Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2016

Platnosť od: 25.02.2016
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 31.12.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Trestné konanie, Notárstvo, Pomocné vedy, Súdne poplatky, Advokácia, Verejný ochranca práv, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD1DS8EUPPČL36

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 91/2016 s účinnosťou od 01.07.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona a jeho vzťah k iným zákonom
(1)

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak a ak to povaha veci nevylučuje, na trestnú zodpovednosť právnickej ...

§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný právnickou osobou na území Slovenskej ...

(2)

Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, ak

a)
sa právnická osoba dopustila konania aspoň sčasti na území Slovenskej republiky, aj keď porušenie alebo ...
b)
porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom aspoň sčasti nastalo alebo malo nastať ...
(3)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky právnickou ...

(4)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky právnickou ...

(5)

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky právnickou ...

(6)

Trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú, ak to nepripúšťa medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná ...

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

§ 3
Trestné činy právnických osôb

Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy upravené v osobitnej časti Trestného ...

§ 4
Trestná zodpovednosť právnickej osoby
(1)

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci ...

a)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
b)
ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
c)
iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
(2)

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1 nedostatočným ...

(3)

Spáchanie trestného činu právnickou osobou podľa odseku 2 sa právnickej osobe nepričíta, ak vzhľadom ...

(4)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej ...

(5)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj vtedy, ak

a)
k spáchaniu trestného činu došlo v čase od založenia právnickej osoby do jej vzniku,
b)
právnická osoba vznikla, ale súd rozhodol o jej neplatnosti,
c)
právny úkon, ktorý mal založiť oprávnenie na konanie za právnickú osobu, je neplatný alebo neúčinný,
d)
fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto trestný čin trestne zodpovedná.
§ 5
Vylúčenie trestnej zodpovednosti niektorých právnických osôb
(1)

Podľa tohto zákona nie sú trestne zodpovedné

a)
Slovenská republika a jej orgány,
b)
iné štáty a ich orgány,
c)
medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány,
d)
obce a vyššie územné celky,
e)
právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom,
f)
iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu ...
(2)

Majetková účasť právnických osôb uvedených v odseku 1 na právnickej osobe nevylučuje trestnú zodpovednosť ...

§ 6
Páchateľ, spolupáchateľ, účastník
(1)

Páchateľom trestného činu je právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného ...

(2)

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých aspoň jeden ...

(3)

Účastníkom je právnická osoba, ktorá k spáchaniu trestného činu využila inú právnickú osobu alebo fyzickú ...

§ 7
Trestná zodpovednosť právneho nástupcu právnickej osoby
(1)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby, ktorá bola zrušená, prechádza na všetkých jej právnych nástupcov; ...

(2)

Na ukladanie úhrnného trestu, spoločného trestu, súhrnného trestu a ďalšieho trestu právnemu nástupcovi ...

(3)

Ak dôjde k zmene alebo zrušeniu právnickej osoby počas vykonávacieho konania, súd, ktorý rozhodol o ...

(4)

Na účely tohto zákona sa zmenou právnickej osoby rozumie zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej ...

§ 8
Účinná ľútosť
(1)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby zaniká, ak

a)
zaniká trestnosť činu podľa ustanovení Trestného zákona o účinnej ľútosti osoby uvedenej v § 4 ods. ...
b)
právnická osoba dobrovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a škodlivý ...
c)
právnická osoba dobrovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a urobila ...
(2)

Trestná zodpovednosť právnickej osoby podľa odseku 1 nezaniká, ak spáchala niektorý z trestných činov ...

§ 9
Zahladenie odsúdenia

K zahladeniu odsúdenia právnickej osoby dochádza vykonaním trestu.

TRETIA ČASŤ

TRESTY

§ 10
Druhy trestov

Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej osobe tieto tresty:

a)
trest zrušenia právnickej osoby,
b)
trest prepadnutia majetku,
c)
trest prepadnutia veci,
d)
peňažný trest,
e)
trest zákazu činnosti,
f)
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g)
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
h)
trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
i)
trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.
§ 11
Zásady ukladania trestov
(1)

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada na povahu a závažnosť trestného činu, na pomery ...

(2)

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada tiež na

a)
to, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv trestu na zamestnancov právnickej osoby,
b)
právom chránené záujmy poškodených a veriteľov právnickej osoby, ktorých pohľadávky voči právnickej ...
c)
pôsobenie právnickej osoby po spáchaní trestného činu, najmä na jej účinnú snahu odstrániť škodlivé ...
d)
očakávaný dôsledok výkonu trestu pre ďalšiu činnosť právnickej osoby,
e)
pomer, v akom na právnickú osobu prešli výhody z trestného činu spáchaného v spolupáchateľstve.
(3)

Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery u právnych nástupcov právnickej osoby podľa § 7 ods. 1 alebo ...

(4)

Tresty uvedené v § 10 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe. Popri ...

§ 12
Trest zrušenia právnickej osoby
(1)

Súd uloží trest zrušenia právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak jej činnosť bola ...

(2)

Súd môže uložiť trest zrušenia právnickej osoby aj vtedy, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin, ...

(3)

Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, vstupuje právnická ...

(4)

Ak je právnickou osobou komoditná burza, môže súd uložiť trest zrušenia právnickej osoby až po vyjadrení ...

(5)

Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu3) podliehajúci dohľadu vykonávanému Národnou ...

§ 13
Trest prepadnutia majetku
(1)

Trest prepadnutia majetku súd uloží právnickej osobe, ktorá spáchala trestný čin uvedený v § 58 ods. ...

(2)

Trest prepadnutia majetku postihuje majetok odsúdenej právnickej osoby, ktorý jej zostane po skončení ...

(3)

Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej ...

(4)

Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu3) podliehajúci dohľadu vykonávanému Národnou ...

§ 14
Trest prepadnutia veci

Súd uloží právnickej osobe trest prepadnutia veci za podmienok pre ukladanie tohto trestu ustanovených ...

§ 15
Peňažný trest

Súd môže uložiť právnickej osobe peňažný trest od 1500 eur do 1 600 000 eur.

§ 16
Trest zákazu činnosti
(1)

Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný ...

(2)

Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon ...

(3)

Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu3) podliehajúci dohľadu vykonávanému Národnou ...

§ 17
Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
(1)

Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu ...

(2)

Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto ...

§ 18
Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
(1)

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie súd uloží na jeden rok až ...

(2)

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie spočíva v tom, že sa právnickej ...

§ 19
Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
(1)

Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu ...

(2)

Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto ...

§ 20
Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku
(1)

Súd môže uložiť trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku alebo jeho časti, ak je potrebné oboznámiť ...

(2)

Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku spočíva v tom, že odsúdená právnická osoba zverejní na svoje ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O TRESTNOM KONANÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 21
Vzťah ku konaniu o správnom delikte
(1)

Začatie trestného stíhania proti právnickej osobe bráni tomu, aby o tom istom skutku proti tej istej ...

(2)

Trestné stíhanie proti právnickej osobe nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať ...

(3)

Ak osobitné predpisy7) ustanovujú lehotu pre zánik zodpovednosti právnických osôb za správny delikt, ...

§ 22
Miestna príslušnosť

Konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný. Ak nemožno zistiť miesto činu alebo ...

§ 23
Upovedomenie o začatí a skončení trestného stíhania
(1)

O začatí trestného stíhania proti právnickej osobe upovedomí policajt toho, kto vedie obchodný register ...

(2)

O začatí trestného stíhania proti právnickej osobe pre trestný čin spáchaný v súvislosti s pomocou a ...

(3)

O právoplatnom skončení trestného stíhania upovedomí orgány podľa odsekov 1 a 2 predseda senátu a v ...

(4)

Ak je k zániku alebo zmene právnickej osoby potrebný zápis do zákonom určeného registra, predseda senátu ...

§ 24
Spoločné konanie
(1)

Proti obvinenej právnickej osobe a proti obvinenej fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1, ktorých trestné ...

(2)

V spoločnom konaní vedenom proti právnickej osobe a fyzickej osobe sa trestná zodpovednosť právnickej ...

(3)

Ak majú byť v priebehu spoločného konania vedeného proti fyzickej osobe a právnickej osobe vykonávané ...

§ 25
Zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby
(1)

Štatutárny orgán právnickej osoby alebo jeho člen, proti ktorej bolo začaté trestné konanie, je povinný ...

(2)

Na nadobudnutie účinnosti právnych úkonov smerujúcich k zmene, zrušeniu alebo zániku právnickej osoby ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť.

(4)

Ten, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba ...

§ 26
Obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia
(1)

Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný ...

(2)

Obmedzujúcimi a zaisťovacími opatreniami sú najmä:

a)
povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b)
zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami,
c)
povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať.
(3)

Pri ukladaní opatrenia podľa odseku 2 sa prihliadne aj na následky, ktoré môže mať takéto opatrenie ...

(4)

Rozhodnutie o uložení opatrenia podľa odseku 2, ako aj rozhodnutie o jeho obmedzení alebo zrušení súd ...

(5)

Opatrenie podľa odseku 2 sa zruší alebo obmedzí, ak už nie je na účely trestného konania potrebné alebo ...

(6)

Proti rozhodnutiu uvedenému v odsekoch 1 až 5 je prípustná sťažnosť. Sťažnosť proti rozhodnutiu o zrušení ...

§ 27
Konanie v mene právnickej osoby v trestnom konaní
(1)

V trestnom konaní robí za právnickú osobu úkony štatutárny orgán. Štatutárny orgán právnickej osoby ...

(2)

Právnická osoba si môže zvoliť zástupcu, ktorým môže byť len fyzická osoba v plnom rozsahu spôsobilá ...

(3)

Právnickú osobu môže v trestnom konaní zastupovať a robiť za ňu úkony súčasne len jedna osoba.

(4)

Štatutárny orgán, zástupca a opatrovník ustanovený podľa odseku 7 (ďalej len „osoba oprávnená konať ...

(5)

Štatutárny orgán a zástupca je povinný na začiatku prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa mu majú ...

(6)

Za právnickú osobu nemôže konať ten, kto bol do trestného konania pribratý ako znalec, tlmočník alebo ...

(7)

Ak právnická osoba nemá štatutárny orgán, nezvolí si zástupcu podľa odseku 2, ak nie je určená iná osoba ...

(8)

V neprítomnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu môže súd hlavné pojednávanie vykonať len vtedy, ...

a)
obžaloba bola obvinenej právnickej osobe riadne doručená a osoba oprávnená konať za právnickú osobu ...
b)
osoba oprávnená konať za právnickú osobu mala možnosť vyjadriť sa o skutku, ktorý je predmetom obžaloby ...
c)
osoba oprávnená konať za právnickú osobu bola na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jej neprítomnosti ...
§ 28
Obhajca
(1)

Právo obvinenej právnickej osoby na zvolenie si obhajcu nie je ustanoveniami § 27 dotknuté. Právo zvoliť ...

(2)

Ustanovenia § 37 a 38 Trestného poriadku o povinnej obhajobe sa pre právnickú osobu nepoužijú.

§ 29
Výsluch, záverečné reči a posledné slovo
(1)

V spoločnom konaní sa vypočuje na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí najskôr fyzická osoba a potom ...

(2)

V spoločnom konaní po záverečnej reči prokurátora, zástupcu záujmového združenia občanov, poškodeného, ...

(3)

Posledné slovo udelí predseda senátu najskôr osobe oprávnenej konať za právnickú osobu a potom fyzickej ...

PIATA ČASŤ

VÝKON TRESTOV

§ 30
Výkon trestu zrušenia právnickej osoby

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, stal právoplatným, zašle predseda ...

§ 31
Výkon trestu zákazu činnosti, trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trestu zákazu prijímať ...
(1)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu činnosti, stal právoplatným, zašle predseda senátu ...

(2)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, stal právoplatným, ...

(3)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej ...

(4)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, stal právoplatným, ...

§ 32
Výkon trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku
(1)

Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, stal právoplatným, ...

(2)

Ak odsúdená právnická osoba bez dostatočného ospravedlnenia nezverejní rozsudok v určenej lehote, v ...

(3)

Ak súd považuje ospravedlnenie odsúdenej právnickej osoby podľa odseku 2 za dostatočné, určí novú lehotu ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 33
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov
(1)

Na podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti, trestu zákazu prijímať dotácie a subvencie, ...

(2)

O podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie a subvencie, trestu zákazu prijímať ...

(3)

O podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 34
Osobitné ustanovenia o právnom styku s cudzinou
(1)

Pri právnom styku s cudzinou sa voči právnickým osobám primerane použije piata časť Trestného poriadku, ...

(2)

Na konanie o výkone trestu podľa § 10 ods. 1 písm. a), f) až i) uloženého na základe uznaného cudzieho ...

§ 35
Trovy

Trovy nevyhnutné na vykonanie trestného konania proti právnickej osobe vrátane trov vykonávacieho konania ...

§ 36

Podľa tohto zákona sa postupuje, ak bol trestný čin spáchaný po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

§ 37

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

V § 20i ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj údaje o nezahladených ...

Čl. III

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 19 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným ...

2.

V § 33 sa vypúšťajú písmená f) a g).

3.

§ 83a a 83b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

4.

V § 85 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

5.

Za § 219 sa vkladá § 219a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 219a Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej ...

6.

Nadpis nad § 261 znie: „Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie“.

7.

V § 261 odsek 1 znie:

„(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne ...

8.

V § 263 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

9.

V § 348 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje prijímať dotácie, subvencie alebo pomoc ...

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).

Čl. IV

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 14 písm. m) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

2.

V § 45 ods. 1 sa za slovom „vec“ vypúšťa čiarka a slová „peňažná čiastka alebo majetok“ a v odseku 2 ...

3.

V § 200 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
ide o trestné konanie proti právnickej osobe,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

4.

V § 236 ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

5.

V § 239 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

6.

V § 289 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

7.

V § 295 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

8.

V § 353 ods. 2 písmeno j) znie:

„j)
ochranné opatrenie.“.

9.

V § 353 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

10.

V § 355 ods. 3 prvej vete sa za slovom „trestu“ vypúšťa čiarka a slová „ani výrokom o ochrannom opatrení“. ...

11.

V § 355 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

12.

V § 355 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta.

13.

V siedmej hlave tretej časti sa vypúšťa šiesty diel.

Doterajší siedmy diel sa označuje ako šiesty diel.

14.

§ 405a sa vypúšťa.

15.

V štvrtej časti druhej hlave nadpis štvrtého dielu znie: „Výkon zhabania veci a výkon detencie“.

16.

§ 461a a 461b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

17.

§ 515 vrátane nadpisu znie:

„§ 515 Cudzie rozhodnutie (1) Vykonať rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci (ďalej len „cudzie ...

18.

V § 518 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo má sídlo“ a v druhej vete sa za ...

19.

V § 518 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Po právoplatnosti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia ...

20.

§ 521a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...

1.

V § 4a ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „požiadavku ...

2.

V § 4a ods. 7 písm. c) sa slová „výpis z registra trestov fyzickej osoby,“ nahrádzajú slovami „výpis ...

3.

Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. VI

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona ...

1.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“.

2.

V § 13 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. c)“.

Čl. VII

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...

V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Registruje tiež nezahladené tresty uložené im súdom v ...

Čl. VIII

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať aj právnická ...

2.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „fyzická“.

3.

V § 10 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie ...

4.

V § 58 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ...

Čl. IX

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v celom texte položky 30 sa vypúšťajú slová „fyzickej osobe“.

Čl. X

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov ...

1.

V § 8 ods. 8 sa za slová „právnickú osobu,“ vkladajú slová „ktorá je bezúhonná a“.

2.

§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin.“.

3.

Za § 33aa sa vkladá § 33aaa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33aaa Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej ...

1.

V § 17f sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) spracovateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin podľa písmena d); táto skutočnosť sa preukazuje ...

2.

Za § 49ad sa vkladá § 49ae, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49ae Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

1.

V § 6 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
byť dôveryhodnou osobou,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

2.

V § 6 ods. 5 sa vypúšťa slovo „fyzická“.

3.

Za § 43f sa vkladá § 43g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XIII

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich ...

Čl. XIV

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich ...

Čl. XV

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť ...

2.

Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XVI

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 ...

1.

V § 5 ods. 2 sa slovo „Podmienkou“ nahrádza slovom „Podmienkami“ a slovo „je“ sa nahrádza slovami „sú ...

2.

Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XVII

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 37 ods. 3 sa za slovo „musí“ vkladajú slová „okrem právnickej osoby“.

2.

Za § 57d sa vkladá § 57e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XVIII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 46 ods. 2 písm. c) sa za slovom „trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom o licenciu fyzická ...

2.

V § 57 ods. 2 písm. b) sa za slovom „trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom o registráciu ...

3.

Za § 76di sa vkladá § 76dj, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76dj Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XIX

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „a výpisom z registra trestov“.

2.

V § 22 ods. 11 písm. e) sa za slovo „preukáže“ vkladajú slová „svoju bezúhonnosť a“.

3.

Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XX

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „pohľadávka vyplývajúca z rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky ...

2.

V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dňom doručenia rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky ...

3.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

4.

V § 4 ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo bolo uložené ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky,“. ...

Čl. XXI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom ...

2.

Za § 122w sa vkladá § 122x, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122x Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

2.

V § 55 ods. 4 písmeno e) sa za slovo „mesiace“ dopĺňajú slová „žiadateľa a“.

3.

V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

4.

V § 56 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace; zahraničná právnická osoba predloží ...

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

5.

V § 100 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„i)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

6.

V § 100 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace žiadateľa a osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 114 znie:

„114) Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ...

8.

Za § 173w sa vkladá § 173x, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173x Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXIII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení ...

1.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich ...

2.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Podľa ustanovení odsekov 1 až 11 sa postupuje aj vtedy, ak bola nadácia zrušená rozhodnutím súdu ...

Čl. XXIV

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 13 ods. 3 písm. c) sa slová „výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov právnickej osoby“ nahrádzajú ...

2.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XXV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

2.

V § 4 ods. 4 písm. e) sa za slovo „mesiace“ vkladajú slová „žiadateľa a“.

3.

Za § 68g sa vkladá § 68h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XXVI

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická ...

2.

V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Právnická osoba musí počas prevádzkovania verejného vodovodu ...

3.

Za § 42b sa vkladá § 42ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42ba Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXVII

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. g) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa a“.

2.

Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 44 ods. 6 písm. a) a § 55 ods. 4 sa za slovo „spĺňať“ vkladajú slová „právnická osoba aj“.

2.

Za § 104d sa vkladá § 104e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXIX

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorým je právnická ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

2.

V § 30 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.

3.

V § 30 ods. 7 sa slová „ odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

4.

V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) právnická osoba prestala spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 alebo spoľahlivosti podľa ...

5.

Za § 72f sa vkladá § 72g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXX

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 2 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

„s) nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných ...

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno t).

Čl. XXXI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 16 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) nebol zriaďovateľ, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, ani jej štatutárny zástupca alebo člen ...

2.

V § 16 ods. 4 písm. c) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „fyzickej osoby alebo právnickej osoby“.

3.

Za § 39h sa vkladá § 39ha, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39ha Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXXII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 29 ods. 3 druhá veta znie: „U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá ...

2.

V § 29 sa odsek 7 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) výpis z registra trestov32) nie starší ako tri mesiace preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti ...

3.

V § 50b ods. 3 prvej vete sa slová „Fyzickej osobe“ nahrádzajú slovami „Právnickej osobe alebo fyzickej ...

4.

V § 58 ods. 5 prvej vete sa slová „Fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „Právnická osoba alebo fyzická ...

5.

V § 58 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) výpis z registra trestov32) nie starší ako tri mesiace preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti ...

6.

Za § 72y sa vkladá § 72z, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72z Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXXIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 47 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť musí byť bezúhonná nepretržite ...

2.

V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba, q) akcionár dôchodkovej správcovskej ...

3.

V § 48 ods. 11 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4.

V § 48 odsek 12 znie:

„(12) Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin ...

5.

V celom texte § 48 ods. 13 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.

6.

V § 48 odsek 14 znie:

„(14) Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa a) považuje ...

7.

V § 50 ods. 9 sa slová „§ 48 ods. 2 písm. a) až e) a g) až m)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 2 písm. ...

8.

V § 52 ods. 2 písm. a) sa za slová „až g)“ vkladajú slová „a q)“.

9.

V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom ...

10.

V § 99 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba ...

11.

V § 118 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) bolo voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

12.

V § 120 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
dôchodková správcovská spoločnosť prestala byť bezúhonná,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

13.

Za § 123ar sa vkladá § 123as, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123as Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXXIV

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

§ 46 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
bezúhonný.“.

2.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

„§ 49a Na účely tohto zákona sa za bezúhonného nepovažuje podnikateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

3.

Za § 84d sa vkladá § 84e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 84e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 Bezpečnostná previerka podnikateľa začatá ...

Čl. XXXV

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
je bezúhonná.“.

2.

Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 8a sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, g) nemá právoplatne uložený ...

2.

V § 8a sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku ...

3.

V § 8a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. f) a g) preukazuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14caa znie:

„14caa) § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzickej osoby alebo“ nahrádzajú slovami „fyzickej osoby, právnickej ...

2.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slová „právne úkony,“ vkladajú slová „bezúhonnosť právnickej osoby a“.

3.

Za § 37bc sa vkladá § 37bd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37bd Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
je bezúhonná.“.

2.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Bezúhonná na účely vydania povolenia je právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre ...

3.

Za § 102u sa vkladá § 102v, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102v Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Zdravotná poisťovňa musí byť bezúhonná nepretržite počas trvania platnosti povolenia.“.

2.

V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j)
žiadateľ je bezúhonný,

k)
akcionár žiadateľa je bezúhonný.“.

3.

§ 33 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Za bezúhonnú sa považuje právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Právnická ...

4.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) výpis z registra trestov osôb uvedených v § 33 ods. 1 písm. h) a i) nie starší ako tri mesiace.“. ...

5.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
zdravotná poisťovňa prestala byť bezúhonná.“.

6.

V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou ...

7.

Za § 86n sa vkladá § 86o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XL

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť ...

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je vyšší územný celok, a právnickej osobe podľa odseku 5 ...

Čl. XLI

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť musí byť bezúhonná osoba ...

2.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba, p) akcionár doplnkovej dôchodkovej ...

3.

V § 23 ods. 11 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nebola ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4.

V celom texte § 23 ods. 12 sa vypúšťa slovo „fyzická“.

5.

V § 23 ods. 15 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.

6.

V § 24 ods. 8 sa slová „§ 23 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 písm. ...

7.

V § 26 ods. 2 písm. a) sa za slová „až g)“ vkladajú slová „a p)“.

8.

V § 26 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a n)“.

9.

V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom ...

10.

V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu nemôže byť ...

11.

V § 74 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) bolo voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

12.

V § 76 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak doplnková dôchodková spoločnosť prestala ...

13.

Za § 87o sa vkladá § 87p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XLII

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. ...

1.

V § 5 ods. 6 písm. b) sa slová „výpis z registra trestov štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „výpis ...

2.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „podľa § 5 a“ vkladá slovo „žiadateľ,“.

3.

Za § 38ab sa vkladá § 38ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38ac Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XLIII

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 26 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. i), § 39 ods. 1 písm. h), § 57 ods. 1 písm. h), § 73 ods. 2 písm. ...

2.

Za § 112h sa vkladá § 112i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112i Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XLIV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 107a ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ochranného opatrenia zhabania majetku“ a slová ...

2.

V § 107a ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo zhabania majetku“ a v poznámke pod čiarou k odkazu ...

3.

V § 107a ods. 5 prvej a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo ochranné opatrenie zhabania majetku“.

4.

§ 107a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak súd zrušil konkurz, pretože majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, ...

5.

Za § 107a sa vkladá § 107b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 107b Osobitné ustanovenia o trestnom konaní proti právnickej osobe počas konkurzu (1) Ak po začatí ...

Čl. XLV

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 ...

1.

V § 22 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.“.

2.

V § 22 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.“.

3.

V § 23 písmeno f) znie:

„f)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.“.

4.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
nie je bezúhonná.“.

5.

Za § 48 sa vkladá § 49, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XLVI

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

1.

V § 3 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
je bezúhonná.“.

2.

V § 5a ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 3 ods. 4 písm. b)“ vkladajú slová „a ods. 5 písm. b)“.

3.

V § 13a ods. 4 sa za slovo „povinnosť“ vkladajú slová „táto právnická osoba a jej“.

4.

Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. XLVII

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., ...

1.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) nezahladené tresty uložené v trestnom konaní a nevykonané tresty postihujúce právnych nástupcov.“. ...

2.

V § 14 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

Čl. XLVIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 20 ods. 6 písm. f) sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „žiadateľa a“.

2.

Za § 58k sa vkladá § 58l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. XLIX

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
bezúhonnosť.“.

2.

V § 79 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b) a c)“ a vypúšťa sa ...

3.

Za § 100l sa vkladá § 100m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 100m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. L

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 12 ods. 1 a § 12a ods. 1 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až f)“.

2.

V § 31 ods. 1 písm. d), § 31a ods. 1 písm. d) a § 75 ods. 1 písm. d) sa za slovom „prevádzkovateľ“ vypúšťa ...

3.

V § 33 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, ...

4.

V § 33a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, ...

5.

V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, ...

6.

Za § 98a sa vkladá § 98b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LI

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach ...

1.

V § 11 ods. 3 písm. d) sa za slovo „osobách“ vkladajú slová „aj výpis z registra trestov“.

2.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť, a ak je žiadateľom právnická osoba, ...

3.

V § 17 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) využívateľ zdroja, alebo ak je využívateľom zdroja právnická osoba, jej štatutárny orgán alebo člen ...

4.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) výpis z registra trestov žiadateľa, pri právnických osobách aj výpis z registra trestov štatutárneho ...

5.

V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť, a ak je žiadateľom právnická osoba, ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6.

V § 34 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie prírodných ...

7.

Za § 50c sa vkladá § 50d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LII

Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „právnická osoba“ vkladajú slová „je bezúhonná a“.

2.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo „podnikateľa“ vkladá čiarka a slová „právnickú osobu“.

3.

Za § 25 sa vkladá § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb ...

1.

V § 26 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“.

2.

Za § 71a sa vkladá § 71b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71b Prechodné ustanoveniek úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LIV

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) a d) a § 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „fyzických“.

2.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

3.

V § 1 ods. 1 písm. d sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) a b)“.

4.

V § 1 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „fyzickej“.

5.

V § 1 ods. 7 sa slová „dokladoch a z matriky“ nahrádzajú slovami „dokladoch, z matriky a z obchodného ...

6.

V § 3 písm. f) sa za slovo „pobyt“ vkladajú slová „alebo sídlo“.

7.

§ 3a sa vypúšťa.

8.

V § 4 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „odsúdenej“ vkladá slovo „fyzickej“.

9.

V § 4 ods. 1 písm. b) úvodná veta znie: „právoplatne odsúdenej právnickej osobe, a to“.

10.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

11.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozhodnutie súdu o podmienečnom upustení ...

12.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písm. b)“.

13.

V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
obvinená osoba sa v skúšobnej dobe osvedčila,“.

14.

V § 7 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) písomnú správu o tom, že sa odsúdená alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe podmienečného upustenia ...

15.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „3a,“.

16.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa vykoná trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku uložený právnickej osobe, ...

17.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „fyzická“.

18.

V § 10 ods. 2 sa slová „osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť“ nahrádzajú slovami „fyzickej osobe, ...

19.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať a) ak ide o fyzickú osobu 1. meno, priezvisko, ...

20.

V § 10 ods. 5 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) piaty bod“.

21.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6) Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov sa overuje, ak ide o a) údaje ...

22.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

„§ 10a (1) Údaje z evidencie registra trestov o právnických osobách, ktoré sa uvádzajú vo výpise z registra ...

23.

V § 16 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pred nahliadnutím sa overí totožnosť žiadateľa“.

24.

Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, pred nahliadnutím sa overí jej totožnosť. Ak je žiadateľom právnická ...

25.

V § 17 ods. 1 sa slová „osôb, ktoré sú štátnymi občanmi týchto členských štátov Európskej únie“ nahrádzajú ...

26.

V § 17 ods. 3 sa slová „osoba štátnym občanom“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba štátnym občanom alebo ...

27.

V § 17 ods. 4 sa za slová „občana Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a právnickej osoby, ktorá má ...

28.

V § 17 ods. 5 sa za slová „občana Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo právnickej osoby, ktorá ...

29.

V § 17 ods. 7 sa slová „odsúdená osoba štátnym občanom“ nahrádzajú slovami „odsúdená fyzická osoba štátnym ...

30.

V § 17a ods. 1 sa za slová „voči občanovi tohto členského štátu Európskej únie“ vkladajú slová „alebo ...

31.

V § 17a ods. 2 sa slová „odsúdení osoby, ktorá nie je občanom dožiadaného členského štátu Európskej ...

32.

V § 17b ods. 1 a 4 až 6 sa za slová „občana Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo právnickej osoby, ...

Čl. LV

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 45 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba.“. ...

2.

V § 45 ods. 12 sa slovo „bezúhonnú“ nahrádza slovom „bezúhonného“ a slová „fyzická osoba, ktorá nebola ...

3.

Za § 63f sa vkladá § 63g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 63g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LVI

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 7 sa slová „výpis z registra trestov zástupcu“ nahrádzajú slovami „výpis z registra trestov ...

2.

V § 28 ods. 3 písm. d) treťom bode sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa a“.

3.

Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LII

Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

1.

V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

2.

V § 8 ods. 5 písm. f) sa za slovo „mesiace“ vkladajú slová „zakladateľov a“.

3.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LVIII

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...

1.

V § 17 ods. 3 písm. b) sa slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „okrem žiadateľa ...

2.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LIX

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 63 odsek 1 znie:

„(1) Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej ...

2.

V § 63 ods. 2 prvá veta znie: „Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola ...

3.

V § 64 odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť o zápis do registra obsahuje a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 64 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť 1. osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú ...

5.

V § 88 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) kópiu dokladu o bezúhonnosti právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ...

6.

V § 88 ods. 3 druhá veta znie: „Na účely posúdenia bezúhonnosti osôb podľa odseku 2 písm. c) až f) platí ...

7.

Za § 110x sa vkladá § 110y, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 110y Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LX

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona ...

V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pomoc a podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41c znie:

„41c) § 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení ...

Čl. LXI

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak žiadateľom je fyzická osoba,“.

2.

Za § 16 sa vkladá § 17, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXII

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani ...

1.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa a“.

2.

Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXIII

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin.“.

2.

V § 18 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d) a ich ...

3.

Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXIV

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom ...

2.

V § 57 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom ...

3.

V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom ...

4.

V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom ...

5.

Za § 101f sa vkladá § 101g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXV

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 ...

1.

V § 29 ods. 2 písm. b) sa za slová „právnickej osobe,“ vkladajú slová „ktorá je bezúhonná a“.

2.

Za § 112c sa vkladá § 112d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXVI

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. ...

1.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa slovo „bezúhonnosti“ nahrádza slovami „svojej bezúhonnosti a bezúhonnosti“. ...

2.

Za § 46c sa vkladá § 46d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXVII

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a ...

1.

V § 20 ods. 5 a 6 sa na konci pripája táto veta: „Tento veriteľ musí byť súčasne bezúhonný.“.

2.

V § 20a ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
bezúhonnosť veriteľa,“.

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

3.

V § 20a ods. 1 písm. i) sa slová „písmena g)“ nahrádzajú slovami „písmena h)“.

4.

V § 20a ods. 3 písm. p) sa slová „odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. h)“.

5.

V § 20b ods. 2 sa slová „i) a j)“ nahrádzajú slovami „g), j) a k)“.

6.

V § 24 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
bezúhonnosť iného veriteľa,“.

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

7.

Za § 25g sa vkladá § 25h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXVIII

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,“.

2.

V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „okrem právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXIX

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

1.

V § 4 ods. 7 písm. f) sa slová „ak je žiadateľom fyzická osoba,“ nahrádzajú slovami „okrem právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXX

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene ...

V § 13 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

Čl. LXXI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 ...

1.

V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

2.

V § 28 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d) a ich ...

3.

Za § 220b sa vkladá § 220c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 220c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXXII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „bezúhonnosti fyzickej osoby“ nahrádzajú slovami „bezúhonnosti právnickej ...

2.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXXIII

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 5 sa za slová „právnická osoba,“ vkladajú slová „ak je bezúhonná a“.

2.

Za § 143e sa vkladá § 143f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143f Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXXIV

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a je bezúhonná,“.

2.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa,“.

3.

V § 35 ods. 2 písm. b) sa za slová „ktorá je“ vkladajú slová „bezúhonná a“.

4.

V § 36 ods. 6 sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „žiadateľa,“.

5.

Za § 44a sa vkladá § 44b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXXV

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona ...

1.

V § 54 ods. 4 písm. b) a ods. 10 sa slová „výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu“ nahrádzajú ...

2.

Za § 76b sa vkladá § 76c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXXVI

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., ...

1.

V § 50 ods. 7 sa slová „§ 54 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1 písm. b) a f)“.

2.

V § 52 ods. 1 písm. d) sa slová „členov štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „navrhovateľa, členov ...

3.

V § 54 ods. 1 písm. b) sa slová „členov štatutárneho orgánu podniku“ nahrádzajú slovami „navrhovateľa ...

4.

Za § 56c sa vkladá § 56d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXXVII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 ...

1.

V § 7 ods. 2 písm. e) sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „tejto právnickej osoby a bezúhonnosť“. ...

2.

Za § 96b sa vkladá § 96c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXXVIII

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: ...

1.

V § 14 ods.1 úvodnej vete sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „je bezúhonná a“.

2.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXXIX

Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných ...

1.

V § 6 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby - podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu“. ...

2.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXXX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

1.

V § 14 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
je bezúhonný,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

2.

Za § 36b sa vkladá § 36c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXXXI

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,“.

2.

V § 20 ods. 2 písm. g) sa za slovom „mesiace“ vypúšťa čiarka a slová „ak je žiadateľom fyzická osoba“. ...

3.

Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý znie:

„§ 30 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré ...

Čl. LXXXII

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:

„62a) § 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení ...

Čl. LXXXIII

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 90 ods. 2 písm. a) a ods. 3 psím. a) prvom bode sa za slovo „bezúhonnosť“ vkladajú slová „právnickej ...

2.

V § 90 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „fyzickej osoby - podnikateľa alebo“ nahrádzajú slovami „tretej ...

3.

V § 90 ods. 4 písm. a) sa slová „fyzickej osoby - podnikateľa alebo“ nahrádzajú slovami „výrobcu a“.

4.

Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXXXIV

Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 21 ods. 3 písm. a) sa slová „osoby alebo osôb“ nahrádzajú slovami „právnickej osoby a osôb“.

2.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

„§ 28a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXXXV

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „člen štatutárneho orgánu je bezúhonný; túto skutočnosť“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ak jej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený zákaz činnosti18a) spočívajúci v zákaze výkonu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 16 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ...

Čl. LXXXVI

Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) ...

2.

V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) ...

3.

V § 10 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) ...

Čl. LXXXVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 91/2016 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Mimoriadne vydanie Ú. ...

  3.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie ...

  4.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Mimoriadne ...

  5.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia ...

  8.

  Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. ...

  9.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 2)  § 8 až 10 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 3)  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 5)  Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad § 50 ods. 1 písm. a) až c) a g) až j) a § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o ...
 • 7)  Napríklad § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 10 zákona č. ...
 • 8)  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 až 155 zákona č. 39/2015 ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore