Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016

Platnosť od: 21.04.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Účinnosť do: 30.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD6DS14EUPPČL1

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 79/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b)
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní ...
d)
rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e)
nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f)
nakladanie s komunálnym odpadom,
g)
cezhraničný pohyb odpadov,
h)
informačný systém odpadového hospodárstva,
i)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, ...
j)
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
k)
činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje ...
b)
nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c)
nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia ...
d)
nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)
e)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)
f)
nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)
g)
pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou,
h)
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ...
i)
sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných ...
(3)

Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na

a)
nakladanie s ťažobným odpadom,10)
b)
ukladanie odpadov na odkaliská,
c)
nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú ...
d)
nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom ...
e)
nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.13)
(4)

Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. d) spaľujú, ...

Vymedzenie základných pojmov

§ 2
Odpad
(1)

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je ...

(2)

Odpadom nie je

a)
látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b)
špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c)
odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok ...
d)
odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
(3)

Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné ...

(4)

Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)
je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, ...
b)
jej ďalšie používanie je zabezpečené,
c)
môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,
d)
vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e)
jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky ...
f)
spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a
g)
bol udelený súhlas [§ 97 ods. 1 písm. o)].
(5)

Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností ...

(6)

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo ...

(7)

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský ...

(8)

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ...

(9)

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného ...

§ 3
Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom
(1)

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov ...

(2)

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad ...

(3)

Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo ...

(4)

Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním ...

(5)

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného ...

(6)

Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom ...

(7)

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie ...

(8)

Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

(9)

Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností ...

(10)

Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením ...

(11)

Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu ...

(12)

Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, ...

(13)

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom ...

(14)

Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, ...

(15)

Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným ...

(16)

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

(17)

Najlepšie dostupné techniky sú uvedené v osobitnom predpise.17)

§ 4
Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(1)

Pôvodca odpadu je

a)
každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b)
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy ...
(2)

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

(3)

Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná ...

(4)

Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo ...

§ 5
Zariadenia na nakladanie s odpadom
(1)

Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak ...

(2)

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených ...

(3)

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených ...

(4)

Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie ...

a)
je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b)
vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou, ...
c)
je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a
d)
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.18)
(5)

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú ...

§ 6
Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
(1)

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a)
predchádzanie vzniku odpadu,
b)
príprava na opätovné použitie,
c)
recyklácia,
d)
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e)
zneškodňovanie.
(2)

Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak ...

(3)

Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo ...

a)
množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti ...
b)
nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c)
obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
(4)

Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie

a)
množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné ...
b)
množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného ...
(5)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada

a)
pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce ...
b)
na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a ...
(6)

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo ...

(7)

Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné ...

(8)

Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné ...

(9)

Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho ...

(10)

Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné ...

(11)

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe č. 3.

DRUHÁ ČASŤ

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 7
Program predchádzania vzniku odpadu
(1)

Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného ...

(2)

Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.

(3)

Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu z obalov, ...

(4)

Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné ...

(5)

Ministerstvo najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku ...

(6)

Ministerstvo v prípade potreby zabezpečí aktualizáciu programu predchádzania vzniku odpadu.

Programy odpadového hospodárstva

§ 8
Základné ustanovenia
(1)

Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva ...

(2)

Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia ...

(3)

Program obsahuje

a)
názov orgánu, ktorý program vypracúva a základné údaje o území, pre ktoré sa program vypracúva, ...
b)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
c)
záväznú časť a smernú časť,
d)
vyhodnotenie predchádzajúceho programu.
§ 9
Program Slovenskej republiky a program kraja
(1)

Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä ...

(2)

Program Slovenskej republiky obsahuje najmä

a)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov ...
b)
informácie o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením ...
c)
opis existujúcich systémov zberu odpadov,
d)
rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,
e)
cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase ...
f)
cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované ...
g)
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na ...
h)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov,
i)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov ...
j)
osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení ...
k)
posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity ...
l)
posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,
m)
návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu,
n)
vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení,
o)
informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi, ...
p)
rozsah finančnej náročnosti programu.
(3)

Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e) až j). ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja predloží do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky ...

(5)

Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky a obsahuje skutočnosti uvedené ...

(6)

Platný program Slovenskej republiky a program kraja sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie vzniku ...

(7)

Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto ...

(8)

Ak sa v čase po vydaní programu Slovenskej republiky a programu kraja zásadným spôsobom zmenia ...

(9)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, ...

(10)

Ministerstvo predloží vláde na schválenie vyhodnotenie plnenia platného programu Slovenskej republiky ...

§ 10
Program obce
(1)

Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov ...

(2)

Program obce obsahuje najmä

a)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
b)
predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
c)
údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného ...
d)
ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie ...
e)
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na ...
f)
opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov ...
g)
informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských ...
h)
informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi ...
i)
rozsah finančnej náročnosti programu.
(3)

Záväzná časť programu obce obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. d) až f). Smerná časť ...

(4)

Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od vydania programu kraja ...

a)
predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie,19) ak program obce podlieha ...
b)
schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie.
(5)

Ak príslušný orgán štátnej správy v posúdení podľa odseku 4 upozorní obec na nesúlad s ustanoveniami ...

(6)

Vydaním nového programu obce platnosť predchádzajúceho programu obce zanikne.

(7)

Obec je povinná vypracovať program obce tak, aby jeho obdobie platnosti bolo zhodné s obdobím platnosti ...

(8)

Ak obci vznikla povinnosť podľa odseku 1 počas platnosti programu kraja, je povinná plniť uvedenú ...

(9)

Ak sa v čase po schválení programu obce zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce ...

(10)

Obec môže vypracovať program obce v spolupráci s jednou obcou alebo viacerými obcami na základe ...

(11)

Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu obce oprávnená bezplatne požadovať od každého, ...

(12)

Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom ...

§ 11
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
(1)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie ...

(2)

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje ustanovené údaje [§ 105 ods. 3 písm. a)]. ...

(3)

Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade ...

TRETIA ČASŤ

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

§ 12
Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
(1)

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ...

(2)

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje ...

a)
riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, ...
b)
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c)
nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.22)
(3)

Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné ...

a)
držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo
b)
posledný známy držiteľ odpadu.
(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného ...

(5)

Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie ...

(6)

Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným ...

§ 13
Zákazy

Zakazuje sa

a)
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom, ...
b)
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)
zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
d)
vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas ...
e)
zneškodňovať skládkovaním
1.
kvapalné odpady,
2.
odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo ...
3.
odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred ...
4.
odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní ...
5.
odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok ...
7.
vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ...
8.
biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného ...
f)
riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých ...
g)
zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný ...
h)
spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. ...
§ 14
Povinnosti držiteľa odpadu
(1)

Držiteľ odpadu je povinný

a)
správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
b)
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením ...
c)
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom ...
d)
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1.
prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na ...
2.
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu ...
3.
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; ...
4.
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie, ...
e)
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku ...
f)
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g)
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ...
h)
predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami ...
i)
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením ...
k)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov ...
l)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ...
m)
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ...
n)
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne ...
(2)

Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena ...

(3)

Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu (ďalej ...

(4)

Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) sa nevzťahujú na obchodníka ...

(5)

Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať ...

(6)

Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na ...

(7)

Ak je držiteľom odpadových pneumatík, elektroodpadu alebo použitých batérií a akumulátorov ...

(8)

Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania ...

§ 15
Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
(1)

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné ...

(2)

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti ...

(3)

O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(4)

Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného ...

(5)

Na podklade oznámenia vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol nezákonne ...

(6)

Ak z oznámenia inej osoby ako uvedenej v odseku 5 možno predpokladať, že bol spáchaný trestný ...

(7)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu ...

(8)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu ...

(9)

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby ...

a)
zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b)
zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu ...
(10)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej ...

(11)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej ...

(12)

Ak výsledkom postupu podľa odsekov 10 a 11 nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie ...

(13)

Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 ...

(14)

V prípade uvedenom v odseku 12 zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto ...

a)
obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady ...
b)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené ...
(15)

Ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového ...

(16)

Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na ...

(17)

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku ...

(18)

Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne ...

§ 16
Zber odpadu a výkup odpadu
(1)

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinný ...

a)
zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu ...
b)
označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.
(2)

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je okrem povinností podľa odseku ...

a)
zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber ...
b)
oznamovať obci, na ktorej území sa zber odpadu alebo výkup odpadu uskutočňuje, údaje o druhu ...
(3)

Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3) v zariadení na zber odpadov alebo ...

(4)

Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní ...

a)
v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov (§ 73 ods. 3) príslušnej organizácii ...
b)
v prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov príslušnému koordinačnému centru, ...
(5)

Zakazuje sa zbierať a vykupovať kovový odpad inak, ako je uvedené v odsekoch 6 až 8.

(6)

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový ...

a)
pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej techniky ...
b)
pochádzajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení, zvodidiel, alebo javiaci znaky, že ...
c)
pochádzajúci z kanalizačných poklopov a krytov kanalizačných vpustí iba od vlastníka alebo prevádzkovateľa ...
d)
pochádzajúci zo závlahových detailov, závlahových čerpacích staníc, poľnohospodárskych strojov ...
e)
pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich súčastí alebo javiaci ...
(7)

Ten, kto vykonáva výkup kovového odpadu, je povinný vykupovať kovový odpad pochádzajúci

a)
zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ...
b)
z elektroodpadu (§ 32 ods. 6) a jeho častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z neho pochádza, ...
(8)

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 6 alebo výkup kovového odpadu ...

a)
vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo vykupuje, ak ide o
1.
fyzickú osobu, preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti, a to v rozsahu meno, ...
2.
fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa ...
b)
viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od ktorých odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom ...
c)
viesť a uchovávať opis a dokumentáciu, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia ...
d)
uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu formou peňažného poukazu na výplatu alebo formou bezhotovostného ...
e)
pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej osoby vypočítať a odviesť daň podľa osobitného ...
f)
používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu výlučne váhy zaradené do skupiny ...
g)
zhromažďovať prevzatý kovový odpad aspoň sedem dní odo dňa jeho prevzatia pred jeho odovzdaním ...
h)
monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového ...
(9)

Na zber kovového odpadu uvedeného v odseku 7, ktorý nie je výkupom, sa vzťahuje odsek 8 písm. ...

§ 17
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“) ...

a)
zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na ...
b)
prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
c)
viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
d)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
e)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v ...
f)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a uchovávania ohlasovaných ...
g)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
h)
ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu ...
i)
zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§ 105 ...
j)
ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, vydať držiteľovi ...
k)
na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, ...
l)
oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie ...
m)
zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona, na svojom webovom ...
(2)

Ak podľa odseku 1 písm. k) je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené ...

§ 18
Spaľovanie odpadov
(1)

Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov sa považuje za zhodnocovanie odpadov ...

a)
0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so ...
b)
0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008.
(2)

Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spaľovniach odpadov sa považuje za energetické zhodnocovanie ...

a)
ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13,
b)
účelom spaľovania odpadu je výroba energie,
c)
energia získaná týmto spaľovaním odpadu je väčšia ako energia spotrebovaná počas procesu jeho ...
d)
počas spaľovania odpadu sa musí spotrebovať väčšia časť odpadu a
e)
väčšia časť energie získanej počas spaľovania odpadu sa musí zhodnotiť a skutočne využiť, ...
§ 19
Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky ...
b)
zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu38) ...
c)
zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
d)
skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí ...
e)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy ...
f)
odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov, ...
g)
preukázať na žiadosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, ...
h)
doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy ...
i)
uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne ...
j)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch ...
k)
zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu ...
(2)

Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti ...

(3)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity ...

Nakladanie s kovovou ortuťou

§ 20
Základné ustanovenia
(1)

Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s kovovou ortuťou sa vzťahujú na kovovú ortuť uvedenú v ...

(2)

Ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená ...

(3)

Ortuť sa dočasne uskladňuje na viac ako rok v povrchových zariadeniach určených a vybavených ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa skládky odpadov a účelovej finančnej rezervy (§ 24) sa ...

§ 21
Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti
(1)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný nakladať s ortuťou a prevádzkovať ...

(2)

Zakazuje sa prevádzkovať úložisko dočasného uskladnenia ortuti, ktoré nespĺňa požiadavky podľa ...

(3)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je okrem povinností prevádzkovateľa zariadenia ...

a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a ...
b)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom alebo ...
c)
zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu úložiska dočasného uskladnenia ...
d)
zabezpečiť nepretržité monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti počas celej doby ...
e)
oznámiť bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva únik ortuti, ...
f)
odstraňovať bezodkladne negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom úložiska ...
g)
bezodkladne prijať opatrenia v prípade zistenia úniku ortuti, ktorými sa predíde akýmkoľvek ďalším ...
h)
preukázať na žiadosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, ...
i)
doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy ...
j)
uskladňovať kontajnery, v ktorých sa nachádza ortuť tak, aby
1.
bol zaistený ľahký a bezpečný prístup ku všetkým kontajnerom, v ktorých sa nachádza ortuť ...
2.
sa nachádzali v zberných nádržiach bez prasklín a netesností s povrchom, ktorý neprepúšťa ...
k)
oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie ...
l)
zabezpečiť aspoň raz mesačne kontrolu úložiska dočasného uskladnenia ortuti a kontajnerov osobou ...
m)
úložisko dočasného uskladnenia ortuti uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť ...
n)
návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia ...
o)
uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti ...
p)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov, ...
q)
uchovávať doklady potrebné na prevzatie ortuti na úložisko podľa § 22 ods. 3 a 4,
r)
vyhotoviť záznam o vyskladnení a odovzdaní ortuti, bezodkladne ho zaslať príslušnému orgánu ...
s)
požiadať o predloženie dokladov uvedených v § 23 ods. 6 a uchovávať ich,
t)
uskladňovať ortuť oddelene od iného odpadu.
(4)

Každý únik ortuti je udalosťou s významným vplyvom na životné prostredie.

§ 22
Odovzdanie ortuti a prevzatie ortuti na úložisko dočasného uskladnenia ortuti
(1)

Ten, kto je pôvodcom ortuti, je povinný odovzdať ortuť na úložisko dočasného uskladnenia ortuti ...

(2)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie ...

(3)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať ortuť iba na dočasné ...

a)
dokladu o množstve ortuti,
b)
sprievodného listu a identifikačného listu nebezpečného odpadu,
c)
údajov o vlastnostiach a zložení ortuti a
d)
potvrdenia o kontajneri.
(4)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti a ten, kto je pôvodcom ortuti, sú povinní ...

(5)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie ...

(6)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný kontajner, v ktorom sa nachádza ...

§ 23
Vyskladnenie ortuti
(1)

Ten, kto ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie (ďalej len „pôvodný držiteľ ortuti“) je povinný ...

(2)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný najneskôr ku koncu doby dočasného ...

(3)

Ak pôvodný držiteľ ortuti zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu, prevádzkovateľ úložiska ...

(4)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný vyskladniť ortuť pred uplynutím ...

(5)

Vyskladnenú ortuť je prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti povinný odovzdať ...

(6)

Ten, komu sa podľa odseku 5 odovzdáva vyskladnená ortuť, je povinný prevádzkovateľovi úložiska ...

(7)

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný zabezpečiť, aby sa vyskladnenie ...

Účelová finančná rezerva

§ 24
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú ...

(2)

Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)40) vo výške určeného ...

(3)

Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. ...

(4)

Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch ...

(5)

Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ...

(6)

Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. ...

(7)

Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy ...

(8)

Ak sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania ...

(9)

Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol ...

(10)

Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedený v odseku 8 alebo 9 je povinný ku dňu predchádzajúcemu ...

(11)

V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu,42) uznesenia súdu o skončení ...

(12)

Obec, na ktorú prešli práva a povinnosti vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej ...

(13)

Vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy je po skončení monitorovania skládky odpadov ...

(14)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, ...

(15)

Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani ...

(16)

Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je predchádzajúci prevádzkovateľ skládky odpadov povinný ...

(17)

Pred začatím prevádzky skládky odpadov je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo ...

(18)

Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa úložiska ...

§ 25
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)

Zakazuje sa riediť a zmiešavať

a)
jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
b)
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a
c)
nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
(2)

Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov

a)
je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b)
je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c)
nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené ...
d)
je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i).
(3)

Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný orgán štátnej správy odpadového ...

(4)

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale46) a riadne ...

(5)

Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu ...

(6)

Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.

(7)

Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. d)] zakazuje skládkovať bez ...

(8)

Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie s odpadmi, ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou50) na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské ...

(10)

Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad musí vypracovať havarijný plán tak, aby ...

a)
včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu ...
b)
vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia ...
c)
dostatočnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti, ...
(11)

Havarijným plánom podľa odseku 10 môže byť aj havarijný plán vypracovaný podľa osobitných ...

(12)

Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný aktualizovať havarijný plán a ...

§ 26
Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky
(1)

Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu,52) alebo ...

a)
zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade s týmto zákonom, a ak sa na prepravu nebezpečného ...
b)
vykonať prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných ...
(2)

Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca ...

a)
viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému podľa ...
c)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) kontrolu nakladania s odpadom ...
d)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ...
(3)

Odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebezpečného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpečného ...

(4)

Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného ...

(5)

Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať sprievodný list nebezpečného odpadu potvrdený ...

(6)

Povinnosti uvedené v odseku 2 písm. b) a v odsekoch 3 až 5 sa nevzťahujú na prepravu starých vozidiel ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

Prvý oddiel

§ 27
Základné ustanovenia
(1)

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele ...

(2)

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a ...

(3)

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených ...

(4)

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný

a)
zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov, ...
b)
ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku ...
c)
zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade ...
d)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu ...
e)
zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,
f)
zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele ...
g)
zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov ...
h)
viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ...
i)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade ...
j)
vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, ...
k)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej ...
(5)

Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou ...

(6)

Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného ...

a)
vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) ...
b)
prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania ...
(7)

Na výrobcu vyhradeného výrobku, okrem výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, sa nevzťahujú ...

a)
tento výrobok uvádza na trh Slovenskej republiky výlučne pre potrebu vlastného podnikania,
b)
zabezpečí zotrvanie tohto výrobku po celú jeho dobu životnosti vo svojej držbe,
c)
sa stane pôvodcom odpadu z tohto vyhradeného výrobku a
d)
ako jeho držiteľ zabezpečí nakladanie s odpadom z tohto výrobku v súlade s týmto zákonom.
(8)

Výrobca vyhradeného výrobku uvedený v odseku 7 je povinný ohlasovať koordinačnému centru pre ...

a)
údaje o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu Európskej únie ...
b)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku a
c)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku, pre ktorý ako jeho držiteľ zabezpečil zber a zhodnotenie ...
(9)

Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne ...

(10)

Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne ...

(11)

Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou ...

(12)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii ...

a)
uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom ...
b)
poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za ...
c)
bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete ...
d)
predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného ...
(13)

Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá nezverejní riadne a včas údaje zo správy o činnosti ...

(14)

Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s organizáciu zodpovednosti ...

a)
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich ...
b)
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(15)

Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho ...

(16)

Výpoveď podľa odseku 14 písm. b) a odseku 15 sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov ...

(17)

Ten, kto vykonáva alebo zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu a zároveň ...

(18)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ...

(19)

Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného ...

(20)

Na základe splnomocnenia podľa odseku 19 zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného ...

(21)

Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu alebo iného ...

§ 28
Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností
(1)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, ...

(2)

Zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov nesmie byť osoba, ...

a)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach ...
b)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach ...
c)
je s organizáciou podľa písmena b) prepojená prostredníctvom osôb pôsobiacich v akomkoľvek orgáne ...
d)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach ...
(3)

Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie založiť alebo mať majetkovú účasť alebo osobnú účasť ...

a)
osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vyhradeným prúdom odpadu,
b)
inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre zhodný vyhradený prúd odpadu.
(4)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná

a)
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným ...
b)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu ...
c)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
d)
plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1.
evidenčných a ohlasovacích povinností
1.1.
viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2.
podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3.
na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne ...
2.
zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá ...
e)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej ...
f)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, ...
g)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného ...
h)
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených ...
i)
najneskôr do 31. marca kalendárneho roka informovať zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených ...
j)
vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § ...
k)
každoročne najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými ...
l)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu ...
m)
prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom ...
n)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny ...
o)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa odseku 9, najmenej počas troch ...
p)
zverejniť údaje zo správy podľa odseku 9 v rozsahu podľa odseku 10 na svojom webovom sídle každoročne ...
q)
plniť povinnosti, vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu ...
r)
oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena ...
s)
bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto ...
t)
ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku ...
u)
zakotviť v zmluve organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrobcom ...
(5)

Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania ...

a)
predložením právneho aktu preukazujúceho založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov ...
b)
špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania ...
c)
predložením zoznamu zastúpených výrobcov,
d)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému združeného nakladania s vyhradeným ...
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú ...
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových ...
e)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre organizáciu zodpovednosti výrobcov ...
f)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo ...
g)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou ...
h)
špecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ...
i)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného ...
(6)

Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov sa preukázanie ...

a)
písm. d) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv ...
b)
písm. e) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. f) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi,
d)
písm. g) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
e)
písm. h) špecifikáciou zamýšľaných opatrení,
f)
písm. i) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(7)

Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 6 je organizácia zodpovednosti výrobcov ...

(8)

Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností ...

a)
nie je ochotný akceptovať jej všeobecné zmluvné podmienky jednotne uplatňované vo vzťahu k zastúpeným ...
b)
je v úpadku,
c)
má voči akejkoľvek organizácii zodpovednosti výrobcov neuhradené záväzky evidované v registri ...
d)
vykonáva svoju činnosť v takom rozsahu, ktorý by pre organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavoval ...
(9)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná doručiť ministerstvu podľa odseku 4 písm. n) Správu ...

a)
údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý zabezpečila zber, prepravu, prípravu na ...
b)
identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym ...
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného ...
d)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom ...
e)
informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami,
f)
informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a ...
g)
informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty,
h)
výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný ...
i)
zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu.
(10)

Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejní správu podľa odseku 9 v rozsahu písm. a) a c) až ...

(11)

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber vyhradeného ...

§ 29
Individuálne plnenie vyhradených povinností
(1)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému ...

a)
vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom ...
b)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
c)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho ...
d)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním ...
e)
predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť údajov ...
f)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu ...
g)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny ...
h)
zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy podľa písmena g) na svojom webovom sídle každoročne ...
i)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas ...
j)
oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu ...
k)
plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo ...
l)
oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena ...
(2)

Vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému individuálneho nakladania a zaobchádzania ...

a)
špecifikovaním vyhradeného výrobku, pre ktorý bude zabezpečovať plnenie vyhradených povinností, ...
b)
špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom jeho systému individuálneho nakladania ...
c)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému individuálneho nakladania s vyhradeným ...
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú ...
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode uvedením spôsobu zberu, zberových ...
d)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre jeho systém individuálneho nakladania ...
e)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou ...
f)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného ...
g)
v prípade výrobcu elektrozariadení preukázaním výšky a druhu záruky, a to formou potvrdenia ...
(3)

Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností sa preukázanie ...

a)
písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv ...
b)
písm. d) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. e) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
d)
písm. f) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(4)

Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 3 je výrobca vyhradeného výrobku povinný ...

§ 30
Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku
(1)

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku ...

(2)

Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr ...

(3)

Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti kolektívne, je povinný k žiadosti ...

(4)

Vyhlásenie, ktoré prikladá výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť povinnosti vo vzťahu ...

a)
údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky bude uplatňovať plnenie povinností osobitným spôsobom, ...
b)
preukázanie schopnosti dodržiavania podmienok uvedených v § 27 ods. 7.
(5)

Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku ...

(6)

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu registrovaných údajov, ...

(7)

Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka prechodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, ...

(8)

Ministerstvo vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia výrobcu vyhradeného výrobku ...

(9)

Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného výrobku z Registra výrobcov vyhradeného výrobku ...

a)
ministerstvo zistilo zánik registrovaného výrobcu vyhradeného výrobku,
b)
registrovaný výrobca vyhradeného výrobku požiadal o tento výmaz,
c)
výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 2,
d)
výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 7,
e)
výrobca vyhradeného výrobku prestal plniť vyhradené povinnosti v súlade s ustanoveniami § 27 ...
1.
nepredložil potvrdenie podľa odseku 3,
2.
nezískal autorizáciu na individuálne plnenie povinností alebo
3.
nestal sa alebo nie je osobou spĺňajúcou podmienky uvedené v § 27 ods. 7.
(10)

Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva s výnimkou ...

§ 31
Koordinačné centrum
(1)

Koordinačné centrum je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov61) na plnenie povinností ...

(2)

Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť založené iba jedno koordinačné centrum; ak ide o ...

(3)

Zakladateľmi koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu môžu byť výlučne organizácie ...

(4)

Koordinačné centrum pre vyhradený prúd odpadu spoločne zakladajú všetky osoby podľa odseku 3, ...

(5)

Ak v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 4 nebude koordinačné centrum ...

(6)

Zakladatelia koordinačného centra sú povinní bezodkladne informovať ministerstvo o jeho založení. ...

(7)

Ak nevznikne koordinačné centrum podľa odsekov 4 a 5, ministerstvo poverí po predchádzajúcom súhlase ...

(8)

Zmluva o založení koordinačného centra musí obsahovať najmä

a)
názov a sídlo koordinačného centra,
b)
vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností podľa odsekov 11 až 14,
c)
orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku,
d)
zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum a spôsob preukázania splnenia podmienky podľa odseku ...
e)
identifikačné údaje prvých členov orgánov koordinačného centra,
f)
systém určenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, ...
g)
spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v prospech ostatných klientov koordinačného centra a ...
h)
zásady hospodárenia a správy majetku koordinačného centra,
i)
spôsob a formu vzniku a zániku členstva v koordinačnom centre,
j)
spôsob a formu dobrovoľného zániku koordinačného centra.
(9)

Zmluvu uzatvorenú medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného ...

(10)

Podrobnosti o organizačnej štruktúre koordinačného centra upraví jeho štatút, ktorý koordinačné ...

(11)

Koordinačné centrum je povinné

a)
vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
b)
na základe údajov od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, ...
c)
rozdeliť zodpovednosť vrátane finančnej zodpovednosti vo vzťahu k ponúknutému presahujúcemu ...
d)
prijímať informácie o nezabezpečení odvozu vrátane prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného ...
e)
prijímať a spracovávať údaje od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a od výrobcov ...
f)
viesť a aktualizovať register neplatičov oznámených podľa § 28 ods. 4 písm. t) a poskytovať ...
g)
poskytovať ministerstvu podklady na účely plnenia jeho ohlasovacích povinností vo vzťahu k Európskej ...
h)
spolupracovať s ministerstvom a inšpekciou pri zisťovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných ...
i)
bezodkladne informovať ministerstvo a inšpekciu o zistených nezrovnalostiach v činnosti jednotlivých ...
j)
zaviazať mlčanlivosťou každú osobu, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom ...
(12)

Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je okrem povinností podľa ...

a)
na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov ...
b)
na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými organizáciami zodpovednosti ...
c)
organizovať zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti ...
d)
zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu62) na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi ...
(13)

Koordinačné centrum pre prúd elektroodpadov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné

a)
rozdeliť zodpovednosť vo vzťahu k historickému elektroodpadu z domácností určením podielov zodpovednosti ...
b)
množstvá elektroodpadu ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) a § 41 písm. n) rozdeliť medzi ...
(14)

Koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa odseku ...

a)
zverejniť do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo použitých batérií a akumulátorov, ...
b)
množstvá použitých batérií a akumulátorov ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) rozdeliť ...
(15)

Ak dôjde k zániku koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu ...

Druhý oddiel
Elektrozariadenia a elektroodpad

§ 32
Základné ustanovenia
(1)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na spracovanie ...

(2)

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú

a)
do 14. augusta 2018 na elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len „elektrozariadenie“) uvedené ...
b)
od 15. augusta 2018 na všetky elektrozariadenia uvedené v prílohe č. 6 časti II.
(3)

Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na nakladanie s elektrozariadeniami,

a)
ktoré sú potrebné na ochranu dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, ...
b)
osobitne navrhnutými a nainštalovanými ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z ...
c)
ktorými sú žiarovky.
(4)

Od 15. augusta 2018 sa ustanovenia tohto oddielu nevzťahujú, popri elektrozariadeniach uvedených ...

a)
elektrozariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
b)
veľké stacionárne priemyselné zariadenia,
c)
veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré nie sú osobitne navrhnuté a namontované ...
d)
osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré ...
e)
necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie,
f)
elektrozariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi ...
g)
zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky ...
(5)

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické ...

(6)

Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných ...

(7)

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, ...

(8)

Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 7.

(9)

Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do ...

(10)

Veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré ...

(11)

Veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných ...

a)
zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť,
b)
sú určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom ...
c)
je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.
(12)

Necestné pojazdné stroje sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka ...

(13)

Odstránenie je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého ...

(14)

Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo ...

(15)

Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike ...

(16)

Výrobca elektrozariadení je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ...

a)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím ...
b)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky ...
c)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej ...
d)
predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo ...
e)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej ...
(17)

Vyhradeným výrobkom, ak ide o elektrozariadenia, sa na účely tohto zákona rozumie kategória elektrozariadení ...

(18)

Osoba, ktorá poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní podľa ...

(19)

Zmluva o financovaní je každá zmluva o pôžičke, nájme, prenájme, predaji na splátky alebo iná ...

(20)

Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom ...

(21)

Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi ...

(22)

Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.

(23)

Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom ...

a)
pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo ...
b)
v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti ...
(24)

Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 6.

(25)

Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo ...

(26)

Osvetľovacie telesá a fotovoltaické panely sa nepovažujú za súčasť veľkých pevných inštalácií. ...

(27)

Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu. ...

(28)

Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel množstva elektrozariadení uvedených ...

(29)

Zberový podiel výrobcu elektrozariadení pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva ...

(30)

Zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.65)

(31)

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je uvedená v osobitnom predpise.66)

(32)

Aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.67)

§ 33
Zákazy

Zakazuje sa

a)
zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného ...
b)
zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
c)
rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu ...
§ 34
Povinnosti výrobcov elektrozariadení
(1)

Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný

a)
zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68) ...
b)
označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca ...
c)
uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom,
d)
pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom ...
e)
zabezpečiť zber elektroodpadu na celom území Slovenskej republiky nasledujúcimi formami:
1.
ak ide o elektroodpad z domácností,
1.1
spätným zberom elektroodpadu,
1.2
oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
1.3
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý ...
1.4
zberom na zbernom mieste elektroodpadu,
2.
ak ide o elektroodpad iný ako z domácností,
2.1
výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný historický ...
2.2
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý ...
3.
ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov,
3.1
spätným zberom elektroodpadu, a to najmenej na jednom mieste spätného zberu na 5000 obyvateľov,
3.2
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý ...
3.3
oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
3.4
zberom na zbernom mieste elektroodpadu, a to najmenej na jednom zbernom mieste na 5000 obyvateľov,
f)
zabezpečiť prednostné opätovné použitie elektroodpadu prostredníctvom jeho prípravy na opätovné ...
g)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné ...
h)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu,
i)
zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších ...
j)
zabezpečiť v rozsahu podľa prílohy č. 3 kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia ...
k)
zabezpečiť plynulú nadväznosť výkonu jednotlivých foriem zberu, prepravy, odovzdania spracovateľovi ...
l)
plniť povinnosti podľa písmen b) až g) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia ...
m)
zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné použitie a správne a environmentálne ...
(2)

Na diaľkového výrobcu elektrozariadení sa nevzťahujú povinnosti výrobcu elektrozariadení uvedené ...

(3)

Diaľkový výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza elektrozariadenia na trh iného členského štátu, ...

(4)

Výrobca elektrozariadení môže mať zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou ...

(5)

Ak výrobca elektrozariadení dodáva elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového ...

(6)

Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh osvetľovacie zariadenia, je povinný zabezpečiť ...

§ 35
Nakladanie s elektroodpadom z domácností
(1)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne ...

(2)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým ...

(3)

Výrobca elektrozariadení nesmie na úkor ostatných výrobcov elektrozariadení zabezpečovať kolektívne ...

§ 36
Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností
(1)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie alebo ...

(2)

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s ...

(3)

Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený ...

(4)

Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozariadenia môžu na základe písomnej zmluvy pri ...

§ 37
Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení
(1)

Distribútor elektrozariadení je povinný

a)
uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok [§ 34 ods. 1 písm. d)], ak bol uvedený ...
b)
informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, ...
c)
zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu, ...
d)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ...
e)
plniť povinnosti podľa písmen c) a d) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia ...
f)
zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde ...
(2)

Distribútor elektrozariadenia je oprávnený

a)
odmietnuť prevzatie elektroodpadu v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje ...
b)
uskutočňovať spätný zber elektroodpadu podľa § 32 ods. 23 písm. b) v maloobchodnej predajni ...
(3)

Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia ...

§ 38
Povinnosti držiteľa elektroodpadu
(1)

Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad

a)
distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b)
na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý ...
c)
osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d)
ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách ...
(2)

Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom, ...

a)
výrobca elektrozariadení pri jeho predaji s jeho konečným používateľom písomne dohodol podiel ...
b)
ide o historický elektroodpad uvedený v § 36 ods. 3.
(3)

Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný odovzdať tento elektroodpad iba osobe ...

§ 39
Zber elektroodpadu
(1)

Zber odpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

(2)

Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie ...

(3)

Zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber ...

(4)

Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich ...

a)
zabezpečiť odovzdanie prevzatého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal prevziať na základe zmluvy s ...
b)
zabezpečiť, aby počas zberu a prepravy elektroodpadu boli vytvorené optimálne podmienky a bola ...
c)
zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu ...
d)
viesť a uchovávať evidenciu o množstve vyzbieraného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategórií; ...
e)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena d) štvrťročne výrobcovi elektrozariadení ...
(5)

Výrobca elektrozariadení a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia je povinná ...

§ 40
Príprava na opätovné použitie elektroodpadu
(1)

Zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu (ďalej len „zariadenie prípravy ...

(2)

Prevádzkovateľ zariadenia prípravy na opätovné použitie je okrem povinností podľa § 14 a 17 ...

a)
prevziať elektroodpad podľa odseku 1 do zariadenia prípravy na opätovné použitie a podrobiť ho ...
b)
plniť vo vzťahu k elektroodpadu, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a je ako ...
§ 41
Spracovateľ elektroodpadu

Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a)
spracovávať elektroodpad v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizáciou ...
b)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje orgánu štátnej správy odpadového ...
c)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu a uchovávať ju v písomnej forme alebo ...
d)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
e)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
f)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo jeho modernizácii najlepšie dostupné ...
g)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a technológiu zariadenia na spracovanie elektroodpadu ...
h)
zabezpečiť spracovanie všetkého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal spracovať na základe zmluvného ...
i)
spracovať kompletne elektroodpad uvedený v písmene h) vrátane zabezpečenia opätovného použitia ...
j)
nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné ...
k)
skladovať a zaobchádzať s elektroodpadom pred jeho spracovaním a počas jeho spracovania v súlade ...
l)
prednostne odobrať z elektroodpadu použité batérie a akumulátory, ak sú jeho súčasťou, a zabezpečiť ...
m)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo ...
n)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd elektroodpadov množstvo a kategóriu elektroodpadu ...

Tretí oddiel
Batérie a akumulátory

§ 42
Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, ...

(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na batérie ...

(3)

Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, ...

a)
prenosné,
b)
automobilové,
c)
priemyselné.
(4)

Vyhradeným výrobkom, ak ide o batérie a akumulátory, sa na účely tohto zákona rozumie každý ...

(5)

Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom ...

(6)

Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. ...

(7)

Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ...

a)
sú hermeticky uzavreté,
b)
môžu sa ručne prenášať,
c)
nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(8)

Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ...

(9)

Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, ...

(10)

Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne ...

(11)

Spracovanie použitých batérií a akumulátorov znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých ...

(12)

Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov ...

(13)

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia ...

(14)

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu ...

(15)

Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej ...

(16)

Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov ...

(17)

Prístroj je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov ...

(18)

Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený ...

(19)

Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, ...

(20)

Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je podiel množstva ...

(21)

Miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky je percentuálny ...

(22)

Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy ...

(23)

Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií ...

§ 43
Zákaz
(1)

Zakazuje sa uvádzať na trh

a)
batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ...
b)
prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú ...
c)
batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.
(2)

Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh pred 26. septembrom 2008 a nespĺňajú požiadavky ...

(3)

Zakazuje sa

a)
zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov,
b)
zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania ...
c)
narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov; zákaz ...
§ 44
Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností
(1)

Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie ...

(2)

Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi treťou osobou a výrobcom batérií a ...

(3)

Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si vyhradené povinnosti plní prostredníctvom tretej osoby, ...

(4)

Výrobca batérií a akumulátorov je oprávnený vypovedať zmluvu o plnení vyhradených povinností ...

a)
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia jej povinnosti vyplývajúcej z odseku 8 písm. a), ...
b)
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(5)

Ak má obec uzavretú zmluvu s treťou osobou a ide o nakladanie s použitými prenosnými batériami ...

(6)

Výpoveď podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí byť doručená tretej osobe najneskôr 60 kalendárnych ...

(7)

Povinnosť uvedená v § 27 ods. 17 sa vzťahuje aj na tretiu osobu, ak ide o nakladanie s použitými ...

(8)

Tretia osoba je povinná

a)
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém nakladania s použitými batériami ...
b)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
c)
plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1.
evidenčných a ohlasovacích povinností
1.1.
viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2.
podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3.
na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne ...
2.
zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi za zastúpených výrobcov spôsobom ...
d)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, ...
e)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného ...
f)
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených ...
g)
informovať do 31. marca kalendárneho roka zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností ...
h)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny ...
i)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu ...
j)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa odseku 12, najmenej počas ...
k)
zverejniť údaje zo správy podľa odseku 12 v rozsahu odseku 13 na svojom webovom sídle každoročne ...
l)
bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tejto ...
m)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom batérií a akumulátorov patriacich do predmetu ...
n)
každoročne, najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými ...
o)
ohlasovať príslušnému koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s ...
p)
zabezpečiť odobratie celého množstva použitých batérií a akumulátorov oddelene vyzbieraných ...
q)
oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena ...
r)
splniť úlohy vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu ...
(9)

Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému nakladania s použitými ...

a)
špecifikovaním typu použitých batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3, pre ktoré ...
b)
predložením zoznamu zastúpených výrobcov,
c)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému nakladania s použitými batériami ...
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú ...
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových ...
d)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre tretiu osobu zber, prepravu, prípravu ...
e)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je tretia osoba v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia nakladania ...
f)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi v súlade ...
g)
špecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ...
h)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu použitých ...
(10)

Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť tretej osoby sa preukázanie podmienok uvedených ...

a)
písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv ...
b)
písm. d) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. e) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi,
d)
písm. f) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
e)
písm. g) špecifikáciou zamýšľaných opatrení,
f)
písm. h) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(11)

Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 10 je tretia osoba povinná do troch mesiacov ...

(12)

Tretia osoba je povinná doručiť ministerstvu Správu o činnosti tretej osoby za predchádzajúci ...

a)
údaje o množstve použitých batérií a akumulátorov s rozlíšením na prenosné, priemyselné ...
b)
identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym ...
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, ...
d)
informácie o množstve batérií a akumulátorov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami v ...
e)
výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný ...
f)
zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov, ...
g)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom ...
h)
informácie o spôsobe financovania systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi tretej ...
(13)

Tretia osoba je povinná zverejniť Správu o činnosti tretej osoby v rozsahu odseku 12 okrem písm. ...

(14)

Tretia osoba je povinná umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov ...

§ 45
Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov
(1)

Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný

a)
označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
b)
uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch ...
c)
uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd ...
d)
pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií ...
e)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých ...
f)
zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala ...
g)
bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný ...
(2)

Výrobca prístrojov je povinný

a)
zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité ...
b)
ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, ...
c)
priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa písmen a) a b) batérie a akumulátory ...
(3)

Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, ...

(4)

Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne ...

§ 46
Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov
(1)

Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami ...

a)
zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese ...
1.
spätným zberom použitých prenosných batérií,
2.
zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,
b)
zber všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov odovzdaných na miestach podľa písmena ...
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorých zber ...
e)
spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej ...
(2)

Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov ...

§ 47
Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov ...
(1)

Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami ...

a)
zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom ...
1.
spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov,
2.
zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov, ...
b)
zber všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov odovzdávaných na miestach podľa ...
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorých ...
e)
spracovanie a recykláciu použitých automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej ...
(2)

Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami ...

a)
zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov odobratím od konečného používateľa na ...
b)
zber všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov odovzdávaných osobe podľa písmena ...
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktorých ...
e)
spracovanie a recykláciu použitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej ...
§ 48
Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov
(1)

Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám ...

a)
zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku ...
b)
informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom ...
c)
zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, ...
d)
neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a ...
e)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so ...
(2)

Distribútor automobilových batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým automobilovým ...

a)
plniť povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až c),
b)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých automobilových batérií a akumulátorov v súlade ...
(3)

Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo konečnému používateľovi batérie ...

§ 49
Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité

a)
prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe oprávnenej ...
b)
automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a),
c)
priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej v § 47 ods. 2 písm. a).
§ 50
Zber použitých batérií a akumulátorov
(1)

Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou ...

(2)

Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na ...

(3)

Na vykonávanie spätného zberu použitých batérií a akumulátorov distribútorom batérií a akumulátorov ...

(4)

Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená ...

a)
viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov v ...
b)
ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) do 20 dní po uplynutí kalendárneho ...
§ 51
Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a)
spracovávať a recyklovať použité batérie a akumulátory v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ...
b)
zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií akumulátorov ...
c)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých ...
d)
vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, ...
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, ...
f)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje orgánu štátnej správy odpadového ...
g)
uchovávať evidenciu podľa písmena f) vrátane ohlasovaných údajov,
h)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
i)
vypočítať a zabezpečiť minimálnu recyklačnú efektivitu,72)
j)
oznamovať recyklačnú efektivitu ministerstvu.

Štvrtý oddiel
Obaly a odpady z obalov

§ 52
Základné ustanovenie
(1)

Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti ...

a)
predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre ...
b)
zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.
(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky ...

(3)

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie ...

(4)

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý ...

(5)

Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových ...

(6)

Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových ...

(7)

Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas ...

(8)

Opakovaným použitím je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký ...

(9)

Zálohovaným obalom je obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná ...

a)
opakovane použiteľné obaly na nápoje,
b)
obaly na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva a vlastností ...
(10)

Zálohovaním obalu je činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu ...

(11)

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a)
používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou ...
b)
je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na ...
c)
uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),
d)
ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi ...
e)
ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie ...
f)
uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným ...
(12)

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza ...

(13)

Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe ...

(14)

Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov. ...

(15)

Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov ...

(16)

Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, ...

(17)

Odberom použitých opakovane použiteľných obalov je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných ...

(18)

Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom ...

(19)

Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s ...

(20)

Energetické zhodnocovanie je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu ...

(21)

Materiálový tok odpadov z obalov je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia ...

(22)

Miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť ...

(23)

Hospodárske subjekty vo vzťahu k obalom sú dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú ...

(24)

Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov ...

(25)

Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny ...

(26)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle celkové množstvo obalov uvedených na trh Slovenskej ...

§ 53
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
(1)

Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali ...

(2)

Zámerným zavedením olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu (ďalej len „ťažké ...

(3)

Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh obaly, v ktorých obsah ťažkých kovov presahuje sumárne ...

(4)

Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na

a)
obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla,
b)
plastové debny a plastové palety, ak
1.
počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
2.
boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom procese, v ktorom recyklovaný materiál pochádza len z ...
3.
je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov ...
c)
obaly zo skla, ak
1.
počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
2.
je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov ...
3.
ten, kto obaly vyrába, vykonáva pravidelné mesačné kontroly výrobnej činnosti na sklárskej peci ...
(5)

Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov vyšším ako je limitná hodnota musia ...

(6)

Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov podľa odseku 4 písm. b), ktoré sa stanú ...

(7)

Ten, kto obaly uvedené v odseku 4 písm. b) vyrába alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný ...

(8)

Osoba vyrábajúca obaly zo skla, alebo ak taká osoba nie je v Slovenskej republike, tak výrobca tovarov ...

(9)

Osobitné požiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a požiadavky na podmienky ich používania ...

§ 54
Povinnosti výrobcu obalov
(1)

Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a)
označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa ...
b)
označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje ...
c)
aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane ...
d)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh ...
e)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných ...
f)
informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(2)

Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich ...

(3)

Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených ...

(4)

Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú ...

§ 55
Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov
(1)

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ...

(2)

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný ...

(3)

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom ...

(4)

Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch ...

(5)

Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, prestane používať doteraz ...

(6)

Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je ...

§ 56
Povinnosti distribútora obalov
(1)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly ...

(2)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je ...

(3)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom ...

(4)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ...

(5)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať ...

(6)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je ...

(7)

Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom ...

(8)

Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich ...

(9)

Na účely plnenia povinností podľa odseku 8 je výrobca obalov povinný na základe písomného vyžiadania ...

(10)

Distribútor obalov, ktorý zabezpečil vývoz opakovane použiteľného obalu mimo územia Slovenskej ...

§ 57
Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
(1)

Miesto pôvodu odpadov z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely ...

(2)

Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. d) sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje ...

(3)

Množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje za množstvo ...

(4)

S opakovane použiteľným obalom, ktorý nie je spôsobilý na opakované použitie, sa nakladá ako ...

(5)

Pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyklácie podľa prílohy č. 3 sa zohľadní podpora ...

§ 58
Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
(1)

Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom ...

(2)

Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, ...

(3)

Ak koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov zistí, že pôvodca ...

(4)

Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je povinné množstvá, ...

§ 59
Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
(1)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi ...

a)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu ...
b)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré ...
c)
zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci ...
(2)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi ...

(3)

Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä

a)
popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
b)
spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných ...
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ...
d)
podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,
e)
výšku nákladov na triedený zber v obci.
(4)

Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov ...

a)
dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie, ...
b)
spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností ...
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. ...
(5)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci, v ktorej bola ako ...

(6)

Ten, kto vykonáva v obci podľa odseku 5 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich ...

(7)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená na základe vykonaného overenia funkčnosti ...

(8)

Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme ...

(9)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného ...

(10)

Návrhy na zlepšenie funkčnosti triedeného zberu v obci podľa odseku 7 nemôžu byť v rozpore s ...

Piaty oddiel
Vozidlá a staré vozidlá

§ 60
Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu ...

(2)

Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak, vzťahujú sa na spracovanie starých vozidiel, na ...

(3)

Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzťahujú ustanovenia § 61, § 64 ods. 2 písm. c) a § 65 ...

(4)

Na špeciálne jednoúčelové vozidlá77) sa nevzťahuje § 65 ods. 1 písm. h) a m).

(5)

Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1 alebo N1,78) ako aj trojkolesové motorové ...

(6)

Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

(7)

Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej ...

(8)

Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

(9)

Výrobca vozidiel je výrobca80) alebo zástupca výrobcu.81)

(10)

Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky na účely tohto zákona je okamih, keď prvýkrát odplatne ...

(11)

Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov ...

(12)

Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel.

(13)

Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých ...

(14)

Spracovanie starých vozidiel je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi ...

(15)

Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých ...

(16)

Opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel je akýkoľvek úkon, následkom ktorého ...

(17)

Separačné zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých ...

(18)

Hospodárski operátori sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber ...

(19)

Informácie o rozobratí sú všetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie ...

(20)

Určené parkovisko je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých ...

§ 61
Povinnosti výrobcu vozidiel
(1)

Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný

a)
používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných ...
b)
nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a súčiastky a neuvádzať na trh vozidlá pozostávajúce ...
c)
nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie ...
d)
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky ...
e)
zabezpečiť, aby osoba prevádzkujúca zariadenie na zber starých vozidiel,
1.
neodmietla prevziať staré vozidlo od jeho držiteľa,
2.
prevzala staré vozidlo bez požadovania poplatku, ak je staré vozidlo kompletné,
f)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných starých vozidiel podľa písmena d) spracovateľovi starých ...
g)
publikovať informácie o
1.
návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania starých vozidiel a ich častí vrátane ...
2.
rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia starých vozidiel, ich častí ...
3.
environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel, najmä o ich rozoberaní a odstránení všetkých ...
h)
sprístupňovať informácie uvedené v písmene g) potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagačnej ...
i)
poskytovať spracovateľovi starých vozidiel informácie o environmentálne vhodnom spracovaní starých ...
j)
informovať konečných používateľov vozidiel o potrebe ich odovzdania na spracovanie a dostupnosti ...
(2)

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...

(3)

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...

(4)

Vystavenie a vydanie osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu výrobcom vozidla podľa osobitného ...

(5)

Potvrdenie vystavené podľa odsekov 2 a 3 zakladá zodpovednosť toho, kto ho vystavil, za splnenie ...

(6)

Vystavenie potvrdenia podľa odsekov 2 až 4 môže byť za odplatu alebo bezodplatné. Ak je vystavenie ...

(7)

Ustanoveniami odseku 1 písm. h) až j) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20) ...

(8)

Povinnosti výrobcu vozidla uvedené v odseku 1 písm. d) až f) sa uplatňujú aj na tie vozidlá, ...

§ 62
Povinnosti a práva ďalších subjektov
(1)

Povinnosti výrobcu vozidiel uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu ...

(2)

Výrobca častí vozidiel, ktoré sú použité vo vozidlách, je povinný bezodkladne na žiadosť ...

(3)

Osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,87) a osoba, ktorá žiada o schválenie ...

(4)

Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 a prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1, 2 a 4 nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)

(6)

Zakazuje sa rozoberanie starých vozidiel; uvedený zákaz sa nevzťahuje na spracovateľa starých ...

§ 63
Povinnosti držiteľa starého vozidla
(1)

Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej ...

(2)

Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa osobitného predpisu.89) ...

§ 64
Zber starých vozidiel
(1)

Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie ...

(2)

Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná

a)
viesť a uchovávať evidenciu o prevzatých starých vozidlách a uchovávať ohlasované údaje,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) štvrťročne príslušnému orgánu štátnej ...
c)
prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania ...
d)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden ...
e)
vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi ...
f)
odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané ...
g)
vykonávať zber starých vozidiel výlučne v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, ...
h)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť ...
i)
zaslať po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu policajného zboru ...
j)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných ...
§ 65
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel
(1)

Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17

a)
spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené ...
b)
mať uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo príslušnou organizáciou ...
c)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie ...
d)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade ...
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
f)
viesť evidenciu častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie,
g)
nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné ...
h)
zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie ...
i)
prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého ...
j)
odobrať použité prevádzkové kvapaliny a odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s nimi určenej ...
k)
ohlasovať koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo odobratých ...
l)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie požiadaviek na recykláciu, opätovné použitie častí ...
m)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie ustanovených záväzných limitov a termínov uvedených ...
n)
prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné ...
o)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie [§ ...
p)
publikovať informácie uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
q)
poskytnúť na požiadanie potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa ...
r)
viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
s)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena r) príslušnému orgánu štátnej správy ...
t)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
u)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť ...
v)
po prevzatí starého vozidla na spracovanie zaslať v elektronickej forme orgánu policajného zboru ...
w)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných ...
(2)

Ustanoveniami odseku 1 písm. p) a q) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20) ...

§ 66
Určené parkovisko
(1)

Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe ...

(2)

Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo ...

(3)

Prevádzkovateľ určeného parkoviska je povinný

a)
zriadiť a prevádzkovať určené parkovisko podľa odseku 2,
b)
viesť evidenciu o vozidlách prevzatých a odovzdaných na určené parkovisko,
c)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných ...
(4)

Prevádzkovateľ určeného parkoviska je oprávnený požadovať úhradu ekonomicky oprávnených nákladov ...

a)
držiteľa vozidla,90)
b)
osoby, ktorá rozhodla o umiestnení vozidla na určené parkovisko, ak sa jeho držiteľa nepodarilo ...
(5)

Prevzatie starého vozidla z určeného parkoviska a spracovanie starého vozidla sú povinní zabezpečiť ...

a)
výrobca vozidla, ktorý vystavil potvrdenie podľa § 61 ods. 2 alebo 3,
b)
výrobca vozidla, ktorý vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II k vozidlu alebo vykonal ...
c)
koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel, ak vystavilo potvrdenie podľa § 61 ods. 2.
§ 67
Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla
(1)

Držiteľ vozidla90) je povinný

a)
zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje ...
b)
umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby ...
(2)

Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné ...

(3)

Vozidlo podľa odseku 2 je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko

a)
správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b)
obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než ...
c)
vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.
(4)

Osoba povinná podľa odseku 3 bezodkladne po zistení, že ide o prípad podľa odseku 2, zabezpečí ...

a)
držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami jeho nečinnosti,
b)
vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je držiteľom tohto vozidla, o skutočnosti podľa písmena ...
c)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
d)
obec, s výnimkou prípadu, ak povinnosť podľa odseku 3 a tohto odseku plní obec sama.
(5)

Ak je držiteľ vozidla známy a ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia neprevezme vozidlo z ...

(6)

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rámci konania rozhodne o tom, ...

(7)

Ten, koho vozidlo nadobudol podľa odseku 5 štát, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny ...

(8)

Ten, komu držiteľ vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na ...

(9)

Ak sa držiteľa vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, nepodarilo ...

(10)

Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné ...

(11)

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy podľa odseku 10 držiteľ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prípade, ak sa o vyradení vozidla z evidencie vozidiel ...

§ 68
Rozhodnutie o neexistencii vozidla
(1)

Držiteľ vozidla, ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného ...

(2)

Žiadateľ je povinný po podaní žiadosti podľa odseku 1 zaplatiť príspevok do Environmentálneho ...

(3)

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe žiadosti podľa odseku ...

(4)

Rozhodnutie o neexistencii vozidla obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje o vozidle vrátane údaja o kategórii vozidla,
c)
podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla,
d)
údaj o tom, že v konaní nedošlo k spochybneniu žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie ...
(5)

Ak držiteľ nadobudne neexistujúce vozidlo dedením, odsek 2 sa na neho nevzťahuje.

Šiesty oddiel
Pneumatiky a odpadové pneumatiky

§ 69
Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne ...

(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na pneumatiky podľa odseku 1 a na nakladanie ...

(3)

Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá ...

(4)

Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou ...

(5)

Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

(6)

Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej ...

(7)

Uvedenie pneumatiky na trh sa na účely tohto zákona rozumie prvé dodanie pneumatiky z etapy výroby, ...

(8)

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík ...

(9)

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom ...

(10)

Trhový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel množstva ...

§ 70
Povinnosti výrobcu pneumatík

Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť

a)
nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej republike ...
b)
spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík,
c)
prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných v rámci spätného zberu odpadových pneumatík,
d)
odovzdanie odpadových pneumatík prevzatých podľa písmena c) prednostne do zariadenia na materiálové ...
e)
aby podiel materiálovo zhodnotených a podiel energeticky zhodnotených odpadových pneumatík z celkového ...
§ 71
Povinnosti distribútora pneumatík
(1)

Distribútor pneumatík je povinný

a)
zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú ...
b)
informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, ...
c)
zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje ...
d)
dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ...
e)
odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie ...
f)
ohlásiť k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka koordinačnému centru pre prúd ...
(2)

Na distribútora pneumatík, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi pneumatiky pochádzajúce ...

(3)

Na vykonávanie spätného zberu odpadových pneumatík distribútorom pneumatík sa nevyžaduje súhlas ...

§ 72
Povinnosti iných osôb

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, ...

Siedmy oddiel
Neobalové výrobky a odpad z nich

§ 73
Základné ustanovenia
(1)

Tento oddiel sa vzťahuje na neobalové výrobky uvedené v odseku 3, ktoré sa uvádzajú na trh v ...

(2)

Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na neobalové výrobky uvedené v odseku 3 ...

(3)

Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom ...

a)
výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov ...
b)
papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem
1.
hygienického a sanitárneho papiera,
2.
výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
3.
cigaretového papiera,
4.
karbónového kopírovacieho papiera,
5.
filtračného papiera,
6.
papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
7.
cenín,
c)
sklo vrátane tabuľového obločného skla,
d)
viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.
(4)

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu ...

(5)

Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového ...

(6)

Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa na účely tohto oddielu ...

(7)

Zberový podiel pre odpady z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre ...

(8)

Materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov je pohyb odpadu z neobalových výrobkov z miesta ...

(9)

Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom ...

(10)

Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi neobalové ...

(11)

Na účely plnenia povinností podľa odseku 10 je výrobca neobalových výrobkov povinný na základe ...

(12)

Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené ...

§ 74
Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov
(1)

Výrobca neobalových výrobkov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť ...

a)
zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol ...
b)
informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ...
(2)

Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať že, neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú ...

(3)

Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne ...

§ 75
Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov
(1)

Miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu ...

(2)

Na účely plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1 sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi ...

(3)

Množstvo odpadov z neobalových výrobkov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV

§ 76
Nakladanie s odpadovými olejmi
(1)

Odpadové oleje na účely tohto zákona sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje ...

(2)

Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových ...

(3)

Spracovateľ odpadových olejov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie ...

(4)

Zakazuje sa

a)
zmiešavanie
1.
odpadových olejov s inými druhmi odpadov,
2.
jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak zmiešavanie bráni ďalšiemu spracovaniu odpadových ...
3.
odpadových olejov s inými látkami,
b)
vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do povrchových vôd, podzemných vôd ...
c)
uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do pôdy,
d)
spaľovanie odpadových olejov v iných zariadeniach, ako je spaľovňa odpadov alebo zariadenie na ...
(5)

Zákaz zmiešavania podľa odseku 4 písm. a) druhý bod sa neuplatní, ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu ...

(6)

Odpadové oleje možno zbierať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných ...

(7)

Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou, ak to ...

(8)

Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť nakladanie s nimi podľa odseku 7 spracovateľom ...

(9)

Pôvodca odpadových olejov je povinný odpadové oleje odovzdať

a)
na zberný dvor alebo miesto určené obcou, ak ide o komunálny odpad,
b)
osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo
c)
spracovateľovi odpadových olejov.
(10)

Odovzdať odpadové oleje za účelom ich zhodnotenia do iného členského štátu alebo do iného ...

§ 77
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
(1)

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných ...

(2)

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, ...

(3)

Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii ...

(4)

Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií ...

§ 78
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)

Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého sú nasledujúce činnosti zneškodňovania ...

a)
skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 podľa položky D15,
b)
činnosť D1,
c)
činnosť D3; zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je aj jeho zber vrátane triedenia, ...
(2)

Znečisťovaním životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame ...

(3)

Zakazuje sa zneškodniť vypustením a vhodením do vodného recipienta, mora a oceánu

a)
tuhý odpad,
b)
matečné lúhy, ktoré vznikajú vo fáze filtrácie po hydrolýze roztoku TiOSO4 zo zariadení, ktoré ...
c)
odpady zo zariadení, ktoré používajú chloridový proces, ktoré obsahujú viac ako 0,5 % voľnej ...
d)
filtračné soli, kaly a kvapalný odpad, ktoré vznikajú pri úprave (zahusťovaní alebo neutralizácii) ...
(4)

Ten, kto vykonáva zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého, je povinný postupovať v ...

a)
dodržiavať ustanovené limity akútnej toxicity,
b)
vykonávať periodické monitorovanie tohto odpadu, prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá ...
c)
postupovať pri svojej činnosti tak, aby nedošlo k porušeniu podmienok súhlasu [§ 97 ods. 8 písm. ...
(5)

Prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa vyrába oxid titaničitý, je povinný postupovať v súlade ...

a)
predchádzať emisiám kvapôčok kyseliny zo zariadenia,
b)
vo vzťahu k emisiám zo zariadenia do ovzdušia a vody v súlade s osobitnými predpismi105) plniť ...
c)
zabezpečiť súlad zariadenia s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky a pri výrobe používať ...
(6)

Pri zneškodňovaní odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov ...

§ 79
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi
(1)

Polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór-difenylmetán, ...

(2)

Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na nakladanie s použitými polychlórovanými ...

(3)

Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností, ktoré umožňujú za ...

(4)

Zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly je zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly ...

(5)

Použité polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom.

(6)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov je osoba, ktorá má v držbe polychlórované bifenyly, použité ...

(7)

Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov je zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov ...

(8)

Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm3 je povinný ...

a)
oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia ...
b)
označiť také zariadenie a vstup do priestoru, v ktorom je také zariadenie umiestnené.
(9)

Hranicu objemu 5 dm3 tvorí v prípade silových kondenzátorov súčet oddelených objemov kombinovaného ...

(10)

Držiteľ zariadenia uvedeného v odseku 8, o ktorom sa možno domnievať, že sa v ňom nachádza kvapalina ...

a)
oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia ...
b)
označiť také zariadenie,
c)
také zariadenie zneškodniť postupom podľa odseku 7 alebo dekontaminovať.
(11)

Ministerstvo na základe oznámení podľa odsekov 8 a 10 vedie a priebežne aktualizuje zoznam zariadení ...

(12)

Ministerstvo zašle do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 alebo 10 držiteľovi ...

(13)

Polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly je potrebné dekontaminovať ...

(14)

Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly uvedeného v odseku 8, ktorý nezabezpečil ...

(15)

Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použitými polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami ...

(16)

Je zakázané zhodnocovať zariadenia, v ktorých sa nachádzajú polychlórované bifenyly, alebo pri ...

(17)

Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly možno zneškodňovať len činnosťou D10 uvedenou ...

(18)

Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované ...

(19)

Údržbu transformátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly možno vykonávať len do ich dekontaminácie, ...

(20)

Ak je malé zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly súčasťou iného zariadenia, ktoré je ...

(21)

Transformátory obsahujúce polychlórované bifenyly v koncentrácii väčšej ako 0,05 hmotnostného ...

a)
cieľom dekontaminácie je zníženie koncentrácie polychlórovaných bifenylov na menej ako 0,05 hmotnostného ...
b)
náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká,
c)
výmena kvapaliny neznemožní následné zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,
d)
je zabezpečené, že pôvodné označenie o obsahu polychlórovaných bifenylov nachádzajúce sa na ...
(22)

Transformátory, ktorých kvapaliny obsahujú polychlórované bifenyly v koncentrácii od 0,005 do ...

(23)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(24)

Zakazuje sa

a)
oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok ...
b)
dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
c)
spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly na lodiach.

ŠIESTA ČASŤ

KOMUNÁLNY ODPAD

§ 80
Základné ustanovenia
(1)

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb ...

(2)

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný ...

(3)

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych ...

(4)

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek ...

(5)

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo ...

(6)

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou ...

(7)

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí ...

(8)

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ...

§ 81
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(1)

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ...

(2)

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov ...

(3)

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví ...

(4)

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých ...

(5)

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých ...

(6)

Zakazuje sa

a)
ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako ...
b)
ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť ...
c)
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu ...
(7)

Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná

a)
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely ...
b)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – ...
2.
jedlých olejov a tukov z domácností a
3.
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy ...
d)
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej ...
1.
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých ...
2.
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e)
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek ...
f)
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého ...
g)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene ...
h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania ...
(8)

Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti ...

a)
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c)
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d)
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa ...
e)
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1.
elektroodpadov z domácností,
2.
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3.
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4.
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, ...
5.
jedlých olejov a tukov,
f)
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g)
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h)
prevádzkovaní zberného dvora,
i)
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j)
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný ...
(9)

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný

a)
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d)
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné ...
(10)

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym ...

(11)

Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného ...

(12)

Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza ...

(13)

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou ...

(14)

Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku ...

(15)

Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených ...

(16)

Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. ...

(17)

Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ...

(18)

Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu ...

a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku ...
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom ...
(19)

Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe ...

a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim ...
(20)

Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(21)

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky ...

a)
zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou ...
b)
preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
c)
preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách ...
d)
preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným ...
(22)

Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s ...

(23)

Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí ...

(24)

Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky ...

a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského ...
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
§ 82
Zberný dvor
(1)

Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom ...

a)
ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b)
ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom. ...
(2)

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou ...

(3)

Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14

a)
viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej ...
b)
informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, ...
c)
vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
d)
odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané ...
§ 83
Prevádzkovateľ kuchyne
(1)

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom ...

(2)

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať ...

(3)

Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne

a)
uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob ...
c)
zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

SIEDMA ČASŤ

CEZHRANIČNÝ POHYB ODPADOV

§ 84
Základné ustanovenie
(1)

Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu ...

(2)

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom111) pre cezhraničný pohyb odpadov ministerstvo. ...

(3)

Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov ...

(4)

Odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne zneškodní v Slovenskej republike.

(5)

Zakazuje sa

a)
sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnom pohybe odpadov, ktoré sú v rozpore ...
b)
dopraviť alebo prepraviť na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky odpad ...
§ 85
Oznámenie
(1)

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podáva oznamovateľ113) podľa osobitných predpisov.114)

(2)

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov vrátane dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie115) ...

(3)

Ak oznamovateľ nedoplní svoje oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov do 60 dní odo dňa doručenia ...

§ 86
Námietky
(1)

Ministerstvo môže uplatniť námietky117) voči oznámeniu o preprave odpadu určeného na zneškodnenie ...

(2)

Ak ministerstvo uplatňuje námietky,118) vychádza zo záväznej časti programu Slovenskej republiky. ...

(3)

Ministerstvo môže zakázať cezhraničný pohyb odpadov, ak oznamovateľ, príjemca alebo osoba oprávnená ...

a)
uznaný vinným zo spáchania priestupku v dôsledku konania, ktorým sa dopustil nezákonnej prepravy,144) ...
b)
uznaný vinným v posledných troch rokoch zo spáchania priestupku v dôsledku iného protiprávneho ...
c)
odsúdený v posledných troch rokoch za trestný čin proti životnému prostrediu.118)
§ 87
Finančné zabezpečenie
(1)

Ministerstvo určí finančné zabezpečenie formou finančnej zábezpeky (ďalej len „kaucia“) ...

(2)

Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na dopravu, na zhodnotenie ...

(3)

Za rovnocenné poistenie sa považuje poistenie, pri ktorom výška poistného plnenia kryje preukázateľné ...

(4)

Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,119) ...

a)
predloží žiadosť o vrátenie alebo zrušenie kaucie a potvrdenie, že zneškodnenie alebo zhodnotenie ...
b)
preukáže, že cezhraničná preprava odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu ...
c)
preukáže, že cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky ...
§ 88
Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení
(1)

Ak sa má uskutočniť alebo uskutočňuje preprava použitých elektrozariadení, ktorých držiteľ ...

(2)

Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej ...

a)
ustanovené sprievodné doklady a výsledky testovania alebo hodnotenia,
b)
príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu,120)
c)
vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
d)
vyhlásenie, že žiaden z materiálov a zariadení, ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy, nie ...
(3)

Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) môže držiteľ použitých elektrozariadení nahradiť dokumentáciou, ...

a)
použité elektrozariadenia sa posielajú späť výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ...
b)
použité elektrozariadenia na profesionálne použitie sa posielajú výrobcovi, tretej strane konajúcej ...
c)
chybné použité elektrozariadenia na profesionálne použitie ako napríklad zdravotnícke pomôcky ...
(4)

Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej ...

(5)

Ak držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sa stali podozrivými elektrozariadeniami, nepreukáže ...

ÔSMA ČASŤ

ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE

Prvý oddiel
Autorizácia

§ 89
Autorizované činnosti a udelenie autorizácie
(1)

Autorizácia je udelenie oprávnenia

a)
podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú ...
1.
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2.
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
3.
spracovanie starých vozidiel,
4.
spracovanie elektroodpadu,
5.
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
6.
prípravu na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,
b)
právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia ...
c)
výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom ...
(2)

Činnosti uvedené v odseku 1 sa vykonávajú len na základe autorizácie udelenej ministerstvom.

(3)

Autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, najviac na päť rokov; v prípade autorizácie ...

(4)

Ak o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností požiada výrobca vyhradeného ...

(5)

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje zoznam osôb, ktorým bola udelená autorizácia uvedená ...

§ 90
Podmienky udelenia autorizácie
(1)

Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi je

a)
bezúhonnosť,
b)
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo ...
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám ...
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti, ...
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(2)

Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe je

a)
bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
b)
sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti, ...
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(3)

Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) je

a)
v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov
1.
bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.
sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1 až 3 a 6,
b)
v prípade tretej osoby
1.
bezúhonnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom ...
2.
miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.
(4)

Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného ...

a)
bezúhonnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b)
miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3.
(5)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný ...

(6)

Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a), na ...

(7)

Pri autorizácii na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhý bod, v rámci ktorej ...

§ 91
Rozhodnutie o udelení autorizácie
(1)

Žiadosť o udelenie autorizácie žiadateľ podáva ministerstvu písomne v štátnom jazyku.

(2)

Ministerstvo autorizáciu na každú činnosť podľa § 89 ods. 1 udeľuje samostatným rozhodnutím. ...

(3)

Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi ...

a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje odborne ...
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.
(4)

Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, osobné údaje jej zodpovedného ...
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.
(5)

Rozhodnutie o udelení autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
c)
označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie ako tretia osoba ...
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej činnosti,
g)
povinnosť plniť povinnosti vyplývajúce z výsledkov zlosovania podľa § 31 ods. 12 písm. c) a ...
(6)

Rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného ...

a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, alebo ...
c)
označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie v systéme individuálneho ...
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.
(7)

Ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť ...

§ 92
Predĺženie platnosti autorizácie
(1)

Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené ...

(2)

Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najneskôr šesť mesiacov pred ...

(3)

Ministerstvo predĺži platnosť autorizácie uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a) na dobu zhodnú s dobou ...

(4)

Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť musí raz za päť rokov zabezpečiť odborný ...

(5)

Povinnosť uvedená v odseku 4 sa nevzťahuje na držiteľa autorizácie na spracovateľskú činnosť, ...

(6)

Ak došlo k predĺženiu autorizácie postupom podľa odseku 3 a počas doby platnosti autorizácie ...

§ 93
Zmena autorizácie
(1)

Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí ...

(2)

Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 1 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení ...

a)
ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí ...
b)
držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu činností, na ktorých výkon mu bola udelená ...
c)
dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom a držiteľ autorizácie k žiadosti priloží ...
d)
ide o zmenu spôsobu a postupov pri vykonávaní alebo zabezpečovaní autorizovanej činnosti.
§ 94
Zrušenie a zánik autorizácie
(1)

Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
dedič nepostupuje podľa odseku 7,
c)
ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť prestala spĺňať ...
d)
držiteľ autorizácie prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
e)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú spracovateľskú činnosť v lehote do 12 ...
f)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách ...
(2)

Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov ...

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od ...
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde ...
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách ...
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d), e) až g), h) ...
f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinností uvedených v § 28 ods. 7.
(3)

Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť tretej osoby zruší, ak

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od ...
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde ...
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách ...
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), d), e) alebo f).
(4)

Ministerstvo autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností zruší, ak

a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť lehote do šiestich mesiacov od ...
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde ...
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách ...
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k),
f)
dedič nepostupuje podľa odseku 7 alebo
g)
výrobcovi vyhradeného výrobku bola opakovane uložená sankcia za nesplnenie povinností podľa § ...
(5)

Autorizácia udelená na činnosti podľa § 89 ods. 1 zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením ...
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,
c)
rozhodnutím ministerstva o zrušení autorizácie,
d)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
e)
zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo ...
f)
uplynutím troch mesiacov odo dňa platnosti rozhodnutia o udelení autorizácie bez splnenia povinnosti ...
g)
v prípade autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností nadobudnutím účinnosti zmluvy ...
(6)

Ak v prípade smrti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ...

(7)

Ak chce dedič fyzickej osoby - podnikateľa pokračovať vo vykonávaní činnosti, na ktorú bola ...

§ 95
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)

Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) ...

(2)

Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje ...

a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje každé tri roky,
b)
druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri ...
c)
absolvovanie odbornej prípravy zabezpečovanej organizáciou poverenou ministerstvom,
d)
úspešne vykonaná skúška podľa odseku 3.
(3)

Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných ...

(4)

Odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom ...

(5)

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú ...

(6)

Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa zúčastňujú na základe ...

§ 96
Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť
(1)

Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú ...

(2)

Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zruší, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú ...

a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
b)
prestala byť bezúhonnou,
c)
získala osvedčenie na autorizovanú činnosť na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti ...
d)
písomne požiada o jeho zrušenie,
e)
sa na základe výzvy ministerstva nezúčastní preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti ...
f)
nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať.
(3)

Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia na autorizovanú činnosť nastávajú dňom ich zápisu ...

(4)

Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť zaniká smrťou odborne spôsobilej ...

Druhý oddiel
Súhlasy

§ 97
Udeľovanie súhlasu
(1)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na

a)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie ...
b)
zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, ...
c)
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1.
spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.
vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
3.
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná ...
4.
zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, ...
d)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný ...
e)
vydanie prevádzkového poriadku
1.
zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2.
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
3.
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ...
g)
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako ...
h)
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia ...
i)
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný ...
j)
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, ...
k)
dekontamináciu,
l)
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované ...
m)
zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n)
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o)
to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p)
vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú, ...
q)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena ...
r)
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie, ...
s)
využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,
t)
zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred ...
(2)

Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje

a)
druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), g), l), m), n), ...
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n) a ...
c)
spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa ...
d)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)
pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu, ...
f)
podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,
g)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3)

Súhlas podľa odseku 1 písm. a), c), d), h) a q) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj

a)
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
b)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
(4)

Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky ...

(5)

Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje ...

a)
triedu skládky odpadov,
b)
podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky ...
c)
parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo ...
d)
schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie ...
e)
povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu ...
f)
skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.
(6)

Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, dokedy je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný ...

(7)

Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje

a)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých ...
b)
určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia ...
d)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(8)

Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku ...

a)
odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)
hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ...
c)
zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a ...
(9)

Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje

a)
opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
c)
požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ...
d)
spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva, ...
e)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje. ...
(10)

Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje

a)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)
určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)
spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie, ...
f)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje. ...
(11)

Súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad podľa odseku ...

(12)

Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov a súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ...

(13)

Uzavretie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy ...

(14)

Uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný ...

(15)

Súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako ...

(16)

Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.

(17)

Platnosť súhlasu podľa odseku 16 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ...

(18)

Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými ...

Tretí oddiel

§ 98
Registrácia
(1)

Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky ...

(4)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 3 na základe ...

(5)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vedie zoznam registrovaných osôb podľa odsekov ...

Štvrtý oddiel

§ 99
Vyjadrenia
(1)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k

a)
zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad ...
b)
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to
1.
k dokumentácii v územnom konaní,128)
2.
k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie,
3.
k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,130)
4.
k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá ...
5.
k dokumentácii v kolaudačnom konaní,132)
c)
pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d)
prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho ...
e)
dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských ...
f)
územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.135)
(2)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie ...

Piaty oddiel
Odborná posudková spôsobilosť

§ 100
Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)

Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového ...

(2)

Osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej ...

(3)

Za osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a)
je bezúhonná,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej ...
c)
úspešne vykonala skúšku,
d)
absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom.
(4)

Odbornou posudkovou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzdelanie, odborná prax a súhrn ...

(5)

Odbornú posudkovú spôsobilosť ministerstvo potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti. ...

(6)

Doba platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti je najviac päť rokov. Dobu platnosti ...

(7)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom ...

(8)

Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vydanie odborného posudku osobou oprávnenou ...

(9)

Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. ...

§ 101
Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov

Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov je povinná

a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie ...
b)
dodržiavať podmienky výkonu posudkovej činnosti ustanovené podľa tohto zákona,
c)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej posudkovej ...
d)
na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý ...
e)
zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho roka rovnopisy všetkých odborných posudkov vrátane ...
§ 102
Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)

Ministerstvo môže zmeniť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak

a)
nastanú skutočnosti, pre ktoré osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nemôže posudkovú ...
b)
osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov preukázateľne opakovane vydala odborný posudok ...
(2)

Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na ...

a)
nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. a), b), d) alebo e),
b)
vydala odborný posudok v rozpore s udeleným osvedčením o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(3)

Ministerstvo zmení osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak

a)
ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje ...
b)
oprávnená osoba požiada o zúženie jeho rozsahu.
(4)

Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie ...

a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
b)
na základe právoplatného rozsudku prestala byť bezúhonnou,
c)
získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
d)
vyhotovila odborný posudok v rozpore so skutočným stavom alebo v nedostatočnej odbornej kvalite ...
e)
nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. c) alebo
f)
písomne požiadala o zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(5)

Ak má ministerstvo pochybnosť, že osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nevyhotovila ...

(6)

Ak sa vyhotovením kontrolného odborného posudku preukáže skutočnosť, ktorá je dôvodom zrušenia ...

(7)

Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, predĺženia času jeho platnosti, jeho zmeny ...

(8)

Odborná posudková spôsobilosť zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo uplynutím času platnosti ...

Šiesty oddiel

§ 103
Informačný systém odpadového hospodárstva
(1)

Zriaďuje sa informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“), ...

(2)

Informačný systém zriaďuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie ...

(3)

V informačnom systéme sa vedú

a)
ohlasované údaje z evidencie pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
b)
ohlasované údaje z evidencie o vnútroštátnej preprave nebezpečného odpadu a o cezhraničnom pohybe ...
c)
ohlasované údaje z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom,
d)
informácie o súhlasoch udelených orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ...
e)
ohlasované údaje z evidencie výrobcov vyhradených výrobkov,
f)
ohlasované údaje z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb,
g)
informácie o udelení autorizácie, predĺžení jej platnosti, zmene autorizácie, zániku a zrušení ...
h)
údaje o výške miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,108)
i)
údaje o uložených sankciách orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
j)
údaje o nových prevádzkovateľoch, na ktorých prešli práva a povinnosti podľa § 114 ods. 4.
(4)

Súčasťou informačného systému je register

a)
odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
b)
osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 písm. a),
c)
výrobcov vyhradeného výrobku,
d)
organizácií zodpovednosti výrobcov,
e)
výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
f)
tretích osôb,
g)
zariadení na zhodnocovanie odpadov,
h)
zariadení na zneškodňovanie odpadov,
i)
zariadení na zber odpadov,
j)
zberných dvorov,
k)
osôb registrovaných podľa § 98 ods. 1 a 2,
l)
osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov,
m)
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva,
n)
cezhraničného pohybu odpadov,
o)
vnútroštátnej prepravy nebezpečného odpadu,
p)
zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly.
(5)

Do informačného systému sú povinní ohlasovať

a)
ustanovené údaje z evidencie
1.
pôvodcovia odpadu a držitelia odpadu,
2.
prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s odpadom,
3.
výrobcovia vyhradených výrobkov,
4.
organizácie zodpovednosti výrobcov,
5.
príjemcovia a odosielatelia nebezpečných odpadov,
6.
oznamovatelia, príjemcovia a zariadenia podľa siedmej časti tohto zákona,
b)
orgány štátnej správy odpadového hospodárstva údaje o
1.
udelených súhlasoch podľa § 97 ods. 1 a predĺžení ich platnosti,
2.
udelených autorizáciách, predĺžení ich platnosti, zmene autorizácií, zániku a zrušení autorizácií ...
3.
registráciách,
4.
uložených sankciách,
c)
obce o výške miestneho poplatku za komunálne odpady a o zberných dvoroch na ich území,
d)
nový prevádzkovateľ zariadenia podľa § 114 ods. 4 zmenu prevádzkovateľa a identifikačné údaje ...
(6)

Subjekty povinné ohlasovať údaje do informačného systému podľa odseku 5 písm. a) sú povinné ...

(7)

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sú povinné ohlasovať údaje podľa odseku 5 písm. ...

(8)

Ministerstvo alebo ním poverená organizácia je povinná z informačného systému verejne sprístupniť ...

DEVIATA ČASŤ

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva

§ 104
Základné ustanovenie
(1)

Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú

a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
okresný úrad.
(2)

Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce (§ 109), Slovenská obchodná inšpekcia ...

§ 105
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

(2)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania ...
c)
dáva námietky, povolenia a určuje podmienky pri cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti ...
d)
vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované ...
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní ...
f)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
g)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov opatrenia podľa § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy ...
h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona a monitoruje cezhraničnú ...
i)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 89 až 94 a pozastavuje výkon činností, ...
j)
vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 5), ...
k)
zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ ...
l)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ...
m)
zabezpečuje činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,138)
n)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie ...
o)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu na výkon činnosti osoby oprávnenej ...
p)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov ...
q)
vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a ...
r)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. ...
s)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,139)
t)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 27 ods. ...
u)
rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje ...
v)
vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 51 písm. j),
w)
sleduje splnenie určených cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3,
x)
rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom,
y)
zabezpečuje činnosť kontaktného bodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky ...
z)
zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. ...
aa)
zverejňuje program odpadového hospodárstva kraja podľa § 9 ods. 4,
ab)
vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na preukázanie funkčnosti systému združeného nakladania ...
ac)
vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkčnosti systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi ...
ad)
vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkčnosti systému individuálneho nakladania ...
ae)
vedie evidenciu hlásení o objeme, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej ...
af)
zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie,
ag)
zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra, prijíma písomné oznámenia a plní ďalšie ...
(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, obce, držiteľa polychlórovaných ...
b)
zoznam odpadov, zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov ...
c)
obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie ...
d)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie ...
e)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
f)
podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádzkovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov ...
g)
podrobnosti o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti, podrobnosti a náležitosti ...
h)
vzorec pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy,
i)
podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, ...
j)
podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území ...
k)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením a s elektroodpadom, podrobnosti o členení elektroodpadu ...
l)
podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti ...
m)
výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných ...
n)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber ...
o)
podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných ...
p)
osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu,
q)
vymedzenie lokalít výskytu medveďa hnedého, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad ...
r)
obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb (§ 98),
s)
podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového ...
t)
požiadavky udeľovania súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrobností ...
u)
podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na účely ...
v)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej činnosti ...
w)
podrobnosti o vybavení zberných dvorov, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, výpočet ...
x)
podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
y)
podmienky ohlasovania údajov do informačného systému, rozsah sprístupnenia údajov z informačného ...
z)
sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, ...
(4)

Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi ...

a)
každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa odseku 2 písm. r),
b)
údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,
c)
každoročne údaje o dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území ...
d)
každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov ...
§ 106
Inšpekcia

Inšpekcia

a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
b)
ukladá pokuty (§ 117),
c)
rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom, ...
d)
je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných ...
§ 107
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu ...
b)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie ...
c)
rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § ...
d)
posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré presahujú ...
e)
dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich ...
f)
dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b), ...
g)
udeľuje súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a ...
h)
rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu ...
i)
je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť
1.
pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v ...
2.
prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené týmto ...
j)
vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),
k)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
l)
ukladá pokuty (§ 117),
m)
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na ...
n)
udeľuje súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadením [§ 97 ods. ...
o)
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 99 ...
p)
udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov ...
q)
vyjadruje sa k územným plánom regiónov,
r)
udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak ...
s)
udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,
t)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni ...
§ 108
Okresný úrad
(1)

Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b)
vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej ...
c)
vykonáva registráciu podľa § 98,
d)
posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré nepresahujú ...
e)
vedie evidenciu
1.
hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. f),
2.
sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),
3.
hlásení o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území ...
4.
rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a
5.
vydaných vyjadrení podľa § 99,
f)
schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ ...
g)
rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 25 ods. 3),
h)
uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne ...
i)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
j)
ukladá pokuty (§ 115, 117),
k)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie ...
l)
prejednáva priestupky (§ 115),
m)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s výnimkou ...
n)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni ...
o)
vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6,
p)
vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,
q)
zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16.
(2)

Štátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom štátnej ...

§ 109
Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky ...
b)
poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi ...
§ 110
Slovenská obchodná inšpekcia
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností ...
b)
ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),
c)
v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ...
(2)

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení

a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b)
odoberať vzorky zariadení a výrobkov na vykonanie skúšky,
c)
požadovať sprievodné listiny zariadení a výrobkov,
d)
kontrolovať označovanie zariadení a výrobkov uvádzaných do obehu,
e)
upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote, ...
f)
zadržať prepravu alebo predaj zariadení a výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam ...
g)
uložiť stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedajú ...
§ 111
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)

Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy ...

a)
odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)
b)
prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) ...
c)
cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
d)
prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov.
(2)

Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy oprávnené zastavovať vozidlá, ...

(3)

Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je ...

(4)

Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie osobitných predpisov57) ...

(5)

Náklady spojené s prerušením prepravy a dočasným odstavením vozidla podľa odseku 3, jazdou vozidla ...

§ 112
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1)

Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním ...

(2)

Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom, ...

(3)

Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad ...

a)
výsledky monitorovania preukazujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. ...
b)
výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 105 ods. ...
c)
výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
d)
zneškodňovanie činnosťami D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1, činnosťou D3 uvedenými ...
(4)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená

a)
v sprievode povereného zamestnanca kontrolovanej osoby a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ...
c)
požadovať predloženie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich ...
d)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie ...
(5)

Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom, na požiadanie umožní do ...

(6)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
strpieť výkon štátneho dozoru,
b)
osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky, do prevádzkových ...
c)
preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d)
predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť ...
e)
umožniť vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovať fotodokumentáciu ...
(7)

Orgán Policajného zboru poskytne osobe vykonávajúcej štátny dozor na jej žiadosť spoluprácu ...

(8)

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu,146) ak v odsekoch 1 až 7 nie ...

(9)

Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa ...

§ 113
Konanie
(1)

Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú ...

a)
vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,
b)
vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 6 a 13,
c)
registráciu podľa § 98,
d)
vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 a § 99,
e)
určenie výšky kaucie podľa § 87 ods. 2,
f)
konania podľa siedmej časti tohto zákona,
g)
rozhodovanie podľa § 106 písm. c),
h)
vydávanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 100 ods. 5 a na vydávanie osvedčenia ...
i)
konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného ...
j)
konanie o neexistencii vozidla podľa § 68,
k)
rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)], ...
l)
rozhodovanie podľa § 111 ods. 4,
m)
rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129,
n)
posúdenie programu obce podľa § 10 ods. 4.
(3)

Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. ...

(4)

Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t), ...

(5)

Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového ...

(6)

Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená ...

(7)

Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu ...

a)
sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu alebo
b)
miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.
(8)

Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(9)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva príslušný na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. ...

(10)

Ministerstvo konanie o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným ...

(11)

Opätovne požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia ...

§ 114
Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia
(1)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka ...

a)
zmeniť, ak
1.
to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, ...
2.
dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3.
sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,
b)
zrušiť
1.
v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo ...
2.
ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného ...
3.
ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,
4.
ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne ohrozené ...
5.
ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 117 ods. 5, neodvedie ...
6.
ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, ktorý má vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. ...
(2)

Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca ...

(3)

Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť

a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané,
c)
skončením činnosti, na ktorú bolo vydané,
d)
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4.
(4)

Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú ...

DESIATA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 115
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
b)
uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná ...
c)
zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
d)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
e)
koná v rozpore s § 33 písm. b),
f)
nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
g)
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
h)
koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i)
koná v rozpore s § 81 ods. 9,
j)
koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k)
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
l)
nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
m)
nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
n)
koná v rozpore s § 14 ods. 6,
o)
nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25,
p)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
q)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
r)
nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1,
s)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
t)
vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88).
(2)

Za priestupok podľa

a)
odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b)
odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.
(3)

Priestupky podľa

a)
odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad.
(4)

Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok ...

(5)

Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou ...

(6)

Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.149) ...

(7)

Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa

a)
odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce,
b)
odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 116
Ukladanie pokút
(1)

Konanie o uložení pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi možno začať ...

(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania. ...

(3)

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému ...

(4)

Ak povinný znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ...

(6)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 117
Iné správne delikty
(1)

Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(2)

Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(3)

Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(4)

Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(5)

Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

(6)

Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

JEDENÁSTA ČASŤ

Recyklačný fond

PRVÁ HLAVA
Činnosť Recyklačného fondu

Prvý oddiel
Organizácia Recyklačného fondu

§ 118
(1)

Recyklačný fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na ...

a)
použitých batérií a akumulátorov,
b)
odpadových olejov,
c)
odpadových pneumatík,
d)
odpadu z obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
elektroodpadu,
f)
odpadu z plastov,
g)
odpadu z papiera,
h)
odpadu zo skla,
i)
starých vozidiel,
j)
odpadu z kovových obalov.
(2)

Recyklačný fond sa vnútorne člení na ústredie a na sektor

a)
batérií a akumulátorov,
b)
olejov,
c)
pneumatík,
d)
obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
elektrozariadení,
f)
plastov,
g)
papiera,
h)
skla,
i)
vozidiel,
j)
kovových obalov,
k)
všeobecný.
(3)

Recyklačný fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.150) ...

§ 119
Orgány Recyklačného fondu
(1)

Orgánmi Recyklačného fondu sú

a)
správna rada,
b)
dozorná rada,
c)
riaditeľ.
(2)

Na účely tohto zákona sa zástupcom podnikateľov rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej ...

§ 120
Správna rada
(1)

Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi ...

(2)

Správna rada má šestnásť členov, z ktorých

a)
desať členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva na návrh reprezentatívneho združenia ...
b)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií,
d)
troch členov vymenúva a odvoláva minister na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom ...
e)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva.
(3)

Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.

(4)

Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu. ...

(5)

Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený ...

(6)

Správna rada najmä

a)
schvaľuje rozpočet Recyklačného fondu a rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja ...
b)
rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s § 128 a 129,
c)
schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok najneskôr ...
d)
schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku Recyklačného fondu overenú audítorom,
e)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti a hospodárení Recyklačného fondu,
f)
schvaľuje štatút Recyklačného fondu a rokovací poriadok správnej rady,
g)
vymenúva a odvoláva riaditeľa a určuje jeho odmenu podľa osobitného predpisu.152)
(7)

Štatút Recyklačného fondu upraví najmä

a)
úlohy členov správnej rady a dozornej rady,
b)
postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzťahy a vzťahy k orgánom Recyklačného fondu,
c)
vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodovacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d)
vymedzenie prípadov, keď sa pri rozhodovaní správnej rady vyžaduje iná ako nadpolovičná väčšina ...
e)
pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu,
f)
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami,
g)
frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady a spôsob ich zvolávania,
h)
organizačnú štruktúru Recyklačného fondu.
(8)

Členovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.153) ...

§ 121
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie ...

(2)

Dozorná rada má sedem členov, z ktorých

a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho ...
b)
troch členov vymenúva a odvoláva minister, z toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, ...
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií.
(3)

Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.

(4)

Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený ...

(5)

Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň ...

(6)

Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu. ...

(7)

Dozorná rada najmä

a)
dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b)
preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení a činnosti ...
c)
kontroluje činnosť riaditeľa pri plnení rozhodnutí správnej rady a vo veciach súvisiacich s činnosťou ...
d)
predkladá príslušným ministrom správy o činnosti dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy ...
e)
predkladá správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
f)
dáva podnety na odvolanie člena správnej rady tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za člena ...
g)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
h)
schvaľuje výber audítora,
i)
ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykonávanej ...
(8)

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia ...

(9)

Členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.153) ...

§ 122
Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade
(1)

Členstvo v správnej rade alebo členstvo v dozornej rade zaniká

a)
jeho odvolaním,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
smrťou,
d)
vyhlásením za mŕtveho alebo
e)
dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie.
(2)

Člena správnej rady a člena dozornej rady odvolá z jeho funkcie minister, ktorý ho vymenoval, ak ...

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný ...
b)
neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,
c)
začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo v dozornej ...
(3)

Člena správnej rady a člena dozornej rady môže minister, ktorý ho menoval, odvolať aj z iných ...

(4)

Nového člena správnej rady a nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister toho rezortu, ...

(5)

Funkčné obdobie člena správnej rady alebo člena dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa končí ...

§ 123
Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je štatutárnym orgánom Recyklačného fondu; koná v mene Recyklačného fondu, pričom ...

(2)

Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

(3)

Riaditeľ zodpovedá za

a)
vedenie účtovníctva Recyklačného fondu,154)
b)
plnenie rozhodnutí správnej rady,
c)
uvoľňovanie prostriedkov na základe rozhodnutia správnej rady na účely podľa § 128,
d)
uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov ...
e)
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklačného ...
f)
vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu a za vymáhanie ...
g)
vypracovanie ročnej účtovnej závierky Recyklačného fondu a jej predloženie správnej rade a dozornej ...
h)
vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok ...
i)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti Recyklačného ...
j)
plnenie úloh štatutárneho orgánu podľa osobitných predpisov,155)
k)
plnenie ostatných úloh uložených správnou radou.
(4)

Okrem materiálov podľa odseku 3 písm. g) a h) predkladá riaditeľ správnej rade

a)
návrh rozpočtu Recyklačného fondu,
b)
žiadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu (§ 129 ods. 4).
(5)

Riaditeľ určuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom a členom správnej ...

(6)

Riaditeľ je povinný informovať dvakrát ročne verejnosť o výške príspevkov do Recyklačného ...

(7)

Funkčné obdobie riaditeľa Recyklačného fondu sa končí dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie. ...

Druhý oddiel
Plnenie povinností voči Recyklačnému fondu

§ 124
Vymedzenie pojmov
(1)

Na účely tejto časti zákona sa za výrobcu považuje

a)
výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, ktoré sa v Slovenskej ...
b)
výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozca ...
c)
výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch,
d)
výrobca a dovozca výrobkov z polyetyléntereftalátu a dovozca výrobkov balených v tomto materiáli, ...
e)
výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu a dovozca ...
f)
výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických ...
g)
výrobca a dovozca skla vrátane obalového a tabuľového obločného skla, ako aj dovozca výrobkov ...
h)
výrobca batérií a akumulátorov,
i)
výrobca a dovozca vozidiel okrem výrobcu jednotlivo vyrobeného vozidla87) a dovozcu jednotlivo dovezeného ...
j)
výrobca elektrozariadení,
k)
výrobca a dovozca minerálnych mazacích olejov do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov ...
(2)

Výrobca batérií a akumulátorov na účely tejto časti zákona je osoba, ktorá v rámci svojej ...

(3)

Výrobca elektrozariadení na účely tejto časti zákona je osoba, ktorá bez ohľadu na používané ...

a)
vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou,
b)
ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ...
c)
v rámci podnikania dováža alebo vyváža elektrozariadenie v rámci Európskej únie.
(4)

Za priemyselné použitie výrobkov na účely tejto časti zákona sa považuje ich pevné zapracovanie ...

§ 125
Povinnosti výrobcu a iných subjektov
(1)

Výrobca je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu postupom podľa odsekov 2 a 3. Povinnosť ...

a)
v § 124 ods. 1 písm. d), ak ide o suroviny, predlisky a vlákna určené na priemyselné použitie, ...
b)
v § 124 ods. 1 písm. e), ak ide o suroviny, vlákna a výrobky určené na priemyselné použitie,
c)
v § 124 ods. 1 písm. f), ak množstvo ním uvádzaných výrobkov na trh nepresiahne 10 ton ročne, ...
d)
v § 124 ods. 1 písm. g), ak množstvo ním uvádzaných výrobkov na trh nepresiahne 10 ton ročne. ...
e)
v § 124 ods. 1 písm. h), ak ide o batérie alebo akumulátory začlenené do motorových vozidiel.
(2)

Výrobca platí príspevok za kalendárny štvrťrok, splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka, ...

(3)

Výrobca platí príspevok za kalendárny rok, splatný do 20. apríla nasledujúceho kalendárneho ...

a)
§ 124 ods. 1 písm. c) až g) vyrába alebo dováža obaly,
b)
§ 124 ods. 1 písm. h) vyrába alebo dováža prenosné batérie a akumulátory,
c)
§ 124 ods. 1 písm. i) vyrába alebo dováža elektrozariadenia, z ktorých odpad bude elektroodpadom ...
(4)

Výrobca, ktorý je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu, zodpovedá za správnosť jeho ...

(5)

Výrobca je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby, cezhraničnej ...

(6)

Výrobca je povinný

a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského ...
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu ...
(7)

Ten, kto zabezpečuje zber, recykláciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenie odpadov z ...

a)
viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a evidenciu o objeme ich zhodnotenia ...
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu ...
§ 126
Výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu
(1)

Príspevok výrobcu do Recyklačného fondu sa vypočíta ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov ...

(2)

Do množstva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na účely výpočtu príspevku a ...

(3)

Príspevok výrobcu sa zníži o príspevok zodpovedajúci množstvu odpadu z výrobkov a materiálov, ...

(4)

Ak výrobca preukáže, že po zaplatení príspevku do Recyklačného fondu zhodnotí v priebehu kalendárneho ...

(5)

Recyklačný fond vydá potvrdenie o registrácii a o zaplatení príspevku osobám, ktoré sa musia ...

(6)

Colné orgány oznamujú ministerstvu mesačne, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca, informácie ...

Tretí oddiel
Získavanie a využívanie prostriedkov Recyklačného fondu počas prechodného obdobia

§ 127
Zdroje Recyklačného fondu
(1)

Zdrojom príjmov Recyklačného fondu sú

a)
príspevky výrobcov za
1.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz batérií ...
2.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz olejov,
3.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz pneumatík. ...
4.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz viacvrstvových ...
5.
uvedenie elektrozariadenia na trh,
6.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz plastov, ...
7.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz papiera, ...
8.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz skla,
9.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz vozidiel, ...
10.
výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz kovových ...
b)
dary a príspevky domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
c)
príjmy zo zmluvných pokút,
d)
úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom,
e)
príjmy z vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Recyklačného fondu,
f)
výnosy zo správy vlastného majetku,
g)
úroky z prostriedkov Recyklačného fondu uložených v bankách.
(2)

Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výške 75 % do toho sektora, ...

§ 128
Použitie prostriedkov Recyklačného fondu
(1)

Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva použiť na ...

a)
úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia ...
b)
úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä ...
c)
úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska, ...
d)
úhradu výdavkov spojených so správou Recyklačného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklačného ...
e)
úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu,
f)
propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,
g)
zber a zhodnotenie odpadových pneumatík z miest identifikovaných obcou, na ktorých sa zhromažďujú, ...
h)
zber elektroodpadu z miest identifikovaných obcou, na ktorých sa zhromažďuje,
i)
podporu budovania zberných dvorov pre združenia obcí,
j)
podporu budovania informačného systému odpadového hospodárstva,
k)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, ...
(2)

Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitných účtoch jednotlivých sektorov (§ 130 ods. ...

(3)

Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť na ...

a)
propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,
b)
podporu triedeného zberu odpadov,
c)
na účely podľa odseku 1 písm. j) bez ich viazania na jednotlivé sektory.
(4)

Výdavky na správu Recyklačného fondu za kalendárny rok nesmú prekročiť šesť percent disponibilných ...

(5)

Prostriedky určené na výdavky na správu Recyklačného fondu podľa odseku 4 a na výdavky na uskutočnenie ...

(6)

Recyklačný fond prevedie na Environmentálny fond 80 % disponibilných prostriedkov vedených na účtoch ...

§ 129
Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu
(1)

Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslušnej ...

(2)

Na poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu nie je právny nárok.

(3)

O poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu rozhoduje správna rada s výnimkou vrátenia príspevkov ...

(4)

Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu na základe písomnej žiadosti ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi; u právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických ...
b)
výšku požadovaných prostriedkov Recyklačného fondu a navrhovaný účel a spôsob ich využitia, ...
c)
odôvodnenie žiadosti vrátane priloženia príslušných dokladov a projekt činnosti, na ktorú sa ...
(5)

Žiadateľ k žiadosti priloží kópiu rozhodnutia o udelení autorizácie (§ 91), ak ide o činnosť, ...

(6)

Recyklačný fond môže poskytnúť prostriedky Environmentálnemu fondu na účel podpory činností ...

(7)

Prostriedky Recyklačného fondu na účely podľa § 128 ods. 1 písm. a) sa poskytujú ako účelová ...

(8)

Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do 90 dní od doručenia žiadosti. ...

(9)

Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu správna rada prihliada najmä na súlad ...

(10)

Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ ...

(11)

Na základe rozhodnutia správnej rady a po jeho podpísaní ministrom alebo po jeho opätovnom schválení ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel, druh a výšku prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
c)
podmienky použitia prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
d)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e)
zabezpečenie záväzkov žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu,
f)
výšku splátok a termíny ich splatnosti pri poskytnutí pôžičky,
g)
zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
(12)

Prostriedky Recyklačného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté podľa rozhodnutia ...

(13)

Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky Recyklačného fondu v rozpore s určenými ...

(14)

Od 1. júla 2016 je možné prostriedky Recyklačného fondu poskytnúť iba na projekty, ktoré budú ...

§ 130
Hospodárenie Recyklačného fondu (počas prechodného obdobia)
(1)

Hospodárenie Recyklačného fondu sa riadi rozpočtom Recyklačného fondu. Do 60 dní od schválenia ...

(2)

Prostriedky Recyklačného fondu sa vedú na osobitných účtoch v banke na území Slovenskej republiky. ...

(3)

Zdroje príjmu Recyklačného fondu v jednotlivých sektoroch uvedených v § 118 ods. 2 sa vedú na ...

(4)

Povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje ...

§ 131
Informácie
(1)

Členovia orgánov Recyklačného fondu, zamestnanci Recyklačného fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú ...

(2)

Podľa tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú Recyklačný fond alebo žiadateľ ...

(3)

Z dôvodov verejného záujmu môže osobu povinnú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách ...

(4)

Sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu156) nie je odsekmi 1 až 3 dotknuté.

(5)

Recyklačný fond je povinný raz mesačne odovzdať ministerstvu aktuálnu, kompletnú a funkčnú ...

DRUHÁ HLAVA
Zrušenie Recyklačného fondu

§ 132
(1)

Recyklačný fond sa zrušuje k 31. decembru 2016.

(2)

Recyklačný fond sa zrušuje bez právneho nástupcu. Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje ...

(3)

Ak tento zákon v § 133 a 134 neustanovuje inak, na likvidáciu Recyklačného fondu sa primerane použijú ...

§ 133
(1)

Likvidátora vymenuje minister ku dňu vstupu Recyklačného fondu do likvidácie. Návrh na zápis ...

(2)

Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť orgánov Recyklačného fondu na likvidátora. ...

(3)

Odmena likvidátora sa určuje podľa osobitného predpisu.159) Odmena likvidátora sa uhrádza z majetku ...

(4)

Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie ministrovi. Ak likvidátor porušuje povinnosti vyplývajúce ...

§ 134
(1)

Likvidátor predloží do 60 dní od vymenovania do funkcie likvidátora ministrovi na schválenie časový ...

(2)

Likvidátor podáva ministrovi správu o priebehu likvidácie každé tri mesiace. Ku dňu skončenia ...

(3)

Likvidátor do 60 dní po skončení likvidácie podá registrovému súdu návrh na výmaz Recyklačného ...

(4)

Likvidačný zostatok je príjmom Environmentálneho fondu.

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 135
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Platný Program predchádzania vzniku odpadu, program Slovenskej republiky, program kraja a program ...

(3)

Držiteľ polychlórovaných bifenylov, ktorý má vypracovaný a schválený program držiteľa polychlórovaných ...

(4)

Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy pôvodcov odpadov, strácajú platnosť 1. januára ...

(5)

V prípade povinnosti držiteľa podľa § 14 ods. 1 písm. i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok ...

(6)

Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov podľa doterajších právnych predpisov, na ktorý ...

(7)

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa doterajších právnych predpisov, na výkon ...

(8)

Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov podľa doterajších predpisov, je povinný do 29. ...

(9)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ...

(10)

Výrobca, ktorý sa k 1. januáru 2016 považuje za výrobcu vyhradeného výrobku, a ktorý k tomuto ...

(11)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý začne do 30. júna 2016 uvádzať vyhradený výrobok na trh, ...

(12)

Povinnosť výrobcu vozidla podľa § 66 ods. 5 zabezpečiť prevzatie starého vozidla z určeného ...

(13)

Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých ...

(14)

Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých ...

(15)

Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými ...

(16)

Na výrobcu vyhradeného výrobku sa požiadavka na spôsob plnenia vyhradených povinností uvedená ...

(17)

Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu ...

(18)

Rozhodnutia, vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto ...

(19)

Ku dňu 1. januára 2016 strácajú platnosť všetky súhlasy vydané podľa doterajších predpisov, ...

(20)

Kto ako pôvodca nebezpečných odpadov vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa tohto zákona vyžaduje ...

(21)

Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa doterajších predpisov vyžadoval súhlas na zber alebo ...

(22)

Súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné využitie, vydaný podľa doterajších právnych predpisov, ...

(23)

Požiadavka založenia organizácie zodpovednosti výrobcov výrobcami zhodnej komodity podľa § 28 ...

(24)

Kto chce vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov od 1. júla 2016, musí žiadosť ...

(25)

Účinnosť všetkých rozhodnutí o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov ...

(26)

Do vytvorenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov ministerstvo ...

(27)

Informácie obsiahnuté v databáze Recyklačného fondu ohľadom výrobcov a dovozcov určených komodít, ...

(28)

Povinnosť ochrany dôverných informácií podľa doterajších predpisov nie je odsekom 27 dotknutá ...

(29)

Recyklačný fond podľa tohto zákona je Recyklačný fond zriadený podľa zákona č. 223/2001 Z. ...

(30)

Prevádzkovateľ zberného dvora podľa doterajších predpisov je povinný požiadať o vydanie súhlasu ...

(31)

Prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej kapacita je k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. ...

(32)

Povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) a ods. 5, § 54 ods. 1 písm. e), § 74 ods. 1, § 81 ...

(33)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet zberového podielu a ...

(34)

Osvedčenie na autorizovanú činnosť vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie ...

(35)

Do založenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca ...

§ 136
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

čl. I zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene ...

Záverečné ustanovenie

§ 137

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 138

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné poradovom čísle 76 v stĺpci Preukaz ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe časti Z. Životné prostredie položka 162

„a) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 38h znejú:

„38) Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 38a) § 17 ods. ...

2.

V prílohe časti X. Životné prostredie položke 171 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a ...

3.

V prílohe časti X. Životné prostredie sa položka 171 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) a ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu.37af)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37af znie:

„37af) § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 8 ods. 10 sa za slovo „m)“ vkladajú slová „a o)“.

3.

V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu37af) [§ 8 ods. 1 písm. o)].“. ...

Čl. V

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 77 odsek 1 znie:

3.

V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu ...

Čl. VI

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

1.

V § 14 ods. 10 písm. d) sa slová „potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 61 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 16a ods. 2 písm. a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) sa slová „potvrdenie ...

3.

Za § 112f sa vkladá § 112g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Požiadavky na náležitosti ...

Čl. VII

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa bod 8.

2.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia ...

3.

Za § 40a sa vkladá § 40b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Prevádzkovateľ skládky ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § ...

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ZHODNOCOVANIE ODPADOV

  R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

  R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

  R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá ...

  R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

  R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. (**)

  R6 Regenerácia kyselín a zásad.

  R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.

  R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.

  R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

  R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného ...

  R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.

  R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. (***)

  R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia ...

  Poznámky:

  (*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

  (**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických ...

  (***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním ...

  (****) ( § 3 ods. 5)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

  D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

  D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).

  D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených ...

  D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, ...

  D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou ...

  D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

  D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

  D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ...

  D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny ...

  D10 Spaľovanie na pevnine.

  D11 Spaľovanie na mori. (*)

  D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).

  D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**)

  D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.

  D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred ...

  Poznámky:

  (*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi. ...

  (**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane ...

  (***) § 3 ods. 5.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

  I. Ciele zberu elektoodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

  1.

  Cieľ zberu elektroodpaduCieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika ...

  a)

  v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná ...

  b)

  v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených ...

  c)

  v roku 2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených ...

  e)

  v roku 2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených ...

  2.

  Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

  2.

  1 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 13. augusta 2012 do 14. augusta 2015, ktoré sa vzťahujú ...

  2.

  2 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú ...

  2.

  3 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie ...

  II. Ciele zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov

  1.

  Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

  1.1.

  Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných ...

  a)

  40 % pre rok 2015,

  b)

  45 % pre rok 2016,

  1.2.

  Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov Slovenskej republiky pre príslušný ...

  a)

  25 % do 26. septembra 2012,

  b)

  45 % do 26. septembra 2016.

  2.

  Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov

  Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu automobilových ...

  3.

  Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov

  Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných ...

  4.

  Cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov

  Pre príslušný kalendárny rok je cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 100% z množstva ...

  III. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalovCieľom odpadového hospodárstva ...

  IV. Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania ...

  Poznámka1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.

  V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov

  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu ...

  VI. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie

  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 ...

  VII. Odpad, ktorý prestáva byť odpadom

  Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca dopadu), § 3 ods. 10 (príprava ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  PRÍKLADY OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU
  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť rámcové podmienky týkajúce sa vzniku odpadu

  1.

  Používanie plánovacích opatrení alebo iných hospodárskych nástrojov podporujúcich efektívne ...

  2.

  Podpora výskumu a vývoja v oblasti dosahovania čistejších výrobkov a technológií a výrobkov ...

  3.

  Vývoj relevantných ukazovateľov environmentálnych tlakov spojených so vznikom odpadu, ktoré majú ...

  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium navrhovania a výroby a distribúcie

  4.

  Podpora ekodizajnu (systematické začleňovanie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov ...

  5.

  Poskytovanie informácií o technikách predchádzania vzniku odpadu s cieľom umožniť priemyslu používanie ...

  6.

  Organizovanie školení na úrovni príslušných orgánov o začlenení požiadaviek súvisiacich s ...

  7.

  Začlenenie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu v zariadeniach, ktoré nepatria do pôsobnosti ...

  8.

  Využitie kampaní na zvyšovanie povedomia alebo poskytovanie finančnej, rozhodovacej alebo inej podpory ...

  9.

  Využitie dobrovoľných dohôd, výrobných výborov alebo sektorových rokovaní s tým cieľom, aby ...

  10.

  Podpora dôveryhodných systémov environmentálneho riadenia vrátane EMAS a technickej normy.161)

  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium spotreby a používania

  11.

  Ekonomické nástroje ako napríklad stimuly pre nákupy šetrné k životnému prostrediu alebo zavedenie ...

  12.

  Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií zameraných na širokú verejnosť ...

  13.

  Podpora dôveryhodných environmentálnych značiek.

  14.

  Dohody s výrobcami ako napríklad využívanie výborov pre výrobky, napríklad výbory, ktoré boli ...

  15.

  V kontexte verejného obstarávania integrácia environmentálnych kritérií a kritérií predchádzania ...

  16.

  Podpora opätovného používania a/alebo opráv vhodných vyradených výrobkov alebo ich súčastí, ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  HRANIČNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE

  Ukazovateľ Hraničná hodnota v mg/kg suš. 1 suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) ...

  1)

  Uvedené hraničné hodnoty neplatia pre odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky ...

  2)

  Stanové ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ

  I. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon do 14. augusta 2018 (prechodné ...

  1.

  Veľké domáce spotrebiče

  2.

  Malé domáce spotrebiče

  3.

  Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

  4.

  Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely

  5a.

  Osvetľovacie zariadenia

  5b.

  Svetelné zdroje

  6.

  Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) ...

  7.

  Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

  8.

  Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

  9.

  Prístroje na monitorovanie a kontrolu

  10.

  Predajné automaty.

  II. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018

  1.

  Zariadenia na tepelnú výmenu

  2.

  Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

  3.

  Svetelné zdroje

  4.

  Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

  domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení ...

  5.

  Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

  domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, ...

  6.

  Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm).

  Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL
  Kritérium 1

  Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak a) je oddeliteľnou ...

  Príklady uplatnenia kritéria 1

  Obaly

  Škatuľky na sladkosti

  Plastový obal na CD obaloch

  Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

  Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

  Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), ...

  Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života ...

  Sklenené fľašky na injekčné roztoky

  Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

  Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

  Zápalkové škatuľky

  Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku) ...

  Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití ...

  Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich ...

  Veci, ktoré nie sú obalmi

  Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

  Škatule na náradie

  Čajové vrecúška

  Ochranné voskové vrstvy na syroch

  Črevo z jaterníc

  Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

  Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového ...

  Náplne do tlačiarní

  Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

  Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

  Rozpustné vrecúška na detergenty

  Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

  Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný ...

  Kritérium 2

  Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo ...

  Príklady uplatnenia kritéria 2

  Obaly

  Papierové alebo plastové tašky

  Jednorazové taniere a šálky

  Fólie

  Desiatové vrecúška

  Alobal

  Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

  Veci, ktoré nie sú obalmi

  Paličky na miešanie

  Jednorazové príbory

  Baliaci papier (predávaný oddelene)

  Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

  Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

  Kritérium 3

  Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu. Pomocné ...

  a)

  sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a

  b)

  všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.

  Príklady uplatnenia kritéria 3

  Obaly

  Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

  Časti obalov

  Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

  Nálepky pripojené k inej obalovej položke

  Svorky zo zošívačiek

  Plastové obaly na papier

  Odmerky, ktoré tvoria súčasť uzáveru detergentov

  Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, ...

  Veci, ktoré nie sú obalmi

  Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

  Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ODPAD ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÝ SA ZAKAZUJE ZNEŠKODŇOVAŤ SKLÁDKOVANÍM

  18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie ...

  18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

  18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03

  18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

  18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie ...

  18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá

  18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

  18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

  18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti

  18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02

  18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie ...

  18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá

  18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

  20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá

  20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

  Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne ...

  3.

  Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných ...

  4.

  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým ...
 • 2)  § 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 3)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...
 • 4)  § 2 ods. 1 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) ...
 • 5)  § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) ...
 • 6)  § 44 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici ...
 • 9)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 10)  § 2 písm. c) zákona č. 514/2008 Z. z. v znení zákona č. 255/2011 Z. z.
 • 11)  Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 12)  Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 13)  § 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 15)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky ...
 • 16)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na ...
 • 17)  § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 18)  § 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 19)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 21)  Napríklad § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, Dohovor ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení ...
 • 24)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 25)  Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva ...
 • 26)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z., zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona ...
 • 28)  Napríklad § 124 ods. 3 Trestného zákona, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov ...
 • 29)  § 300 až 302 Trestného zákona.
 • 30)  § 126 Trestného zákona.
 • 31)  § 3 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 32)  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky ...
 • 33)  Občiansky zákonník.
 • 34)  § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 36)  § 9 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 37)  Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších ...
 • 38)  Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka, § 724 Občianskeho zákonníka.
 • 39)  Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 2008 o zákaze vývozu ...
 • 40)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 116 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  § 102 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 43)  § 153 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 44)  § 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 45)  Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 46)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 48)  § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 49)  § 6 zákona č. 67/2010 Z. z.
 • 50)  § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
 • 51)  Napríklad zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...
 • 52)  § 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka.§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka.
 • 53)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 54)  Napríklad zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 55)  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne). ...
 • 57)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. ...
 • 58)  Nariadenie (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1418/2007 v platnom znení.
 • 59)  Napríklad zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 60)  Zákon č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  Obchodný zákonník. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne ...
 • 62)  Napríklad zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 63)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  § 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 66)  § 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 67)  § 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 68)  Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci ...
 • 69)  § 2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 70)  § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní ...
 • 71)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu ...
 • 72)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu ...
 • 73)  § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
 • 74)  Rozhodnutie Komisie zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový ...
 • 75)  Napríklad zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 76)  Nariadenie Komisie (ES) č. 461/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie ...
 • 77)  § 8 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...
 • 78)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
 • 79)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade ...
 • 80)  § 2 písm. ab) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 81)  § 2 písm. ac) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 82)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom ...
 • 83)  § 16 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 84)  § 14 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 85)  § 5 ods. 8, 13 a 19 a § 6 ods. 5,7 a 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 86)  § 5 ods. 26 a § 6 ods. 16 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 87)  § 14 ods. 9 a 10 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 88)  § 16a ods. 1, 2, 7,9, 15 a 17 a § 16b ods. 2,3, 7, 8 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 89)  § 120 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90)  § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 91)  § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 92)  § 113 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 121 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 94)  § 3 písm. u) zákona č. 587/2004 Z. z.
 • 95)  § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 96)  § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 97)  § 2 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 98)  § 43g zákona č. 50/1976 Zb.
 • 99)  § 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 100)  § 86 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 101)  Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 102)  § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 103)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení ...
 • 104)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších ...
 • 105)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení ...
 • 106)  § 2 písm. b) tretí bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 107)  Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 108)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 109)  § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 110)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších ...
 • 111)  Čl. 53 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 112)  Čl. 54 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 113)  Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 114)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 115)  Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 116)  Príloha IA a IB nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 117)  Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 118)  § 300 až 309 Trestného zákona.
 • 119)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 120)  Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 121)  Rozhodnutie Rady OECD C(2001)107 o preskúmaní rozhodnutia C(92)39 o kontrole cezhraničných pohybov ...
 • 122)  § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 123)  § 19 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 124)  Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej ...
 • 125)  § 36 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 126)  Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 127)  § 18 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 128)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 129)  § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 130)  § 88 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 131)  § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
 • 132)  § 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 133)  Čl. 114 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 134)  § 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb.
 • 135)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 136)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 137)  Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • 138)  Čl. 5 Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní ...
 • 139)  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 140)  Čl. 9 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. ...
 • 141)  § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 142)  Zákon č. 514/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 143)  § 39 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 144)  Čl. 2 ods. 35 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 145)  Čl. 22 až 25 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 146)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 147)  § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 ...
 • 148)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 149)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 150)  § 27 Obchodného zákonníka.
 • 151)  § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 152)  Zákonník práce.
 • 153)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 154)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 155)  Napríklad Zákonník práce.
 • 156)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 157)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 158)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 159)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov ...
 • 160)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní ...
 • 161)  STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore