Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 15.03.2013 do 31.12.2013


Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 15.03.2013
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD DS15 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 15.03.2013 do 31.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2013 s účinnosťou od 15.03.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, ...
b)
odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej prevencie a kontroly ...
c)
postupy v procese integrovaného povoľovania,
d)
informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného ...
f)
sankcie za porušenie povinností,
g)
podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania ...
h)
systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na znečisťovanie životného prostredia spôsobované

a)
vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,
b)
zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov2) ...
c)
prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,
d)
mobilnými zdrojmi znečisťovania životného prostredia.3)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania ...

b)

látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem

1.

rádioaktívnych látok,4)

2.

geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5)

c)

znečisťovanie je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou ...

d)

prevádzka je

1.

stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených ...

2.

stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ6) dobrovoľne požiadal o vydanie ...

e)

zariadenie je samostatný technologický celok časti prevádzky,

f)

prevádzkovanie je využívanie integrovaného povolenia na výkon činnosti alebo činností v prevádzke určených ...

g)

emisia je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo ...

h)

emisný limit je množstvo emisií vyjadrené v špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach ...

i)

norma kvality životného prostredia je súbor požiadaviek podľa osobitných predpisov o ochrane životného ...

j)

podstatná zmena je zmena v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ...

1.

podlieha povinnému hodnoteniu podľa osobitného predpisu,8)

2.

zahrňuje výnimky z emisných limitov podľa § 22 ods. 6 alebo vyplýva z prehodnotenia záväzných podmienok ...

k)

nová technika je technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by pri ďalšom komerčnom rozšírení mohla poskytnúť ...

l)

najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ...

1.

technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, ...

2.

dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom ...

3.

najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného ...

m)

referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií ...

n)

závery o najlepších dostupných technikách sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu ...

o)

úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých ...

p)

pôda je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych ...

Integrované povoľovanie
§ 3
Konanie o vydanie integrovaného povolenia
(1)

Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností ...

(2)

Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie (ďalej len „povolenie“). Povolenie je rozhodnutie, ...

(3)

Súčasťou integrovaného povoľovania je

a)
v oblasti ochrany ovzdušia11) konanie o
1.
udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov ...
2.
udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích ...
3.
udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných ...
4.
udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych ...
5.
udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých, stredných a malých ...
6.
udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia ...
7.
udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných ...
8.
určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
9.
určenie výnimiek z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a iných podmienok ...
10.
určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ...
11.
určenie vykonania overovacieho alebo mimoriadneho oprávneného merania a lehoty jeho vykonania podľa ...
12.
určenie podmienky vykonávania oprávnených meraní13) pri záložných systémoch a v tých miestach merania ...
13.
predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo o upustenie od oprávneného merania ...
14.
určenie podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký ...
b)
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie14)
1.
o povolenie, zmenu alebo zrušenie povolenia
1.1.
na odber povrchových vôd a podzemných vôd,
1.2.
na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.3.
na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.4.
na vypúšťane odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,
1.5.
na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia znečistenia ...
1.6.
na iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,
2.
o povolenie na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky ...
3.
o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ...
4.
o určenie, zmenu alebo nahradenie nového ochranného pásma vodárenského zdroja,
5.
o určenie, zmenu alebo zrušenie pásiem ochrany vodnej stavby,
6.
o povolení použiť škodlivú látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere ...
7.
o vykonaní technicko-bezpečnostného dozoru vodnej stavby, ktorá podlieha kategorizácii,
8.
o schválení manipulačného poriadku vodnej stavby a havarijného plánu vodnej stavby pri osobitnom užívaní ...
c)
v oblasti odpadov15) konanie o
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení ...
2.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení ...
3.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku ...
4.
udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov ...
5.
udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie,
6.
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia ...
7.
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas ...
8.
udelenie súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy konanie o uložení opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej ...
e)
v oblasti ochrany lesných pozemkov17) konanie o vydaní rozhodnutia o trvalom vyňatí alebo o dočasnom ...
f)
v oblasti ochrany zdravia ľudí18) posudzovanie návrhov na
1.
začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,
2.
využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,
3.
zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov,
4.
nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ...
g)
v oblasti veterinárnej ochrany územia19) konanie o vydanie záväzného posudku k návrhom na uvedenie na ...
h)
v oblasti stavebného konania20) konanie o
1.
vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,
2.
vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe, o zmene stavby alebo o udržiavacích prácach, ak ide o stavbu, ...
3.
vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
i)

v oblasti ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia21) konanie o vydaní rozhodnutia o povolení ...

(4)

Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej ...

(5)

Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie,24) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej ...

(6)

Ak sa na tom istom mieste nachádzajú dve alebo viacero prevádzok riadených tým istým prevádzkovateľom, ...

(7)

Ak inšpekcia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa integrovaného ...

(8)

Ak sa v jednej prevádzke vykonáva viac činností vykonávaných viacerými prevádzkovateľmi, vydá sa povolenie, ...

§ 4
Konzultácia a predbežné prerokovanie
(1)

Prevádzkovateľ môže požiadať inšpekciu o konzultáciu alebo o predbežné prerokovanie.

(2)

Inšpekcia sa v konzultácii vyjadruje k tomu, či prevádzka vyžaduje povolenie alebo zmenu povolenia a ...

(3)

Výsledkom konzultácie je písomné záväzné stanovisko inšpekcie. Prevádzkovateľ pred jeho vydaním umožní ...

(4)

V predbežnom prerokovaní sa inšpekcia vyjadruje k úplnosti žiadosti o vydanie povolenia pred jej podaním ...

(5)

Prvé predbežné prerokovanie prevádzkovateľa s inšpekciou pred podaním žiadosti, ktorej výsledkom je ...

§ 5
Odborná spôsobilosť
(1)

Prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní a vo veciach týkajúcich ...

(2)

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky. ...

(3)

Odbornú spôsobilosť28) preukazuje oprávnená osoba osvedčením vydaným Ministerstvom životného prostredia ...

(4)

Osvedčenie získa žiadateľ, ktorý podá žiadosť o vydanie osvedčenia a následne preukáže nasledujúce skutočnosti: ...

a)
vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v technickom študijnom odbore alebo prírodovednom študijnom ...
b)
úroveň vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky, a to úspešným ...
(5)

Osvedčenie zaniká

a)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie,
b)
skončením pracovnoprávneho vzťahu odborne spôsobilej osoby k prevádzkovateľovi alebo zánikom jej účasti ...
c)
smrťou oprávnenej osoby.
§ 6
Žiadosť
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia predkladá inšpekcii prevádzkovateľ v elektronickej ...

(2)

Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nie je možné v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na ...

§ 7
Obsah žiadosti
(1)

Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje

a)
zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo ...
b)
zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých ...
c)
opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,
d)
opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku ...
e)
opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré ...
f)
opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie ...
g)
porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,
h)
opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie ...
i)
opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie ...
j)
posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na základe povolenia vydaného ...
1.
sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,32)
2.
je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,
3.
sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,
k)
opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal, ...
l)
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným ...
m)
zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších ...
n)
zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov33) ...
o)
písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 a 5, ak bolo vydané,
p)
prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa ...
q)
označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú:

a)
východisková správa podľa § 8,
b)
aktuálny výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom a stavbám, v ktorých je alebo má byť povoľovaná prevádzka ...
c)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na ...
d)
bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje34) a ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné ...
e)
výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je prevádzka v zóne, na ktorú bol spracovaný územný ...
f)
územné rozhodnutie a záverečné stanovisko, ak to vyžaduje osobitný predpis,35)
g)
dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné povoľovanie36) okrem rozhodnutí, súhlasov, ...
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.37)
(3)

Prevádzkovateľ môže priložiť k žiadosti ďalšie informácie, najmä vedecké práce a výskumné práce, odborné ...

§ 8
Východisková správa
(1)

Východisková správa obsahuje informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd38) príslušnými nebezpečnými ...

(2)

Ak pri vykonávaní činnosti v prevádzke dochádza k používaniu, výrobe alebo vypúšťaniu nebezpečných látok39) ...

(3)

Východiskovú správu schvaľuje inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.

(4)

Východisková správa musí obsahovať informácie potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných ...

(5)

Prevádzkovateľ vypracuje východiskovú správu na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného ...

(6)

Ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, prevádzkovateľ po definitívnom ukončení ...

(7)

Ak je viacero prevádzok na tom istom mieste riadených tým istým prevádzkovateľom, východiská správa ...

§ 9
Účastníci konania a dotknuté orgány
(1)

Účastníkom konania okrem účastníkov konania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní41) je aj

a)
obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia ...
b)
zainteresovaná verejnosť.
(2)

Zainteresovaná verejnosť sa stáva účastníkom konania dňom doručenia písomnej prihlášky inšpekcii podanej ...

(3)

Za účastníka konania sa považuje aj ten, ktorému toto postavenie vyplýva z konaní, ktoré sú súčasťou ...

(4)

Dotknutými orgánmi sú

a)
orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú pôsobnosť podľa osobitných predpisov,42) a ich rozhodnutia, ...
b)
stavebný úrad, ak súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie,
c)
vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný ...
d)
cudzí dotknutý orgán podľa § 7 ods. 1 písm. q).
(5)

V integrovanom povoľovaní dotknuté orgány chránia záujmy podľa osobitných predpisov vydaním stanoviska, ...

(6)

Ak má inšpekcia v integrovanom povoľovaní pôsobnosť stavebného úradu podľa § 3 ods. 4, stavebný úrad ...

§ 10
Zainteresovaná verejnosť

Zainteresovaná verejnosť je

a)

osoba alebo viacero osôb, ich združenia45) alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá konaním pri ...

b)

osoba, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ...

c)

právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov;45) táto ...

§ 11
Začatie konania
(1)

Konanie z vlastného podnetu inšpekcia začne, ak

a)
je potrebné zmeniť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku ...
b)
znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia alebo povolená ...
c)
sa zistí činnosť v prevádzke, ktorej nebolo vydané povolenie a jej činnosť je uvedená v prílohe č. 1. ...
(2)

Po začatí konania inšpekciou vyzve inšpekcia prevádzkovateľa na predloženie žiadosti v lehote do 30 ...

(3)

Ak je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzích dotknutých orgánov, ...

a)
písomne upovedomí dotknuté orgány o začatí konania a určí účastníkom konania a dotknutým orgánom primeranú ...
b)
účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom doručí stručné zhrnutie údajov a informácií ...
c)
zverejní žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ...
d)
zverejní na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ...
1.
kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
2.
či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie ...
3.
kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.
o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia,
5.
o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ...
e)
požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila ...
1.
žiadosť a údaje v rozsahu podľa písmena c),
2.
výzvu a informácie v rozsahu podľa písmena d),
f)
upovedomí o začatí konania cudzí dotknutý orgán a doručí mu jedno vyhotovenie žiadosti spolu s informáciami ...
(4)

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži lehotu na ...

(5)

Postup podľa odsekov 3 a 4 sa uplatní vždy, ak ide o konania

a)
o vydaní povolenia pre nové prevádzky,
b)
o vydaní povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
c)
o vydaní alebo zmene povolenia pre prevádzky, kde sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7,
d)
o zmene povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. e).
(6)

Ak ide o konania o vydanie povolenia neuvedených v odseku 5, inšpekcia môže upustiť od ústneho pojednávania ...

§ 12
Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania
(1)

Dotknutý orgán zašle inšpekcii najneskôr v lehote určenej na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) alebo ...

(2)

Dotknutý orgán zmení, doplní, potvrdí alebo vydá nové vyjadrenie, ak došlo k

a)
zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán vyjadrenie vydal, alebo
b)
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.
(3)

Ak je právoplatné rozhodnutie podľa zákona založené na obsahu vyjadrenia dotknutého orgánu, ktoré bolo ...

(4)

Účastníci konania môžu zaslať inšpekcii vyjadrenia v lehote uvedenej v odseku 1.

(5)

Na vyjadrenia zaslané po lehote uvedenej v odseku 1 inšpekcia neprihliada. Na túto skutočnosť musí inšpekcia ...

§ 13
Riešenie rozporov
(1)

Ak dôjde počas konania k protichodným vyjadreniam medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní, ...

(2)

Ak sa vzniknutý rozpor medzi orgánmi štátnej správy nepodarí odstrániť dohodou nadriadených orgánov ...

(3)

Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, inšpekcia konanie preruší ...

(4)

Ak odvolanie proti rozhodnutiu smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší ...

(5)

Inšpekcia na doručenie stanoviska podľa odsekov 1 až 4 určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ...

(6)

Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia ...

§ 14
Vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu

Ak cudzí dotknutý orgán požiada o prerokovanie svojho vyjadrenia k podanej žiadosti, postupuje inšpekcia ...

§ 15
Ústne pojednávanie
(1)

Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie, ak

a)
o to požiadal účastník konania,
b)
došlo k rozporom medzi dotknutými orgánmi,
c)
námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
(2)

Účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia ...

(3)

Osoby prizvané na ústne pojednávanie musia svoje pripomienky a námietky uplatniť písomne najneskôr na ...

(4)

Ak sa v lehote určenej na vyjadrenie verejnosti vyjadrila k žiadosti verejnosť formou petície zastupujúcej ...

(5)

Na zhromaždení obyvateľov obce prevádzkovateľ vysvetlí obsah svojej žiadosti, vyjadrí sa k dôvodom petície ...

(6)

Na ústnom pojednávaní sa prerokuje žiadosť, pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov, cudzieho ...

§ 16
Zastavenie konania
(1)

Inšpekcia konanie zastaví okrem dôvodov uvedených vo všeobecnom predpise o správnom konaní, ak

a)
prevádzkovateľ vzal žiadosť späť, pričom na jej späťvzatie sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov ...
b)
prevádzkovateľ sa bezdôvodne odmietol zúčastniť na verejnom zhromaždení obyvateľov obce alebo na ústnom ...
c)
prevádzkovateľ nepredložil dokumentáciu na základe podkladov vypracovaných odborne spôsobilou osobou ...
d)
súčasťou konania je aj stavebné konanie a prevádzkovateľ nepreukázal požadované náležitosti žiadosti ...
e)
súčasťou konania je aj stavebné konanie a v konaní sa preukáže, že pominul dôvod konania začatého na ...
(2)

Zastavenie konania podľa odseku 1 písm. d) a e) sa uplatní aj bez predchádzajúceho vyzvania účastníka ...

(3)

Ak inšpekcia zistí na základe zisťovania podkladu povolenia podľa § 18 nesplnenie požiadaviek podľa ...

§ 17
Trovy konania

Trovy konania spojené so zhromaždením obyvateľov obce znáša obec, ktorá ho zvolala. Ak sa zhromaždenie ...

§ 18
Zisťovanie podkladu povolenia
(1)

Podkladom na vydanie povolenia sú stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, stanoviská a vyjadrenia ...

(2)

V dokazovaní nemožno použiť čestné vyhlásenie.

(3)

Inšpekcia nie je viazaná právoplatnými rozhodnutiami orgánov, ktoré v integrovanom povoľovaní majú postavenie ...

(4)

Inšpekcia môže ako predbežné opatrenie v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť prevádzkovateľovi, aby ...

§ 19
Vydanie povolenia
(1)

Inšpekcia vydá povolenie, ktorým sa povoľuje činnosť v prevádzke, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie ...

(2)

Ak znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia a prekročenie ...

(3)

Inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskôr však päť mesiacov odo dňa začatia ...

(4)

Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v lehotách podľa odseku 3, môže lehotu primerane predĺžiť ...

§ 20
Povolenie vydané pri zmene činnosti v prevádzke
(1)

Prevádzkovateľ oznámi plánovanú zmenu činnosti v prevádzke alebo podá žiadosť o vydanie povolenia pri ...

(2)

Ak inšpekcia na základe oznámenia prevádzkovateľa o plánovanej zmene činnosti v prevádzke alebo na základe ...

(3)

Ak sa v priebehu konania zistí, že podstatná zmena činnosti v prevádzke sa vykonáva a má významné nepriaznivé ...

§ 21
Náležitosti povolenia
(1)

Povolenie okrem náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní48) obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu trvalého bydliska, obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa, ...
b)
popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení,
c)
podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto ...
(2)

V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia

a)
určí podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, ...
b)
určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 unikajúce z prevádzky vo významnom ...
c)
určí opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitie najlepších dostupných techník tak, aby činnosť ...
d)
uvedie názov referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách, ktoré sú relevantné pre prevádzku ...
e)
určí opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia na zhodnotenie odpadov,15) ...
f)
určí podmienky efektívneho hospodárenia s energiami,
g)
určí opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií ...
h)
určí opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,
i)
určí opatrenia na obmedzenie prekračovania úrovne znečisťovania v mieste prevádzky,
j)
určí požiadavky na monitorovanie emisií, ktoré určujú metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania ...
k)
určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ...
l)
určí požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre ...
m)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie ...
n)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie ...
o)
určí postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ...
(3)

Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti podľa osobitného predpisu.49)

(4)

Záväzné podmienky povolenia musia vždy obsahovať podmienky, postupy a opatrenia, ktoré by inak boli ...

(5)

Inšpekcia je povinná zahrnúť do povolenia požiadavky na ochranu životného prostredia uvedeného v stanovisku ...

(6)

Inšpekcia v povolení prevádzkovateľovi, ktorý nemôže dosiahnuť s použitím najlepších dostupných techník ...

(7)

Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, než sú požiadavky, ktoré sa zvyčajne dosahujú s ...

§ 22
Emisný limit
(1)

Emisný limit možno určiť pre jednotlivú látku alebo pre skupiny, druhy alebo kategórie príbuzných látok. ...

(2)

Určený emisný limit sa vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie opúšťajú prevádzku, pričom ...

(3)

Inšpekcia určí emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3, ak sú zo zariadenia vypúšťané, ...

(4)

Pri určovaní emisných limitov sa prihliada na možnosti prenosu látky z jednej zložky životného prostredia ...

(5)

Inšpekcia vychádza pri určovaní podmienok povolenia zo záverov o najlepších dostupných technikách bez ...

(6)

Ak sa určujú výnimky z emisných limitov v porovnaní s úrovňou emisií, ktorá je uvedená v najlepších ...

a)
geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo
b)
technických charakteristík príslušnej prevádzky.
(7)

Emisné limity podľa tohto zákona nesmú byť miernejšie než emisné limity ustanovené podľa osobitných ...

§ 23
Uplatňovanie najlepšej dostupnej techniky
(1)

V povolení inšpekcia určí časové obmedzenia alebo prevádzkové obmedzenia činnosti v prevádzke, ak nemožno ...

(2)

Ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, ktoré sa dajú dosiahnuť ...

(3)

Ak sa v povolení určia podmienky na základe najlepšej dostupnej techniky, ktorá nie je opísaná v žiadnych ...

(4)

Najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na území Slovenskej ...

(5)

Ak sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách ...

(6)

Požiadavky v oblasti monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. j) a k) vychádzajú zo záverov o monitorovaní ...

(7)

Prevádzkovateľ je povinný na účely vydania povolenia pri zmene činnosti v prevádzke podľa § 20 predložiť ...

§ 24
Monitorovanie
(1)

Frekvenciu periodického monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. j) určí inšpekcia v povolení vydanom pre ...

(2)

Periodické monitorovanie sa uskutoční minimálne raz za päť rokov pre podzemné vody a minimálne raz za ...

(3)

Inšpekcia určí emisné limity zabezpečujúce, že emisie za bežných prevádzkových podmienok neprevyšujú ...

a)
určením emisných limitov, ktoré neprevyšujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami; ...
b)
určením iných emisných limitov ako uvedených v písmene a) v zmysle hodnôt, období a referenčných podmienok. ...
(4)

Ak sa uplatňuje odsek 3 písm. b), inšpekcia aspoň raz ročne zhodnotí výsledky monitorovania emisií na ...

(5)

Odchylne od odsekov 3 a 4 a bez toho, aby bol dotknutý § 23 ods. 7, môže inšpekcia v určitých prípadoch ...

a)
geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo
b)
technických charakteristík príslušnej prevádzky.
(6)

Inšpekcia uvedie v povolení dôvody uplatňovania odseku 5 vrátane výsledku posúdenia a zdôvodnenia určených ...

(7)

Inšpekcia prehodnotí uplatňovanie odseku 5 v rámci každého prehodnocovania a aktualizovania podmienok ...

(8)

Inšpekcia môže udeliť dočasné výnimky z požiadaviek § 22 ods. 3 a 4 a § 21 ods. 1 písm. c) a ods. 2 ...

§ 25
Oznámenie povolenia
(1)

Povolenie sa oznamuje dotknutým orgánom a cudziemu dotknutému orgánu doručením jeho písomného vyhotovenia. ...

(2)

Rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle inšpekcie a ministerstva a na úradnej tabuli inšpekcie po ...

(3)

Rozhodnutie musí byť prístupné na nahliadnutie na inšpekcii v obci, ktorá bola účastníkom konania, a ...

(4)

Účastníkom konania podľa § 9 ods. 1 a 2 sa oznamuje rozhodnutie verejnou vyhláškou, ak je ich počet ...

§ 26
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením,
b)
udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom,
c)
udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
d)
oznámiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv ...
e)
oznamovať údaje do národného registra znečisťovania.53)
(2)

Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia54) ...

(3)

Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými ...

(4)

Po definitívnom ukončení činností v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky ...

(5)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ...

(6)

Pri zániku prevádzkovateľa alebo viacerých prevádzkovateľov jednej prevádzky je za dodržanie povinností ...

(7)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu na požiadanie informácie týkajúce sa podprahových hodnôt.55) ...

§ 27
Mimoriadna udalosť alebo havária
(1)

Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť56) významne ovplyvňujúca životné prostredie,57) ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ...

(3)

Inšpekcia vykoná kontrolu prijatých opatrení, a ak zistí nedostatky, uloží rozhodnutím o prijatí dodatočných ...

(4)

Prijaté nápravné opatrenia môžu byť tiež súčasťou opatrení prijatých podľa osobitného predpisu.58)

§ 28
Ukončenie činnosti v prevádzke
(1)

Prevádzkovateľ oznámi inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v ...

(2)

Inšpekcia posúdi, či výsledky kvantifikovaného posúdenia prevádzkovateľom zodpovedajú súčasnému stavu ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke dodržať podmienky podľa § 21 ods. 2 písm. ...

§ 29
Zánik povolenia
(1)

Povolenie zaniká

a)
uplynutím času, na ktoré bolo vydané,59)
b)
dňom zániku prevádzkovateľa bez právneho nástupcu,
c)
dňom zániku vlastníka prevádzky bez právneho nástupcu alebo
d)
zánikom prevádzky,
e)
zrušením povolenia.
(2)

Inšpekcia rozhodne o zrušení povolenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť prevádzkovateľa, ak

a)
ukončil prevádzkovanie potom, ako boli splnené podmienky povolenia spojené s ukončením činnosti v prevádzke ...
b)
neprevádzkuje danú prevádzku viac ako štyri po sebe nasledujúce roky napriek vydanému povoleniu.
(3)

Inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa rozhodnutím zruší povolenie, ak prevádzkovateľ dostatočným spôsobom ...

(4)

V konaní o zrušení povolenia pri iných ako podstatných zmenách sa postupuje podľa § 3 až 19.

Orgány štátnej správy
§ 30
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)

ministerstvo,

b)

inšpekcia.

§ 31
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
b)
je zriaďovateľom a správcom informačného systému a sprístupňuje jeho obsah na svojom webovom sídle,
c)
overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva ...
d)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania ...
e)
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja ...
f)
podnecuje vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä pokiaľ ide o nové techniky uvedené v referenčných ...
g)
spolupracuje v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s Ministerstvom dopravy, výstavby a ...
h)
je vo vzťahu k Európskej únii notifikačným orgánom vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ...
1.
emisiách, ostatných formách znečisťovania a emisných limitoch,
2.
uplatňovaní najlepších dostupných techník,
3.
udeľovaní výnimiek podľa § 22 a 23,
4.
pokroku pri vývoji a uplatňovaní nových techník,
i)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania vo vzťahu k ...
(2)

Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odseku 1 písm. b), h) a i) prostredníctvom ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)
náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, ...
b)
obsahu východiskovej správy,
c)
obsahu informačného systému a o sprístupňovaní informácií v informačnom systéme.
§ 32
Inšpekcia
(1)

Inšpekcia

a)
je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
b)
vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií a záväzné stanovisko o predbežnom prerokúvaní žiadosti, ...
c)
je orgánom štátneho dozoru,
d)
ukladá opatrenia na nápravu,
e)
ukladá pokuty za správne delikty,
f)
vypracúva plány kontrol,
g)
vedie evidenciu povolení.
(2)

Inšpekcia ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území iného členského štátu s cezhraničným ...

a)
zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu iného členského štátu v lehote určenej ...
b)
informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v ...
c)
zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu iného členského štátu.
(3)

Ak inšpekcia zistí, že prevádzka na území iného členského štátu, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, ...

(4)

Inšpekcia

a)
sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných ...
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach ...
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách ...
(5)

Inšpekcia poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, ...

Štátny dozor
§ 33
Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia
(1)

Inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky určené v povolení, ak

a)
došlo k závažnému porušeniu podmienok určených v povolení,
b)
sa v prevádzke podľa oznámenia prevádzkovateľa alebo na základe vlastného zistenia pripravuje zmena ...
c)
znečisťovanie spôsobované prevádzkou presiahlo normu kvality životného prostredia a je nevyhnutné prehodnotiť ...
d)
je nevyhnutné určiť nové emisné limity v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia alebo zmeny ...
e)
prevádzková bezpečnosť výrobného procesu alebo činnosti technického zariadenia v prevádzke vyžaduje ...
f)
bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách,
(2)

Inšpekcia povolenie prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje rozhodnutie podľa odseku 1 písm. f) ...

(3)

Inšpekcia pri prehodnocovaní podmienok povolenia použije všetky informácie vyplývajúce z monitorovania ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný na účely kontroly plnenia povinností podľa odseku 1

a)
umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných ...
b)
ohlasovať inšpekcii všetky plánované zmeny charakteru alebo činnosti prevádzky alebo o jej rozšírení, ...
c)
bezodkladne informovať inšpekciu o porušení podmienok povolenia,
d)
bezodkladne informovať inšpekciu o vzniku havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo o nadmernom ...
e)
pri porušení podmienok povolenia bezodkladne prijať opatrenie potrebné na zabezpečenie opätovného splnenia ...
f)
odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené kontrolou prevádzky a vykonať dodatočné vhodné nápravné ...
g)
monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
h)
viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky ...
i)
inšpekcii oznamovať
1.
informácie, ktoré vychádzajú z výsledkov monitorovania emisií podľa § 21 ods. 2 písm. j) a iné požadované ...
2.
ak sa uplatňuje § 24 ods. 3 písm. b), súhrn výsledkov monitorovania emisií v takej forme, ktorá umožňuje ...
(5)

Inšpekcia je oprávnená pozastaviť činnosť v prevádzke, ak zistí porušenie podmienok povolenia, ktoré ...

§ 34
Environmentálne kontroly
(1)

Environmentálna kontrola (ďalej len „kontrola“) je súbor činností vykonávaných inšpekciou s cieľom kontrolovať ...

(2)

Inšpekcia zabezpečuje vypracovanie plánu kontrol, jeho prehodnocovanie a aktualizáciu.

(3)

Plán kontrol obsahuje

a)
všeobecné posúdenie dôležitých problémov v oblasti životného prostredia,
b)
geografickú oblasť, na ktorú sa plán vzťahuje,
c)
register prevádzok, na ktoré sa plán vzťahuje,
d)
postup tvorby programov pre bežné kontroly podľa odseku 4,
e)
postup pre mimoriadne environmentálne kontroly podľa odseku 5,
f)
podmienky pre spoluprácu s inými orgánmi štátneho dozoru.
(4)

Program bežnej kontroly vypracúva inšpekcia v pravidelných intervaloch, súčasťou ktorého sa okrem iného ...

(5)

Inšpekcia vykoná kontrolu prevádzky najmenej raz za rok, ak na základe systematického hodnotenia environmentálnych ...

(6)

Inšpekcia vykoná bežnú kontrolu prevádzky najmenej raz za tri roky, ak na základe systematického hodnotenia ...

(7)

Ak na základe vykonanej kontroly podľa odseku 5 alebo 6 inšpekcia zistí v prevádzke závažné nedodržanie ...

(8)

Systematické vyhodnocovanie environmentálnych rizík vychádza najmä z

a)
potenciálnych a skutočných vplyvov dotknutých prevádzok na ľudské zdravie a životné prostredie so zreteľom ...
b)
dodržiavania podmienok povolenia v minulosti,
c)
účasti prevádzkovateľa v schéme Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),62)
d)
certifikácie prevádzkovateľa podľa technickej normy.63)
(9)

Inšpekcia vykoná mimoriadnu kontrolu na účely prešetrenia sťažností v oblasti životného prostredia, ...

(10)

Inšpekcia vypracuje správu o kontrole, v ktorej sa zhodnotí dodržiavanie podmienok povolenia a určia ...

(11)

Inšpekcia prerokuje s prevádzkovateľom výsledky vykonanej kontroly prevádzky do 15 dní odo dňa ukončenia ...

(12)

Inšpekcia zašle správu o kontrole do dvoch mesiacov od ukončenia kontroly

a)
prevádzkovateľovi prevádzky, v ktorej sa uskutočnila kontrola,
b)
organizácii poverenej ministerstvom podľa § 31 ods. 2.
(13)

Po definitívnom ukončení činností a posúdení prevádzkovateľom stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd ...

§ 35
Opatrenia na nápravu
(1)

Ak inšpekcia na základe správy o kontrole podľa § 34 ods. 10 nezistí nedostatky, potvrdí súlad kontrolou ...

(2)

Ak inšpekcia zistí nedostatky,

a)
nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
b)
uloží pokutu za zistený správny delikt,
c)
vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia alebo
d)
rozhodne o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti, ak prevádzkovaním ...
(3)

Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej ...

(4)

Ak je to potrebné, konanie podľa odseku 2 písm. b) sa spojí s konaním o uložení

a)
opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami,64)
b)
opatrení na odstránenie poškodenia lesného pozemku,65)
c)
opatrení na odstránenie znečistenia povrchových vôd alebo podzemných vôd,66)
d)
preventívnych alebo nápravných opatrení.67)
(5)

Dotknutými orgánmi v konaniach podľa odseku 3 sú správne orgány podľa osobitných predpisov.42)

§ 36
Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich štátny dozor
(1)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená v sprievode povereného zamestnanca ...

(2)

Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo ...

(3)

Inšpekcia je oprávnená vykonať kontrolu v rozsahu odseku 1 aj v prevádzke vykonávajúcej niektorú z činností ...

(4)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je povinná

a)
preukázať sa preukazom, ktorý je súčasne dokladom o jej poverení na výkon kontroly,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru,
c)
dodržiavať bezpečnostné predpisy upravujúce činnosť v prevádzke.
(5)

Ak poverený zamestnanec prevádzkovateľa neumožní osobe vykonávajúcej štátny dozor plnenie úloh podľa ...

Sankcie
§ 37
Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 16 600 eur, ak

a)
neoznámil údaje a informácie podľa § 33 ods. 4 písm. i),
b)
nevedie predpísanú evidenciu a neuchováva údaje po určený čas podľa § 33 ods. 4 písm. h),
c)
nepodal v určenej lehote na výzvu orgánu štátneho dozoru žiadosť o zmenu povolenia podľa § 20 ods. 2, ...
d)
nevykonal dodatočné nápravné opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru podľa § 33 ods. 4 písm. f),
e)
nesplnil si povinnosť vypracovať východiskovú správu podľa § 8 ods. 2,
f)
nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) a e), § 26 ods. 5 alebo podľa § 33 ods. 4 písm. g) a ...
g)
ak osobe vykonávajúcej štátny dozor neposkytol pravdivé alebo úplné informácie a vysvetlenia.
(2)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 33 200 eur, ak

a)
neohlásil zmenu v prevádzke podľa § 26 ods. 1 písm. d),
b)
uviedol v žiadosti podľa § 7 alebo v konaní podľa § 3 ods. 1 nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré môžu ...
c)
neoznámil bez zbytočného odkladu vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť, alebo nadmerný okamžitý ...
d)
po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ nevykonal opatrenia podľa § 21 ods. 2 písm. m).
(3)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 10 000 eur do 331 940 eur, ak

a)
vykonáva činnosť v prevádzke bez povolenia alebo si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a c), ...
b)
neobmedzil činnosť v prevádzke alebo nezastavil činnosť v prevádzke alebo v jej časti na základe rozhodnutia ...
c)
nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 2,
d)
nesplnil si informačnú povinnosť podľa § 33 ods. 4 písm. c),
e)
nevykonal opatrenie uložené orgánom štátneho dozoru podľa § 33 ods. 4 písm. e).
(4)

Inšpekcia môže uložiť prevádzkovateľovi poriadkovú pokutu do 330 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe ...

(5)

Pri rozhodovaní o výške pokuty orgán štátneho dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas ...

(6)

Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(7)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa orgán štátneho dozoru dozvedel, ...

(8)

Výnos pokút uložený podľa zákona je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 38
Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
(1)

Ministerstvo zriaďuje informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (ďalej len „informačný ...

a)
komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania okrem údajov, ...
b)
sprístupnenia údajov a informácií verejnosti,
c)
poskytovania údajov orgánom Európskej únie,
(2)

Informačný systém je informačným systémom verejnej správy.69)

(3)

Prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 39
Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,70) ak tento zákon v § ...

§ 40
Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý má v úmysle vykonávať činnosť aj po 6. júli 2015 a nemá povolenie, je povinný ...

a)
kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,
b)
kategórii 1.4. písm. b),
c)
kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby biologickým spracovaním,
d)
kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,
e)
kategóriách 5.3. písm. a) tretí až piaty bod,
f)
kategórii 5.3. písm. b),
g)
kategóriách 5.5. a 5.6.,
h)
kategórii 6.1. písm. c),
i)
kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,
j)
kategóriách 6.10. a 6.11.
(2)

Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti uvedené v odseku 1 môžu vykonávať činnosti bez povolenia do 6. ...

(3)

Do začatia integrovaného povoľovania prevádzok uvedených v odseku 1 sa na ich povoľovanie alebo na povoľovanie ...

(4)

Inšpekcia rozhodne o žiadostiach podaných podľa odseku 1 do 6. júla 2015.

(5)

Podľa doterajších predpisov sa postupuje najneskôr do 7. januára 2014 v existujúcich prevádzkach alebo ...

a)
kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,
b)
kategóriách 1.2. a 1.3.,
c)
v kategórii 1.4. písm. a),
d)
kategóriách 2.1. až 2.6.,
e)
v kategóriách 3.1. až 3.5.,
f)
v kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby chemickým spracovaním,
g)
v kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,
h)
v kategórii 5.3. písm. a) bodoch 1. a 2.,
i)
v kategórii 5.4.,
j)
v kategórii 6.1. písm. a) a b),
k)
v kategóriách 6.2. a 6.3.,
l)
v kategórii 6.4. písm. a),
m)
v kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,
n)
v kategórii 6.4. písm. c) a v kategóriách 6.5. až 6.9.
(6)

Povolenia pre prevádzky podľa odseku 5 sa zosúladia postupom podľa § 33 s požiadavkami tohto zákona ...

(7)

Začaté a neukončené konania sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(8)

Začaté a neukončené konania o uložení pokuty sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(9)

Orgán štátneho dozoru pri aktualizácii podmienok povolenia pre prevádzky, ktorých činnosť zahŕňa používanie, ...

(10)

Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok podľa § 26 ods. 3 a s prihliadnutím ...

(11)

Až do prijatia príslušného rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách sa za závery o ...

(12)

Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok40) a s prihliadnutím na možnosť ...

§ 41

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 42
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1.

Čl. I zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

2.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položky 171a a 171b znejú:

„Položka 171a a) Predbežné prerokovanie žiadosti prevádzkovateľom so Slovenskou inšpekciou životného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39ca až 39cd znejú:

„39ca) § 4 ods. 5 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 skupine č. 214 - Ostatné poradovom č. 68 stĺpec Poznámka znie: „§ 5 ods. 3 zákona č. ...

Čl. IV

Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe sa mení takto: ...

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).

Čl. V

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do národného registra znečisťovania sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách ...

2.

V § 6 ods. 14 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Čl. VI

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 65b sa vkladá § 65c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65c Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013 Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného ...

Čl. VII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
§ 3 ods. 2 písm. a) a § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.

2.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou ...

3.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia ...

4.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.

5.

V § 22 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  Uvedené prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo výstupy. Ak sa ...

  KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  1.

  Energetika

  1.1.

  Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW. ...

  1.2.

  Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

  1.3.

  Výroba koksu.

  1.4.

  Splyňovanie alebo skvapalňovanie

  a)

  uhlia,

  b)

  iných palív v spaľovacích zariadeniach alebo prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným ...

  2.

  Výroba a spracovanie kovov

  2.1.

  Praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy.

  2.2.

  Výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho odlievania ...

  2.3.

  Spracovanie železných kovov:

  a)

  prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu; ...

  b)

  prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej ...

  c)

  nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele ...

  2.4.

  Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.

  2.5.

  Spracovanie neželezných kovov:

  a)

  výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými ...

  b)

  tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne ...

  2.6.

  Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem ...

  3.

  Priemysel spracovania nerastov

  3.1.

  Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

  a)

  výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných ...

  b)

  výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,

  c)

  výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

  3.2.

  Výroba azbestu alebo výroba výrobkov s obsahom azbestu.

  3.3.

  Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

  3.4.

  Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za ...

  3.5.

  Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, ...

  4.

  Chemický priemysel

  Na účely tejto časti výroba v zmysle kategórií činností uvedených v tejto časti znamená výrobu v priemyselnom ...

  4.1.

  Výroba organických chemikálií, ktorými sú

  a)

  jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické ...

  b)

  organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery ...

  c)

  organické zlúčeniny síry;

  d)

  organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty;

  e)

  organické zlúčeniny fosforu;

  f)

  halogénderiváty uhľovodíkov;

  g)

  organokovové zlúčeniny;

  h)

  plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe;

  i)

  syntetické kaučuky;

  j)

  farbivá a pigmenty;

  k)

  povrchovo aktívne látky.

  4.2.

  Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú

  a)

  plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, ...

  b)

  kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina ...

  c)

  zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný;

  d)

  soli, a to chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, ...

  e)

  nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka. ...

  4.3.

  Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá. ...

  4.4.

  Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.

  4.5.

  Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.

  4.6.

  Výroba výbušnín.

  5.

  Nakladanie s odpadmi

  5.1.

  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov71) s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého ...

  a)

  biologická úprava;

  b)

  fyzikálno-chemická úprava;

  c)

  zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2; ...

  d)

  opätovné balenie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2;

  e)

  spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel;

  f)

  recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov;

  g)

  regenerácia kyselín alebo zásad;

  h)

  spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia;

  i)

  spätné získavanie komponentov z katalyzátorov;

  j)

  prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie;

  k)

  ukladanie na povrchu.

  5.2.

  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ...

  a)

  odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu;

  b)

  nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

  5.3.

  a)

  Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou ...

  1.

  biologická úprava;

  2.

  fyzikálno-chemická úprava;

  3.

  predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

  4.

  spracovanie trosky a popola;

  5.

  spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel ...

  b)

  zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou ...

  1.

  biologická úprava;

  2.

  predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

  3.

  spracovanie trosky a popola;

  4.

  spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel ...

  5.4.

  Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň ...

  5.5.

  Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokým sa nevykonajú niektoré ...

  5.6.

  Podzemné ukladanie nebezpečného odpadu s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t.

  6.

  Ostatné činnosti

  6.1.

  Výroba v priemyselných zariadeniach:

  a)

  buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov;

  b)

  papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň;

  c)

  jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové ...

  6.2.

  Predpríprava, ktorá obsahuje činnosti, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných ...

  6.3.

  Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň.

  6.4.

  a)

  Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

  b)

  Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem ...

  1.

  iba zo surovín živočíšneho pôvodu - okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko - s výrobnou kapacitou ...

  2.

  iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo ...

  3.

  zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou ...

  c)

  Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta.

  d)

  Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.

  e)

  Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň - priemerná ...

  6.5.

  Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania ...

  6.6.

  Intenzívny chov hydiny75) alebo ošípaných s miestom pre viac ako

  a)

  40 000 ks hydiny;

  b)

  2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

  c)

  750 ks prasníc.

  6.7.

  Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, ...

  6.8.

  Výroba uhlíka - ide o uhlie pálené pri vysokej teplote - alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou. ...

  6.9.

  Zachytávanie toku CO2 z prevádzky na účely trvalého ukladania do geologického prostredia podľa osobitného ...

  6.10.

  Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 m3 za deň ...

  6.11.

  Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy14) a ktoré ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA URČOVANIE NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNÍK

  1.

  Používanie nízkoodpadovej technológie.

  2.

  Používanie menej nebezpečných látok.

  3.

  Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese ...

  4.

  Porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom ...

  5.

  Technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia.

  6.

  Charakter, účinky a množstvo príslušných emisií.

  7.

  Dátumy uvedenia nových alebo existujúcich zariadení do prevádzky.

  8.

  Čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky.

  9.

  Spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická účinnosť. ...

  10.

  Požiadavka prevencie alebo zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho ...

  11.

  Požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie.

  12.

  Informácie uverejňované verejnými medzinárodnými organizáciami.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  A.

  OVZDUŠIE

  1.

  Oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry.

  2.

  Oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka.

  3.

  Oxid uhoľnatý.

  4.

  Prchavé organické zlúčeniny.

  5.

  Kovy a ich zlúčeniny.

  6.

  Tuhé znečisťujúce látky vrátane jemných častíc.

  7.

  Azbest (suspendované častice, vlákna).

  8.

  Chlór a jeho zlúčeniny.

  9.

  Fluór a jeho zlúčeniny.

  10.

  Arzén a jeho zlúčeniny.

  11.

  Kyanidy.

  12.

  Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne ...

  13.

  Polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány.

  B.

  VODA

  1.

  Organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať. ...

  2.

  Organické zlúčeniny fosforu.

  3.

  Organické zlúčeniny cínu.

  4.

  Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím ...

  5.

  Perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky.

  6.

  Kyanidy.

  7.

  Kovy a ich zlúčeniny.

  8.

  Arzén a jeho zlúčeniny.

  9.

  Biocídy a prípravky na ochranu rastlín.

  10.

  Rozptýlené materiály.

  11.

  Látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosfáty).

  12.

  Látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu (ktoré možno merať pomocou ukazovateľov ako sú BSK, ...

  13.

  Prioritné látky podľa osobitného predpisu.76)

  Príloha č. 4 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 písm. b) a q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...
 • 2)  § 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ...
 • 3)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. 100/2008 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 2 a § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 11)  § 17 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 12)  § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 13)  § 20 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
 • 17)  § 7 a 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 44 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 20)  § 66 až 70, § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon č. 258/2011 Z. z.
 • 22)  § 57, 60 až 65, 68 až 71, 76 až 85, 88 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 28)  § 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 19 ods. 2 Správneho poriadku.
 • 30)  § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 31)  § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 258/2011 Z. z.
 • 33)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 34)  § 9 ods. 10 zákona č. 261/2002 Z. z. v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
 • 35)  § 32 až 42 a § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 58 ods. 1 a § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Položka 171a časti X Životné prostredie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. ...
 • 38)  § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, ...
 • 40)  § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
 • 41)  § 14 Správneho poriadku.
 • 42)  Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 43)  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 140a a 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 ...
 • 46)  Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 47)  § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 48)  § 47 Správneho poriadku.
 • 49)  § 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z.
 • 51)  Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 52)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
 • 53)  § 5 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí ...
 • 54)  § 8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 55)  § 5 ods. 3 zákona č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 57)  § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o ...
 • 58)  § 3 až 10 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 61)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 62)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií ...
 • 63)  STN EN ISO 14001 (83 9001) Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie. ...
 • 64)  § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z.
 • 65)  Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 42 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 67)  § 4 ods. 3 písm. b) a 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 359/2007 Z. z.
 • 68)  Zákon č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 70)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 71)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 72)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ...
 • 73)  § 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 21 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 75)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách ...
 • 76)  Príloha č. 1, zoznam III k zákonu č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore