1)

Nákupca úverov alebo jeho zástupca, ktorý prevádza práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere na nového nákupcu úverov, je povinný oznamovať kód LEI nového nákupcu úverov, prípadne nového zástupcu za obdobie kalendárneho polroka Národnej banke Slovenska, a to do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka. Ak takýto kód LEI neexistuje, nákupca úverov alebo jeho zástupca informuje o

a)

totožnosti nového nákupcu úverov alebo jeho zástupcu, alebo člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky nového nákupcu úverov alebo jeho zástupcu a osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť9) na novom nákupcovi úverov alebo na jeho zástupcovi a

b)

adrese nového nákupcu úverov alebo jeho zástupcu.

(2)

Okrem povinnosti uvedených v odseku 1 je nákupca úverov alebo jeho zástupca povinný informovať Národnú banku Slovenska aspoň o

a)

súhrnnom nesplatenom zostatku vyplývajúcom z prevádzaných práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo z prevádzanej samotnej nesplácanej zmluvy o úvere,

b)

počte a rozsahu prevádzaných práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo počte a rozsahu prevádzaných samotných nesplácaných zmlúv o úvere,

c)

prevode, či zahŕňa práva veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu o úvere, ktoré boli uzavreté so spotrebiteľmi, a prípadne typ aktív, ktorými sú nesplácané zmluvy o úvere zabezpečené.

(3)

Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne poskytnúť informácie získané podľa odsekov 1 a 2 príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu a príslušným orgánom domovského členského štátu nového nákupcu úverov.

(4)

Národná banka Slovenska môže opatrením ustanoviť podrobnosti o štruktúre, forme, metodike na vypracovanie a mieste predkladania údajov podľa odsekov 1 a 2.

§ 23 - Vzťah s dlžníkom
(1)

Nákupca úverov a správca úverov vo vzťahu s dlžníkom sú povinní

a)

konať s vynaložením odbornej starostlivosti, spravodlivo a v dobrej viere,

b)

poskytovať dlžníkovi zrozumiteľné, nezavádzajúce a pravdivé informácie,

c)

rešpektovať a chrániť osobné údaje dlžníka a jeho súkromie,

d)

komunikovať s dlžníkom spôsobom, ktorý dlžníka neobťažuje a nevytvára na neho nátlak a neprimeraný vplyv.

(2)

Správca úverov alebo subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu, ak sú určení na spravovanie úverov, alebo samotný nákupca úverov je povinný po každom prevode práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere na nákupcu úverov, pred prvým vymáhaním dlhu alebo ak o to dlžník požiada, zaslať dlžníkovi oznámenie, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné dlžníkovi, a ktoré obsahuje aspoň

a)

informácie o prevode, ktorý sa uskutočnil, vrátane dátumu tohto prevodu,

b)

identifikačné údaje a kontaktné údaje

1.

nákupcu úverov,

2.

správcu úverov, vrátane informácie o povolení podľa § 5, alebo subjektu podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu, ak bol určený,

c)

identifikačné údaje a kontaktné údaje poskytovateľa úverových služieb, ak správca úverov využíva služby takéhoto poskytovateľa,

d)

kontaktné miesto subjektov podľa písmen b) a c), ktoré slúži na poskytovanie informácií dlžníkovi,

e)

informácie o sumách splatných dlžníkom v čase zaslania tohto oznámenia s rozdelením na istinu, úrok a iné súvisiace poplatky,

f)

vyhlásenie o kontinuite uplatňovania príslušných právne záväzných aktov Európskej únie a všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa najmä vymáhania pohľadávok zo zmluvy o úvere, ochrany spotrebiteľa, práv dlžníka a trestného práva,

g)

kontaktné údaje Národnej banky Slovenska, ktorej môže dlžník podať sťažnosť, vrátane jej poštovej adresy a elektronickej adresy, ak má dlžník na území Slovenskej republiky

1.

bydlisko,

2.

sídlo alebo ústredie.

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí byť formulované jasne, zrozumiteľne, s ľahko pochopiteľnými slovami v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa strany dohodli.

(4)

Správca úverov alebo subjekt podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu, ak sú určení na spravovanie úverov, alebo nákupca úverov je povinný po každom prevode práv veriteľa v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnej nesplácanej zmluvy o úvere zaslať dlžníkovi v každom ďalšom oznámení informácie podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu, ak ide o prvé takéto oznámenie po určení nového správcu úverov nákupcom úverov, a informácie podľa odseku 2 písm. d).

(5)

Odsekmi 2 až 4 nie sú dotknuté ďalšie požiadavky týkajúce sa oznámení podľa právne záväzných aktov Európskej únie a osobitných predpisov.43)

(6)

Ak dlžník vykoná platbu správcovi úverov, ktorou čiastočne alebo úplne splatí sumy splatné v súvislosti s právami veriteľa podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo so samotnou nesplácanou zmluvou o úvere, takáto platba sa považuje za zaplatenú nákupcovi úverov.

(7)

Správca úverov v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po prijatí finančných prostriedkov od dlžníka doručí dlžníkovi potvrdenie o zaplatení alebo list o zániku dlhu spôsobom, ktorý umožňuje dlžníkovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie v papierovej forme alebo na inom trvanlivom médiu, v ktorom potvrdí prijatú sumu finančných prostriedkov, pričom správca úverov môže takéto informácie doručiť dlžníkovi aj častejšie. Náklady, ktoré vzniknú správcovi úverov v súvislosti s poskytovaním alebo sprístupňovaním informácií podľa prvej vety, vrátane ich doručovania, znáša správca úverov.

(8)

Finančné prostriedky prijaté správcom úverov od dlžníkov netvoria súčasť majetku správcu úverov a nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.44)

§ 24 - Dohľad
(1)

Dohľad nad dodržiavaním povinností správcu úverov, nákupcu úverov a jeho zástupcu, ako aj poskytovateľa úverových služieb vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov.45) Dohľad nad dodržiavaním povinností bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitných predpisov.45)

(2)

Dohľad nad dodržiavaním povinností správcu úverov podľa tohoto zákona alebo právnych predpisov iných členských štátov, ktorými sa preberá právne záväzný akt Európskej únie uvedený v prílohe, vykonáva Národná banka Slovenska aj vtedy, ak sa týkajú spravovania úverov, ktoré správca úverov vykonáva v hostiteľskom členskom štáte.

(3)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad nákupcom úverov alebo nad jeho zástupcom preskúmava a hodnotí dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom.

(4)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu na finančnom trhu prešetruje podozrenie z neoprávneného poskytovania služieb spravovania úverov. Na účely preskúmania tohto podozrenia je v súlade s osobitným predpisom8) oprávnená od dotknutej osoby vyžiadať si informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska. Dotknutá osoba je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia o neoprávnenom poskytovaní služieb spravovania úverov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,45) pričom dotknutá osoba má povinnosti a postavenie dohliadaného subjektu podľa osobitného predpisu.8)

(5)

Pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností správcov úverov v oblasti ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu11) Národná banka Slovenska spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o spolupráci upraví písomná dohoda o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií podľa osobitného predpisu.46)

§ 25 - Opatrenia na nápravu
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti správcu úverov, nákupcu úverov alebo jeho zástupcu, spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených správcovi úverov, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie úverových služieb alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spravovanie úverov, môže mu uložiť primerané opatrenia na nápravu, najmä

a)

uložiť povinnosť v určenej lehote odstrániť nedostatok a vykonať nápravu,

b)

obmedziť alebo zakázať ktorúkoľvek z činností spravovania úverov až do odstránenia nedostatku,

c)

prikázať správcovi úverov, aby odvolal príslušné osoby, ak nespĺňajú požiadavky podľa § 6,

d)

prikázať správcovi úverov, aby upravil alebo aktualizoval svoje vnútorné mechanizmy správy a riadenia a mechanizmy vnútornej kontroly podľa § 5 ods. 1 písm. g) štvrtého bodu s cieľom účinne zabezpečiť dodržiavanie práv dlžníka v súlade s právnymi predpismi, ktorými sa riadi zmluva o úvere,

e)

prikázať správcovi úverov, aby upravil alebo aktualizoval svoje politiky prijaté na zabezpečenie spravodlivého a starostlivého zaobchádzania s dlžníkmi a zaznamenávania vybavovania sťažností dlžníkov,

f)

zakázať správcovi úverov vykonávať spravovanie úverov v inom členskom štáte,

g)

prikázať správcovi úverov, aby obmedzil výkon niektorých činností spravovania úverov, ktoré vykonáva prostredníctvom inej osoby, alebo aby tieto činnosti prostredníctvom inej osoby nevykonával.

(2)

Opatrenie na nápravu ukladá Národná banka Slovenska rozhodnutím podľa osobitného predpisu.47)

(3)

Ak je to potrebné z dôvodu ochrany dlžníkov, riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému alebo jeho časti najmenej v jednom členskom štáte, Národná banka Slovenska môže uložiť opatrenie na nápravu vo forme predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu.48)

(4)

Osoba, ktorej Národná banka Slovenska uložila opatrenie na nápravu podľa odseku 1, informuje Národnú banku Slovenska bezodkladne o odstránení nedostatku a o spôsobe nápravy.

Sankcie
§ 26
(1)

Národná banka Slovenska uloží pokutu alebo opatrenie na nápravu, ak

a)

správca úverov poruší niektorú z povinností vo vzťahu k nákupcovi úverov podľa § 13,

b)

správca úverov uzavrie dohodu o externom zabezpečovaní činností spravovania úverov v rozpore s požiadavkami podľa § 16,

c)

mechanizmy správy a riadenia, a mechanizmy vnútornej kontroly správcu úverov podľa § 5 ods. 1 písm. g) tretieho bodu alebo štvrtého bodu nezabezpečujú dodržiavanie práv dlžníka a súlad s pravidlami ochrany osobných údajov,

d)

politika správcu úverov podľa § 5 ods. 1 písm. f) nie je vhodná pre riadne zaobchádzanie s dlžníkmi,

e)

vnútorné postupy správcu úverov podľa § 5 nezabezpečujú zaznamenávanie a vybavovanie sťažností dlžníka,

f)

správca úverov umožní jednej alebo viacerým osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v § 5, aby zostali alebo sa stali osobami, ktoré riadia správcu úverov podľa § 6,

g)

správca úverov poruší niektorú z povinností podľa § 30,

h)

správca úverov nedodržiava požiadavky na vzťah s dlžníkom podľa § 23,

i)

správca úverov prijíma a drží finančné prostriedky od dlžníkov v hostiteľskom členskom štáte, v ktorom to nie je povolené,

j)

správca úverov poruší povinnosti pri prijímaní a držaní finančných prostriedkov od dlžníkov podľa § 5 ods. 4 alebo § 23 ods. 7,

k)

správca úverov poruší povinnosť uloženú v rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu alebo

l)

správca úverov poruší povinnosť podať žiadosť o vrátenie povolenia podľa § 10 ods. 3.

(2)

Za porušenie podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu do 200 000 eur.

(3)

Pri obzvlášť závažnom alebo opakovanom porušení niektorej z povinností podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu do 650 000 eur.

§ 27
(1)

Národná banka Slovenska uloží pokutu osobe, ktorá riadi správcu úverov alebo osobe, ktorá vykonáva kľúčovú funkciu u správcu úverov, za porušenie podľa § 26 ods. 1, za ktoré je táto osoba spoluzodpovedná na základe jej funkcie a úloh zverených zákonom alebo vnútorným predpisom správcu úverov.

(2)

Za porušenie podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu najviac do výšky desaťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od správcu úverov za predchádzajúci kalendárny rok. Ak príslušná osoba poberala príjmy od správcu úverov len časť predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer jej celkových príjmov za túto časť kalendárneho roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou, je správca úverov povinný bezodkladne odvolať z funkcie.

§ 28
(1)

Národná banka Slovenska uloží nákupcovi úverov pokutu do 200 000 eur alebo opatrenie na nápravu, ak

a)

nákupca úverov, prípadne jeho zástupca, poruší niektorú z povinností podľa § 19,

b)

nákupca úverov, prípadne jeho zástupca, neoznámi niektorú z informácií ustanovených v § 20 a 22,

c)

nákupca úverov neurčí svojho zástupcu v súlade s § 21 alebo

d)

nákupca úverov nedodržiava požiadavky na vzťah s dlžníkom podľa § 23.

(2)

Pri obzvlášť závažnom alebo opakovanom porušení podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu do 650 000 eur.

(3)

Národná banka Slovenska uloží banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá neoznámi niektorú z informácií podľa § 17 alebo § 18, sankciu podľa osobitného predpisu.49)

(4)

Národná banka Slovenska uloží pokutu do 200 000 eur alebo opatrenie na nápravu osobe, ktorá poskytuje služby spravovania úverov podľa tohto zákona bez povolenia podľa § 3 alebo iného oprávnenia.

(5)

Národná banka Slovenska uloží pokutu do 200 000 eur alebo opatrenie na nápravu poskytovateľovi úverových služieb, ktorý závažne poruší pri externom zabezpečovaní činností spravovania úveru ustanovenia tohto zákona.

§ 29
(1)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatku, najneskôr však do desať rokov po jeho vzniku.

(2)

Zodpovednosť správcu úverov za porušenie podľa tohto zákona a právomoc Národnej banky Slovenska toto porušenie postihovať zánikom povolenia nezaniká. Zodpovednosť právnickej osoby za porušenie podľa tohto zákona prechádza na všetkých jej právnych nástupcov; to platí aj pre uložené pokuty a opatrenia na nápravu.

(3)

Národná banka Slovenska pri ukladaní opatrenia na nápravu alebo sankcie zohľadní

a)

závažnosť, rozsah a trvanie porušenia,

b)

mieru zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie,

c)

finančnú silu osoby zodpovednej za porušenie, vrátane celkového obratu, ak ide o právnickú osobu, alebo ročného príjmu, ak ide o fyzickú osobu,

d)

významnosť dosiahnutých ziskov alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia zo strany správcu úverov alebo nákupcu úverov, alebo jeho zástupcu, ktorý je zodpovedný za porušenie, ak tieto zisky alebo straty možno určiť,

e)

straty spôsobené tretím stranám v dôsledku porušenia, ak tieto straty možno určiť,

f)

úroveň spolupráce správcu úverov alebo nákupcu úverov, ktorý je zodpovedný za porušenie, s Národnou bankou Slovenska,

g)

predchádzajúce porušenia zo strany správcu úverov, nákupcu úverov alebo jeho zástupcu, ktorý je zodpovedný za porušenie,

h)

akékoľvek skutočné alebo možné systémové dôsledky porušenia.

(4)

Ak Národná banka Slovenska v jednom konaní koná a rozhoduje o uložení sankcie jednej osobe za dva alebo viaceré nedostatky podľa tohto zákona alebo iných osobitných predpisov,50) ktoré boli zistené za obdobie najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, Národná banka Slovenska za všetky postihované nedostatky uloží úhrnnú pokutu, ktorá sa vzťahuje na nedostatok s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak za viaceré nedostatky sú rovnaké najvyššie horné hranice sadzieb, úhrnná pokuta sa uloží podľa ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Ak za postihované nedostatky sú dolné hranice sadzieb pokuty rôzne, dolnou hranicou sadzby úhrnnej pokuty je najvyššia z týchto sadzieb. Národná banka Slovenska pri určení výšky úhrnnej pokuty zohľadní skutočnosti uvedené v odseku 3 vo vzťahu ku všetkým nedostatkom, ktoré sú postihované rozhodnutím o uložení sankcie, a aj počet týchto nedostatkov.

(5)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 30 - Vybavovanie sťažností
(1)

Správca úverov je povinný zaviesť funkčný systém na vybavovanie sťažností a ich evidenciu, ktorý umožní spravodlivé prešetrovanie sťažností a identifikáciu a zmiernenie možných konfliktov záujmov.

(2)

Správca úverov je povinný vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy upravujúce vybavovanie a evidenciu sťažností a náprav pri mimosúdnom riešení sporov. Správca úverov je povinný zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania sťažností a postupy nápravy pri mimosúdnom riešení sporov.

(3)

Správca úverov je povinný viesť a uchovávať záznamy o každej prijatej sťažnosti a postupe nápravy pri mimosúdnom riešení sporov a opatreniach prijatých na jej vybavenie, a to najmenej päť rokov od vybavenia.

(4)

Správca úverov je povinný priebežne analyzovať údaje získané v rámci vybavovania sťažností s cieľom zabezpečiť, aby identifikoval a riešil všetky individuálne, opakujúce sa alebo systémové problémy, potenciálne právne riziká alebo operačné riziká, ako aj odstránil zistené nedostatky.

(5)

Sťažovateľ môže uplatniť sťažnosť v ktoromkoľvek mieste, kde správca úverov vykonáva svoju činnosť, v ktorom je prijatie sťažnosti možné. Správca úverov je zároveň povinný prijať sťažnosť aj v elektronickej podobe.

(6)

Správca úverov je povinný sťažovateľovi poskytnúť zrozumiteľné, presné a aktuálne informácie o postupe a o spôsobe vybavovania sťažností. Tieto informácie je správca úverov povinný zverejniť spôsobom ľahko dostupným pre potenciálnych sťažovateľov. Informácie je správca úverov tiež povinný poskytnúť pri potvrdení prijatia sťažnosti a na žiadosť sťažovateľa.

(7)

Správca úverov je povinný priebežne informovať sťažovateľa o vybavovaní jeho sťažnosti. Pri vybavovaní sťažností je správca úverov povinný

a)

zhromažďovať a preverovať všetky sťažovateľom predložené dôkazy alebo inak dostupné dôkazy a informácie týkajúce sa sťažnosti,

b)

komunikovať so sťažovateľom jasným a zrozumiteľným spôsobom,

c)

prijať opatrenia vedúce k náprave zistených nedostatkov.

(8)

Správca úverov je povinný pri uplatnení sťažnosti vydať sťažovateľovi potvrdenie o jej doručení. Ak je sťažnosť uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, správca úverov je povinný potvrdenie podľa prvej vety doručiť sťažovateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení sťažnosti. Potvrdenie podľa prvej vety sa nemusí doručovať, ak sťažovateľ má možnosť preukázať uplatnenie sťažnosti iným spôsobom. Správca úverov rozhodne o oprávnenosti sťažnosti bezodkladne. Vybavenie sťažnosti nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti, v zložitých prípadoch možno sťažnosť vybaviť v lehote troch mesiacov. Správca úverov je povinný informovať sťažovateľa v 30-dňovej lehote od doručenia sťažnosti o skutočnosti, že vybavovanie sťažnosti bude trvať viac ako 30 dní.

(9)

O vybavení sťažnosti je správca úverov povinný písomne informovať sťažovateľa. Vybavením sťažnosti sa rozumie vyhovenie sťažnosti a prijatie nápravy alebo jej odôvodnené zamietnutie spolu s informáciou o ďalších možnostiach riešenia sťažnosti.

(10)

Náklady spojené s vybavením sťažnosti znáša správca úverov. Náklady spojené s vyhotovením sťažnosti vrátane jej príloh a s predložením sťažnosti znáša sťažovateľ.

(11)

Každá osoba dotknutá spravovaním úverov je oprávnená podať sťažnosť51) na nákupcu úverov, správcu úverov alebo poskytovateľa úverových služieb Národnej banke Slovenska, a to podľa postupu, ktorý Národná banka Slovenska zverejní v ľahko dostupnej forme.

§ 31 - Spolupráca orgánov dohľadu členských štátov
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, pri výkone dohľadu, povinností alebo právomocí podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6) Národná banka Slovenska bezodkladne poskytuje týmto orgánom na ich požiadanie dostupné informácie v súvislosti s výkonom ich povinností podľa príslušných právnych predpisov týchto členských štátov. Národná banka Slovenska pri výmene informácií s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov postupuje v súlade s povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo.52)

(2)

Ak ide o správcu úverov podľa § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 1, Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ako aj s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom bol úver poskytnutý, pri výkone dohľadu nad týmito správcami úverov najmä pri dohľade na diaľku a dohľade na mieste.

§ 32 - Prechodné ustanovenia
(1)

Osoba, ktorá už v Slovenskej republike vykonáva spravovanie úverov k 1. júnu 2024 ho bez povolenia podľa § 3 môže vykonávať do 30. novembra 2024.

(2)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná na účely poskytovania informácií týkajúcich sa práv veriteľa používať vzory podľa § 17 ods. 2 v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo samotnou nesplácanou zmluvou o úvere, uzavretou po 30. júni 2018 a ktorá sa stala nesplácanou po 28. decembri 2021. Ak ide o úver, ktorý bol poskytnutý po 30. júni 2018 a pred dátumom nadobudnutia účinnosti vykonávacích technických predpisov podľa § 17 ods. 2 a ktorý sa stal nesplácaným, banka alebo pobočka zahraničnej banky doplní vzor údajov podľa prvej vety o informácie, ktoré už má k dispozícii.

§ 33 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z. zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z., zákona č. 261/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 8/2023 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „spotrebiteľské úvery14b)“ vkladá čiarka a slová „spravovania úverov správcom úverov14c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) Zákon č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 123/2022 Z. z., zákona č. 302/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 508/2023 Z. z. a zákona č. 526/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov bankou a pobočkou zahraničnej banky potenciálnemu nákupcovi úverov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností banky a pobočky zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.86l)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86l znie:

„86l) § 17 ods. 1 zákona č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 92 ods. 8 v prvej vete sa za slovo „dotknuté“ vkladajú slová „pravidlá pre prevod práv banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá je veriteľom, v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo pre prevod nesplácanej zmluvy o úvere podľa osobitného predpisu,87aba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86aba znie:

„86aba) Zákon č. 106/2024 Z. z.“.

3.
V § 92 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9)
Pri prevode peňažného záväzku, ktorý je klasifikovaný ako problémová expozícia podľa osobitného predpisu87ae) a ide o postúpenie práv banky alebo pobočky zahraničnej banky v súvislosti s nesplácanou zmluvou o úvere alebo nesplácanej zmluvy o úvere na inú banku alebo pobočku zahraničnej banky, banka a pobočka zahraničnej banky postupuje podľa osobitného predpisu.87af)“.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 87ae a 87af znejú:

„87ae) Čl. 47a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

87af) § 17 ods. 2 zákona č. 106/2024 Z. z.“.

4.
V § 92a ods. 3 sa slová „§ 91 ods. 2 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 až 10“.
5.
Príloha sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 438, 8. 12. 2021).“.

Čl. IV

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z. a zákona č. 192/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 3 písm. a) úvodnej vete sa za slová „osobitným zákonom,1aa)“ vkladajú slová „správcami úverov, poskytovateľmi úverových služieb, nákupcami úverov a zástupcami nákupcu úverov z tretích krajín podľa osobitného predpisu,1aaaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaaa znie:

„1aaaa) Zákon č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Príloha sa dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 438, 8. 12. 2021).“.

Čl. V

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8a ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
informáciu o tom, či veriteľ vykonáva spravovanie úverov podľa osobitného predpisu17v) a či je pri výkone tejto činnosti oprávnený prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 17v znie:

„17v) Zákon č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a
Informácie týkajúce sa úpravy podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Veriteľ oznámi spotrebiteľovi pred zmenou podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere
a)
zrozumiteľný opis navrhovaných zmien podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere a potrebu súhlasu spotrebiteľa s týmito zmenami alebo opis zmien podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere vyplývajúcich z tohto zákona,

b)
časový rámec na vykonanie zmien podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere uvedených v písmene a),

c)
informáciu o možnosti podať sťažnosť v súvislosti so zmenami uvedenými v písmene a) Národnej banke Slovenska vrátane jej poštovej adresy a elektronickej adresy a lehoty na podanie sťažnosti.“.

3.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a
Omeškanie a vymáhanie spotrebiteľského úveru
Veriteľ je povinný zaviesť a uplatňovať primerané politiky a postupy na to, aby vo vhodných prípadoch primerane upravil spotrebiteľovi podmienky splácania, a to ešte pred začatím konania veriteľa o zaplatenie dlžnej sumy. Pri posúdení vhodnej úpravy podmienok splácania veriteľ zohľadňuje najmä situáciu spotrebiteľa, pričom môže ísť najmä o tieto opatrenia:
a)
úplné alebo čiastočné refinancovanie spotrebiteľského úveru,

b)
úprava existujúcich podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere, čo môže okrem iného zahŕňať
1.
predĺženie trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

2.
zmenu druhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

3.
ponuku na odloženie všetkých splátok alebo ich časti na určený čas,

4.
zmenu úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru,

5.
ponuku odloženia splátok, počas ktorého sa istina spotrebiteľského úveru neúročí,

6.
čiastočné splátky spotrebiteľského úveru,

7.
menovú konverziu,

8.
čiastočné odpustenie a konsolidáciu dlžnej sumy.“.

4.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú na prevod práv veriteľa v súvislosti s nesplácaným úverom poskytnutým úverovou inštitúciou na základe zmluvy o úvere alebo na prevod samotnej zmluvy o úvere vzťahujúcej sa na nesplácaný úver podľa osobitného predpisu.17v)“.

5.
Za § 20e sa vkladá § 20f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20f
Osobitné podmienky pre veriteľov vykonávajúcich spravovanie úverov
(1)
Veriteľ, ktorý má v úmysle vykonávať spravovanie úverov,22l) musí najmenej 30 dní pred jeho začatím túto skutočnosť oznámiť Národnej banke Slovenska a preukázať, že upravil svoje vnútorné predpisy a postupy tak, aby na účely vykonávania spravovania úverov obsahovali
a)
postupy pri spravovaní úverov,

b)
primerané postupy proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu,

c)
spoľahlivé mechanizmy správy a riadenia a primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadenia rizík a účtovných postupov, ktoré zabezpečujú dodržiavanie práv dlžníka a súlad s právnymi predpismi upravujúcimi práva veriteľa podľa zmluvy o úvere alebo samotnú zmluvu o úvere.

(2)
Veriteľ, ktorý má v úmysle pri vykonávaní spravovania úverov prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov, musí okrem splnenia podmienok podľa odseku 1 mať v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na tento účel zriadený samostatný platobný účet, na ktorý sa budú pripisovať všetky finančné prostriedky prijaté od dlžníkov.

(3)
Podmienky podľa odsekov 1 a 2 je veriteľ povinný dodržiavať počas celej doby vykonávania spravovania úverov.

(4)
Finančné prostriedky prijaté pri vykonávaní spravovania úverov veriteľom od dlžníkov netvoria súčasť majetku veriteľa ani nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.22m)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22l a 22m znejú:

„22l) § 2 písm. j) zákona č. 106/2024 Z. z.

22m) Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 24 ods. 1 sa slová „§ 11, 12, 14, 16“ nahrádzajú slovami „§ 11, 12, 12a, 14, 16, 16a“.
7.
V § 24a sa za číslicu „12“ vkladá čiarka a slovo „12a“.
8.
Za § 25k sa vkladá § 25l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024
(1)
Veriteľ, ktorý v Slovenskej republike vykonáva spravovanie úverov22l) podľa predpisov účinných do 31. mája 2024, postupuje podľa osobitného predpisu17v) najneskôr od 1. decembra 2024, pričom preukáže do 30. novembra 2024, že upravil svoje vnútorné predpisy a postupy tak, aby na účely spravovania úverov obsahovali náležitosti podľa § 20f ods. 1 a splnenie podmienky podľa § 20f ods. 2, ak má v úmysle prijímať a držať finančné prostriedky od dlžníkov.

(2)
Veriteľ postupuje podľa osobitného predpisu17v) od nasledujúceho dňa po preukázaní splnenia podmienok podľa odseku 1.“.

9.
Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 438, 8. 12. 2021).“.

Čl. VI

Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 260/2023 Z. z., zákona č. 508/2023 Z. z. a zákona č. 526/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8da sa vypúšťa.

2.
V § 8 ods. 24 sa slová „osobitného predpisu.31)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov.31)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
Za § 19 sa vkladajú § 19a a 19b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠19a
Postupy úpravy podmienok zmluvy o úvere na bývanie
Veriteľ je povinný zaviesť a uplatňovať primerané politiky a postupy na to, aby vo vhodných prípadoch primerane upravil spotrebiteľovi podmienky splácania, a to ešte pred začatím výkonu záložného práva. Pri posúdení vhodnej úpravy podmienok splácania veriteľ zohľadňuje najmä situáciu spotrebiteľa, pričom môže ísť najmä o tieto opatrenia:
a)
úplné alebo čiastočné refinancovanie úveru na bývanie,

b)
úprava existujúcich podmienok zmluvy o úvere na bývanie, čo môže okrem iného zahŕňať
1.
predĺženie trvania zmluvy o úvere na bývanie,

2.
zmenu druhu zmluvy o úvere na bývanie,

3.
ponuku na odloženie všetkých splátok alebo ich časti na určený čas,

4.
zmenu úrokovej sadzby úveru na bývanie,

5.
ponuku odloženia splátok, počas ktorého sa istina úveru na bývanie neúročí,

6.
čiastočné splátky úveru na bývanie,

7.
menovú konverziu,

8.
čiastočné odpustenie a konsolidáciu dlžnej sumy.§ 19b
Informácie týkajúce sa úpravy podmienok zmluvy o úvere na bývanie
Veriteľ oznámi spotrebiteľovi pred zmenou podmienok zmluvy o úvere na bývanie
a)
zrozumiteľný opis navrhovaných zmien podmienok zmluvy o úvere na bývanie a potrebu súhlasu spotrebiteľa s týmito zmenami; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona týkajúce sa informovania spotrebiteľa pred zmenou podmienok zmluvy o úvere na bývanie,

b)
časový rámec na vykonanie zmien podmienok zmluvy o úvere na bývanie uvedených v písmene a),

c)
informáciu o možnosti podať sťažnosť v súvislosti so zmenami uvedenými v písmene a) Národnej banke Slovenska vrátane jej poštovej adresy a elektronickej adresy a lehoty na podanie sťažnosti.“.

4.
V § 20 ods. 6 prvej vete a § 20 ods. 7 sa za slovo „banky,9)“ vkladajú slová „nákupcovi úverov45aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa) § 2 písm. c) zákona č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.
Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý znie:

㤠26c
(1)
Veriteľ je povinný predkladať ministerstvu financií údaje o novoposkytnutých úveroch na bývanie.

(2)
Údaje o novoposkytnutých úveroch na bývanie sa predkladajú v rozsahu a štruktúre ustanovených v hlásení o novoposkytnutých úveroch na bývanie, ktorého vzor a vysvetlivky na jeho vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 6.

(3)
Hlásenie podľa odseku 2 za príslušný kalendárny štvrťrok sa predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

(4)
Hlásenie podľa odseku 2 sa predkladá ministerstvu financií v elektronickej podobe ako súbor vo formáte XML na ním určenú e-mailovú adresu zverejnenú na jeho webovom sídle.

(5)
Za správnosť údajov o novoposkytnutých úveroch na bývanie podľa odseku 1 zodpovedá veriteľ.

(6)
Ministerstvo financií je na účely spracúvania údajov o novoposkytnutých úveroch na bývanie podľa odseku 1 oprávnené spracúvať osobné údaje v súlade s osobitnými predpismi31) o veriteľoch, ak je veriteľom fyzická osoba, a o zodpovedných osobách veriteľov, ktoré predkladajú údaje o novoposkytnutých úveroch na bývanie podľa odseku 1, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, telefónne číslo a e-mailová adresa; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.53b)

(7)
Ministerstvo financií je oprávnené zverejniť informácie z údajov o novoposkytnutých úveroch na bývanie v rozsahu časti B prílohy č. 6.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:

„53b) Napríklad § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

6.
Za § 28d sa vkladá § 28e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2024
Hlásenie podľa § 26c za druhý kalendárny štvrťrok 2024 sa predkladá len v rozsahu údajov o novoposkytnutých úveroch na bývanie za mesiac jún 2024.“.

7.
Príloha č. 3 sa dopĺňa druhým bodom, ktorý znie:

„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 438, 8. 12. 2021).“.

8.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k zákonu č. 90/2016 Z. z.“.

Čl. VII

Zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu1)“.
2.
V § 2 sa za úvodnú vetu vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:

„a)
úverom na bývanie je
1.
úver na bývanie podľa osobitného predpisu1) s lehotou splatnosti najmenej päť rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý poskytuje veriteľ podľa osobitného predpisu1a) okrem stavebnej sporiteľne1b) (ďalej len „veriteľ“) spotrebiteľovi aspoň z časti na tieto účely:
1a.
nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie1c) alebo jej časti,

1b.
výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie,

1c.
zmena dokončenej stavby1d) určenej na bývanie,

2.
úver na bývanie podľa osobitného predpisu1) zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý bol aspoň z časti poskytnutý veriteľom spotrebiteľovi na splatenie úveru na bývanie,

b)
pôvodným úverom na bývanie je jeden alebo viac splatených úverov, ak bol alebo boli splatené úverom na bývanie a aspoň jeden z týchto splatených úverov bol poskytnutý na účel podľa písmena a) prvého bodu,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená c) a d).

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1d znejú:

„1) Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 90/2016 Z. z.

1b) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

1c) § 1 ods. 7 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

1d) § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 2 písm. c) a d) sa vypúšťajú slová „a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby“.
4.
V § 2 sa písmeno c) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
priemerná mesačná splátka posledného pôvodného úveru na bývanie v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia tohto úveru na bývanie, vypočítaná za šesť kalendárnych mesiacov, v ktorých oprávnená osoba skutočne takúto splátku zaplatila, predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola zaplatená posledná splátka tohto úveru na bývanie, zaokrúhlená na celé eurocenty,“.

5.
§ 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je fyzická osoba,
a)
ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,

b)
ktorá je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie,

c)
ktorej výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie na základe zmluvy o úvere na bývanie podľa prvého bodu alebo druhého bodu sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022 zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou a ktorá má
1.
zmluvu o úvere na bývanie podľa § 2 písm. a) prvého bodu uzatvorenú pred 1. januárom 2024 alebo

2.
zmluvu o úvere na bývanie podľa § 2 písm. a) druhého bodu uzatvorenú pred 1. júnom 2024, ak pôvodný úver na bývanie bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2024.“.

6.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa nad slovami „určenú na bývanie“ vypúšťa odkaz „4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

7.
V § 5 ods. 3 sa slová „pričom ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.6)“ nahrádzajú slovami „ak účel poskytnutia úveru na bývanie zostal zachovaný.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

8.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
9.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok“.
10.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného kalendárneho mesiaca od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.“.

11.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na tlačive určenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“)“.
12.
V § 11 ods. 2 sa za slová „pobytu oprávnenej osoby,“ vkladajú slová „čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b),“.
13.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak si oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na úver na bývanie podľa § 2 písm. a) druhého bodu, prílohou žiadosti o príspevok je aj

a)

zmluva o pôvodnom úvere na bývanie,

b)

potvrdenie o výške splátok podľa § 2 písm. c) tretieho bodu,

c)

iný doklad preukazujúci účel podľa § 2 písm. a) prvého bodu, ak ho nie je možné preukázať zmluvou o pôvodnom úvere na bývanie.“.

14.
V § 11 ods. 9 sa slová „§ 62“ nahrádzajú slovami „§ 65“.
15.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Veriteľ alebo iná osoba, ktorá poskytla pôvodný úver na bývanie, je povinný na vyžiadanie oprávnenej osoby poskytnúť potvrdenie podľa odseku 3 písm. b) do piatich pracovných dní od vyžiadania, a to jedenkrát bezodplatne.“.

16.
V § 12 ods. 2 sa slová „Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“)“ nahrádzajú slovom „ústrediu“.
17.
V § 13 ods. 1 písm. f) sa slová „zmluve o úvere na bývanie“ nahrádzajú slovami „prílohách žiadosti o príspevok“.
18.
V § 13 odsek 3 znie:

„(3)
Veriteľ je povinný na písomné vyžiadanie ústredia na účely poskytovania príspevku zasielať informácie o úveroch na bývanie v troch samostatných dátových súboroch podľa toho, či
a)
nastalo zvýšenie splátky úveru na bývanie u tohto veriteľa a v zmluve o úvere na bývanie je uvedený účel podľa § 2 písm. a) prvého bodu, v rozsahu
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa,

2.
číslo zmluvy o úvere na bývanie,

3.
počet spoludlžníkov zo zmluvy o úvere na bývanie,

4.
výška referenčnej splátky a výška mesačnej splátky,

5.
informácia o úhrade mesačnej splátky,

6.
kladný rozdiel výšky mesačnej splátky a výšky referenčnej splátky,

7.
suma vo výške 75 % alebo vo výške percenta ustanoveného zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, ak ju zákon o štátnom rozpočte ustanoví, z rozdielu podľa šiesteho bodu,

b)
nastalo zvýšenie splátky úveru na bývanie u tohto veriteľa a v zmluve o úvere na bývanie nie je uvedený účel podľa § 2 písm. a) prvého bodu, v rozsahu podľa písmena a),

c)
nenastalo zvýšenie splátky u tohto veriteľa a zmluva o úvere na bývanie bola uzatvorená v období od 1. januára 2023 do 31. mája 2024, v rozsahu
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa,

2.
číslo zmluvy o úvere na bývanie,

3.
počet spoludlžníkov zo zmluvy o úvere na bývanie,

4.
výška mesačnej splátky,

5.
informácia o úhrade mesačnej splátky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

19.
Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024
(1)
Na účely tohto zákona sa za úver na bývanie podľa § 2 písm. a) v znení účinnom od 1. júna 2024 považuje aj hypotekárny úver podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. decembra 2017, ak bol poskytnutý aspoň z časti na účel uvedený v § 2 písm. a) prvom bode v znení účinnom od 1. júna 2024.

(2)
Fyzickej osobe vzniká nárok na príspevok aj za obdobie od 1. januára 2024 do 31. mája 2024, v ktorom splnila podmienky nároku na príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2024.

(3)
Nárok na príspevok podľa odseku 2 zaniká, ak sa neuplatní do 31. júla 2024.

(4)
Informácie podľa § 13 ods. 3 v znení účinnom do 31. mája 2024 je veriteľ povinný zaslať v elektronickej podobe ústrediu do 10. júna 2024.

(5)
Informácie podľa § 13 ods. 3 písm. b) a c) v znení účinnom od 1. júna 2024 za obdobie od 1. januára 2024 do 31. mája 2024 je veriteľ povinný zaslať v elektronickej podobe ústrediu do 31. júla 2024.“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2024.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Peter Žiga v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 106/2024 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 438, 8. 12. 2021).

Poznámky

 • 1)

  Čl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.

 • 2)

  § 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 26a ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z.

 • 5)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 20. 12. 2012) v platnom znení, § 52 až 54a Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Čl. 47a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

 • 7)

  § 4 ods. 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 214/2018 Z. z.§ 21 ods. 1 zákona č. 90/2016 Z. z.

 • 8)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Čl. 4 ods. 1 bod 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

 • 10)

  § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 20 ods. 2 písm. h) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.

 • 14)

  § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákon o cenných papieroch, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

 • 16)

  Zákon č. 192/2023 Z. z.

 • 17)

  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 16 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Napríklad § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 16 ods. 4 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Čl. 36 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/679.

 • 28)

  § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 279/2020 Z. z.

 • 30)

  § 35 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z.

 • 31)

  § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Napríklad zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 242 Správneho súdneho poriadku.

 • 34)

  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 35)

  Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.

 • 36)

  § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  § 7 ods. 26 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 283/2018 Z. z.

 • 39)

  Čl. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

 • 40)

  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Trestný zákon, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  § 7 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 42)

  § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 43)

  Napríklad § 526 Občianskeho zákonníka.

 • 44)

  Napríklad § 71 až 80 Správneho poriadku, Exekučný poriadok.

 • 45)

  Napríklad § 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, § 34a, § 34b, § 36, § 37, § 41 a 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  § 3 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 47)

  § 12 až 34a zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 48)

  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 49)

  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 50)

  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 51)

  § 35j a 35ja zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 52)

  § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore