Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.01.1998 do 31.12.2001

Platnosť od: 05.11.1997
Účinnosť od: 01.01.1998
Účinnosť do: 31.12.2001
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD2DS7EU1PP2ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 288/1997 s účinnosťou od 01.01.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, obcí, občianskych ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie podľa ...

(2)

Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca ...

(3)

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými ...

(4)

Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované ...

(5)

Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach ...

(6)

Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby ...

§ 3
Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1)

Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia

a)
orgány štátnej správy,
b)
Štátny fond telesnej kultúry,2)
c)
obce,
d)
občianske združenia,
e)
iné právnické osoby a fyzické osoby.
(2)

Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú

a)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
f)
krajský úrad,
g)
okresný úrad.
§ 4
Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,

b)

vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, koncepciu ...

c)

utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

d)

utvára podmienky na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky,

e)

určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej kultúry, ...

f)

podporuje činnosť občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej ...

g)

podporuje organizovanie významných medzinárodných športových podujatí a iných významných športových ...

h)

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

i)

podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

j)

zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,

k)

koordinuje plnenie antidopingového programu v Slovenskej republike,

l)

zabezpečuje výber a prípravu športových talentov, výkonnostný a vrcholový šport vo svojej pôsobnosti, ...

m)

rozhoduje a vydáva potvrdenia o akreditácii právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti ...

§ 5
Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky organizačne zabezpečuje prostredníctvom svojich odborných ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj ...

§ 6
Krajský úrad

Krajský úrad na úseku starostlivosti o telesnú kultúru vo svojom územnom obvode

a)

riadi výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi,

b)

rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry [§ 4 písm. b)] na podmienky kraja a

1.

podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,

2.

podporuje organizovanie športových podujatí regionálneho významu,

3.

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

4.

zabezpečuje prevádzkovanie štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení a stará sa o ...

5.

kontroluje činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry,

6.

kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru zo štátneho rozpočtu, ...

7.

spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia ...

§ 7
Okresný úrad

Okresný úrad pri výkone štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru vo svojom územnom obvode ...

a)

podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí miestneho významu,

c)

utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

d)

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

e)

podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,

f)

kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,

g)

spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré ...

§ 8
Obec

Obec utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie ...

§ 9
Občianske združenia a iné právnické osoby
(1)

Občianske združenia a iné právnické osoby vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich záujmov a potrieb ...

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody spolupodieľajú na zabezpečovaní niektorých ...

§ 10
Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry
(1)

Orgány štátnej správy v spolupráci a súčinnosti so združeniami telesnej kultúry rozvíjajú mravné a etické ...

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody podieľajú na zabezpečovaní niektorých ...

(3)

Štát podporuje prípravu a účasť športovcov na reprezentácii Slovenskej republiky. Orgány štátnej správy ...

(4)

Športovcom alebo kolektívom, ktoré dosiahli mimoriadne športové výsledky alebo hodnotenia v medzinárodných ...

§ 11
Akreditácia vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry
(1)

Zriaďuje sa akreditačná komisia špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná ...

(2)

Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať a na základe splnenia podmienok odporúčať ministerstvu vydať ...

(3)

Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacím zariadeniam je

a)
doklad o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich,
b)
doklad o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho zariadenia,
c)
vzdelávací program, zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou príslušnej špecializovanej činnosti v oblasti ...
(4)

Prípravu trénerov, cvičiteľov, inštruktorov a rozhodcov a iných odborníkov na výkon špecializovaných ...

(5)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o akreditácii obsahuje názov vzdelávacieho zariadenia, na ktoré sa akreditácia ...

(6)

Vzdelávacie zariadenie za vydanie potvrdenia o akreditácii zaplatí správny poplatok podľa osobitného ...

(7)

Akreditačná komisia v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského ...

(8)

Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti telesnej kultúry vydáva účastníkom po absolvovaní prípravy ...

(9)

Podrobnosti o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie a o vydávaní potvrdení o akreditácii ...

§ 12
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností
(1)

Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie súbor ...

(3)

Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností ...

§ 13
Financovanie telesnej kultúry

Zdrojmi financovania telesnej kultúry sú najmä

a)

prostriedky štátneho rozpočtu4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky ...

b)

prostriedky Štátneho fondu telesnej kultúry,2)

c)

výnos z lotérií a iných podobných hier,

d)

prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,

e)

príjmy z reklám,

f)

prostriedky z darov,

g)

prostriedky z úverov právnických osôb,

h)

prostriedky obcí.

§ 14
Prechodné ustanovenie

Osvedčenia vydané vzdelávacím zariadeniam na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti ...

§ 15
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej ...

3.

položka č. 200 v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

Za § 80a sa vkladá nový § 80b, ktorý znie:

„§ 80b Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998 Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti ...

2.

V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1993 Z. z. o Štátnom fonde telesnej kultúry.
  • 3)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore