Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2010 do 31.05.2010

Platnosť od: 27.05.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 31.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Ochrana spotrebiteľa, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Poisťovníctvo, Živnostenské podnikanie, Záväzkové a zmluvné právo, Trestné právo, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD262DS15EUPP2ČL2

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2010 do 31.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 186/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

finančné sprostredkovanie,

b)

finančné poradenstvo,

c)

register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského ...

d)

dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

vykonávanie činnosti podľa § 2 ods. 1, 2 a 4 finančnou inštitúciou alebo jej zamestnancami v ...

b)

poskytovanie kontaktných údajov klienta alebo potenciálneho klienta finančnej inštitúcii, finančnému ...

c)

príležitostné poskytovanie informácií z finančného trhu pri vykonávaní činností podľa osobitných ...

d)

šírenie odborných informácií, stanovísk alebo odporúčaní prostriedkami zverejnenia alebo ich ...

e)

vypracovanie odborných posudkov a vykonávanie znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu,2)

f)

činnosť členov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného ...

g)

finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia vo vzťahu k poistným rizikám, ktoré ...

h)

likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu, ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje ani na

a)

právnickú osobu, ktorá poskytuje finančné poradenstvo výhradne pre svoje materské spoločnosti, ...

b)

osobu, ktorá poskytuje finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v rámci inej odbornej ...

c)

osobu, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia, ak sú súčasne splnené tieto ...

1.

uzavretie poistnej zmluvy vyžaduje len znalosti o konkrétnom poistení, ktoré je na základe tejto ...

2.

predmetom finančného sprostredkovania nie sú poistné zmluvy v životnom poistení ani v poistení ...

3.

finančné sprostredkovanie je vedľajšou činnosťou tejto osoby,

4.

poistenie je doplnkom produktu alebo služby poskytovaných osobou, ak toto poistenie kryje riziko

4a.

poškodenia, zničenia alebo straty produktu poskytnutého touto osobou, alebo

4b.

poškodenia alebo straty batožiny alebo iné poistné riziká spojené s cestovaním objednaným u ...

5.

výška ročného poistného na jednu poistnú zmluvu neprevyšuje sumu 500 eur a platnosť takejto ...

§ 2
Finančné sprostredkovanie
(1)

Finančným sprostredkovaním je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:

a)

predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí ...

b)

poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ...

c)

spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú ...

d)

spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej ...

(2)

Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v odseku 1 je ...

a)

poskytovanie investičnej služby5) prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných ...

b)

poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom ...

(3)

Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2 písm. a) možno pokyny postupovať len banke, zahraničnej ...

(4)

Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku ...

(5)

Finančné sprostredkovanie vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)

§ 3
Finančné poradenstvo
(1)

Finančným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a ...

(2)

Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v odseku 1 je aj ...

(3)

Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností podľa odseku 1 je aj ...

(4)

Finančné poradenstvo vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.9)

§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

finančnou službou služba poskytovaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou ...

1.

poistenia alebo zaistenia,10)

2.

kapitálového trhu,11)

3.

doplnkového dôchodkového sporenia,12)

4.

prijímania vkladov,13)

5.

poskytovania úverov,14)

b)

finančnou inštitúciou banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, poisťovňa ...

c)

zmluvou o poskytnutí finančnej služby písomná zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, ...

d)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...

e)

domovským členským štátom členský štát, v ktorom má finančný sprostredkovateľ v sektore ...

f)

veľkým rizikom poistné riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia

1.

neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,19)

2.

neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,20) ak sa toto poistné riziko týka činnosti poistníka ...

3.

neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,21) ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok: ...

3a.

celková suma majetku poisteného prevyšuje 6 200 000 eur,

3b.

čistý obrat poisteného prevyšuje 12 800 000 eur,

3c.

priemerný ročný stav zamestnancov poisteného za zdaňovacie obdobie sa rovná 250 zamestnancom alebo ...

g)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným ...

h)

osobným finančným plánom finančný plán, ktorý zodpovedá osobným požiadavkám, potrebám a ...

i)

inkasovaním oprávnenie finančného agenta na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorej obsahom ...

1.

prijímať sumy určené pre klienta alebo finančnú inštitúciu na osobitný účet finančného ...

2.

vyplácať plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby alebo sumy pre klienta alebo ...

j)

osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...

k)

skupinou s úzkymi väzbami najmenej dve osoby, kde má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy ...

§ 5
Klienti
(1)

Klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie ...

(2)

Potenciálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo ...

(3)

Neprofesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej ...

(4)

Klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom (ďalej len „profesionálny klient“), je oprávnený ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu22) upravujúce kategorizáciu ...

§ 6
Finančný agent
(1)

Finančným agentom je osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá ...

(2)

Ak v § 11 a 12 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné ...

a)

samostatný finančný agent,

b)

viazaný finančný agent,

c)

podriadený finančný agent.

(3)

Slová „finančný agent“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto ...

§ 7
Samostatný finančný agent

Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou ...

§ 8
Viazaný finančný agent

Viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou ...

§ 9
Podriadený finančný agent
(1)

Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným ...

(2)

Podriadeným finančným agentom je okrem osoby uvedenej v odseku 1 aj osoba, ktorá vykonáva finančné ...

§ 10
Finančný poradca
(1)

Finančným poradcom je osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá ...

(2)

Ak v § 11 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné poradenstvo ...

(3)

Slová „finančný poradca“, ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto ...

§ 11
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
(1)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený ...

(2)

Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že finančný ...

(3)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený ...

(4)

Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva ...

§ 12
Viazaný investičný agent
(1)

Viazaný investičný agent je osoba, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť obchodníka s ...

(2)

Viazaný investičný agent nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami ani s finančnými ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území ...

DRUHÁ ČASŤ

REGISTER

§ 13
Všeobecné ustanovenia o registri
(1)

Zriaďuje sa register, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska môže poveriť ...

a)

poistenia alebo zaistenia,

b)

kapitálového trhu,

c)

prijímania vkladov,

d)

poskytovania úverov,

e)

doplnkového dôchodkového sporenia.

(2)

Podregister podľa odseku 1 písm. a) sa člení na zoznamy

a)

samostatných finančných agentov,

b)

viazaných finančných agentov,

c)

podriadených finančných agentov,

d)

finančných poradcov,

e)

finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.

(3)

Podregister podľa odseku 1 písm. b) sa člení na zoznamy

a)

samostatných finančných agentov,

b)

viazaných finančných agentov,

c)

podriadených finančných agentov,

d)

finančných poradcov,

e)

viazaných investičných agentov.

(4)

Podregistre podľa odseku 1 písm. c) až e) sa členia na zoznamy

a)

samostatných finančných agentov,

b)

viazaných finančných agentov,

c)

podriadených finančných agentov,

d)

finančných poradcov.

(5)

Každá osoba môže byť v rámci jedného podregistra podľa odseku 1 súčasne zapísaná iba v jednom ...

(6)

Do príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4 v podregistroch podľa odseku 1 sa zapisujú údaje ...

(7)

Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje zverejňované podľa § 17, nemôže ten, koho sa tieto údaje ...

(8)

Ustanovenia odseku 6 a § 14 až 17 sa vzťahujú na právnickú osobu poverenú Národnou bankou Slovenska ...

§ 14
Zápis do registra
(1)

Národná banka Slovenska zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta ...

(2)

Navrhovateľom na zápis viazaného finančného agenta je finančná inštitúcia, s ktorou má viazaný ...

(3)

Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis zodpovedá navrhovateľ.

(4)

Návrh na zápis sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zápis uhradiť ...

(5)

Ak je návrh na zápis úplný a poplatok za návrh na zápis bol riadne a včas uhradený, Národná ...

a)

zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného ...

b)

informuje navrhovateľa elektronicky o zápise viazaného finančného agenta, podriadeného finančného ...

(6)

Ak je návrh na zápis neúplný alebo poplatok za návrh na zápis nebol riadne a včas uhradený, ...

(7)

Viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent sú oprávnení ...

(8)

Navrhovateľ po prijatí informácie podľa odseku 5 písm. b) bez zbytočného odkladu vydá viazanému ...

(9)

Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta a finančného poradcu do príslušného ...

(10)

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý ...

(11)

Do zoznamu viazaných investičných agentov možno zapísať len osobu s trvalým pobytom alebo sídlom ...

§ 15
Zmena zápisu v registri
(1)

Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v evidovaných ...

(2)

Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zmenu zápisu zodpovedá navrhovateľ.

(3)

Návrh na zmenu zápisu sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na zmenu ...

(4)

Ak je návrh na zmenu zápisu úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu bol riadne a včas uhradený, ...

(5)

Ak je návrh na zmenu zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zmenu zápisu nebol uhradený riadne ...

(6)

Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu samostatného finančného agenta a finančného poradcu ...

(7)

Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného sprostredkovateľa z iného členského ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska vyznačí zmenu zápisu finančného agenta s trvalým pobytom alebo so ...

§ 16
Zrušenie zápisu v registri
(1)

Národná banka Slovenska zruší zápis samostatného finančného agenta alebo zápis finančného ...

(2)

Národná banka Slovenska zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného ...

a)

viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný investičný agent, ktorý je ...

1.

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

2.

bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto spôsobilosť obmedzená,

b)

viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný investičný agent, ktorý je ...

c)

na majetok viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného ...

d)

podnik alebo časť podniku viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo ...

e)

navrhovateľ podal úplný návrh na zrušenie zápisu v registri (ďalej len „návrh na zrušenie ...

1.

doručenia žiadosti viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného ...

2.

skončenia platnosti zmluvy medzi navrhovateľom a viazaným finančným agentom, medzi navrhovateľom ...

f)

Národná banka Slovenska zistí, že viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo ...

g)

finančnej inštitúcii, s ktorou mal viazaný finančný agent alebo viazaný investičný agent uzavretú ...

h)

samostatnému finančnému agentovi, s ktorým mal podriadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa ...

(3)

Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zrušenie zápisu viazaného finančného ...

(4)

Národná banka Slovenska zruší zápis finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu ...

a)

finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oznámil, ...

b)

príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu oznámil, že finančnému sprostredkovateľovi ...

(5)

Návrh na zrušenie zápisu sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu ...

(6)

Ak sa Národná banka Slovenska dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 2 písm. a) až ...

a)

zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného ...

b)

informuje navrhovateľa elektronicky o zrušení zápisu viazaného finančného agenta, podriadeného ...

(7)

Ak je návrh na zrušenie zápisu neúplný alebo poplatok za návrh na zrušenie zápisu nebol riadne ...

(8)

Oprávnenie viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného ...

(9)

Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zrušenie zápisu v príslušnom ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska zruší zápis finančného agenta, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo ...

(11)

Obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu a obsah návrhu na zrušenie zápisu, výšku ...

§ 17
Evidované údaje a zverejňované údaje
(1)

Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných agentov sú:

a)

registračné číslo,

b)

číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,

c)

obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ...

d)

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

e)

meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta, ak ...

f)

dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18 a o ...

g)

dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ...

h)

obchodné meno a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, ...

i)

názvy iných členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný agent oprávnený ...

j)

dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných ...

k)

obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, každej finančnej inštitúcie, s ktorou ...

l)

dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa písmena k),

m)

dátum každého úspešného overenia odbornej spôsobilosti samostatného finančného agenta, ak ...

n)

dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania samostatného finančného agenta, ...

o)

dátum zápisu do registra,

p)

dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...

q)

dátum zrušenia zápisu v registri.

(2)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu samostatných finančných ...

(3)

Evidovanými údajmi v zozname viazaných finančných agentov sú:

a)

registračné číslo,

b)

obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ...

c)

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

d)

meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, ak ide ...

e)

dôvod zrušenia zápisu v registri podľa § 16 ods. 2,

f)

názvy členských štátov, na ktorých území je viazaný finančný agent oprávnený vykonávať ...

g)

dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ...

h)

obchodné meno a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, ...

i)

dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa § 8,

j)

dátum zápisu do registra,

k)

dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu týka, ...

l)

dátum zrušenia zápisu v registri.

(4)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu viazaných finančných ...

(5)

Na evidované údaje v zozname podriadených finančných agentov a v zozname viazaných investičných ...

(6)

Evidovanými údajmi v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore ...

a)

registračné číslo,

b)

názov alebo obchodné meno, sídlo a právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo titul, meno, ...

c)

meno, priezvisko a adresa dlhodobého pobytu vedúceho pobočky a sídlo pobočky, ak finančný sprostredkovateľ ...

d)

obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, finančnej inštitúcie a finančného ...

e)

dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa písmena d),

f)

dátum zápisu do registra,

g)

dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu týka, ...

h)

dátum zrušenia zápisu v registri.

(7)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu finančných sprostredkovateľov ...

(8)

Evidovanými údajmi v zozname finančných poradcov sú:

a)

registračné číslo,

b)

číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,

c)

obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ...

d)

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

e)

meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu finančného poradcu, ak ide o právnickú ...

f)

dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18 a dátum ...

g)

dátum zániku príslušného povolenia podľa § 18,

h)

dôvod zániku príslušného povolenia uvedený v § 19 ods. 1,

i)

názvy členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný poradca oprávnený vykonávať ...

j)

dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo na území iných členských ...

k)

dátum každého úspešného overenia odbornej spôsobilosti finančného poradcu, ak ide o fyzickú ...

l)

dátum každého absolvovania osobitného finančného vzdelávania finančného poradcu, ak ide o fyzickú ...

m)

dátum zápisu do registra,

n)

dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri ...

o)

dátum zrušenia zápisu v registri.

(9)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke zverejňuje zo zoznamu finančných poradcov ...

TRETIA ČASŤ

PODMIENKY NA VYKONÁVANIE FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA A FINANČNÉHO PORADENSTVA

§ 18
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti ...
(1)

Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného ...

(2)

Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané ...

a)

dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ...

b)

odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej ...

c)

dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ...

d)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu27) nad žiadateľom, ...

e)

technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ...

(3)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie ...

a)

dôveryhodnosť žiadateľa a jeho plná spôsobilosť na právne úkony,

b)

odborná spôsobilosť žiadateľa,

c)

dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ...

d)

technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ...

(4)

Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie

a)

obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...

c)

či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia ...

d)

označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné ...

e)

vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených ...

(5)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie

a)

meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého ...

b)

či žiada o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia ...

c)

označenie sektorov, v ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné ...

d)

vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti údajov uvedených ...

(6)

Ak je žiadateľom právnická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

doklady preukazujúce dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...

b)

doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...

c)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle ...

d)

výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má ...

e)

doklady preukazujúce prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí žiadateľ, s uvedením ...

f)

doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného ...

(7)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

doklady preukazujúce dôveryhodnosť žiadateľa a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho plnú spôsobilosť ...

b)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle ...

c)

doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného ...

(8)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia úplnej ...

(9)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok ...

(10)

Dôveryhodnosť fyzických osôb uvedených v odsekoch 2 a 3 sa preukazuje Národnej banke Slovenska ...

(11)

Podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia ...

(12)

Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej ...

(13)

Povolenie podľa odseku 1 nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu. ...

(14)

Povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať aj podmienky ustanovené týmto zákonom, ktoré musí samostatný ...

(15)

Na žiadosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu možno rozhodnutím Národnej ...

(16)

Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti ...

(17)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3, podrobnosti o náležitostiach ...

§ 19
Zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie ...
(1)

Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti ...

a)

dňom zrušenia samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ak ide o právnickú osobu, ...

b)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ...

c)

dňom vyhlásenia konkurzu na majetok samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu alebo ...

d)

samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi s trvalým pobytom alebo so sídlom ...

e)

dňom vrátenia týchto povolení,

f)

dňom predaja podniku samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu alebo jeho časti, ...

g)

pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak ide o fyzickú osobu,

h)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí týchto povolení,

i)

samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi, ak v lehote troch mesiacov odo dňa ...

(2)

Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní písomne informovať Národnú banku ...

§ 20
Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a finančné poradenstvo v sektore poistenia ...
(1)

Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo ...

(2)

Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa, keď prijala informáciu podľa odseku 1, oznámi túto ...

(3)

Osoby uvedené v odseku 1 môžu začať vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ...

Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť

§ 21
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sú teoretické znalosti a praktické schopnosti fyzických ...

(2)

Ustanovujú sa tieto stupne odbornej spôsobilosti:

a)

základný stupeň odbornej spôsobilosti,

b)

stredný stupeň odbornej spôsobilosti,

c)

vyšší stupeň odbornej spôsobilosti,

d)

najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

(3)

Odbornou spôsobilosťou pre

a)

základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie ...

b)

stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené

1.

stredné odborné vzdelanie, dvojročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná odborná ...

2.

vysokoškolské vzdelanie a úspešne vykonaná odborná skúška,

c)

vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené

1.

stredné odborné vzdelanie, päťročná odborná prax v príslušnom sektore, úspešne vykonaná ...

2.

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, trojročná odborná ...

3.

vysokoškolské vzdelanie, trojročná odborná prax v príslušnom sektore a úspešne vykonaná odborná ...

d)

najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je

1.

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, desaťročná odborná ...

2.

vysokoškolské vzdelanie, päťročná odborná prax v príslušnom sektore a úspešne vykonaná odborná ...

(4)

Viazaný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho ...

(5)

Podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen ...

(6)

Viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen ...

(7)

Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen ...

(8)

Finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho ...

(9)

Každý zamestnanec viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného ...

(10)

Odbornú spôsobilosť preukazuje

a)

viazaný finančný agent a viazaný investičný agent navrhovateľovi do troch mesiacov odo dňa prvého ...

b)

podriadený finančný agent

1.

navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri ...

2.

navrhovateľovi do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom ...

3.

navrhovateľovi bez zbytočného odkladu splnenie požiadaviek pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti; ...

c)

samostatný finančný agent a finančný poradca Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti ...

d)

zamestnanec finančného agenta, zamestnanec viazaného investičného agenta alebo zamestnanec finančného ...

(11)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a)

úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej ...

b)

potvrdením o dĺžke odbornej praxe v príslušnom sektore ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej ...

c)

potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,

d)

osvedčením o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikátom o úspešnom vykonaní odbornej ...

§ 22
(1)

Osoby uvedené v § 21 ods. 4 až 9 si musia priebežne dopĺňať odborné vedomosti.

(2)

Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, je ...

(3)

Odbornú skúšku pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpečuje Národná ...

(4)

Finančný agent, viazaný investičný agent a finančný poradca sú zodpovední za odbornú spôsobilosť ...

a)

meno a priezvisko zamestnanca,

b)

sektory, v ktorých je zamestnanec oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie ...

c)

dátum začatia vykonávania činnosti zamestnanca, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo ...

d)

dátum absolvovania každého osobitného finančného vzdelávania zamestnanca, a to za každý sektor ...

e)

osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky zamestnanca, a to za každý sektor osobitne, ak ...

f)

úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich dosiahnutie vzdelania ustanoveného pre jednotlivé ...

(5)

Ustanovenia § 21 a 23 sa nevzťahujú na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu ...

(6)

Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumejú školenia, kurzy a iné formy ...

(7)

Odborná skúška s certifikátom je osobitnou odbornou skúškou, za ktorej úspešné vykonanie sa ...

(8)

Obsah a rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, spôsob jej vykonania, výšku ...

(9)

Obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnosti ...

§ 23
(1)

Dôveryhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá

a)

nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin spáchaný v súvislosti ...

b)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, ...

c)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, ...

d)

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, ...

e)

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...

f)

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...

(2)

Viazaný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou ...

(3)

Dôveryhodnosť preukazuje

a)

viazaný finančný agent podľa odseku 2 a viazaný investičný agent podľa odseku 2 navrhovateľovi ...

b)

podriadený finančný agent podľa odseku 2 navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného ...

c)

zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu ku dňu skutočného začatia vykonávania ...

(4)

Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, ...

Organizačné požiadavky na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

§ 24
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní primerane k povahe a rozsahu činnosti podľa tohto ...

a)

zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú ...

b)

organizačnú štruktúru upraviť tak, aby zabezpečovala riadne a bezpečné vykonávanie činnosti ...

c)

upraviť vzťahy medzi štatutárnym orgánom a zamestnancami a právomoc a zodpovednosť finančného ...

d)

zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného ...

e)

zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na plnenie ...

f)

viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii.

(2)

Ak má štatutárny orgán finančného agenta alebo štatutárny orgán finančného poradcu viac členov, ...

§ 25
(1)

Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní zahrnúť ...

(2)

Ak ide o fyzickú osobu, samostatný finančný agent je povinný zahrnúť do svojej organizačnej ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa na viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na finančnú inštitúciu, ktorá má uzavretú zmluvu podľa ...

(5)

Ak ide o fyzickú osobu, povinnosti podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vedúceho zamestnanca vykonáva ...

(6)

Vedúci zamestnanec finančného agenta a finančného poradcu je zodpovedný najmä za

a)

monitorovanie dodržiavania povinností zamestnancov vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné ...

b)

poskytovanie odbornej pomoci zamestnancom vykonávajúcim činnosť podľa písmena a) pri dodržiavaní ...

c)

preverovanie a vybavovanie sťažností klientov finančného agenta alebo finančného poradcu podľa ...

(7)

Vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta je zodpovedný aj za

a)

vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k podriadenému finančnému agentovi, s ...

b)

vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou podriadeného finančného agenta, s ktorým má ...

(8)

Vedúci zamestnanec finančnej inštitúcie je zodpovedný za

a)

vykonávanie činností uvedených v odseku 6 aj vo vzťahu k viazanému finančnému agentovi, s ktorým ...

b)

vykonávanie kontroly podľa § 29 nad činnosťou viazaného finančného agenta, s ktorým má finančná ...

(9)

Za riadne vykonávanie činnosti vedúceho zamestnanca zodpovedá fyzická osoba, ktorá je štatutárnym ...

§ 26
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní vypracovať a dodržiavať vnútorné akty riadenia ...

(2)

Povinnosti uvedené v odseku 1 sa vzťahujú aj na

a)

finančnú inštitúciu vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť viazaného finančného agenta, ...

b)

samostatného finančného agenta vo vzťahu k sťažnostiam klientov na činnosť podriadeného finančného ...

(3)

Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú na účely zabezpečenia dodržiavania povinností ...

(4)

Záznam podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:

a)

meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno ...

b)

predmet sťažnosti,

c)

dátum doručenia sťažnosti,

d)

identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,

e)

vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,

f)

opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti,

g)

dátum vybavenia sťažnosti.

(5)

Finančná inštitúcia, finančný agent a finančný poradca sú povinní vybaviť sťažnosť a prijať ...

(6)

Podrobnosti o organizačných požiadavkách na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného ...

§ 27

Konflikt záujmov

(1) Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného ...

(2) Samostatným finančným agentom, štatutárnym orgánom samostatného finančného agenta, členom ...

a) člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného ...

1. ide o finančnú inštitúciu, ktorá má so samostatným finančným agentom uzatvorenú zmluvu ...

2. finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, ...

3. pravidlá obozretného podnikania samostatného finančného agenta obsahujú postupy na zamedzenie ...

b) iný finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho ...

c) finančný poradca, štatutárny orgán finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu finančného ...

(3) Viazaným finančným agentom, štatutárnym orgánom viazaného finančného agenta, členom štatutárneho ...

a) člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného ...

1. ide o finančnú inštitúciu, ktorá má s viazaným finančným agentom uzavretú zmluvu podľa ...

2. finančná inštitúcia a viazaný finančný agent sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami,

3. pravidlá obozretného podnikania viazaného finančného agenta obsahujú postupy na zamedzenie ...

b) iný finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho ...

c) finančný poradca, štatutárny orgán finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu finančného ...

(4) Podriadeným finančným agentom, štatutárnym orgánom podriadeného finančného agenta, členom ...

a) člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného ...

b) iný finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho ...

1. sú súčasne splnené tieto podmienky:

1a. ide o samostatného finančného agenta, ktorý má s podriadeným finančným agentom uzavretú ...

1b. samostatný finančný agent a podriadený finančný agent sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, ...

1c. pravidlá obozretného podnikania podriadeného finančného agenta obsahujú postupy na zamedzenie ...

2. iný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v odlišných sektoroch ako podriadený ...

c) finančný poradca, štatutárny orgán finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu finančného ...

(5) Finančným poradcom, štatutárnym orgánom finančného poradcu, členom štatutárneho orgánu ...

a) člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie, prokurista finančnej inštitúcie, člen dozorného ...

b) finančný agent, štatutárny orgán iného finančného agenta alebo člen štatutárneho orgánu ...

c) štatutárny orgán iného finančného poradcu alebo člen štatutárneho orgánu iného finančného ...

(6) Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným agentom, nesmie byť

a) finančná inštitúcia alebo osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom, členom jej štatutárneho ...

b) osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia ...

c) finančný poradca alebo fyzická osoba, ktorá je jeho štatutárnym orgánom, členom jeho štatutárneho ...

d) osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný poradca ...

e) iný finančný agent alebo fyzická osoba, ktorá je jeho štatutárnym orgánom, členom jeho štatutárneho ...

f) osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný agent podľa ...

(7) Ustanovenie odseku 6 neplatí, ak finančný agent a osoby uvedené v odseku 6 sú súčasťou skupiny ...

(8) Osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad finančným poradcom, nesmie byť

a) finančná inštitúcia alebo fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom, členom jej štatutárneho ...

b) osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančná inštitúcia, ...

c) finančný agent alebo fyzická osoba, ktorá je jeho štatutárnym orgánom, členom jeho štatutárneho ...

d) osoba, ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný agent, ...

(9) Na konflikt záujmov viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, odseku ...

(10) Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce konflikt ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ ČINNOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOM

§ 28
Všeobecné pravidlá
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné ...

(2)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

(3)

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje výmena informácií medzi finančným agentom, finančnými ...

(4)

Ak je finančný agent oprávnený inkasovať, považujú sa za uhradené

a)

sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta finančnej inštitúcii, okamihom ich ...

b)

sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom ...

(5)

Finančné prostriedky určené finančnej inštitúcii alebo osobe oprávnenej zo zmluvy o poskytnutí ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 a § 29 až 36 sa vzťahujú na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom ...

§ 29
(1)

Finančná inštitúcia je povinná vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od nej požadovať, na ...

(2)

Na účely odseku 1 je finančná inštitúcia povinná sústavne preverovať dodržiavanie povinností ...

(3)

Zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať ustanovenia umožňujúce finančnej inštitúcií a ...

(4)

Na účely odsekov 1 až 3 zmluva podľa § 8 alebo § 9 musí obsahovať oprávnenie finančnej inštitúcie ...

a)

požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta opätovné absolvovanie ...

b)

požadovať od viazaného finančného agenta alebo podriadeného finančného agenta vykonanie opatrení ...

c)

zadržať odmenu vyplývajúcu viazanému finančnému agentovi alebo podriadenému finančnému agentovi ...

d)

vypovedať zmluvu podľa § 8 alebo § 9 a podať návrh na zrušenie zápisu bez zbytočného odkladu, ...

(5)

Finančná inštitúcia a samostatný finančný agent sú povinní prijať primerané organizačné ...

(6)

Vedúci zamestnanec finančnej inštitúcie alebo vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta ...

§ 30
Zodpovednosť za škodu
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného ...

(2)

Samostatný finančný agent a finančný poradca musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za ...

(3)

Ak ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať ...

(4)

Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný ...

(5)

Samostatný finančný agent a finančný poradca môžu začať vykonávať finančné sprostredkovanie ...

(6)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na viazaného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak za ...

(7)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na podriadeného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak ...

(8)

Kópiu poistnej zmluvy podľa odseku 2 je viazaný finančný agent a podriadený finančný agent povinný ...

§ 31
Oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta
(1)

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie ...

a)

osobných údajov33) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ...

b)

identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, ...

c)

kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,

d)

dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných ...

(2)

Osobné údaje33) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné ...

(3)

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený ...

(6)

Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností ...

(7)

Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané finančným agentom alebo finančným poradcom podľa ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na potenciálneho klienta alebo zástupcu potenciálneho klienta, ...

§ 32
Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo
(1)

Finančný agent môže v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta ...

(2)

Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, ...

(3)

Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným ...

(4)

V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv životného poistenia za splnenie povinnosti ...

(5)

Prijatie akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nesmie brániť povinnosti ...

(6)

Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek ...

§ 33
Poskytovanie informácií potenciálnemu klientovi a klientovi
(1)

Finančný poradca je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné poradenstvo. ...

(2)

Finančný agent je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie ...

a)

na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou alebo viacerými finančnými inštitúciami ...

b)

na základe písomnej zmluvy s iným finančným agentom.

(3)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu ...

a)

informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch ...

b)

ďalšie informácie nevyhnutné na jeho rozhodnutie.

(4)

Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene ...

a)

názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak je finančný agent právnická osoba, alebo ...

b)

označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný agent ...

c)

kvalifikovanú účasť38) finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, ...

d)

kvalifikovanú účasť osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu podľa § 6, alebo osoby ovládajúcej ...

e)

postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom ...

f)

výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou,

g)

podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby podľa písmena f).

(5)

Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva alebo, ak je to odôvodnené, pri jej ...

a)

názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko ...

b)

označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13, v ktorom je finančný poradca ...

c)

výšku odmeny za poskytnutie finančného poradenstva a ďalšie podmienky zmluvy o poskytnutí finančného ...

(6)

Pri poskytnutí finančného poradenstva je finančný poradca povinný klientovi oznámiť

a)

výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich s finančnou službou, o ktorej vykonáva finančné ...

b)

podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby podľa písmena a),

c)

postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného poradenstva a osobitné predpisy upravujúce ...

(7)

Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6, ktoré poskytuje finančný agent a finančný poradca klientovi ...

a)

písomné alebo na trvanlivom médiu, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak,

b)

úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce,

c)

poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku.

(8)

Ak sú informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 adresované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu ...

a)

musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody finančnej služby alebo finančného ...

b)

musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie klient, ktorému ...

c)

nesmú zamlčovať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ...

(9)

Ak ide o neprofesionálneho klienta, informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 musia byť poskytnuté ...

(10)

Povinnosť poskytnúť informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 na trvanlivom médiu sa považuje za ...

a)

poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na okolnosti, za ktorých ...

b)

si neprofesionálny klient z ponuky poskytnutia informácií v písomnej forme alebo na inom trvanlivom ...

(11)

Ak informácie poskytované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom ...

a)

porovnanie musí mať význam a musí byť objektívne a predkladané čestným spôsobom,

b)

musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní,

c)

musia byť uvedené fakty a predpoklady použité pri porovnaní.

(12)

V informáciách poskytovaných klientom alebo potenciálnym klientom sa nesmie používať názov Národná ...

(13)

Informácie môžu byť poskytnuté klientom alebo potenciálnym klientom aj ústne, ak o to klient ...

(14)

Finančný agent a finančný poradca, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky ...

(15)

Ak sa informácie poskytované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu ...

(16)

Navrhovateľ je povinný na požiadane potenciálneho klienta alebo klienta poskytnúť mu údaje o ...

(17)

Ustanoveniami odsekov 1 až 16 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov40) upravujúce poskytovanie ...

§ 34
Reklama a propagácia
(1)

Všetky informácie, ktoré reklama a propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva ...

(2)

Ak reklama alebo propagácia finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva obsahuje ponuku ...

§ 35
Posudzovanie klientov
(1)

Finančný agent alebo finančný poradca je povinný pred poskytnutím finančného sprostredkovania ...

(2)

Ak ide o profesionálneho klienta, finančný agent alebo finančný poradca je oprávnený predpokladať, ...

(3)

Finančný agent je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi ...

(4)

Finančný poradca je povinný na základe informácií zistených podľa odseku 1 poskytnúť klientovi ...

(5)

Ak finančný agent alebo finančný poradca nezistí pred poskytovaním finančného sprostredkovania ...

§ 36
Vedenie záznamov a informačná povinnosť
(1)

Finančný agent a finančný poradca sú povinní viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých ...

(2)

Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas piatich rokov od ...

(3)

Povinnosť vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa na viazaného finančného agenta ...

(4)

Národná banka Slovenska môže určiť, aby finančný agent alebo finančný poradca uchovával všetky ...

(5)

Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent a finančný poradca povinný uchovávať na médiu, ktoré ...

a)

Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k dokumentom a musia jej umožňovať rekonštrukciu ...

b)

musí byť zabezpečené, aby bolo možno zistiť všetky opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah ...

c)

musí byť zabezpečené, že s dokumentmi nemožno nakladať alebo ich pozmeňovať v rozpore s písmenom ...

(6)

Podrobnosti o obsahu, spôsobe vedenia a uchovávania evidencie podľa odsekov 1 až 5 môže ustanoviť ...

(7)

Samostatný finančný agent je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska ...

(8)

Samostatný finančný agent je povinný do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke ...

(9)

Vedúci zamestnanec samostatného finančného agenta a vedúci zamestnanec finančného poradcu sú ...

(10)

Obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu ...

§ 37
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania ...
(1)

Finančný agent v sektore kapitálového trhu nie je oprávnený

a)

poskytovať inú investičnú službu ako podľa § 2 ods. 2,

b)

prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže tak za žiadnych okolností ...

(2)

Na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom finančného agenta v sektore kapitálového trhu a finančného ...

PIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 38
Výkon dohľadu
(1)

Dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom a finančného ...

(2)

Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha za podmienok podľa odsekov 8 až 11 aj vykonávanie finančného ...

(3)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne ...

b)

dodržiavanie podmienok určených v povoleniach udelených podľa tohto zákona,

c)

plnenie opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

(4)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie ...

(5)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona sú povinné na požiadanie Národnej banky Slovenska ...

(6)

Pri vykonávaní dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami ...

(7)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v ...

(9)

Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia v určenej ...

(10)

Ak napriek opatreniam podľa odseku 9 finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore ...

(11)

Ak odníme príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu finančnému sprostredkovateľovi ...

(12)

Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského ...

(13)

Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušné orgány dohľadu domovského členského ...

(14)

Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského ...

(15)

Všetky dokumenty potrebné na výkon dohľadu musia byť Národnej banke Slovenska predložené v štátnom ...

§ 39
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti samostatného finančného agenta, finančného ...

a)

uloží samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi opatrenia na odstránenie a ...

b)

uloží samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi pokutu do výšky 200 000 eur, ...

c)

obmedzí alebo pozastaví samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi vykonávanie ...

d)

odoberie samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi príslušné povolenie podľa ...

e)

uloží navrhovateľovi pokutu do výšky 20 000 eur,

f)

uloží osobe, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v rozpore s ...

(2)

Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie podľa odseku ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie podľa odseku 1 prerokovať ...

(4)

Ak sa pri vykonávaní dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti ustanovenej týmto ...

(5)

Národná banka Slovenska uloží za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných ...

a)

fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom samostatného finančného agenta alebo finančného ...

b)

vedúcemu zamestnancovi samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu pokutu do výšky ...

(6)

Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a e) a odseku 5 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(7)

O každej sankcii podľa odseku 1 uloženej finančnému sprostredkovateľovi v sektore poistenia alebo ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 40
Spoločné ustanovenia
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je vo vzťahu k orgánom Európskej únie notifikačným ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,42) ak tento zákon v druhej časti neustanovuje ...

Prechodné ustanovenia

§ 41
(1)

Výlučný sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného finančného ...

(2)

Sprostredkovateľ investičných služieb podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného ...

(3)

Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia s oprávnením vykonávať sprostredkovanie doplnkového ...

(4)

Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia ...

(5)

Národná banka Slovenska k 1. januáru 2010 zapíše osoby podľa odsekov 1 až 3 do registra, pričom ...

(6)

Osoba iná, ako sú osoby uvedené v odsekoch 1 až 3, ktorá vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona ...

(7)

Ak osoba podľa odseku 6 nepodala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 alebo navrhovateľ ...

(8)

Ak osoba podľa odseku 6 podala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa § 18 včas a Národná ...

(9)

Osoby podľa odsekov 1 až 3 a odseku 6 sú povinné najneskôr do 31. decembra 2010 zosúladiť svoju ...

a)

stredný stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 31. ...

b)

vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 30. ...

c)

najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, s ktorými sú povinné zosúladiť svoju činnosť do 30. ...

(10)

Osoby, ktoré začnú vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo po 1. januári ...

(11)

Osoby, ktorým bolo udelené povolenie uvedené v odseku 4 podľa doterajších predpisov, sú oprávnené ...

(12)

Finančný agent je povinný do 31. decembra 2010 informovať Národnú banku Slovenska o svojich platných ...

(13)

Samostatný finančný agent a finančná inštitúcia sú povinní preukázať Národnej banke Slovenska ...

(14)

Ak samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 9, Národná banka Slovenska mu ...

(15)

Ak finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent nesplnil povinnosť uvedenú v odseku ...

§ 42
(1)

Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2010 sa dokončia podľa ...

(2)

Od 1. januára 2010 sa nedostatky zistené v činnosti finančných agentov, finančných poradcov a ...

Záverečné ustanovenia

§ 43

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 44
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa ...

3.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 100/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch ...

4.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) šiesty bod a siedmy bod znejú:

„6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa vypúšťa.

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom ...

Čl. III

Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

Za § 7a sa vkladajú § 7b a 7c, ktoré znejú:

„§ 7b (1) Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. j) sa nad slovo „sprostredkovanie“ umiestňuje odkaz 4a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 186/2009 Z. z.“.

3.

V § 5 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) až r) sa označujú ako písmená k) až p).

4.

Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:

„§ 27a (1) Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27e znejú:

„27a) § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. 27b) § 13 zákona č. 186/2009 Z. z. 27c) § 5 ods. 3 ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

2.

§ 61 sa vypúšťa.

3.

§ 61a znie:

„§ 61a (1) Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54a až 54e znejú:

„54a) § 8 zákona č. 483/2001 Z. z. 54b) § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní ...

4.

Za § 71o sa vkladá § 71p, ktorý znie:

„§ 71p (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:

„57a) § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. 57b) § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“. ...

5.

V § 135 ods. 1 sa za slovom „fondu“ vypúšťa čiarka a slová „sprostredkovateľa investičných ...

6.

V § 144 odsek 3 znie:

„(3) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti povinnej osoby podľa § 132e ods. ...

7.

V celom texte zákona sa slová „viazaný agent“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „viazaný ...

Čl. VI

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 10 odsek 10 znie:

„(10) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť ...

2.

V § 21 ods. 6 písm. b) prvom bode sa odkaz 38 nahrádza odkazom 41.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55)
§ 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25b, ktoré znejú:

§ 25a (1) Správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50a až 50e znejú:

„50a) § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a ...

Čl. VII

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Slová „sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom ...

2.

V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa až 24ac znejú:

„24aa) § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 8 až 11.

3.

V § 28a ods. 2 sa slová „osôb a sprostredkovateľov“ nahrádzajú slovami „osôb a finančných ...

4.

§ 68 až 68c sa vypúšťajú.

5.

V § 71 ods. 4 sa slová „konca piateho roku“ sa nahrádzajú slovami „desiatich rokov“.

Čl. VIII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovami „obchodníkov s cennými papiermi“ vypúšťa čiarka a slová ...

3.

V § 2 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ...

4.

V § 2 odseky 10 a 11 znejú:

„(10) Dohľadom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „vrátane uvedenia“ vkladajú slová „písomných podkladov ...

6.

V § 40 ods. 3 sa slová „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia, ...

7.

V § 40 ods. 4 druhá veta znie: „Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov ...

Čl. IX

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 písm. a) druhom bode sa slová „povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9 znejú:

6) § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...

2.

V § 3 písm. a) štvrtom bode sa slová „poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa ...

3.

V § 4 ods. 5 sa slová „sprostredkovanie poistenia a iné sprostredkovateľské činnosti“ nahrádzajú ...

4.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f), g) a h), ktoré znejú:

„f) zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí podľa pracovného zaradenia prichádzajú do styku s neprofesionálnym ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

„33a) § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. 33b) § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.“. ...

5.

V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne ...

Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33c znie:

„33c)
§ 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.“.

6.

V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s podmienkami uzavretia ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

7.

V § 38 ods. 3 sa slová „odseku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f)“ nahrádzajú ...

8.

V § 39 písm. c) sa slová „člen orgánu spoločnosti vykonávajúcej sprostredkovanie poistenia ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z.“.

10.

V § 39 písm. d) sa slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ poistenia z iného členského ...

11.

V § 40 ods. 3 písm. b) sa slová „sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia“ ...

12.

V § 45 ods. 1 písm. h) sa slová „sprostredkovania poistenia a iných sprostredkovateľských činností“ ...

13.

V celom texte § 47 sa slová „sprostredkovateľ poistenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

14.

V § 47 ods. 6 sa odkaz 53 nahrádza odkazom 35.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.

15.

V § 47 ods. 9 sa za slovom „klienta“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „poistnej ...

16.

V § 67 ods. 10 druhej vete sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

Čl. X

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

V § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod znie:

„6.
finančný agent, finančný poradca,9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmom bode sa vypúšťajú slová „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

3.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).

Čl. XI

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 792a ods. 2 písmeno j) znie:

„j) poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane určenia náležitostí a formy oznámenia ...

2.

Za § 802 sa vkladá § 802a, ktorý znie:

„§ 802a (1) V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá ...

3.

V § 803 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a, vráti poistiteľ osobe, ktorá s ...

Čl. XII

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a ...

1.

V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa slová „súčasne s“ nahrádzajú slovami „alebo predtým, ako ...

2.

V § 4 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa odkaz 10 a slová „v Slovenskej republike“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

3.

V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je so zmluvou na diaľku spojená iná zmluva na ...

4.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na zmluvy o pôžičke alebo na zmluvy o úvere podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) § 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...

Čl. XIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až V, čl. VI štvrtého bodu (§ ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 2)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...
 • 5)  § 6 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 6)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 10)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 11)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 12)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 14)  § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 15)  § 21 ods. 2 písm. d) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 17)  § 57 až 59 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 3 písm. s) zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 19)  Časť B body 4, 5, 6, 7, 11 a 12 prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.
 • 20)  Časť B body 14 a 15 prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.
 • 21)  Časť B body 3, 8, 9, 10, 13 a 16 prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.
 • 22)  § 8a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 23)  § 65 a 67 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 24)  § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 25)  § 61a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27)  Napríklad § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 28)  § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 31)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 32)  Napríklad § 134 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 ods. 3 zákona ...
 • 33)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov.
 • 34)  Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ...
 • 35)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 36)  § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § ...
 • 37)  Napríklad § 91 ods. 3 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z., § 134 zákona č. 566/2001 Z. z., § 98 ods. ...
 • 38)  § 3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákon ...
 • 40)  Napríklad § 792a a 793 Občianskeho zákonníka,§ 3 ods. 3 až 8 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení ...
 • 41)  § 73 až 73h, § 75 a § 112 až 134 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 43)  Občiansky súdny poriadok.
 • 44)  Zákon č. 244/2002 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore