Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2016

Platnosť od: 23.03.2016
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 31.12.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 125/2016 s účinnosťou od 01.07.2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „návrh“, „navrhovateľ“, „odporca“, ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „súd prvého stupňa“ alebo „súd ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianske súdne konanie“, rozumie ...

(4)

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianskoprávne konanie“, rozumie ...

§ 2
(1)

Rozhodnutie orgánu verejnej správy, proti ktorému bol pred 1. júlom 2016 prípustný opravný prostriedok ...

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, v neskončených konaniach začatých pred ...

(3)

Ak bol proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému pred 1. júlom 2016 podaný po 1. júli ...

§ 3

Proti právoplatnému rozsudku vydanému v konaní, ktoré začalo podľa predpisov účinných do 30. ...

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3f sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ vypúšťa.

3.

V § 442 ods. 4 a § 459 sa slová „Občianskeho súdneho“ nahrádzajú slovom „Exekučného“. ...

4.

V § 471 ods. 2 sa slová „Občianskeho súdneho“ nahrádzajú slovami „Civilného mimosporového“. ...

5.

V § 512 ods. 2 sa slová „súdnej úschovy“ nahrádzajú slovami „notárskej úschovy na účely ...

6.

V § 568 sa slová „úradnej úschovy“ nahrádzajú slovami „notárskej úschovy na účely splnenia ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 106 a 112 Civilného sporového poriadku.“.

Čl. III

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., ...

1.

V § 62 ods. 3 sa slová „občianskoprávne alebo pracovnoprávne konanie“ nahrádzajú slovami ...

2.

Vo štvrtej časti sa vypúšťajú štvrtý oddiel a piaty oddiel vrátane nadpisov.

3.

V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo“.

4.

V § 78 ods. 5 a § 79 ods. 5 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Exekučného ...

Čl. IV

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

2.

V § 54 ods. 2 a § 369d ods. 6 sa slová „vedľajší účastníci“ nahrádzajú slovom „intervenienti“. ...

Čl. V

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 105 sa slová „občianskoprávnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese“.

2.

V § 347 ods. 1 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese ...

3.

V § 348 ods. 1 písm. h) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

4.

V § 348 ods. 1 písm. i) sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom ...

5.

V celom texte § 349 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese“ ...

Čl. VI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

Slová „občianske súdne konanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. VII

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

V § 51 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo rozkazom na plnenie“.

Čl. VIII

Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb., zákona ...

V § 15e sa nad slovom „predpismi“ vypúšťa odkaz 9d vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9d. ...

Čl. IX

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 ...

1.

V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno ...

2.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

3.

V § 9 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3“.

4.

V § 11 ods. 2 sa slová „proti rozhodnutiu ministerstva možno podať opravný prostriedok na najvyšších ...

5.

V § 12 ods. 3 sa slová „možno podať opravný prostriedok na najvyšší súd republiky“ nahrádzajú ...

6.

V § 12 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

7.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

8.

§ 15 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Čl. X

Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 515/2003 ...

1.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Ak správny súd zruší rozhodnutie o zákaze zhromaždenia, zvolávateľ je oprávnený zhromaždenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

2.

§ 13 sa vypúšťa.

3.

V § 15 sa slová „§ 13 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 14“.

4.

Za § 18a sa vkladá § 19, ktorý znie:

㤠19
Proti rozhodnutiu podľa § 11 ods. 1, § 12 a § 20 nemožno podať odvolanie.“.

Čl. XI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d) § 362 Správneho súdneho poriadku.“.

2.

V § 18d ods. 3 sa slová „o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických ...

3.

V § 20d sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4.

V § 20d odsek 3 znie:

„(3) Ak správny súd zruší rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí, deň právoplatnosti ...

5.

V § 20e ods. 2 sa slová „20d ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „20d ods. 3 a 4“.

6.

V § 20f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

7.

V § 20f odsek 4 znie:

„(4) Správna žaloba proti rozhodnutiu o rozpustení združenia obcí má odkladný účinok.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

8.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Ak obec rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis.18ba)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:

„18ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

9.

V § 27 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18c.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Čl. XII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8c sa citácia „§ 75a Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza ...

2.

§ 83 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 11 až 13 sa vypúšťa.

3.

V § 88aa ods. 3 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Exekučného ...

4.

V § 89a ods. 2 písm. b) sa slovo „občianskoprávneho“ nahrádza slovami „civilného procesu“. ...

Čl. XIII

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 310 až 332 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. XIV

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej ...

1.

§ 14 znie:

„§ 14 (1) Súd zruší na návrh zmluvnej strany rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej ...

2.

V celom texte § 21 a § 29 sa slová „krajský súd“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom ...

Čl. XV

Zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa citácia „§ 80, 251 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky ...

Čl. XVI

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 21e sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Čl. XVII

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...

1.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9d.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

2.

V § 9 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

3.

V § 33 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.

Čl. XVIII

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...

1.

§ 17 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

2.

V § 18 ods. 2 sa slová „§ 14 až 17“ nahrádzajú slovami „§ 14 až 16“.

3.

V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. XIX

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.

Čl. XX

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 13 ods. 1 písm. d) sa nad slovom „dedičstva“ vypúšťa odkaz 29 vrátane poznámky pod čiarou ...

2.

V § 71 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. XXI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
doručuje písomnosti, ak tak určí súd.“.

2.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania (1) Príslušník obecnej polície je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku.“.

3.

V § 14 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „(§ 9 a 10)“.

Čl. XXII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

2.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) obe strany sporu (ďalej len „strana“) v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva ...

3.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo vyrovnacom“.

4.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a povinný“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťajú slová „a 50“.

6.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho žalobe alebo návrhu vyhovel, zaplatí ...

7.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) V odvolacom konaní je poplatníkom odvolateľ, v konaní o žalobe na obnovu konania je poplatníkom ...

8.

V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Od poplatku je oslobodené súdne konanie a) o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3caa, 3cab, 3d a 3g znejú:

„3caa) § 412 až 419 Správneho súdneho poriadku. 3cab) § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku. 3d) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a sa vypúšťajú.

9.

V § 4 ods. 3 sa slová „účastník, ktorému“ nahrádzajú slovami „ten, komu“.

10.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na ...

11.

V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) podaním žaloby, návrhu, odvolania, žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti ...

12.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

13.

V § 5 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „účastníkom konania“.

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

15.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok ...

16.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

17.

V § 8 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „alebo ktorým sa schválil zmier“.

18.

V § 9 ods. 4 a 6 sa slová „prvom stupni“ nahrádzajú slovami „prvej inštancii“.

19.

V § 9 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) V konaní pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý vo veci koná. V ...

20.

V § 9 ods. 10 sa za slovo „vyberané“ vkladajú slová „v konaniach“.

21.

V § 10 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5b a 6 sa vypúšťajú.

22.

V celom texte § 10 ods. 3 sa slovo „Prvostupňový“ nahrádza slovami „Prvoinštančný“.

23.

V celom texte § 10 ods. 5 sa slovo „prvostupňový“ nahrádza slovom „prvoinštančný“.

24.

V § 11 ods. 1 sa slová „vráti návrh navrhovateľovi“ nahrádzajú slovami „konanie zastaví“. ...

25.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, odvolania, žaloby na obnovu ...

26.

V § 11 ods. 4 sa slová „rozvodovom konaní“ nahrádzajú slovami „konaní o rozvod manželstva“. ...

27.

V § 11 odsek 7 znie:

„(7) Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, ...

28.

V § 11 ods. 8 sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „žalovaného alebo“.

29.

V § 11 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.

30.

V § 11 ods. 11 sa slová „až 10“ nahrádzajú slovami „až 9“.

31.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

32.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Vo veciach ...

33.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca ...

34.

§ 14 znie:

„§ 14 (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie vo veciach poplatkov sa primerane použijú ...

35.

Za § 18e sa vkladá § 18f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18f Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. júla 2016 Z úkonov navrhnutých alebo ...

36.

Názov prvej časti prílohy zákona znie:

„I.
POPLATKY VYBERANÉ V CIVILNOM PROCESE A SPRÁVNOM SÚDNOM PROCESE“.

37.

V položke 1 uvádzacej vete sa slová „Z návrhu“ nahrádzajú slovami „Zo žaloby alebo z návrhu“. ...

38.

V položke 1 písm. c) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

39.

Poznámky k položke 1 znejú:

„Poznámky k položke 1 1. Zo žaloby na určenie, či tu právo je, alebo nie je, a zo žaloby na ...

40.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 3 sa slová „Z návrhu na začatie konania“ nahrádzajú ...

41.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 3 písm. a) a b) sa na začiatok vkladajú slová „o nároku“. ...

42.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 4 vypúšťa.

43.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 5 sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmená ...

44.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 6 písm. a) sa slová „Z návrhu na vysporiadanie“ nahrádzajú ...

45.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 6 písm. c) sa slovo „Návrh“ nahrádza slovom „Žaloba“. ...

46.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 7 písm. a) sa slovo „rozvode“ nahrádza slovom „rozvod“. ...

47.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 7 písmeno b) znie:

„b)
o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva........... 66 eur“.

48.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 7b sa slová „Z návrhu na začatie konania“ nahrádzajú ...

49.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 7b písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú ...

50.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 7d písm. a) a b) sa slová „Z návrhu na začatie konania“ ...

51.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 7d písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú ...

52.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 8 písm. b) sa slová „rozvedenej manželky“ nahrádzajú ...

53.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 9 znie:

„Z návrhu na začatie konania vo veciach určenia rodičovstva........... 66 eur“.

54.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 10 znie:

„Položka 10 a) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:

„3i) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o ...

55.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa položky 11 a 12 vrátane poznámok vypúšťajú.

56.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 13 sa vypúšťa písmeno c).

57.

V sadzobníku súdnych poplatkov poznámke 1 k položke 13 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú ...

58.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 15 uvádzacej vete sa slovo „predbežné“ nahrádza slovom ...

59.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 16 sa slová „Z návrhu“ nahrádzajú slovami „Zo žaloby“. ...

60.

V sadzobníku súdnych poplatkov poznámky k položke 16 znejú:

„1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní. 2. Za konanie vo veci samej ...

61.

V sadzobníku súdnych poplatkov poznámke 5 k položke 17 sa slovo „konaní“ nahrádza slovom „konaniach“ ...

62.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 17a znie:

„Položka 17a Za vznesenie námietky zaujatosti stranou alebo účastníkom...................................................... ...

63.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa položky 18, 18b, 18c, 19 a 20 vypúšťajú.

64.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 18e vkladá spoločná poznámka, ktorá znie:

„Spoločná poznámka k položkám 1 až 18e: Poznámky č. 2, 3, 4, 6, 7 k položke 1 platia podľa ...

65.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 20a sa za slovo „doručovaných“ vkladajú slová „stranám ...

66.

V sadzobníku súdnych poplatkov poznámke k položke 20a sa slová „42 ods. 3 Občianskeho súdneho“ ...

67.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 21 sa slová „bol účastník“ nahrádzajú slovami „bola ...

68.

V sadzobníku súdnych poplatkov položka 24aa vrátane poznámky znie:

„Položka 24aa Za vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho ...

69.

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 24b písm. a) a v poznámke k položke 24b sa slová „200b ...

70.

V sadzobníku súdnych poplatkov poznámka k položke 25 znie:

„Poznámka: Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj vtedy, keď žiadateľom je žalobca alebo ...

Čl. XXIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...

V § 28 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. XXIV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...

1.

V § 17 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 15.

2.

V § 17a sa vypúšťa odsek 3.

3.

V § 39 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

4.

V § 39a ods. 2 sa slová „§ 39 ods. 2 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 2 až 8“.

5.

V § 41a ods. 2 sa slová „§ 39 ods. 5 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 5 až 7“.

Čl. XXV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

1.

V § 65 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy a) závet, b) inú ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bc znie:

„6bc) § 176 až 178 Civilného mimosporového poriadku.“.

3.

V § 67 ods. 1 písm. d) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o úschovu ...

4.

V § 68 ods. 1 písm. e) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o úschovu na účely ...

5.

V § 68 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

6.

V § 68 odsek 7 znie:

„(7) Ak boli peniaze prijaté do úschovy ako výťažok z predaja zálohu podľa osobitného predpisu,6ba) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bab znie:

„6bab) § 345 až 351 Civilného mimosporového poriadku.“.

7.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68a Úschova na účely splnenia záväzku (1) Notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6bac a 6bad znejú:

„6bac) § 568 Občianskeho zákonníka. 6bad) § 335 až 344 Civilného mimosporového poriadku.“. ...

8.

V § 73d ods. 1 úvodnej vete sa slová „Notársky centrálny register záložných práv (ďalej ...

9.

V § 93 odsek 3 znie:

„(3) Proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení nie je možné podať opravný prostriedok. Proti ...

Čl. XXVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2b sa citácia „§ 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku v znení ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

„2c) Civilný sporový poriadok.“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2d sa citácia „§ 109 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.“ ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b sa vypúšťa.

Čl. XXVII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Vedľajším účastníkom konania je osoba, ktorej toto postavenie priznáva tento zákon, ak ...

2.

V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak vzniknú pochybnosti o tom, či je osoba vedľajším účastníkom konania, rozhodne o tom ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

4.

V § 31a ods. 1 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Civilného sporového ...

5.

V § 41b ods. 2 sa slovo „občianskoprávnom“ nahrádza slovami „civilnom procese“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 251 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. XXVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 52 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších ...

3.

V § 27a ods. 4 a 6 sa slovo „predbežnom“ nahrádza slovom „neodkladnom“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11be znie:

„11be) § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bh znie:

„11bh) § 328 až 332 Civilného sporového poriadku.“.

6.

V § 27a ods. 7 sa slová „návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu11be)“ ...

7.

V § 27a ods. 9 sa slovo „vydanie“ nahrádza slovom „nariadenie“ a slovo „predbežného“ ...

8.

V § 73 ods. 3 sa slovo „predbežným“ nahrádza slovom „neodkladným“, slová „podľa osobitného ...

Čl. XXIX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12d sa citácia „zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:

„12e) § 106, 112 a 113 Civilného sporového poriadku.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 324 až 340 Civilného sporového poriadku.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...

Čl. XXX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v ...

V § 5 ods. 7 sa slová „občianskeho súdneho konania a trestného konania Ministerstvo dopravy, ...

Čl. XXXI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

V § 3 ods. 5, § 3b ods. 11, § 7 ods. 8, § 8c ods. 3 a § 13b ods. 2 sa slovo „súdom“ nahrádza ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 185g Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 93 ods. 1 Civilného sporového poriadku.“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa citácia „zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ...

Čl. XXXII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 105 až 116 Civilného sporového poriadku.“.

Čl. XXXIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 231 až 251 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. XXXIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej ...

V § 21 odsek 5 znie:

„(5) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, ...

Čl. XXXV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 16 Civilného mimosporového poriadku.“.

2.

V položke 275 písmene b) sa slová „§ 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú ...

3.

V položke 275 písmene d) sa za slovom „najviac“ vypúšťajú slová „však znížená o“.

Čl. XXXVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10b sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

2.

V § 31 odsek 7 znie:

„(7) Okresný úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti ...

3.

V § 31a písm. e) sa za slovo „účastníkovi“ vkladajú slová „neodkladným opatrením alebo“. ...

4.

§ 33 vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad (1) V konaní o návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec ...

5.

V § 33a ods. 3 sa slová „zamestnancovi okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10eb znie:

„10eb) § 228 Civilného sporového poriadku.“.

7.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Okresný úrad zapíše poznámku na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu ...

8.

V § 46 ods. 3 sa slová „rozhodnutí o udelení súpisného čísla,15)“ nahrádzajú slovami „listine ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. ...

9.

V § 46 ods. 5 sa slová „rozhodnutie o určení súpisného čísla,“ nahrádzajú slovami „listina ...

10.

V § 46 ods. 9 prvá veta znie: „Pri výmaze údajov o stavbe, ktorá zanikla, sa predkladá listina ...

11.

Za § 79j sa vkladá § 79k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 Oprávnenia na spôsobilosť ...

Čl. XXXVII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku“ ...

4.

V § 11 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.

5.

V § 11 ods. 10 prvá veta znie: „Proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemožno podať opravný prostriedok ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.

7.

V § 12 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 29.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:

„50) § 203 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. XXXVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. XXXIX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení ...

V § 17 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

Čl. XL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Ustanovenia o použití Civilného sporového poriadku § 9a (1) Ak to povaha veci nevylučuje, v ...

2.

V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V § 32 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „na účely občianskeho súdneho konania“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

5.

V § 36 ods. 5 sa slovo „návrh“ nahrádza slovom „žalobu“.

6.

V § 36 ods. 6 sa slovo „prerušené,4c)“ nahrádza slovami „zastavené vyhlásením konkurzu,“ ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

V § 49 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

9.

V § 49 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie nepodarí doručiť povinnému, ktorý je fyzickou osobou, ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 102 Civilného sporového poriadku.“.

11.

V § 55 ods. 1 sa slovo „návrhom“ nahrádza slovom „žalobou“ a slová „osobitného predpisu.6)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

12.

V § 55 ods. 2 sa slovo „Návrhom“ nahrádza slovom „Žalobou“.

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 231 Civilného sporového poriadku. § 121 Civilného mimosporového poriadku.“.

14.

V § 58 sa vypúšťa odsek 6.

15.

V § 71 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

16.

V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.8c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení ...

17.

§ 112 znie:

„§ 112 (1) Pohľadávky vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona podliehajú exekúcii, ...

18.

V § 113b ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu.11ac)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ac sa vypúšťa.

19.

V § 134 ods. 2 sa slovo „predbežným“ nahrádza slovom „neodkladným“.

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:

„13ba) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Civilný sporový poriadok.“.

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ba znie:

„17ba) § 108 Civilného sporového poriadku.“.

23.

V § 194 ods. 8 sa vypúšťajú slová „ak osobitný zákon17ba) neustanovuje inak“.

24.

V § 194 ods. 9 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Civilného sporového ...

25.

V § 228d odsek 8 znie:

„(8) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil ...

Čl. XLI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 a v poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 18 Občianskeho ...

Čl. XLII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...

1.

V § 18 sa vypúšťa odsek 9 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18.

2.

V § 19 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V § 21 sa slovo „súdom.20)“ nahrádza slovami „správnym súdom.20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.“.

Čl. XLIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 8 ods. 4 sa slovo „súdom.12aa)“ nahrádza slovami „správnym súdom.12aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad § 325 ods. 2 písm. c) Civilného sporového poriadku, § 179 a 180 Civilného mimosporového ...

Čl. XLIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 359 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. XLV

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku,“ ...

2.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18.

3.

V § 13 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

Čl. XLVI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

§ 248 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Čl. XLVII

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) § 310 Civilného mimosporového poriadku.“.

2.

V § 33 ods. 1 sa slovo „predbežným“ nahrádza slovom „neodkladným“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „§ 74 a 251 Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádza ...

Čl. XLVIII

Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...

1.

V § 16a ods. 3 druhej vete sa slová „možno podať opravný prostriedok na súd“ nahrádzajú ...

2.

V § 17 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8.

Čl. XLIX

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

§ 236 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Čl. L

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

Čl. LI

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 19 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27.

Čl. LII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 17 ods. 7 sa slová „opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.“.

3.

V § 49 ods. 9 sa slová „môže účastník konania podať opravný prostriedok na najvyšší súd“ ...

4.

V § 51 ods. 8 a § 54 ods. 4 sa slová „môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší ...

5.

V § 52 ods. 6 sa slová „môže účastník konania podať opravný prostriedok na najvyšší súd“ ...

6.

V § 58 ods. 3 sa slová „môže žiadateľ o registráciu retransmisie podať opravný prostriedok ...

7.

V § 60 ods. 6, § 60 ods. 7, § 61 ods. 4 a § 63 ods. 3 sa slová „môže prevádzkovateľ retransmisie ...

8.

V § 64 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) až e) možno podať správnu ...

9.

§ 64 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak bola proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podaná kasačná ...

10.

V § 68 odsek 8 znie:

„(8) Proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia ...

Čl. LIII

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

3.

V § 129 ods. 3 a 4 sa slová „občianskoprávne konanie“ nahrádzajú slovami „civilný proces“. ...

Čl. LIV

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 ...

V § 4 ods. 10 sa slová „na účely trestného konania a občianskoprávneho konania.“ nahrádzajú ...

Čl. LV

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., ...

V § 50 ods. 1 písm. c) a § 50 ods. 2 písm. d) sa slová „občianskoprávnom konaní“ nahrádzajú ...

Čl. LVI

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 ...

1.

V § 2 písm. a) sa za slová „trovy trestného konania,“ vkladajú slová „trovy výkonu rozhodnutia ...

2.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Justičná pokladnica trvale upustí od vymáhania súdnej pohľadávky alebo jej neuhradenej ...

3.

V § 4 ods. 9 a 14 sa nad slovom „konaní“ odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „1ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:

„1ca) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

4.

Druhá časť znie:

„Druhá časť Vymáhanie súdnych pohľadávok Prvá hlava Všeobecné ustanovenia o vymáhaní súdnych ...

5.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na vymáhanie súdnych pohľadávok sa primerane použijú ...

6.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V konaní podľa tohto zákona možno výnimočne vykonať dôkazy, ktoré strany alebo účastníci ...

Čl. LVII

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku.“.

2.

V § 38g ods. 2 sa slovo „súd,28)“ nahrádza slovami „správny súd,28)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.“.

3.

V § 38g ods. 3 sa slovo „súd,28)“ nahrádza slovami „správny súd,28)“ a v druhej vete sa ...

4.

V § 41 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová ,,na účely občianskeho súdneho konania a trestného ...

Čl. LVIII

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

1.

V § 6 odsek 9 znie:

„(9) Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby nepodal návrh ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.“.

2.

Tretí diel a štvrtý diel tretej časti vrátane nadpisov nad paragrafmi znejú:

„TRETÍ DIEL PÔSOBNOSŤ PROKURÁTORA V CIVILNOM PROCESE § 19 (1) Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9m znejú:

„9a) Napríklad § 105 Trestného zákona, § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ...

3.

V § 46 ods. 7 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „konaní pred súdmi“. ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. § 13 ...

5.

Za § 56ae sa vkladá § 56af, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56af Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 Konania o proteste prokurátora ...

Čl. LIX

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 18 ods. 2 a § 243 ods. 2 sa slovo „súde“ nahrádza slovami „správnom súde“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 177 a 193 Správneho súdneho poriadku.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.

4.

V § 18 ods. 4 písm. b) a § 243 ods. 3 písm. b) sa slovo „súd“ nahrádza slovom „správny ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa slová „§ 22 až 24, § 27 a 28 Občianskeho súdneho poriadku“ ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa citácia „§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku“ ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 45 sa citácia „§ 279 Občianskeho súdneho poriadku,“ vypúšťa. ...

8.

V § 128 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

9.

V § 140 sa vypúšťa odsek 5.

10.

V § 185 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

11.

V § 211 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:

„65) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. LX

Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa slová „§ 335 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú ...

Čl. LXI

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 362 Správneho súdneho poriadku.“.

2.

§ 22 znie:

„§ 22 Ak samosprávny kraj rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

Čl. LXII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

§ 158 vrátane nadpisu znie:

„§ 158 Preskúmanie rozhodnutia správnym súdom Správna žaloba na preskúmanie právoplatného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

Čl. LXIII

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení ...

1.

V § 32 ods. 3 a § 34 ods. 3 sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.“.

3.

V § 34 ods. 1 sa slovo „predbežnom“ nahrádza slovom „neodkladnom“.

Čl. LXIV

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Čl. LXV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

2.

V § 33n sa slovo „súdom.30zv)“ nahrádza slovami „správnym súdom.30zv)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30zv znie:

„30zv) § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.“.

3.

V § 59 ods. 8 sa slová „vydanie predbežného“ nahrádzajú slovami „nariadenie neodkladného“. ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 72c sa citácia „§ 87 písm. f) a § 88 ods. 2 Občianskeho súdneho ...

5.

V § 91 ods. 4 písm. a) sa slová „občianskeho súdneho konania“ nahrádzajú slovami „civilného ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:

„79) Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 87ab sa citácia „§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku“ ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 88l sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 97 sa citácia „§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku“ ...

Čl. LXVI

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.“.

Čl. LXVII

Zákon 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 28 ods. 3 písm. h) sa nad slovom „orgán“ vypúšťa odkaz 40 vrátane poznámky pod čiarou ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) Civilný sporový poriadok.“.

3.

V § 86 ods. 5 sa slovo „súdom.76a)“ nahrádza slovami „správnym súdom.76a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:

„76a) § 7 písmeno h) Správneho súdneho poriadku.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:

„82) Napríklad § 325 ods. 2 písm. c) Civilného sporového poriadku, § 179 a § 180 Civilného ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 90a sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 102aa znie:

„102aa) § 229 Civilného sporového poriadku.“.

7.

V § 110 ods. 1 písm. a) a § 134 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na účely občianskeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91 sa vypúšťa.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 109 znie:

„109) Civilný sporový poriadok.“.

Čl. LXVIII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...

V § 8 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.

Čl. LXIX

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona ...

1.

V § 25 ods. 2 a § 25 ods. 6 sa slovo „predbežné“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „neodkladné“ ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23a sa slová „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov“ ...

Čl. LXX

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 3 Civilného sporového poriadku.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 144 až 146 Civilného sporového poriadku.“.

3.

V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „vydanie predbežného opatrenia a súd také opatrenie vydá.“ ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „§ 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 104 Civilného sporového poriadku.“.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Civilný sporový poriadok.“.

Čl. LXXI

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 29c sa vypúšťa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Čl. LXXII

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 84 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

2.

V § 84 ods. 9 sa slovo „súdom“ nahrádza slovami „správnym súdom“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 52 sa citácia „§ 278 a 279 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny ...

Čl. LXXIII

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 ods. 7 sa nad slovom „rozhodnutia“ vypúšťa odkaz 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu ...

2.

V § 13 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) mesta a samosprávneho kraja, rozhoduje o odvolaní proti ich rozhodnutiu okresný úrad v sídle ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 4 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

3.

V § 27 ods. 5 sa slová „občianskoprávneho konania“ nahrádzajú slovami „civilného procesu“. ...

Čl. LXXIV

Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Civilný sporový poriadok.“.

Čl. LXXV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 17 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „na účely občianskeho súdneho konania23)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.

2.

V § 65 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 72.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

V § 68 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

Čl. LXXVI

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

V § 36 ods. 1 sa slová „občianskeho súdneho konania“ nahrádzajú slovami „konania pred súdom“. ...

Čl. LXXVII

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. ...

1.

V § 27 ods. 3 a v celom texte § 29 sa slovo „predbežné“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom ...

2.

V § 29 ods. 1 sa slovo „ukladať“ nahrádza slovom „nariaďovať“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

Čl. LXXVIII

Zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom ...

V § 3 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Čl. LXXIX

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 ...

1.

V § 2 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„žiadateľom je aj cudzinec 1. počas lehoty na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu ministerstva ...

2.

V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „opravného prostriedku“ nahrádzajú slovami „správnej žaloby“. ...

3.

V § 4 ods. 6 sa slovo „vrátený“ nahrádza slovom „odovzdaný“.

4.

V § 19 odsek 4 znie:

„(4) Proti rozhodnutiu ministerstva o zastavení konania o azyle nemožno podať rozklad. Podanie ...

5.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Rozhodnutie ministerstva o zastavení konania podľa odseku 1 písm. e) a k) a odseku 2 sa iba ...

6.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Preskúmanie rozhodnutia (1) Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 sa vypúšťajú.

7.

V § 22 ods. 1 tretej vete sa slová „s opravným prostriedkom na súd aj návrh na odloženie vykonateľnosti ...

8.

V § 23 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu ministra ...

9.

V § 23 odsek 6 znie:

„(6) Žiadateľ nesmie vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu12) ...

10.

V § 31 odsek 6 znie:

„(6) Proti rozhodnutiu ministerstva o zastavení konania o poskytnutie dočasného útočiska a o ...

11.

V § 31 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Rozhodnutie ministerstva o zastavení konania podľa odseku 5 písm. c) až e) sa iba vyznačí ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

12.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Preskúmanie rozhodnutia Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o poskytnutie ...

13.

V § 46b odsek 2 znie:

„(2) Proti rozhodnutiu ministerstva o zastavení konania podľa odseku 1 nemožno podať rozklad; ...

14.

V § 46b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Rozhodnutie ministerstva o zastavení konania podľa odseku 1 písm. a) a c) sa iba vyznačí ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

15.

§ 46c znie:

„§ 46c Proti rozhodnutiu ministerstva o odovzdaní do iného štátu nemožno podať rozklad. Podanie ...

16.

V § 51 sa na konci pripája táto veta: „Podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu ministra vnútra ...

Čl. LXXX

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 19 ods. 1 písm. b) sa slovo „predbežné“ nahrádza slovom „neodkladné“.

Čl. LXXXI

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

V § 61e ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

Čl. LXXXII

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. LXXXIII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 148 ods. 1 sa slová „osobitných predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu“ ...

2.

V § 209 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo o opravnom prostriedku“.

3.

V § 209 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo o opravnom prostriedku“, slová „alebo podať opravný ...

4.

V § 213 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok ...

5.

V § 215 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach uvedených ...

6.

V § 215 ods. 6 písmeno b) znie:

„b)
vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode.“.

7.

§ 215 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak účastník konania vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom ...

8.

§ 219 a 220 sa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 99 vypúšťajú.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 100 sa citácia „§ 278 a 279 Občianskeho súdneho poriadku.“ ...

10.

V § 236 ods. 3 a § 237 ods. 2 sa slová „opravnom prostriedku“ nahrádzajú slovom „odvolaní“. ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:

„102) Civilný sporový poriadok.“.

12.

Za § 293do sa vkladá § 293dp, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293dp Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2016 (1) Konanie o opravnom prostriedku ...

Čl. LXXXIV

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o ...

1.

V celom texte § 11 sa slovo „predbežné“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „neodkladné“ ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 324 až § 345 Civilného sporového poriadku.“.

Čl. LXXXV

Zákon 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej ...

V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

Čl. LXXXVI

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Civilný mimosporový poriadok.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 102 Civilného sporového poriadku.“.

Čl. LXXXVII

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese, ...

2.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) V civilnom procese vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu a) o ...

3.

§ 6 znie:

„§ 6 (1) V civilnom procese a správnom súdnom procese vyšší súdny úradník rozhoduje na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

4.

V § 7, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 3 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Súdny tajomník koná a rozhoduje v civilnom procese na základe poverenia sudcu a) v opatrovníckom ...

6.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až q).

7.

V § 10 ods. 3 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:

„p) ustanoviť procesného opatrovníka, q) vykonávať procesné úkony pri súhlasnom vyhlásení ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).

8.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Súdny tajomník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie alebo ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Čl. LXXXVIII

Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „Občiansky súdny poriadok,“.

Čl. LXXXIX

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

2.

V § 39 ods. 4, § 48 ods. 4 a § 53 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

3.

V § 59 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. XC

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

V § 7a ods. 5 sa slovo „predbežné“ nahrádza slovom „neodkladné“.

Čl. XCI

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

2.

V § 11a ods. 1 sa slová „bola platiteľovi doručená výzva súdu na zastavenie výplaty prídavku.19c)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

„19c) § 383 ods. 1 písm. b) Civilného mimosporového poriadku.“.

3.

V § 11a ods. 2 sa slová „bola platiteľovi doručená výzva súdu na obnovenie výplaty prídavku.19d)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:

„19d) § 383 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa citácia „§ 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku.“ ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 317 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.“ ...

Čl. XCII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) Civilný sporový poriadok.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 88 sa citácia „Občiansky súdny poriadok.“ nahrádza citáciou ...

Čl. XCIII

Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Občiansky súdny poriadok.“ nahrádza citáciou ...

Čl. XCIV

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 30 sa vypúšťa odsek 4.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 116 ods. 2 a § 124 Občianskeho súdneho poriadku ...

Čl. XCV

Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku, v znení zákona č. ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. XCVI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

§ 8 až 14g sa vypúšťajú.

Čl. XCVII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 210 Civilného sporového poriadku.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 127 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 127 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza ...

Čl. XCVIII

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa citácia „§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku ...

Čl. XCIX

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

V § 33 ods. 8 sa slová „vydanie predbežného“ nahrádzajú slovami „nariadenie neodkladného“. ...

Čl. C

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádza ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6b sa citácia „§ 180a ods. 1, § 180a ods. 6 a § 181 ods. 5 Občianskeho ...

3.

V § 24 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „na účely trestného konania alebo občianskeho ...

4.

V § 25 ods. 1 písm. j) sa slová „občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním“ nahrádzajú ...

Čl. CI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41) § 265 až 268 Civilného sporového poriadku.“.

2.

V § 67 ods. 8 sa nad slovom „predpisov“ vypúšťa odkaz 43 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu ...

Čl. CII

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

V § 9f ods. 6 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16he.

Čl. CIII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa slová „§ 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádzajú ...

2.

V § 67 ods. 3 sa slovo „súdu“ nahrádza slovami „správneho súdu“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:

„82) § 181 Správneho súdneho poriadku.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) § 286 Civilného mimosporového poriadku.“.

5.

V § 76 ods. 3 písm. b) sa slová „občianskeho súdneho konania“ nahrádzajú slovami „civilného ...

Čl. CIV

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. CV

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Civilný sporový poriadok.“.

2.

V § 34 ods. 14 písm. b) sa vypúšťajú slová „na účely občianskeho súdneho konania“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 41g sa citácia „§ 251 až 320a Občianskeho súdneho poriadku v ...

Čl. CVI

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CVII

Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v ...

V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

Čl. CVIII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa predpisov o občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.“.

3.

V § 21 ods. 3 písm. a) sa slová „senátov toho istého kolégia“ nahrádzajú slovami „veľkých ...

4.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) Minister môže aj bez návrhu odvolať sudcu z funkcie predsedu súdu, ak si neplní povinnosti ...

5.

V § 50 ods. 2 písm. g), § 51 ods. 3 a § 82a ods. 1 sa slovo „predbežnom“ nahrádza slovom „neodkladnom“. ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 16 Civilného mimosporového poriadku.“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „Občiansky súdny poriadok.“ nahrádza citáciou ...

Čl. CIX

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 127 Civilného sporového poriadku.“.

2.

V § 32 ods. 13 sa vypúšťa čiarka za slovom „súd“ a slová „ktorý by bol príslušný na ...

3.

V § 32 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 20 sa označujú ako odseky 14 až 19.

4.

V § 47 ods. 1 sa slová „vedľajšie účastníctvo“ nahrádzajú slovom „intervenciu“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa citácia „§ 279 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku,“. ...

6.

V celom texte § 196 vrátane nadpisu sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami ...

7.

§ 197 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V konaní podľa tohto zákona môže súd výnimočne vykonať dôkazy, ktoré účastníci ...

8.

V § 198 ods. 1 sa slová „mimoriadne dovolanie“ nahrádzajú slovami „dovolanie generálneho ...

9.

V celom texte § 203 vrátane nadpisu sa slová „predbežné opatrenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

Čl. CX

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 137 až 142 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CXI

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 ...

1.

Slová „najvyšší súd“ a „krajský súd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 7 odsek 5 znie:

„(5) Ak sa prípravný výbor domáha žalobou na správnom súde určenia, že návrh nemá nedostatky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

3.

V § 7 odsek 10 znie:

„(10) Rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

4.

V § 9 ods. 5, § 11 ods. 4 a § 12 ods. 5 sa za slovom „rozklad“ bodkočiarka nahrádza bodkou ...

5.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Ak správny súd rozhodol o rozpustení strany s likvidáciou, náhrada primeraných výdavkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

6.

V § 17 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

7.

§ 19 znie:

„§ 19 (1) Právoplatné rozhodnutie správneho súdu o žalobe, ktorou sa člen strany domáha určenia, ...

8.

V § 24 ods. 2 tretej vete sa slová „ministerstvu financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu ...

9.

V § 31 ods. 9 sa slová „možno podať opravný prostriedok na súd“ nahrádzajú slovami „nie ...

Čl. CXII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Čl. CXIII

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

V celom texte zákona sa slová „predbežné opatrenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

2.

V § 6 sa slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 38 Civilného mimosporového poriadku.“.

4.

V celom texte § 27, § 29 ods. 1 písm. a), § 48 ods. 4, § 73 ods. 2 písm. d) prvom bode a § 89 ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 365 Civilného mimosporového poriadku.“.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) § 360 až 369 Civilného mimosporového poriadku.“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „Občiansky súdny poriadok.“ nahrádza citáciou ...

8.

V § 71 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú Ústredie práce, sociálnych ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa citácia „§ 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 67 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. CXIV

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) Civilný sporový poriadok.“.

Čl. CXV

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 241 ods. 1, § 250a Občiansky súdny poriadok ...

3.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti ...

4.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Proti rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci nie je možné podať opravný prostriedok. ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 251 až 264 Civilného sporového poriadku.“.

6.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Centrum rozhodne o žiadosti v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti ...

7.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Proti rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu je možné podať ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

Čl. CXVI

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 45 ods. 6 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku;29)“ nahrádzajú slovami „osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

2.

V § 45 ods. 8 sa slová „všeobecného predpisu o občianskom súdnom konaní29a)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.

Čl. CXVII

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 179 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CXVIII

Zákon č. 541/2005 Z. z. o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. CXIX

Zákon č. 547/2005 Z. z. o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych ...

V § 6 odsek 3 znie:

„(3)
Proti rozhodnutiu orgánu uvedeného v § 5 nemožno podať opravný prostriedok.“.

Čl. CXX

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádza ...

2.

V § 1 ods. 2 písm. d) a f) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Občiansky súdny poriadok.“ nahrádza citáciou ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. CXXI

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 29 sa vypúšťa odsek 17 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 26.

2.

V § 37 sa vypúšťa odsek 10.

Čl. CXXII

Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení ...

V § 8 ods. 3 sa slová „občianske súdne konanie“ nahrádzajú slovami „civilný proces“ a ...

Čl. CXXIII

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. CXXIV

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

V § 27 ods. 11 sa slová „môže žiadateľ podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.“.

3.

V § 28 ods. 12 a § 31 ods. 5 sa slová „môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) § 179 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CXXV

Zákon č. 274/2007 o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z. ...

1.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Na konanie podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5 ustanovené inak, sa vzťahuje osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

2.

V § 4 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.

Čl. CXXVI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 1 ods. 3 písm. b) sa slovo „občianskoprávneho“ nahrádza slovami „civilného procesu, ...

Čl. CXXVII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ...

Čl. CXXVIII

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V celom texte § 31 vrátane nadpisu sa slová „predbežné opatrenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.“.

Čl. CXXIX

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...

1.

V § 16a ods. 1 sa slovo „súdom.41b)“ nahrádza slovami „správnym súdom.41b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:

„41b) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41e znie:

„41e) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.

Čl. CXXX

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 179 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CXXXI

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 20 sa vypúšťajú.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 111 Civilného mimosporového poriadku.“.

3.

§ 25 znie:

„§ 25 Proti rozhodnutiu o odopretí vydania cestovného dokladu a proti rozhodnutiu o odňatí cestovného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

Čl. CXXXII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 ...

V § 4a ods. 5 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5c a bodkočiarka ...

Čl. CXXXIII

Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 31 ods. 8 sa slová „občianskeho súdneho konania“ nahrádzajú slovami „civilného procesu“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Civilný sporový poriadok.“.

Čl. CXXXIV

Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 10 ods. 5 sa slová „ustanovenia § 48 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú ...

Čl. CXXXV

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 písm. g), § 121 ods. 1 písm. c) a § 122 ods. 2 písm. c) sa slovo „predbežné“ vo všetkých ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67) § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CXXXVI

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

V § 18 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „rozhodujúcim v občianskom súdnom konaní“.

Čl. CXXXVII

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...

§ 54 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Čl. CXXXVIII

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádza ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Civilný mimosporový poriadok.“.

Čl. CXXXIX

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

V § 14 ods. 18 sa slovo „súdom.46a)“ nahrádza slovami „správnym súdom.46a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.“.

Čl. CXL

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia: „§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádza ...

Čl. CXLI

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.“.

Čl. CXLII

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.

Čl. CXLIII

Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a ...

1.

V § 3 ods. 4 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „a 6“.

2.

V § 3 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

Čl. CXLIV

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

V § 4 ods. 3 sa slovo „predbežné“ nahrádza slovom „neodkladné“.

Čl. CXLV

Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 420 až 429 Správneho súdneho poriadku.“.

2.

V § 9a ods. 3 sa slovo „predbežné“ nahrádza slovom „neodkladné“.

3.

V § 16 ods. 2 sa slovo „predbežných“ nahrádza slovom „neodkladných“.

Čl. CXLVI

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „§ 76 ods. 2, § 175r, § 305 písm. a) a § 307 ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 79 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

Čl. CXLVII

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa mení takto:

1.

V celom texte § 13 sa slovo „predbežným“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „neodkladným“ ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.“.

3.

V § 48 ods. 3 sa nad slovom „vykonateľnosti“ vypúšťa odkaz 24 vrátane poznámky pod čiarou ...

Čl. CXLVIII

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Doterajší text § 78 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Okrem rozhodnutí uvedených v odseku 1 je z preskúmavania súdmi vylúčené aj rozhodnutie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) § 101 ods. 1 a 6 Správneho súdneho poriadku.“.

2.

V § 100 ods. 4 sa nad slovom „predpisov“ vypúšťa odkaz 64 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu ...

Čl. CXLIX

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza ...

2.

V § 3 ods. 10 písm. a) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

„18c) § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.“.

4.

V § 5a ods. 1 sa slová „bola platiteľovi doručená výzva súdu23c) na zastavenie výplaty rodičovského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:

„23c) § 383 ods. 1 písm. a) Civilného mimosporového poriadku.“.

5.

V § 5a ods. 2 sa slová „bola platiteľovi doručená výzva súdu na obnovenie výplaty rodičovského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23d znie:

„23d) § 383 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CL

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a zákona č. 386/2015 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 175za Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza ...

Čl. CLI

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. ...

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať správnu žalobu do 30 dní odo dňa ...

Čl. CLII

Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku sa mení takto:

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 127 a 132 Civilného sporového poriadku.“.

2.

V § 8 ods. 3 sa slovo „predbežným“ nahrádza slovom „neodkladným“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 324 až 344 Civilného sporového poriadku.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Civilný sporový poriadok.“.

Čl. CLIII

Zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. ...

V § 13 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „v občianskom súdnom konaní19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

Čl. CLIV

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „príkaz je však preskúmateľný súdom,“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 233 Civilného mimosporového poriadku.“.

3.

V § 39 ods. 1 písm. i) sa slová „občianskeho súdneho konania“ nahrádzajú slovami „civilného ...

Čl. CLV

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 78 sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Čl. CLVI

Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom ...

V § 15 ods. 2 sa slová „§ 46 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 105 a ...

Čl. CLVII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Poverením na preberanie poštových zásielok alebo poukázaných platieb podľa poštového ...

2.

V § 9 ods. 11 prvej vete sa slovo „súdom“ nahrádza slovami „správnym súdom“ a v druhej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

3.

V § 57 ods. 6 sa za slovo „účinok“ dopĺňa bodka a vypúšťajú sa slová: „a je preskúmateľné ...

4.

V § 58 ods. 4 sa za slovo „účinok“ dopĺňa bodka a vypúšťajú sa slová: „a je preskúmateľné ...

5.

V § 67 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 31.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. CLVIII

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

V § 74 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 60.

Čl. CLIX

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 88 odsek 7 znie:

„(7) Proti rozhodnutiu o zaistení, proti rozhodnutiu o predĺžení zaistenia a proti rozhodnutiu ...

2.

V § 88 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 85a.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.

3.

V § 88a ods. 3 sa za číslicu „5“ vkladá čiarka a slová „a 7 až 9“ sa nahrádzajú slovami ...

4.

V § 90 ods. 2 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „právoplatného“.

5.

V § 90 ods. 2 písm. b) štvrtom bode sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

Čl. CLX

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska ...

V § 13 ods. 3 sa slová „§ 92 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ ...

Čl. CLXI

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V uvádzacej vete § 4 ods. 2 sa slová „odsekov 1, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 5 ...

2.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší ...

3.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Okresný úrad v sídle kraja nemôže a) zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

4.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. b) sa v okresnom úrade v sídle kraja zriaďuje osobitný ...

Čl. CLXII

Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. d) sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.“.

Čl. CLXIII

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 22 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 45.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46) Piata časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...

Čl. CLXIV

Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 106 Civilného sporového poriadku.“.

Čl. CLXV

Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení ...

V § 6 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

Čl. CLXVI

Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 10 ods. 2 sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „správny“ a slovo „súdu“ sa nahrádza ...

2.

V § 52 ods. 4, § 82 ods. 4 a § 103 ods. 4 sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „správny“. ...

3.

V § 52 ods. 5, § 53, § 82 ods. 5, § 83, § 103 ods. 5, § 140 ods. 5 a 6, § 145 ods. 5 a 6, § ...

Čl. CLXVII

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických ...

V § 19 ods. 14 sa slová „možno podať opravný prostriedok na súd“ nahrádzajú slovami „nemožno ...

Čl. CLXVIII

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...

V § 13 ods. 5 a 6 sa slovo „predbežného“ nahrádza slovom „neodkladného“.

Čl. CLXIX

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 144 až 146 Civilného sporového poriadku“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 5 až 8 Civilného sporového poriadku.“.

4.

V § 19 sa vypúšťa posledná veta.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Civilný sporový poriadok.“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťajú slová „§ 124 Občianskeho súdneho poriadku ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 104 Civilného sporového poriadku.“.

8.

V § 37 ods. 5 posledná veta znie: „Ak sú trovy konania v sporoch, ktorých hodnota sporu bez príslušenstva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

9.

V § 64 ods. 12 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. CLXX

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 72 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na účely občianskeho súdneho konania“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Civilný sporový poriadok.“.

3.

V § 153 ods. 7 sa slová „vydanie predbežného opatrenia“ nahrádzajú slovami „nariadenie neodkladného ...

Čl. CLXXI

Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 325 ods. 3 Civilného sporového poriadku.“.

2.

V § 33 ods. 2 písm. b) sa slová „v občianskom súdnom konaní, sa primerane použijú ustanovenia ...

Čl. CLXXII

Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon sa mení takto:

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 34 znejú:

„31) § 229 Civilného sporového poriadku. 34) § 333 až § 359 Civilného mimosporového poriadku.“. ...

Čl. CLXXIII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.“.

2.

V § 145 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.“.

Čl. CLXXIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016 okrem čl. LXX bodov 6, 7 a 11 a čl. CLXIX bodu 3, ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore