Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2005 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2005

Platnosť od: 28.07.2005
Účinnosť od: 01.09.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD15DS12EU1PP5ČL0

Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2005 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 340/2005 s účinnosťou od 01.09.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia,
b)
register sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia (ďalej len „register“),
c)
dohľad nad sprostredkovaním poistenia a sprostredkovaním zaistenia.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
činnosť podľa § 2 písm. a) a b) vykonávanú poisťovňou,1) poisťovňou z iného členského štátu2) a zahraničnou ...
b)
sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu ...
c)
príležitostné poskytovanie informácií z oblasti poisťovníctva pri vykonávaní činnosti podľa osobitných ...
d)
poskytovanie kontaktných údajov klienta poisťovni alebo sprostredkovateľovi poistenia; kontaktnými údajmi ...
e)
likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisťovňu alebo zaisťovňu,
f)
vypracovanie odborných posudkov o poistných udalostiach a vykonávanie znaleckej činnosti podľa osobitného ...
g)
osobu pri sprostredkovaní uzatvárania poistných zmlúv, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
uzavretie poistnej zmluvy vyžaduje len znalosti o konkrétnom poistení, ktoré je na základe tejto poistnej ...
2.
predmetom sprostredkovania uzatvárania poistných zmlúv nie sú poistné zmluvy v životnom poistení ani ...
3.
sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv je vedľajšou činnosťou tejto osoby,
4.
poistenie je doplnkom produktu alebo služby poskytovanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ak ...
4a.
poškodenia, zničenia alebo straty produktu poskytnutého touto osobou, alebo
4b.
poškodenia alebo straty batožiny, alebo iné poistné riziká spojené s cestovaním objednaným u tejto osoby, ...
5.
výška ročného poistného na jednu poistnú zmluvu neprevyšuje v prepočte sumu 500 EUR a platnosť takejto ...
h)
sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia vo vzťahu k poistným rizikám, ktoré sa nachádzajú ...
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

sprostredkovaním poistenia

1.

predkladanie ponúk na uzavretie poistnej zmluvy, predkladanie návrhu poistnej zmluvy, vykonávanie iných ...

2.

uzavretie poistnej zmluvy,

3.

spolupráca pri správe poistenia,8)

4.

spolupráca pri vybavovaní poistných nárokov a poistných plnení z poistných zmlúv, najmä v súvislosti ...

5.

zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika,

6.

poskytovanie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva,

b)

sprostredkovaním zaistenia

1.

predkladanie ponúk na uzavretie zaistnej zmluvy, predkladanie návrhu zaistnej zmluvy, vykonávanie iných ...

2.

uzavretie zaistnej zmluvy,

3.

spolupráca pri správe zaistenia,9)

4.

spolupráca pri vybavovaní nárokov vyplývajúcich zo zaistných zmlúv,

c)

sprostredkovateľom poistenia osoba, ktorá za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu vykonáva sprostredkovanie ...

d)

sprostredkovateľom zaistenia osoba, ktorá za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu vykonáva sprostredkovanie ...

e)

dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá

1.

nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s ...

2.

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii podľa osobitného predpisu11) v poisťovni, ktorej ...

3.

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii podľa osobitného predpisu11) v poisťovni, zaisťovni ...

4.

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii podľa osobitného predpisu11) v poisťovni, zaisťovni, ...

5.

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa osobitných ...

6.

nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov15) v oblasti finančného trhu,

7.

spoľahlivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich ...

f)

klientom poistník, poistený alebo osoba, ktorá má záujem o sprostredkovanie poistenia,

g)

inkasovaním oprávnenie sprostredkovateľa poistenia na základe zmluvy, ktorej obsahom je sprostredkovanie ...

1.

prijímať poistné alebo sumy určené pre klienta na osobitný účet sprostredkovateľa poistenia zriadený ...

2.

vyplácať plnenia z uzavretých poistných zmlúv alebo sumy určené pre klienta alebo osobu, ktorá má nárok ...

h)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, ...

i)

domovským členským štátom členský štát, v ktorom má sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ ...

j)

hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ ...

k)

trvanlivým médiom nástroje alebo technické prostriedky, najmä technické nosiče informácií, ktoré umožňujú ...

Sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia
§ 3
Sprostredkovateľ poistenia
(1)

Sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky môže za podmienok ustanovených týmto zákonom ...

a)
výlučný sprostredkovateľ poistenia,
b)
podriadený sprostredkovateľ poistenia,
c)
poisťovací agent alebo
d)
poisťovací maklér.
(2)

Ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na sprostredkovanie poistenia platia na sprostredkovanie poistenia ...

(3)

Sprostredkovanie poistenia vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.17)

§ 4
Výlučný sprostredkovateľ poistenia
(1)

Výlučný sprostredkovateľ poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe ...

(2)

Výlučný sprostredkovateľ poistenia a každý jeho zamestnanec vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je ...

§ 5
Podriadený sprostredkovateľ poistenia
(1)

Podriadený sprostredkovateľ poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na ...

(2)

Podriadený sprostredkovateľ poistenia môže na rovnaké obdobie uzavrieť zmluvu iba s jednou z osôb uvedených ...

(3)

Podriadený sprostredkovateľ poistenia a každý jeho zamestnanec vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom ...

§ 6
Poisťovací agent
(1)

Poisťovací agent vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisťovňou alebo viacerými ...

(2)

Poisťovací agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu ...

§ 7
Poisťovací maklér
(1)

Poisťovací maklér vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s klientom. Poisťovací maklér ...

(2)

Poisťovací maklér vypracúva nestrannú a podrobnú analýzu dostatočného počtu produktov dostupných na ...

(3)

Poisťovací maklér, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu ...

§ 8
Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu
(1)

Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, ktorého domovským členským štátom je iný členský ...

(2)

Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že sprostredkovateľ ...

(3)

Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu je oprávnený začať vykonávať sprostredkovanie poistenia ...

§ 9
Sprostredkovateľ zaistenia
(1)

Sprostredkovateľ zaistenia vykonáva sprostredkovanie zaistenia na základe zmluvy, ktorej obsahom je ...

(2)

Sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho ...

(3)

Sprostredkovanie zaistenia vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.17)

(4)

Ustanovenia § 8 platia pre sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu rovnako.

§ 10
Podmienky vykonávania sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia a sprostredkovania zaistenia ...
(1)

Sprostredkovateľ poistenia je povinný vykonávať sprostredkovanie poistenia s odbornou starostlivosťou, ...

(2)

V súvislosti so sprostredkovaním poistenia sprostredkovateľ poistenia nesmie poskytovať klientovi výhody ...

(3)

Sprostredkovateľ poistenia vykonávajúci sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...

(4)

Sprostredkovateľ poistenia je zodpovedný za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia; ...

(5)

Sprostredkovateľ poistenia musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní ...

(6)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia výlučným sprostredkovateľom ...

a)
výlučný sprostredkovateľ poistenia alebo podriadený sprostredkovateľ poistenia nemá uzavretú poistnú ...
b)
poistná zmluva výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia ...
(7)

Poisťovací agent a poisťovací maklér môžu začať vykonávať sprostredkovanie poistenia dňom nadobudnutia ...

(8)

Sprostredkovateľ poistenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa na sprostredkovanie zaistenia vzťahujú rovnako, pričom zodpovednosť za ...

(10)

Ak je sprostredkovateľ poistenia oprávnený inkasovať, považujú sa za uhradené

a)
sumy poistného, ktoré boli uhradené prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia poisťovni, okamihom ...
b)
sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom ...
(11)

Finančné prostriedky určené poisťovni, poistníkovi, poistenému alebo osobe oprávnenej z poistnej zmluvy ...

(12)

Poisťovací agent je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o uzavretí alebo vypovedaní každej ...

(13)

Pred uzavretím poistnej zmluvy alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je sprostredkovateľ poistenia ...

a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a ...
b)
označenie zoznamu registra, v ktorom je sprostredkovateľ poistenia zapísaný, a registračné číslo,
c)
kvalifikovanú účasť20) sprostredkovateľa poistenia na základnom imaní poisťovne alebo na hlasovacích ...
d)
kvalifikovanú účasť poisťovne, s ktorou má uzavretú zmluvu, alebo osoby ovládajúcej21) túto poisťovňu ...
e)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia ...
(14)

Sprostredkovateľ poistenia je povinný, okrem údajov podľa odseku 13, klienta informovať aj o tom, či ...

a)
na základe zmluvy s jednou poisťovňou alebo s viacerými poisťovňami, alebo
b)
ako poisťovací maklér spôsobom uvedeným v § 7 ods. 2.
(15)

Ak sprostredkovateľ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisťovňou ...

(16)

Pred uzatvorením poistnej zmluvy je sprostredkovateľ poistenia povinný, najmä na základe informácií ...

(17)

Ustanovenia odsekov 13 až 16 sa nevzťahujú na sprostredkovanie poistenia veľkých rizík a sprostredkovanie ...

(18)

Veľkým rizikom sa rozumie poistné riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia

a)
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,22)
b)
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,23) ak sa toto poistné riziko týka činnosti poistníka ...
c)
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,24) ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku poisteného v prepočte prevyšuje 6 200 000 EUR,
2.
čistý obrat poisteného v prepočte prevyšuje 12 800 000 EUR,
3.
priemerný ročný prepočítaný stav zamestnancov poisteného za zdaňovacie obdobie sa rovná alebo je väčší ...
(19)

Informácie podľa odsekov 13 až 16 musia byť

a)
písomné alebo na trvanlivom médiu, ak ďalej nie je ustanovené inak,
b)
úplné, presné, pravdivé a zrozumiteľné,
c)
poskytnuté v úradnom jazyku členského štátu záväzku25) alebo v inom dohodnutom jazyku.
(20)

Informácie podľa odsekov 13 až 16 môžu byť poskytnuté aj ústne, ak o to klient požiada alebo ak je potrebné ...

(21)

Pri poskytovaní informácií podľa odsekov 13 až 16 telefonicky sa postupuje podľa osobitného predpisu.19) ...

(22)

Všetky úkony súvisiace so sprostredkovaním poistenia musia mať písomnú formu, ak tento alebo osobitný ...

(23)

Podmienky ustanovené týmto zákonom na vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia ...

§ 11
Register
(1)

Zriaďuje sa register, ktorý vedie úrad. Register sa člení na zoznam

a)
výlučných sprostredkovateľov poistenia,
b)
podriadených sprostredkovateľov poistenia,
c)
poisťovacích agentov,
d)
poisťovacích maklérov,
e)
sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu,
f)
sprostredkovateľov zaistenia,
g)
sprostredkovateľov zaistenia z iného členského štátu.
(2)

Do príslušného zoznamu podľa odseku 1 úrad zapíše osobu, ktorá spĺňa podmienky na zápis do registra ...

(3)

Sprostredkovateľ poistenia môže byť súčasne zapísaný iba v jednom zo zoznamov podľa odseku 1 písm. a) ...

(4)

Do príslušného zoznamu podľa odseku 1 sa zapisujú údaje a ich zmeny v rozsahu podľa tohto zákona (ďalej ...

(5)

Evidovanými údajmi v zozname výlučných sprostredkovateľov poistenia sú

a)
registračné číslo,
b)
meno a priezvisko,
c)
rodné číslo,
d)
adresa trvalého pobytu,
e)
adresa miesta podnikania, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,
f)
názov štátu, na ktorého území výlučný sprostredkovateľ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia, ...
g)
obchodné meno a sídlo poisťovne, ktorá výlučného sprostredkovateľa poistenia navrhuje zapísať do registra, ...
h)
dátum prijatia úplného návrhu na zápis do registra,
i)
dátum zápisu do registra,
j)
dátum zrušenia zápisu do registra.
(6)

Evidovanými údajmi v zozname podriadených sprostredkovateľov poistenia sú údaje podľa odseku 5 písm. ...

(7)

Zverejňovanými údajmi v zozname výlučných sprostredkovateľov poistenia a zozname podriadených sprostredkovateľov ...

(8)

Evidovanými údajmi v zozname poisťovacích agentov, zozname poisťovacích maklérov a zozname sprostredkovateľov ...

a)
registračné číslo,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú ...
c)
miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú ...
d)
číslo príslušného povolenia podľa § 14, dátum vydania a dátum právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým ...
e)
názov štátu, na ktorého území poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia vykonávajú ...
f)
dátum posledného overenia odbornej spôsobilosti štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho ...
g)
obchodné mená a sídla poisťovní, s ktorými má poisťovací agent uzavretú zmluvu,
h)
dátum zápisu do registra,
i)
dátum zrušenia zápisu do registra.
(9)

Zverejňovanými údajmi v zozname poisťovacích agentov, zozname poisťovacích maklérov a zozname sprostredkovateľov ...

(10)

Evidovanými údajmi v zozname sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu a zozname sprostredkovateľov ...

a)
registračné číslo,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a ...
c)
meno, priezvisko a adresa dlhodobého pobytu vedúceho pobočky a sídlo pobočky, ak vykonáva činnosť na ...
d)
obchodné mená poisťovní, s ktorými má uzavretú zmluvu, ak ide o sprostredkovateľa poistenia z iného ...
e)
dátum zápisu do registra,
f)
dátum zrušenia zápisu do registra.
(11)

Zverejňovanými údajmi v zozname sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu a zozname sprostredkovateľov ...

(12)

Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje registra zverejnené na internetovej stránke úradu, nemôže ten, ...

(13)

Navrhovateľ, poisťovací agent, poisťovací maklér, sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, ...

§ 12
Zápis do registra
(1)

Úrad zapíše výlučného sprostredkovateľa poistenia do zoznamu výlučných sprostredkovateľov poistenia ...

(2)

Navrhovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v návrhu podľa odseku 1.

(3)

Návrh podľa odseku 1 sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu podľa odseku ...

(4)

Ak je návrh podľa odseku 1 úplný, úrad bez zbytočného odkladu s výnimkou podľa § 21 ods. 7

a)
o tom informuje navrhovateľa,
b)
zapíše výlučného sprostredkovateľa poistenia do zoznamu výlučných sprostredkovateľov poistenia alebo ...
(5)

Ak je návrh podľa odseku 1 neúplný, úrad výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa ...

(6)

Výlučný sprostredkovateľ poistenia a podriadený sprostredkovateľ poistenia sú oprávnení začať vykonávať ...

(7)

Navrhovateľ bez zbytočného odkladu odo dňa informovania navrhovateľa úradom o úplnosti návrhu podľa ...

(8)

Osvedčenie o zápise do registra je neprevoditeľné na inú osobu.

(9)

Obsah návrhu na zápis do registra, maximálny počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným ...

(10)

Úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo udelené príslušné povolenie podľa § 14, ...

(11)

Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu alebo sprostredkovateľ zaistenia z iného členského ...

§ 13
Zrušenie zápisu v registri
(1)

Úrad zruší zápis sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľa ...

a)
sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo ...
b)
sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, bol pozbavený ...
c)
poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je právnickou osobou, bol zrušený, ...
d)
navrhovateľ podal návrh na zrušenie zápisu výlučného sprostredkovateľa poistenia a podriadeného sprostredkovateľa ...
1.
doručenia žiadosti výlučného sprostredkovateľa poistenia a podriadeného sprostredkovateľa poistenia ...
2.
skončenia platnosti zmluvy,
e)
poisťovni, s ktorou mal výlučný sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu, zaniklo povolenie na vykonávanie ...
f)
poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi alebo sprostredkovateľovi poistenia z iného členského ...
g)
poisťovaciemu maklérovi, poisťovaciemu agentovi alebo sprostredkovateľovi zaistenia zaniklo príslušné ...
h)
sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu alebo sprostredkovateľ zaistenia z iného členského ...
i)
sprostredkovateľovi poistenia z iného členského štátu alebo sprostredkovateľovi zaistenia z iného členského ...
(2)

Úrad zruší bez zbytočného odkladu zápis sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa poistenia z iného ...

a)
sa dozvedel o dôvode zrušenia tohto zápisu uvedenom v odseku 1 písm. a) až c) a písm. h) a i),
b)
mu bol doručený návrh podľa odseku 1 písm. d),
c)
nastali skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. e) až g).
(3)

Poisťovňa, poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu ...

(4)

Ak úrad zruší zápis výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia ...

a)
výlučného sprostredkovateľa v registri poisťovni, ktorá navrhla jeho zápis do registra,
b)
podriadeného sprostredkovateľa poistenia v registri poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi ...
(5)

Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zrušenie zápisu v registri výlučnému sprostredkovateľovi ...

(6)

Ak úrad zrušil zápis v registri osoby s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

§ 14
Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia ...
(1)

O udelení povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenia na sprostredkovanie ...

(2)

Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, v žiadosti o udelenie príslušného ...

a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého ...
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu a meno, priezvisko, ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ju podáva fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo miesto podnikania ...

a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť tejto fyzickej osoby a dôveryhodnosť jej zamestnancov, ak fyzická ...
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť tejto fyzickej osoby a odbornú spôsobilosť jej zamestnancov ...
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ju podáva právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej ...

a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu ...
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho ...
c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej ...
d)
písomné vyhlásenie právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa odseku 1, že všetci jej zamestnanci ...
(5)

Osoba s trvalým pobytom alebo so sídlom na území iného ako členského štátu, ktorá má záujem vykonávať ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky a adresu trvalého ...
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky a adresu trvalého ...
(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ju podáva osoba s trvalým pobytom alebo so sídlom na území iného ...

a)
doklady preukazujúce jej dôveryhodnosť, ak ide o fyzickú osobu, alebo doklady preukazujúce dôveryhodnosť ...
b)
doklady preukazujúce jej odbornú spôsobilosť, ak ide o fyzickú osobu, alebo doklady preukazujúce odbornú ...
c)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má táto osoba ...
d)
písomné vyhlásenie tejto osoby, že všetci zamestnanci pobočky vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je ...
(7)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad do 30 dní od jej doručenia.

(8)

Úrad žiadosť o udelenie povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenia na sprostredkovanie ...

(9)

Poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť ...

(10)

Povolenie podľa odseku 1 je neprevoditeľné na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.

§ 15
Zánik povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenia na sprostredkovanie poistenia ...
(1)

Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia ...

a)
dňom zrušenia poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra a sprostredkovateľa zaistenia,
b)
dňom vyhlásenia konkurzu na majetok týchto osôb alebo dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu ...
c)
poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi a sprostredkovateľovi zaistenia s trvalým pobytom alebo ...
d)
dňom vrátenia týchto povolení,
e)
dňom predaja podniku týchto osôb alebo jeho časti,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, ak poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia ...
g)
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ ...
h)
poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi a sprostredkovateľovi zaistenia, ak nezačnú vykonávať ...
i)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí príslušného povolenia.
(2)

Poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ zaistenia je povinný bez zbytočného odkladu ...

§ 16
Sprostredkovanie poistenia výlučným sprostredkovateľom poistenia, podriadeným sprostredkovateľom poistenia, ...
(1)

Poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom ...

(2)

Úrad do 30 dní odo dňa, keď obdržal informáciu podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu ...

(3)

Sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia podľa odseku 1 môžu začať vykonávať sprostredkovanie ...

§ 17
Odborná spôsobilosť
(1)

Odbornou spôsobilosťou je teoretická schopnosť a praktická schopnosť sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa ...

(2)

Ustanovujú sa tieto tri stupne odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov ...

a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti,
c)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(3)

Odbornou spôsobilosťou pre

a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené
1.
stredné odborné vzdelanie a trojročná odborná prax v oblasti poisťovníctva,
2.
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dvojročná odborná prax v oblasti poisťovníctva, ...
3.
vysokoškolské vzdelanie a jednoročná odborná prax v oblasti poisťovníctva,
c)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je
1.
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a päťročná odborná prax v oblasti poisťovníctva, ...
2.
vysokoškolské vzdelanie a trojročná odborná prax v oblasti poisťovníctva.
(4)

Odbornú prax v oblasti poisťovníctva možno nahradiť vykonaním odbornej skúšky.

(5)

Odbornú spôsobilosť preukazuje

a)
výlučný sprostredkovateľ poistenia a podriadený sprostredkovateľ poistenia navrhovateľovi ku dňu podania ...
b)
poisťovací agent, poisťovací maklér, sprostredkovateľ zaistenia, ak je fyzickou osobou, štatutárny orgán ...
c)
zamestnanec sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia ku dňu skutočného začatia ...
(6)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a)
úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej ...
b)
potvrdením o dĺžke odbornej praxe ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej ...
c)
osvedčením o vykonaní odbornej skúšky vydaným úradom alebo ním poverenou právnickou osobou.
(7)

Každý sprostredkovateľ poistenia a každý jeho zamestnanec vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie ...

(8)

Osoby, ktoré podľa § 6, 7 a 9 musia spĺňať stredný stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej ...

(9)

Odbornú skúšku podľa odseku 4 alebo 8 pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpečuje úrad alebo ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa nevzťahujú na sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu a sprostredkovateľa ...

(11)

Obsah odbornej skúšky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, spôsob jej vykonania, výšku poplatku ...

Dohľad nad sprostredkovaním poistenia a sprostredkovaním zaistenia
§ 18
Výkon dohľadu
(1)

Dohľad nad vykonávaním sprostredkovania poistenia výlučným sprostredkovateľom poistenia, podriadeným ...

(2)

Dohľadu podlieha za podmienok podľa odsekov 10 až 13 aj vykonávanie sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom ...

(3)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov v rozsahu ...

(4)

Dohľad podľa odsekov 1 a 2 vykonáva úrad.

(5)

Úrad je povinný umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu vykonať dohľad na mieste ...

(6)

Poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia sú povinní do 31. marca kalendárneho ...

(7)

Obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu o sprostredkovaní poistenia a výkazu o sprostredkovaní ...

(8)

Poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia sú povinní na požiadanie úradu v lehote ...

(9)

Úrad spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov pri výmene informácií týkajúcich ...

(10)

Ak úrad zistí, že sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu pri vykonávaní sprostredkovania ...

(11)

Ak sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu v určenej lehote neuskutoční nápravu, informuje ...

(12)

Ak napriek opatreniam podľa odseku 11 sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu naďalej porušuje ...

(13)

Ak odníme príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu sprostredkovateľovi poistenia z tohto členského ...

(14)

Úrad je povinný informovať príslušné orgány dohľadu o sprostredkovateľoch poistenia z iného členského ...

§ 19
Sankcie
(1)

Ak úrad zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa poistenia a sprostredkovateľa zaistenia, ktorý ...

a)
uložiť sprostredkovateľovi poistenia alebo sprostredkovateľovi zaistenia opatrenia na odstránenie a ...
b)
uložiť osobe, ktorá v rozpore s týmto zákonom vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie ...
c)
uložiť sprostredkovateľovi poistenia alebo sprostredkovateľovi zaistenia, alebo osobe, ktorá v rozpore ...
d)
odobrať poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi alebo sprostredkovateľovi zaistenia príslušné ...
(2)

Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti sprostredkovateľa ...

(4)

Úrad môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných ...

a)
štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozornej rady poisťovacieho agenta, poisťovacieho ...
b)
vedúcemu zamestnancovi sprostredkovateľa poistenia a sprostredkovateľa zaistenia pokutu najviac do výšky ...
(5)

O každej sankcii uloženej sprostredkovateľovi poistenia so sídlom na území iného ako členského štátu ...

(6)

Pokuta podľa odseku 1 písm. c) je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 20
(1)

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.

(2)

Ministerstvo je vo vzťahu k orgánom Európskej únie notifikačným orgánom v oblasti sprostredkovania poistenia ...

(3)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,26) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 21
(1)

Osoba, ktorá vykonávala sprostredkovanie poistenia v súlade s doterajšími predpismi a ktorá chce vykonávať ...

(2)

Ak osoba podľa odseku 1 nepodá v lehote podľa odseku 1 žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 podala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa tohto zákona včas alebo ...

(4)

Konania o uložení pokút alebo iných sankcií poisťovacím agentom a poisťovacím maklérom začaté predo ...

(5)

Konania o udelení povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo povolenia na vykonávanie ...

(6)

Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, sa vzťahujú ustanovenia ...

(7)

Lehota podľa § 12 ods. 4 je do 31. decembra 2006 desať dní.

(8)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení ...

Čl. II

Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 ...

1.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

2.

V § 2 ods. 1 sa slová „zmlúv o sprostredkovaní poistenia s poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi,“ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1d znejú:

„1a) § 4 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene ...

3.

V § 2 ods. 2 sa za slová „ich pobočkami," vkladajú slová „uzavieranie zmlúv so sprostredkovateľmi zaistenia,1e) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e)
§ 9 zákona č. 340/2005 Z. z.“.

4.

V § 3 písm. a) druhom bode sa slová „povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo povolenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

„2a) § 7 zákona č. 340/2005 Z. z. 2b) § 5 zákona č. 340/2005 Z. z. 2c) § 11 zákona č. 340/2005 Z. ...

5.

V § 3 písm. a) štvrtom bode sa slová „vo funkcii uvedenej v § 13 ods. 8 písm. b) v poisťovacom maklérovi ...

6.

§ 13 sa vypúšťa.

7.

V § 34 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

8.

V § 38 ods. 10 sa slová „poisťovací agent alebo poisťovací maklér" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa)
§ 2 písm. c) zákona č. 340/2005 Z. z.“.

9.

V § 39 ods. 1 úvodná veta znie:

„(1)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné“.

10.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) uzavierať zmluvy, ktorých obsahom je sprostredkovanie poistenia, so sprostredkovateľmi poistenia, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ha znie:

„18ha)
§ 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 340/2005 Z. z.“.

11.

V § 39 ods. 2 prvej vete sa slová „Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovací maklér sú povinní" ...

12.

V § 40 písm. c) sa slová „sprostredkovanie poistenia podľa tohto zákona" nahrádzajú slovami „sprostredkovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon č. 340/2005 Z. z.”. 13. V § 40 písm. d) sa slová „poisťovací agent, poisťovací maklér” nahrádzajú ...

17.

V § 63 ods. 2 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo odňaté takéto povolenie,” nahrádza slovom „úrad”. ...

18.

V § 65a ods. 1 poslednej vete sa slová „poisťovacieho makléra” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľa ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

V § 5 písm. k) sa za slovo „poistenia" vkladajú slová „alebo zaistenia".

Čl. IV

Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „poisťovacieho makléra" nahrádzajú slovami „sprostredkovateľa poistenia ...

Čl. V

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za slová „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „poisťovacími maklérmi, poisťovacími agentmi" nahrádzajú slovami „sprostredkovateľmi ...

3.

V § 40 ods. 3 druhej vete sa slová „poisťovacích maklérov" nahrádzajú slovami „poisťovacích agentov, ...

4.

V § 40 ods. 4 druhej vete sa slová „poisťovacích maklérov" nahrádzajú slovami „poisťovacích agentov, ...

5.

V § 46 prvom bode sa za slovami „č. 439/2004 Z. z." slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

Čl. VI

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. a zákona č. 651/2004 ...

V § 37 ods. 1 sa slová „súvisiacich služieb poskytovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi” ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...

V prílohe č. 1 druhom bode sa slová „poisťovacích agentov a maklérov” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľov ...

Čl. VIII

Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení zákona č. 483/2001 ...

V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia,8a)”. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-8.odsek-1~1.poznamka„8a) Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení ...

Čl. IX

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa slová „maklérov, agentov” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľov ...

Čl. X

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 340/2005 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  Smernica 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  § 4 ods. 4 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 3)  § 4 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 4)  § 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 5)  § 11 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 6)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 7)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 8)  § 2 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 9)  § 2 ods. 4 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 10)  § 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
 • 11)  § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 12)  § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad § 49 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. ...
 • 15)  § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.§ 6 ods. 10, 11 a 12 zákona č. ...
 • 16)  § 3 písm. p) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 17)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 18)  § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.§ 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o ...
 • 19)  Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných na diaľku a o zmene ...
 • 20)  § 3 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 21)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 22)  Časť B body 4, 5, 6, 7, 11 a 12 prílohy č. 1 k zákonu č. 95/2002 Z. z.
 • 23)  Časť B body 14 a 15 prílohy č. 1 k zákonu č. 95/2002 Z. z.
 • 24)  Časť B body 3, 8, 9, 10, 13 a 16 prílohy č. 1 k zákonu č. 95/2002 Z. z.
 • 25)  § 3 písm. l) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 26)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore