Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.12.2009 do 31.03.2010


Platnosť od: 01.12.2009
Účinnosť od: 01.12.2009
Účinnosť do: 31.03.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Poistenie a ochrana vkladov, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD1 DS20 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.12.2009 do 31.03.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 492/2009 s účinnosťou od 01.12.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)

poskytovanie platobných služieb,

b)

podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,

c)

podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií,

d)

podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí,

e)

vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných ...

f)

dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na platobné služby poskytované poskytovateľom platobných služieb

a)

v eurách alebo v inej mene zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len ...

b)

v mene, ktorá nie je uvedená v písmene a), v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § ...

c)

v každej mene mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7.

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

platobné operácie vykonávané výlučne finančnými prostriedkami v hotovosti priamo medzi platiteľom ...

b)

platobné operácie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom zástupcu povereného rokovaním ...

c)

fyzickú prepravu bankoviek a mincí v rámci podnikania vrátane ich výberu, spracovania alebo dodania, ...

d)

platobné operácie vykonávané finančnými prostriedkami v hotovosti v rámci neziskovej činnosti ...

e)

služby, pri ktorých príjemca poskytne platiteľovi finančné prostriedky v hotovosti ako súčasť ...

f)

zmenárenskú činnosť,1)

g)

platobné operácie vykonávané prostredníctvom zmeniek a šekov,2) poukážok, cestovných šekov ...

h)

platobné operácie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania ...

i)

platobné operácie, ktoré súvisia so správou cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, ...

j)

služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných ...

k)

služby založené na platobných prostriedkoch, ktoré možno použiť na účely nadobudnutia tovaru ...

l)

platobné operácie vykonané prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho ...

m)

platobné operácie vykonané medzi poskytovateľmi platobných služieb, ich agentmi alebo ich pobočkami ...

n)

platobné operácie medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou alebo medzi dcérskymi ...

o)

služby poskytovateľov platobných služieb týkajúce sa výberu finančných prostriedkov v hotovosti ...

§ 2
(1)

Platobnou službou sa rozumie

a)

vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich ...

b)

výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov ...

c)

vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu ...

1.

úhradou,

2.

prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,

3.

inkasom,

d)

vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb

1.

formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to

1a. úhradou,

1b. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,

1c. inkasom, alebo

2.

formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,

e)

poukazovanie peňazí,

f)

vykonávanie platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie ...

g)

vydávanie alebo prijímanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.

(2)

Platobnou operáciou sa rozumie vklad finančných prostriedkov, výber finančných prostriedkov alebo ...

(3)

Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie

a)

banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,

b)

inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí ...

c)

poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby,

d)

platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej ...

e)

Národná banka Slovenska, ak nekoná ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú ...

f)

Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, ...

(4)

Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá dáva platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb a ...

(5)

Príjemcom sa rozumie osoba, ktorá je príjemcom finančných prostriedkov platobnej operácie.

(6)

Používateľom platobných služieb sa rozumie osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ ...

(7)

Spotrebiteľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení ...

(8)

Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov ...

(9)

Platobným účtom sa rozumie bežný účet8) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných ...

(10)

Platobným príkazom sa rozumie pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb ...

(11)

Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného ...

(12)

Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného ...

(13)

Finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú bankovky alebo mince ako prostriedky ...

(14)

Referenčným dátumom sa na účely tohto zákona rozumie dátum použitý poskytovateľom platobných ...

(15)

Referenčným výmenným kurzom sa na účely tohto zákona rozumie výmenný kurz, ktorý sa používa ...

(16)

Referenčnou úrokovou sadzbou sa na účely tohto zákona rozumie úroková sadzba, ktorá sa používa ...

(17)

Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných ...

(18)

Jedinečným identifikátorom sa na účely tohto zákona rozumie kombinácia písmen, číslic alebo ...

(19)

Platobným prostriedkom sa na účely tohto zákona rozumie personalizované zariadenie alebo súbor ...

(20)

Platobnou kartou sa rozumie platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb ...

(21)

Pobočkou sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka platobnej inštitúcie alebo inštitúcie ...

(22)

Pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických ...

(23)

Skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb, ktorá pozostáva z materskej spoločnosti, ...

(24)

Úzkou väzbou sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, ...

(25)

Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom sa nachádza ...

a)

sídlo poskytovateľa platobných služieb alebo

b)

ústredie poskytovateľa platobných služieb, ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho ...

(26)

Hostiteľským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie iný členský štát ako domovský ...

(27)

Vhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný, ...

(28)

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich ...

(29)

Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom ...

(30)

Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého ...

a)

fyzickú osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má trojročné riadiace ...

b)

fyzickú osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie a má sedemročnú prax v oblasti poskytovania ...

(31)

Dôveryhodnou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá

a)

nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin hospodársky, za trestný ...

b)

v posledných desiatich rokoch

1.

nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu (ďalej len „člen ...

2.

nepôsobila vo funkcii uvedenej v prvom bode ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii ...

3.

nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov14) v oblasti finančného ...

4.

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje ...

(32)

Finančnou inštitúciu sa na účely tohto zákona rozumie správcovská spoločnosť, obchodník s ...

(33)

Osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach ...

DRUHÁ ČASŤ

PLATOBNÉ SLUŽBY

Práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb

§ 3
(1)

Poskytovateľ platobných služieb vykonáva platobné operácie na základe jednoznačného pokynu ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb odpíše finančné prostriedky z platobného účtu aj bez predloženia ...

a)

pri výkone rozhodnutia alebo pri plnení inej povinnosti uloženej osobitným zákonom alebo na základe ...

b)

na úhradu všetkých cien a skutočných výdavkov za poskytnuté služby, na úhradu splatných debetných ...

c)

v prípadoch písomne dohodnutých medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných ...

(3)

Platobné operácie sa vykonávajú v mene dohodnutej medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom ...

(4)

Ak pred začatím platobnej operácie na mieste predaja prostredníctvom technického zariadenia ponúkne ...

§ 4
(1)

Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa ...

(2)

Pracovným dňom sa rozumie deň, v ktorom vykonávajú svoju činnosť poskytovateľ platobných služieb ...

(3)

Ak sa používateľ platobných služieb, ktorý predkladá platobný príkaz, a jeho poskytovateľ ...

§ 5
(1)

Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz, je povinný oznámiť túto ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu poskytne alebo sprístupní oznámenie podľa ...

(3)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky ...

(4)

Ak sú splnené všetky podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb ...

(5)

Platobný príkaz, ktorého vykonanie bolo odmietnuté, sa považuje za neprijatý a nevzťahujú sa ...

§ 6
(1)

Používateľ platobných služieb nesmie odvolať platobný príkaz po okamihu prijatia platobného ...

(2)

Ak je platobný príkaz predložený príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, platiteľ nesmie odvolať ...

(3)

Ak ide o inkaso, pri ktorom platiteľ

a)

udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb, ...

b)

udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo príjemcovi, môže platiteľ odvolať platobný ...

(4)

Ak ide o platobný príkaz podľa § 4 ods. 3, môže používateľ platobných služieb odvolať platobný ...

(5)

Po lehotách uvedených v odsekoch 1 až 4 možno platobný príkaz odvolať iba na základe dohody ...

§ 7
(1)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa, poskytovateľ platobných služieb príjemcu a každý ...

(2)

Príjemca a jeho poskytovateľ platobných služieb sa však môžu dohodnúť, že poskytovateľ platobných ...

(3)

Ak sa z prevádzanej sumy odpočítajú iné poplatky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, poskytovateľ ...

§ 8
(1)

Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú. ...

(2)

Súhlas na vykonanie platobnej operácie alebo viacerých platobných operácií sa udeľuje vo forme ...

(3)

Súhlas na vykonanie platobnej operácie môže platiteľ odvolať, najneskôr do okamihu, keď sa platobná ...

(4)

Postup udelenia súhlasu na vykonanie platobnej operácie sa dohodne v zmluve o poskytnutí jednorazovej ...

§ 9

Používateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb, ...

§ 10
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný preukázať, že platobná operácia bola autentifikovaná, ...

(2)

Ak používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú operáciu autorizoval, pričom ...

§ 11
(1)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť platiteľovi ...

(2)

Platiteľ má nárok na náhradu ďalšej preukázanej škody v rozsahu určenom podľa práva, ktorým ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb ...

§ 12
(1)

Platiteľ znáša stratu až do 100 eur, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými ...

(2)

Platiteľ znáša všetky straty súvisiace s neautorizovanými platobnými operáciami, ak boli zapríčinené ...

(3)

Platiteľ neznáša nijaké finančné dôsledky vyplývajúce z použitia strateného, odcudzeného ...

(4)

Ak poskytovateľ platobných služieb nezabezpečí technické prostriedky na plnenie oznamovacej povinnosti ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb ...

§ 13
(1)

Platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb ...

a)

v čase autorizácie nebola určená konkrétna suma platobnej operácie a

b)

suma platobnej operácie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom ...

(2)

Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ informácie o vykonanej platobnej ...

(3)

Ak ide o inkaso, v rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ má nárok na vrátenie finančných ...

(4)

Na účely odseku 1 písm. b) platiteľ nemôže uplatňovať ako dôvod konverziu, ak sa pri konverzii ...

(5)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov ...

a)

udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb ...

b)

informácie o konkrétnej sume budúcej platobnej operácie sa platiteľovi poskytli alebo sprístupnili ...

§ 14
(1)

Lehota na podanie žiadosti platiteľa o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej ...

(2)

Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľ ...

(3)

Právo poskytovateľa platobných služieb odmietnuť vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje ...

§ 15
(1)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný zabezpečiť prevedenie sumy platobnej operácie ...

(2)

Ak je platobný príkaz predložený platiteľom v listinnej forme, lehota podľa odseku 1 sa môže ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše sumu platobnej operácie na platobný účet ...

(4)

Ak platobný príkaz na vykonanie platobnej operácie predkladá príjemca alebo je takýto príkaz ...

§ 16

Ak platiteľ zasiela finančné prostriedky príjemcovi, ktorý nemá platobný účet u poskytovateľa ...

§ 17
(1)

Ak spotrebiteľ vloží finančné prostriedky v hotovosti na platobný účet vedený u poskytovateľa ...

(2)

Ak používateľ platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, vloží finančné prostriedky ...

§ 18
Ak ide o úhradu, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb ...
a)

v lehotách podľa § 15 ods. 1 a 3 a § 19 ods. 2,

b)

tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb platiteľa povinný ...

c)

tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb povinný sumu ...

§ 19
(1)

Referenčným dátumom pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet príjemcu je najneskôr ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný zabezpečiť, aby príjemca mal sumu platobnej ...

(3)

Referenčným dátumom odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu platiteľa je najskôr ...

§ 20
(1)

Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú na platobné operácie v eurách v rámci Európskeho hospodárskeho ...

(2)

Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú aj na platobné operácie v inej mene členského štátu v rámci ...

§ 21
(1)

Ak bol platobný príkaz vykonaný podľa jedinečného identifikátora, považuje sa za správne vykonaný ...

(2)

Ak používateľ platobných služieb uviedol nesprávny jedinečný identifikátor, poskytovateľ platobných ...

(3)

Ak používateľ platobných služieb poskytne doplňujúce informácie k informáciám uvedeným v ...

§ 22
(1)

Ak platobný príkaz predkladá platiteľ, poskytovateľ platobných služieb platiteľa je zodpovedný ...

a)

poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej ...

b)

poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej ...

(2)

Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 1, poskytovateľ platobných ...

(3)

Ak platobný príkaz predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predložený prostredníctvom príjemcu, ...

(4)

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa odseku 3 zodpovedá príjemcovi za vykonanie platobnej ...

(5)

Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ ...

(6)

Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 3, poskytovateľ platobných ...

(7)

Poskytovatelia platobných služieb znášajú všetky poplatky a všetky úroky, ktoré sú voči používateľovi ...

(8)

Ak ide o úhradu podľa § 18, možno v rámcovej zmluve dohodnúť, že ak poskytovateľ platobných ...

(9)

Opravné zúčtovanie podľa odseku 8 nemožno vykonať, ak poskytovateľom platobných služieb príjemcu ...

§ 23

Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec ...

§ 24
(1)

Ak za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie podľa § 22 je zodpovedný sprostredkovateľ, ...

(2)

Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec ...

§ 25

Za porušenie povinnosti pri poskytovaní platobných služieb podľa tohto zákona nie je zodpovedný ...

§ 26
Používateľ platobných služieb pri používaní platobného prostriedku je povinný
a)

používať platobný prostriedok podľa podmienok upravujúcich vydávanie a používanie tohto platobného ...

b)

bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi platobných služieb alebo osobe poverenej poskytovateľom ...

c)

po získaní alebo prevzatí platobného prostriedku vykonať všetky primerané úkony na zabezpečenie ...

§ 27
(1)

Poskytovateľ platobných služieb pri vydávaní platobného prostriedku je povinný

a)

zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky platobného prostriedku neboli prístupné iným ...

b)

neodoslať nevyžiadaný platobný prostriedok okrem prípadu, keď sa má už vydaný platobný prostriedok ...

c)

vytvoriť technické podmienky na nepretržité prijímanie oznámení podľa § 26 písm. b) alebo ...

d)

zabrániť použitiu platobného prostriedku po prijatí oznámenia podľa § 26 písm. b).

(2)

Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného prostriedku alebo ...

§ 28
(1)

Ak sa na účely autorizácie podľa § 8 použije platobný prostriedok, platiteľ a jeho poskytovateľ ...

(2)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb si vyhradzuje právo zablokovať ...

a)

z dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti platobného prostriedku,

b)

z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia platobného prostriedku alebo

c)

z dôvodu zvýšenia rizika platobnej neschopnosti platiteľa plniť si svoju povinnosť platiť, ak ...

(3)

V prípadoch uvedených v odseku 2 poskytovateľ platobných služieb spôsobom dohodnutým v rámcovej ...

(4)

Poskytovateľ platobných služieb odblokuje platobný prostriedok alebo ho nahradí novým platobným ...

§ 29
(1)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že pri platbách nízkej hodnoty alebo pri elektronických peniazoch, ...

a)

zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 ods. 3 a 4, povinnosť ...

b)

§ 10, 11 a § 12 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na prípady, ak sa platobný prostriedok alebo elektronické ...

c)

poskytovateľ platobných služieb nemusí používateľovi platobných služieb oznámiť odmietnutie ...

d)

platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz po vykonaní platobnej operácie alebo udelení jeho súhlasu ...

e)

uplatňujú sa iné lehoty na vykonanie platobnej operácie, ako sú uvedené v § 15 a16.

(2)

Platbami nízkej hodnoty sú platobné operácie vykonávané prostredníctvom platobného prostriedku, ...

§ 30
(1)

Na platobné služby poskytované v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa vzťahujú

a)

ustanovenia § 3 až 6, 8, 9, 11, 12, 26 až 28, § 44 ods. 1, 3 a 4 a § 90 až 95 rovnako,

b)

ustanovenia § 10, § 15 ods. 3, § 19, 21, 31 až 43 primerane.

(2)

Ďalšie práva a povinnosti, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, možno pri poskytovaní platobných ...

(3)

Ak je poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu tá ...

Obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách

§ 31
(1)

Iná osoba ako poskytovateľ platobných služieb nesmie poskytovať platobné služby podľa tohto ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby používateľovi platobných služieb ...

a)

zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo

b)

rámcovej zmluvy.

(3)

Zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby sa rozumie zmluva, ktorá upravuje vykonávanie ...

(4)

Rámcovou zmluvou, neoddeliteľnou súčasťou ktorej sú obchodné podmienky o poskytovaní platobných ...

a)

poskytovaní platobných služieb, ktorá upravuje vykonávanie jednotlivých a následných platobných ...

b)

vydávaní a používaní elektronických peňazí, ak ide o poskytovateľa platobných služieb podľa ...

(5)

Rámcová zmluva podľa odseku 4 obsahuje informácie

a)

o poskytovateľovi platobných služieb v tomto rozsahu:

1.

obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných služieb,

2.

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu21) agenta poskytovateľa platobných služieb, ak ide o fyzickú ...

3.

sídlo pobočky poskytovateľa platobných služieb zriadenej v Slovenskej republike,

4.

ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom ...

5.

údaje o povolení na vykonávanie platobných služieb, registračné číslo povolenia na vykonávanie ...

b)

o používaní platobných služieb v tomto rozsahu:

1.

popis platobnej služby, ktorá sa má poskytovať,

2.

údaje alebo jedinečný identifikátor, ktorý musí použiť používateľ platobných služieb, aby ...

3.

forma a postup na udelenie súhlasu na vykonanie platobnej operácie a odvolanie takého súhlasu podľa ...

4.

odkaz na okamih prijatia platobného príkazu podľa § 4 a čas ukončenia prijímania platobných ...

5.

maximálna lehota na vykonanie platobnej služby,

6.

maximálne výdavkové limity pri používaní platobných prostriedkov podľa § 28 ods. 1, ak to bolo ...

c)

o poplatkoch, úrokoch a výmenných kurzoch v tomto rozsahu:

1.

suma všetkých poplatkov za platobnú operáciu a rozpis súm všetkých poplatkov,

2.

použitá úroková sadzba a výmenný kurz, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba a referenčný ...

3.

okamžité uplatňovanie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu ...

d)

o komunikácii v tomto rozsahu:

1.

komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie používateľa platobných ...

2.

spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,

3.

jazyk, v ktorom sa uzatvára rámcová zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto ...

4.

právo používateľa platobných služieb získať informácie spôsobom podľa § 38,

e)

o bezpečnostných a opravných opatreniach v tomto rozsahu:

1.

postup správneho a bezpečného používania a uchovávania platobného prostriedku a spôsob informovania ...

2.

podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný ...

3.

zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 vrátane informácie o ...

4.

spôsob a lehota oznamovania neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných operácií podľa ...

5.

zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobných ...

6.

podmienky vrátenia finančných prostriedkov podľa § 13 a 14,

f)

o zmenách rámcovej zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:

1.

domnienka podľa § 32 ods. 2, ak bola dohodnutá,

2.

doba platnosti zmluvy,

3.

právo používateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ...

g)

o práve na nápravu v tomto rozsahu:

1.

zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva alebo príslušný súd,

2.

postup podania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných služieb využiť ...

§ 32
(1)

O každej zmene rámcovej zmluvy informuje poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných ...

(2)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť domnienku, že ak používateľ platobných služieb neoznámi ...

(3)

Ak používateľ platobných služieb nesúhlasí so zmenami podľa odseku 1, má právo na okamžité ...

(4)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu sa môže ...

(5)

Zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu použitá v platobnej operácii sa musí uplatňovať ...

§ 33
(1)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť výpovednú lehotu, v ktorej môže používateľ platobných služieb ...

(2)

Vypovedanie rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú ...

(4)

Ak ide o pravidelne účtované poplatky za platobné služby, používateľ platobných služieb je ...

(5)

Na výpoveď rámcovej zmluvy podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov22) ...

§ 34
Poskytovateľ platobných služieb je povinný
a)

poskytnúť alebo sprístupniť informácie o jednorazových platobných operáciách podľa § 35 až ...

b)

poskytnúť informácie o poskytovaní platobných služieb na základe rámcovej zmluvy podľa § 31 ...

§ 35
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred vykonaním jednorazovej ...

a)

údaje alebo jedinečný identifikátor, ktoré musí použiť používateľ platobných služieb, aby ...

b)

maximálnu lehotu na vykonanie platobnej služby,

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, ktorú je používateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi ...

d)

výmenný kurz alebo referenčný výmenný kurz v prípade konverzie.

(2)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť používateľovi platobných ...

(3)

Ak sa zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby uzatvorila na žiadosť používateľa platobných ...

(4)

Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť používateľovi platobných služieb ľahko ...

(6)

Ak sa vykonáva jednorazová platobná operácia prostredníctvom platobného prostriedku, na ktorý ...

§ 36
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa po prijatí platobného príkazu na jednorazovú platobnú ...
a)

informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce ...

b)

sumu platobnej operácie v mene použitej v platobnom príkaze,

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov, ...

d)

výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu ...

e)

dátum prijatia platobného príkazu.

§ 37
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu po vykonaní jednorazovej platobnej operácie je povinný ...
a)

informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce ...

b)

sumu platobnej operácie v mene, v ktorej má finančné prostriedky k dispozícii príjemca,

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov, ...

d)

výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu ...

e)

referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.

§ 38
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný podľa odseku 2 poskytnúť používateľovi platobných ...

(2)

Informácie podľa § 31 ods. 5 je poskytovateľ platobných služieb povinný poskytnúť používateľovi ...

(3)

Ak rámcová zmluva je uzatvorená na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov ...

(4)

Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží ...

§ 39
Ak platiteľ predkladá pokyn na vykonanie jednotlivej platobnej operácie na základe rámcovej zmluvy, ...
a)

maximálnej lehote na jej vykonanie a

b)

poplatkoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov. ...

§ 40
(1)

Po odpísaní sumy jednotlivej platobnej operácie z platobného účtu platiteľa alebo ak platiteľ ...

a)

informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať každú platobnú operáciu alebo informácie ...

b)

sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa odpísala z platobného účtu platiteľa, alebo v mene ...

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov ...

d)

výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu ...

e)

referenčný dátum odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu alebo dátum prijatia platobného ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne bez zbytočného ...

§ 41
(1)

Po vykonaní jednotlivej platobnej operácie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne príjemcovi ...

a)

informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo platiteľa a všetky ...

b)

sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa pripísala na platobný účet príjemcu,

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, i rozpis súm všetkých poplatkov ...

d)

výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu ...

e)

referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.

(2)

Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne bez zbytočného odkladu ...

§ 42
(1)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že na platby nízkej hodnoty alebo na elektronické peniaze, ...

a)

hlavných charakteristikách platobnej služby, spôsobe použitia platobného prostriedku,

b)

povinnostiach,

c)

účtovaných poplatkoch,

d)

iných podstatných informáciách potrebných na informované rozhodovanie sa,

e)

mieste, kde sú ľahko dostupným spôsobom sprístupnené všetky ostatné informácie podľa § 31 ...

(2)

V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je ...

(3)

V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je ...

Poplatky

§ 43
(1)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky ...

(3)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky ...

(4)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky ...

(5)

Poplatky podľa odsekov 3 a 4 musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa ...

(6)

Ak poskytovateľ platobných služieb žiada za použitie platobného prostriedku poplatok, oznámi ...

§ 44
(1)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky ...

(2)

Ak platobná operácia nezahŕňa konverziu, platiteľ znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie príjemcovi, ktorým je najmä osoba, ktorá prijíma platobné ...

(4)

Ak poskytovateľ platobných služieb účtuje poplatok používateľovi platobných služieb za poskytnutie ...

TRETIA ČASŤ

PLATOBNÉ SYSTÉMY

Druhy platobných systémov

§ 45
(1)

Platobným systémom sa rozumie systém, ktorý zabezpečuje vykonávanie príkazov na základe zmluvy ...

(2)

Príkazom sa rozumie pokyn účastníka platobného systému prevádzkovateľovi platobného systému ...

(3)

Platobným systémom prevádzkovaným podľa tohto zákona sa rozumie

a)

platobný systém prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska,

b)

platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému poskytovateľom ...

c)

platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému právnickou ...

d)

platobný systém bez povolenia na prevádzkovanie platobného systému.

(4)

Platobný systém môže byť v súlade s pravidlami platobného systému prevádzkovaný najmä

a)

na princípe vyrovnania jednotlivých položiek v reálnom čase alebo

b)

na princípe vyrovnania rozdielov vypočítaných zo vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov ...

(5)

Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. a) sa uskutočňuje priebežne v reálnom ...

(6)

Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. b) sa uskutočňuje pri jednotlivých uzávierkach ...

(7)

Ak je poskytovateľ platobných služieb účastníkom viacerých platobných systémov, používateľ ...

(8)

Prevádzkovateľ platobného systému, centrálny depozitár cenných papierov a poskytovateľ platobných ...

(9)

Ak ide o platobné systémy podľa odseku 3 písm. a) až c), prevádzkovateľ platobného systému ...

a)

všetky straty vzniknuté účastníkovi tohto systému, ktoré vyplývajú z prevádzky tohto systému, ...

b)

priame straty vzniknuté účastníkovi, ktorými sú suma predmetnej operácie, alebo strata na úrokoch ...

§ 46
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b)
a)

okrem osôb uvedených v § 47 ods. 3 a 4 má aspoň troch účastníkov alebo aspoň dvoch účastníkov, ...

b)

je prevádzkovaný na základe písomnej zmluvy o platobnom systéme uzavretej medzi prevádzkovateľom ...

c)

vykonáva príkazy účastníkov platobného systému a zabezpečuje ich vyrovnanie u agenta pre vyrovnanie ...

§ 47
(1)

Účastníkmi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) môžu v súlade s pravidlami ...

a)

Národná banka Slovenska,

b)

banka a pobočka zahraničnej banky,

c)

centrálna banka iného štátu,

d)

Európska centrálna banka,

e)

centrálny depozitár cenných papierov alebo iná inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu,26) ...

f)

platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) až c) alebo platobný systém prevádzkovaný podľa ...

g)

platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí na základe prístupových pravidiel ...

h)

zahraničná osoba, ktorej činnosť zodpovedá činnosti osôb uvedených v písmenách b) a e) až ...

(2)

Ten istý účastník platobného systému môže v tomto platobnom systéme zabezpečovať funkciu ...

(3)

Agent pre vyrovnanie je osoba, ktorá vedie vyrovnacie účty pre účastníkov platobného systému, ...

(4)

Klíringový ústav je osoba, ktorá v platobnom systéme zodpovedá za spracovanie príkazov účastníkov ...

(5)

Účastníci platobného systému sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi platobného systému ...

§ 48
(1)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uzatvorí s každým účastníkom ...

(2)

Pravidlá platobného systému určujú najmä

a)

prevádzkovateľa platobného systému,

b)

agenta pre vyrovnanie platobného systému a spôsob zabezpečenia neodvolateľnosti príkazov,

c)

účastníkov platobného systému,

d)

podmienky účasti v platobnom systéme vrátane podmienok pozastavenia účasti v platobnom systéme ...

e)

práva a povinnosti účastníkov platobného systému a prevádzkovateľa platobného systému,

f)

pravidlá prenosu a odovzdávania príkazov, ich formu a štruktúru,

g)

spôsob prenosu, formu a štruktúru informácií o pohyboch na vyrovnacích účtoch,

h)

spôsob zabezpečenia dát proti zneužitiu,

i)

spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na vyrovnanie príkazov odovzdaných platobnému systému, ...

j)

princíp prevádzkovania platobného systému a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov ...

k)

okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou ...

l)

menu alebo meny, v ktorých je platobný systém prevádzkovaný,

m)

sadzobník poplatkov,

n)

reklamačný poriadok,

o)

podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených pre platobné systémy týmto zákonom ...

p)

prístupové pravidlá pre účastníkov platobného systému podľa § 47 ods. 1 písm. f) až h).

§ 49
(1)

Dokumentáciu k prevodom odovzdávaným platobnému systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) až d) vedie ...

(2)

Účastník platobného systému a prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. ...

§ 50
(1)

Vyrovnanie príkazov v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uskutočňuje agent pre ...

(2)

Agent pre vyrovnanie môže určiť povinný minimálny zostatok na vyrovnacom účte.

(3)

Účastníci platobného systému sú povinní zabezpečovať na svojich vyrovnacích účtoch dostatok ...

(4)

Agent pre vyrovnanie môže v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnacom účte poskytnúť ...

(5)

Agent pre vyrovnanie zverejňuje zoznam cenných papierov akceptovaných ako zábezpeku formou prístupnou ...

§ 51
(1)

Od okamihu prijatia príkazu, nesmie účastník platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) ...

(2)

Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie, ...

(3)

Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie ...

a)

pred okamihom vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb,

b)

v okamihu vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb a po tomto okamihu, ...

(4)

Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému v ...

(5)

Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie ...

(6)

Finančné prostriedky na vyrovnacích účtoch, ako aj zábezpeky, ktoré účastník platobného systému ...

§ 52
(1)

Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. c) je prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie ...

(2)

Prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je právnická osoba. Účastníkom ...

(3)

Na platobné systémy podľa § 45 ods. 3 písm. c) sa primerane vzťahujú § 46 až 50 a § 51 ods. ...

a)

musia byť objektívne, nediskriminačné a primerané, nesmú vytvárať prekážky na účasť v systéme ...

b)

nesmú vytvárať prekážky na účasť v iných platobných systémoch,

c)

nesmú vytvárať obmedzenia na základe inštitucionálneho postavenia.

(4)

Ak prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je účastníkom platobného ...

§ 53
(1)

Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. d) je platobný systém,

a)

ktorého účastníkmi sú výhradne poskytovatelia platobných služieb patriaci do skupiny s úzkymi ...

b)

v ktorom poskytovateľ platobných služieb ako jedna osoba alebo skupina koná alebo môže konať ...

(2)

Platobný systém podľa odseku 1 písm. a) sa riadi vnútornými pravidlami skupiny s úzkymi väzbami ...

§ 54
(1)

Národná banka Slovenska vedie zoznam

a)

platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov ...

b)

platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. c) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov ...

c)

platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. d) vrátane zoznamu majiteľov, ktorí môžu plniť ...

(2)

Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odseku 1, a to aj spôsobom umožňujúcim ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o platobných systémoch prevádzkovaných podľa ...

(4)

Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie ...

a)

všetkým ostatným účastníkom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), ak sa doručené ...

b)

prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b), ak sa doručené oznámenie ...

c)

orgánom iných členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom príslušného ...

§ 55
(1)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) bez zbytočného ...

a)

každú zmenu obchodného mena alebo názvu, sídla alebo miesta podnikania ktoréhokoľvek účastníka ...

b)

každú zmenu pravidiel platobného systému v listinnej forme alebo v elektronickej forme v štátnom ...

(2)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. d) bez zbytočného odkladu oznámi ...

(3)

Účastníci platobného systému sú povinní poskytovať informácie o platobnom systéme, ktorého ...

§ 56
(1)

Ak sa zmluva o platobnom systéme spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom ...

(2)

Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky ...

a)

poskytnutá na zabezpečenie práv

1.

účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti ...

2.

Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, práv centrálnej banky niektorého z iných ...

b)

zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet ...

(3)

Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.

Povolenie na prevádzkovanie platobných systémov

§ 57
(1)

O udelení povolenia a o zmene povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 ...

(2)

Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) musia byť ...

a)

žiadateľ je poskytovateľom platobných služieb so sídlom na území členského štátu,

b)

žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane ...

c)

žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené ...

d)

žiadateľ predloží spôsob zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na krytie a vyrovnanie ...

e)

platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ...

(3)

Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) musia byť ...

a)

žiadateľ je právnická osoba so sídlom na území členského štátu,

b)

žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane ...

c)

osoba, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca ...

d)

žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené ...

e)

platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,

f)

žiadateľ predloží spôsob spracovania príkazov a ich vyrovnania u agenta pre vyrovnanie v platobnom ...

g)

platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo ...

b)

návrh zmluvy alebo zmluvu o platobnom systéme,

c)

návrh pravidiel alebo pravidlá platobného systému,

d)

prevádzkový harmonogram platobného systému,

e)

analýzu rizík platobného systému a metodiku ich riadenia,

f)

spôsob zabezpečenia ochrany elektronického spracúvania a uschovávania údajov o prevodoch pred ...

g)

výpis z obchodného registra žiadateľa,35)

h)

opis iných rozhodujúcich skutočností a označenie ďalších dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva, ...

i)

vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej ...

j)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadateľa. ...

(5)

Podmienky podľa odsekov 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia ...

(6)

Povolenie na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa udeľuje ...

(7)

Žiadateľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povoleného prevádzkovania ...

§ 58
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. ...

a)

bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých údajov,

b)

nezačal prevádzkovateľ platobného systému prevádzkovať platobný systém do šiestich mesiacov ...

c)

bolo prevádzkovanie platobného systému prerušené na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov,

d)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,

e)

boli zistené nedostatky v prevádzkovaní platobného systému podľa § 62 ods. 2,

f)

prevádzkovateľ platobného systému marí výkon dohľadu alebo

g)

sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona20) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...

(2)

Povolenie na prevádzkovanie platobného systému pri jeho odobratí zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

(3)

Rozhodnutie o odobratí povolenia doručí Národná banka Slovenska prevádzkovateľovi platobného ...

(4)

Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia zverejní Národná banka Slovenska vo Vestníku ...

(5)

Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 ...

(6)

Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 59
(1)

Povolenie na prevádzkovanie platobného systému udelené podľa § 57 zaniká dňom,

a)

ku ktorému prevádzkovateľovi platobného systému zaniklo alebo bolo odobraté povolenie udelené ...

b)

ku ktorému sa prevádzkovateľ platobného systému zrušuje z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia, ...

c)

právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok prevádzkovateľa platobného systému ...

d)

od ktorého prevádzkovateľ platobného systému podľa rozhodnutia svojho valného zhromaždenia nebude ...

e)

ku ktorému počet účastníkov platobného systému klesne pod počet ustanovený v § 46 písm. a), ...

f)

ktorým márne uplynula lehota na podanie návrhu podľa § 57 ods. 7.

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie alebo ktorej inak zaniklo povolenie na prevádzkovanie ...

Dohľad nad prevádzkovateľom platobného systému

§ 60
(1)

Dohľadom nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) ...

(2)

Predmetom dohľadu nad prevádzkovateľom nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov prevádzkovateľa ...

(3)

Činnosť prevádzkovateľov podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto ...

(4)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa odseku 1 je povinný umožniť výkon dohľadu, zdržať ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom zistí skutočnosti nasvedčujúce ...

§ 61
(1)

Osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach ...

(2)

Informácie pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom môžu osoby poverené výkonom dohľadu nad ...

(3)

Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená ...

(4)

Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená ...

a)

orgánom Európskej únie alebo orgánom členských štátov Európskej únie, ak je to potrebné na ...

b)

orgánom iných štátov, s ktorými má Národná banka Slovenska uzavretú dohodu o vzájomnej výmene ...

(5)

Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená ...

(6)

Orgánom a osobám uvedeným v odsekoch 3 až 5 sa môžu poskytnúť informácie získané pri výkone ...

(7)

Orgány a osoby uvedené v odsekoch 3 až 5, ktorým Národná banka Slovenska poskytla informácie ...

(8)

Ak sa podľa osobitného zákona42) požaduje informácia, na ktorú sa podľa odseku 1 alebo odseku ...

§ 62
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí v prevádzkovaní platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. ...

a)

uložiť prevádzkovateľovi platobného systému povinnosť vykonať nápravu v určenej lehote,

b)

nariadiť prevádzkovateľovi platobného systému zabezpečenie mimoriadneho auditu platobného systému, ...

c)

uložiť prevádzkovateľovi platobného systému pokutu až do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom ...

d)

zaviesť nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému,

e)

odobrať prevádzkovateľovi platobného systému povolenie podľa § 57.

(2)

Nedostatkom v prevádzkovaní platobného systému podľa odseku 1 sa rozumie

a)

porušenie tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú ...

b)

neplnenie vykonateľných rozhodnutí uložených Národnou bankou Slovenska,

c)

ohrozenie bezpečnosti a stability platobného systému,

d)

riadenie platobného systému osobami, ktoré nemajú dostatočnú odbornú spôsobilosť a nie sú ...

(3)

Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť ...

(4)

Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno ukladať súbežne a opakovane. ...

(5)

Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia ...

(6)

Na nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo ...

(7)

Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PLATOBNÁ INŠTITÚCIA

§ 63

Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na ...

§ 64
(1)

O udelení povolenia na poskytovanie platobných služieb alebo o zmene povolenia na poskytovanie platobných ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:

a)

platobná inštitúcia je právnickou osobou zriadenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná ...

b)

splatený peňažný vklad do základného imania platobnej inštitúcie je najmenej

1.

20 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. ...

2.

50 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. ...

3.

125 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať niektorú z platobných služieb podľa § 2 ...

c)

prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších ...

d)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a prehľadnosť vzťahov týchto ...

e)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho ...

f)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej ...

g)

úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou, ...

h)

právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má ...

i)

stanovy platobnej inštitúcie,

j)

vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb, ...

k)

sídlo platobnej inštitúcie, jej ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území ...

l)

primerané, riadne, správne a vhodné organizačné predpoklady na činnosť platobnej inštitúcie, ...

m)

materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti platobnej inštitúcie,

n)

všeobecné obchodné podmienky platobnej inštitúcie, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom, ...

o)

osoby s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii musia preukázať svoju finančnú schopnosť ...

p)

systémy na ochranu finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo ...

b)

zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a výšku kvalifikovaného podielu; ...

1.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu21) v Slovenskej republike alebo adresa obvyklého pobytu v ...

2.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, ...

3.

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ...

d)

druh predpokladaných platobných služieb,

e)

vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej ...

f)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,

g)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu ...

(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je

a)

výpis z obchodného registra35) žiadateľa,

b)

doklad o splatení peňažného vkladu podľa § 64 ods. 2 písm. b) do základného imania,

c)

zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,

d)

návrh stanov platobnej inštitúcie,

e)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti ...

f)

návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku platobnej inštitúcie,

g)

návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly a vnútorných ...

h)

návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu ...

i)

obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti platobnej inštitúcie ...

j)

podrobný opis účasti platobnej inštitúcie v platobnom systéme,

k)

podrobný opis zamýšľaného využívania agentov platobných služieb a pobočiek pri výkone poskytovania ...

l)

podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností tretej osobe, ak platobná inštitúcia plánuje ...

m)

opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov používateľov platobných služieb ...

n)

všeobecné obchodné podmienky,

o)

písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov alebo spoločníkov ...

(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.

(8)

Platobná inštitúcia je povinná pred začatím poskytovania platobných služieb hodnoverne preukázať ...

(9)

Výkon činností uvedených v povolení môže platobná inštitúcia začať len na základe písomného ...

§ 65
(1)

Povolenie podľa § 64 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného zákona47) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

zoznam platobných služieb, ktoré bude platobná inštitúcia oprávnená poskytovať,

b)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať ...

(3)

Povolenie podľa § 64 ods. 1 môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí platobná inštitúcia spĺňať ...

(4)

O zmene údajov podľa odseku 2 písm. b) a o zmene iných údajov a skutočností rozhodujúcich na ...

(5)

Platobná inštitúcia je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených ...

(6)

Platobná inštitúcia a pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie je povinnou osobou podľa osobitného ...

§ 66
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní platobnej inštitúcie alebo na hlasovacích ...

b)

voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie ...

c)

zmenu stanov platobnej inštitúcie,

d)

vrátenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,

e)

zrušenie platobnej inštitúcie s likvidáciou,

f)

zmenu obchodného mena alebo sídla platobnej inštitúcie.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. c), d), f) a h) ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. e),

c)

podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť návrh zmeny stanov v súlade s týmto zákonom,

d)

podľa odseku 1 písm. d) je potrebné predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie platobnej ...

e)

podľa odseku 1 písm. e) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie ...

(3)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)

podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) platobná inštitúcia, akcionár alebo spoločník s kvalifikovanou účasťou ...

c)

podľa odseku 1 písm. c) až e) platobná inštitúcia.

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch ...

(5)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) určí Národná ...

(6)

Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska ...

(7)

Platobná inštitúcia je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných ...

(8)

Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej ...

§ 67
(1)

Povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 platobnej inštitúcii zaniká

a)

dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1,

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok platobnej inštitúcie alebo dňom ...

c)

dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom ...

d)

ak platobná inštitúcia nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote podľa § 65 ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená platobnej inštitúcii odobrať povolenie udelené podľa § ...

a)

bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,

c)

platobná inštitúcia opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, ...

d)

platobná inštitúcia v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať ...

e)

platobná inštitúcia prestane vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia počas šiestich ...

f)

platobná inštitúcia marí výkon dohľadu alebo

g)

sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...

(3)

Národná banka Slovenska odoberie platobnej inštitúcii povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, ak ...

(4)

Platobná inštitúcia je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia alebo vrátenie ...

(5)

Osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii alebo platobná inštitúcia je povinná ...

(6)

Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska alebo na svojej internetovej ...

(7)

Odo dňa zániku povolenia podľa odseku 1 alebo od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia ...

(8)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 alebo ktorej zaniklo ...

(9)

Rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 zašle Národná banka Slovenska na ...

(10)

Ak je vydané rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 právnickej osobe, ktorá ...

(11)

Odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní ...

(12)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 Národná ...

(13)

Národná banka Slovenska zastaví konanie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 na základe ...

§ 68
(1)

Ak sa zrušuje platobná inštitúcia s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora ...

(2)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené podľa § 64 ...

(3)

Likvidátor je povinný predkladať Národnej banke Slovenska bezodkladne účtovné výkazy a doklady ...

(4)

Likvidátor je povinný vymáhať vydanie plnenia z neplatných právnych úkonov alebo odporovateľných ...

(5)

Likvidátor zverejní36) výrok rozhodnutia o likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené ...

§ 69
(1)

Platobná inštitúcia je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, ...

a)

tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov platobnej inštitúcie,

b)

systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly,

c)

informačný systém,

d)

ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu.55)

(2)

Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie ...

(3)

V organizačnej štruktúre platobnej inštitúcie musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon ...

(4)

Platobná inštitúcia je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do ...

(5)

Štatutárny orgán platobnej inštitúcie má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych ...

(6)

Členovia štatutárneho orgánu a prokurista, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri ...

§ 70
(1)

Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. ...

(2)

Dozorná rada platobnej inštitúcie je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej ...

(3)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka ...

§ 71
(1)

Platobná inštitúcia je povinná viesť evidenciu zmlúv a záznamov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie ...

(2)

Ak platobná inštitúcia vykonáva prevody, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných ...

(3)

Platobná inštitúcia je povinná uchovávať dokumentáciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo ...

(4)

Dokumentáciu podľa odseku 1 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania platobných služieb ...

§ 72
(1)

Vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného peňažného ...

(2)

Platobná inštitúcia je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 10 % jej fixných ...

(3)

Platobná inštitúcia je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov ...

§ 73
(1)

Platobná inštitúcia môže na základe písomnej zmluvy zveriť výkon prevádzkových činností, ...

a)

zmene vo vzťahoch a povinnostiach platobnej inštitúcie voči používateľom platobných služieb ...

b)

zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb, ...

c)

prechodu zodpovednosti za poskytovanie platobných služieb z platobnej inštitúcie na osobu, ktorej ...

d)

narušeniu kvality vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a že toto zverenie tiež nebude brániť ...

(2)

Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť informovanie používateľov platobných služieb o ...

(3)

Podmienky a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 musia byť splnené počas celej doby zverenia výkonu prevádzkových ...

(4)

Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb osobou, ktorej bol zverený výkon prevádzkových ...

§ 74
(1)

Národná banka Slovenska vedie zoznam

a)

platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 64 ods. 1, a ich agentov platobných ...

b)

pobočiek platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb,

c)

pobočiek zahraničných platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb.

(2)

V zozname sa uvádzajú aj platobné služby, na ktoré má platobná inštitúcia, pobočka platobnej ...

(3)

Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odsekov 1 a 2 na svojej internetovej stránke. ...

§ 75
(1)

Agentom platobných služieb na účely tohto zákona sa rozumie osoba, ktorá poskytuje platobné služby ...

(2)

Platobná inštitúcia, ktorá má zámer poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných ...

a)

ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta ...

b)

ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo agenta platobných ...

c)

platobné služby, ktoré má zámer platobná inštitúcia poskytovať prostredníctvom agenta platobných ...

d)

vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti oznámenia a jeho príloh. ...

(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 je platobná inštitúcia povinná priložiť

a)

písomnú zmluvu s agentom platobných služieb,

b)

doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb uvedených v odseku 2 písm. a) ...

c)

opis mechanizmov vnútornej kontroly agenta platobných služieb s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce ...

(4)

Ak je oznámenie podľa odseku 2 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska zapíše ...

(5)

Ak platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných ...

(6)

Ak je oznámenie podľa odseku 5 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska informuje ...

(7)

Národná banka Slovenska prihliada pri zápise agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných ...

(8)

Platobná inštitúcia je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o zmene skutočností ...

(9)

Národná banka Slovenska zruší zápis agenta platobných služieb v zozname agentov platobných služieb, ...

a)

bol agent platobných služieb zapísaný do zoznamu agentov platobných služieb na základe neúplných ...

b)

zistí, že využívaním agenta platobných služieb došlo alebo dochádza k legalizácii príjmov ...

c)

osoba uvedená v odseku 2 písm. a) a b), ktorá sa podieľa na poskytovaní platobných služieb, prestane ...

(10)

Národná banka Slovenska je povinná do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia orgánu dohľadu domovského ...

(11)

Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb agentom platobných služieb zodpovedá ...

§ 76
(1)

Správu o overení ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu29) je platobná inštitúcia ...

(2)

Platobná inštitúcia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu;29) každý účtovný prípad ...

(3)

Audítor je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré ...

(4)

Platobná inštitúcia je povinná v písomnej zmluve s audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) ...

(5)

Platobná inštitúcia je povinná bezplatne a včas vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska ...

§ 77
(1)

Platobná inštitúcia môže okrem poskytovania platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 vykonávať ...

a)

poskytovanie prevádzkových a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, najmä zabezpečovanie vykonania ...

b)

prevádzkovanie platobných systémov podľa tohto zákona,

c)

obchodné činnosti.

(2)

Na účely vykonávania platobnej operácie platobnou inštitúciou sa prevodom finančných prostriedkov ...

(3)

Ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 a zároveň ...

(4)

Platobná inštitúcia pri poskytovaní platobných služieb vedie platobné účty, ktoré sa používajú ...

(5)

Platobná inštitúcia môže poskytnúť úver pri platobných službách podľa § 2 ods. 1 písm. ...

a)

úver je doplnkový a udeľuje sa výlučne v súvislosti s výkonom platobnej operácie, týmto nie ...

b)

lehota splatnosti úveru je najviac 12 mesiacov,

c)

takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých na účel vykonania platobnej operácie, ...

d)

vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie sú vždy primerané so zreteľom na celkovú sumu ...

(6)

Platobná inštitúcia nesmie prijímať vklady.57)

(7)

Platobná inštitúcia nesmie finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb ...

(8)

Ak platobná inštitúcia nepostupuje podľa odseku 7, je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu ...

(9)

Finančné prostriedky prijaté platobnou inštitúciou od používateľov platobných služieb netvoria ...

§ 78
(1)

Činnosť platobných inštitúcií, agentov platobných služieb a osôb, ktorým bol zverený výkon ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti platobnej inštitúcie spočívajúce v nedodržaní ...

a)

uložiť platobnej inštitúcii povinnosť prijať opatrenia na nápravu,

b)

uložiť platobnej inštitúcii pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až ...

c)

uložiť platobnej inštitúcii povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné ...

d)

obmedziť alebo pozastaviť platobnej inštitúcii výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na ...

e)

odobrať platobnej inštitúcii povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na poskytovanie ...

f)

uložiť platobnej inštitúcii povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa zistení ...

g)

uložiť platobnej inštitúcii povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej ...

h)

uložiť platobnej inštitúcii povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia

1.

s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi platobnej ...

2.

so základným imaním platobnej inštitúcie,

i)

odobrať platobnej inštitúcii povolenie na poskytovanie platobných služieb.

(3)

Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 2 nie je dotknutá zodpovednosť ...

(4)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno ukladať súbežne a opakovane. ...

(5)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo ...

§ 79
(1)

Platobná inštitúcia môže poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 aj v inom členskom štáte ...

(2)

Platobná inštitúcia, ktorá chce prvýkrát poskytovať platobné služby v inom členskom štáte, ...

a)

názov a sídlo platobnej inštitúcie,

b)

hostiteľský členský štát, na ktorého území chce poskytovať platobné služby,

c)

druh platobných služieb, ktoré chce poskytovať na území hostiteľského členského štátu,

d)

v prípade zriadenia pobočky aj

1.

sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,

2.

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky a

3.

organizačnú štruktúru pobočky.

(3)

Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 2 oznámi tieto informácie ...

(4)

Zmeny v údajoch uvedených v odseku 2 platobná inštitúcia písomne oznámi najmenej 30 dní pred ...

(5)

Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu môže poskytovať ...

(6)

Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke platobnej inštitúcie, u jej ...

(7)

Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu ...

(8)

Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky ...

PIATA ČASŤ

ELEKTRONICKÉ PENIAZE A INŠTITÚCIA ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ

§ 80
(1)

Elektronické peniaze môže vydávať iba poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. ...

(2)

Elektronické peniaze predstavujú peňažnú hodnotu v elektronickej forme, ktorá predstavuje peňažný ...

(3)

Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov ...

(4)

Poskytovateľ platobných služieb podľa odseku 1 vydá elektronické peniaze používateľovi platobných ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) a b)

a)

poskytne platiteľovi možnosť overenia posledných piatich platobných operácií vykonaných prostredníctvom ...

b)

poskytne príjemcovi informácie o jednotlivých platobných operáciách podľa § 41,

c)

zodpovedá za správne vykonanie výmeny finančných prostriedkov za elektronické peniaze a spätnej ...

d)

na žiadosť používateľa platobných služieb je povinný vykonať spätnú výmenu elektronických ...

e)

môže si s používateľom platobných služieb zmluvne dohodnúť minimálnu hranicu vymeniteľnosti ...

§ 81
Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ...
a)

v úplnom rozsahu, alebo

b)

v obmedzenom rozsahu podľa § 87.

§ 82
(1)

O udelení povolenia na vydávanie elektronických peňazí alebo o zmene udeleného povolenia na vydávanie ...

(2)

Na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí musia byť žiadateľom splnené tieto ...

a)

inštitúcia elektronických peňazí je akciovou spoločnosťou,59) ak ide o inštitúciu elektronických ...

b)

splatený peňažný vklad do základného imania inštitúcie elektronických peňazí najmenej 1 000 ...

c)

prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších ...

d)

vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi, a prehľadnosť ...

e)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho ...

f)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

g)

úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických ...

h)

právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má ...

i)

stanovy žiadateľa,

j)

vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických ...

k)

sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie a správa elektronických peňazí ...

l)

analýza rizík činnosti inštitúcie elektronických peňazí, systém riadenia týchto rizík a metodika ...

m)

systém zabezpečenia elektronického spracúvania, uschovávania a zálohovania údajov o používateľoch ...

n)

akcionári alebo iní spoločníci inštitúcie elektronických peňazí musia preukázať svoju finančnú ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo ...

b)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí a výšku kvalifikovaného ...

1.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú ...

2.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, ...

3.

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ...

d)

vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej ...

e)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa.

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je

a)

výpis z obchodného registra35) žiadateľa,

b)

doklad o splatení peňažného vkladu do základného imania,

c)

zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,

d)

návrh stanov inštitúcie elektronických peňazí,

e)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti ...

f)

návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku inštitúcie elektronických peňazí,

g)

návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly inštitúcie elektronických ...

h)

obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti inštitúcie elektronických ...

i)

písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov inštitúcie ...

(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.

(8)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná pred začatím vydávania elektronických peňazí ...

a)

technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon vydávania elektronických ...

b)

úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ...

c)

úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou ...

(9)

Výkon činností uvedených v povolení na vydávanie elektronických peňazí môže inštitúcia ...

§ 83
(1)

Povolenie podľa § 82 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu, ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného zákona47) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať ...

b)

schválenie stanov inštitúcie elektronických peňazí.

(3)

Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí inštitúcia elektronických peňazí spĺňať ...

(4)

Na žiadosť o zmenu povolenia sa primerane vzťahuje § 82. Inštitúcia elektronických peňazí je ...

(5)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na ...

(6)

Požiadavky, podmienky a obmedzenia podľa odsekov 1 až 5 a § 82 je inštitúcia elektronických peňazí ...

(7)

Inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí ...

(8)

Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí ...

§ 84
(1)

Povolenie udelené podľa § 82 ods. 1 zaniká

a)

dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1,

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok inštitúcie elektronických peňazí ...

c)

dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom ...

d)

ak inštitúcia elektronických peňazí nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená inštitúcii elektronických peňazí odobrať povolenie udelené ...

a)

bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,

c)

inštitúcia elektronických peňazí opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo ...

d)

inštitúcia elektronických peňazí v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala ...

e)

inštitúcia elektronických peňazí nevydáva elektronické peniaze viac ako šesť po sebe nasledujúcich ...

f)

inštitúcia elektronických peňazí marí výkon dohľadu alebo

g)

sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...

(3)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia ...

(4)

Zakladateľ inštitúcie elektronických peňazí alebo inštitúcia elektronických peňazí je povinná ...

(5)

Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojej internetovej ...

§ 85
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí je pri svojej činnosti povinná dodržiavať povinné minimálne ...

(2)

Inštitúcia elektronických peňazí nesmie nadobúdať majetkové podiely v iných právnických osobách ...

(3)

Inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady, poskytovať úvery, ani vykonávať ...

a)

poskytovania takých prevádzkových alebo iných pomocných činností, ktorými sa neposkytuje úver ...

1.

elektronických peňazí vydaných touto inštitúciou elektronických peňazí alebo

2.

iných platobných prostriedkov,

b)

uchovávania údajov na elektronickom zariadení pre iné právnické osoby a v ich mene.

(4)

Inštitúcia elektronických peňazí musí mať nepretržite vlastné zdroje financovania, ktoré nesmú ...

a)

zo sumy vydaných elektronických peňazí alebo

b)

z priemeru celkovej sumy jej finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi ...

(5)

Ak inštitúcia elektronických peňazí nevykonáva vydávanie a správu elektronických peňazí viac ...

a)

zo sumy vydaných elektronických peňazí alebo

b)

z celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi ...

(6)

Na účely podľa odseku 5 sa vždy použije vyššia zo súm zistených podľa odseku 5 písm. a) alebo ...

(7)

Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí nesmú klesnúť pod úroveň základného ...

(8)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná mať investície, ktorých výška a hodnota nesmie ...

(9)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná priebežne sledovať, zisťovať a vykonávať výpočty ...

(10)

Inštitúcia elektronických peňazí vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov29) a každý ...

(11)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečovať riadenie všetkých trhových rizík, ...

(12)

Na inštitúciu elektronických peňazí sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona, ktoré upravujú ...

§ 86
(1)

Činnosť inštitúcie elektronických peňazí podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti inštitúcie elektronických peňazí spočívajúce ...

a)

uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť prijať opatrenia na jej ozdravenie,

b)

uložiť inštitúcii elektronických peňazí pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom ...

c)

uložiť inštitúcii elektronických peňazí predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné ...

d)

obmedziť alebo pozastaviť inštitúcii elektronických peňazí výkon niektorej činnosti uvedenej ...

e)

odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení ...

f)

uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa ...

g)

uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo ...

h)

uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia

1.

s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi inštitúcie ...

2.

so základným imaním inštitúcie elektronických peňazí,

i)

zaviesť nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí,

j)

odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na vydávanie elektronických peňazí.

(3)

Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 2 nie je dotknutá zodpovednosť ...

(4)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno ukladať súbežne a opakovane. ...

(5)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia ...

(6)

Na nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo ...

(8)

Ak výška a hodnota investícií inštitúcie elektronických peňazí, ktoré sú povinné podľa ...

(9)

Inštitúcia elektronických peňazí môže vydávať a spravovať elektronické peniaze aj v inom ...

(10)

Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá chce prvýkrát vydávať a spravovať elektronické peniaze ...

a)

názov a sídlo inštitúcie elektronických peňazí,

b)

hostiteľský členský štát, na ktorého území chce vydávať a spravovať elektronické peniaze, ...

c)

obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti podložený reálnymi ekonomickými ...

d)

v prípade zriadenia pobočky aj

1.

sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,

2.

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky a

3.

organizačnú štruktúru pobočky.

(11)

Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 10 oznámi tieto ...

(12)

Zmeny v údajoch uvedených v odseku 10 inštitúcia elektronických peňazí písomne oznámi najmenej ...

(13)

Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu ...

(14)

Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke inštitúcie elektronických ...

(15)

Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu ...

(16)

Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky ...

§ 87
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 písm. b) môže vydávať elektronické peniaze ...

(2)

Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických ...

(3)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 nesmie prijímať vklady a poskytovať úvery ...

(4)

Podmienky a obmedzenia podľa odsekov 1 a 3 je inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 ...

(5)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 nemôže vydávať elektronické peniaze mimo ...

(6)

Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vydáva elektronické peniaze v obmedzenom ...

ŠIESTA ČASŤ

OCHRANA ÚDAJOV

§ 88
(1)

Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách ...

(2)

Na záležitosti chránené podľa odseku 1, na poskytovanie správ poskytovateľov platobných služieb ...

(3)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ...

a)

poskytnúť,

1.

ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, meno, priezvisko, ...

2.

ak ide o právnickú osobu, názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, predmet ...

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronickú adresu, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce

4a. schopnosť používateľa platobných služieb splniť si záväzky z obchodu,

4b. požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,

4c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,

4d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené ...

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ...

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno ...

(4)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ...

(5)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ...

(6)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb povinný aj ...

(7)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb aj bez súhlasu ...

(8)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, môže poskytovateľ platobných služieb sprístupniť ...

(9)

Odseky 3 až 8 sa rovnako vzťahujú na stály rozhodcovský súd podľa § 90, a to na poskytovanie, ...

SIEDMA ČASŤ

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ A INÝCH PODANÍ A RIEŠENIE SPOROV SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM PLATOBNÝCH <span class="shorten">...</span>

Vybavovanie reklamácií a iných podaní súvisiacich s poskytovaním platobných služieb

§ 89
(1)

Používateľ platobnej služby a iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľských združení môžu ...

(2)

Národná banka Slovenska pri vybavovaní doručeného podania podľa odseku 1 postupuje bez zbytočných ...

(3)

Národná banka Slovenska v oznámení o prešetrení a vybavení podania podľa odseku 1 uvedie aj ...

(4)

Ak sa používateľ platobnej služby alebo iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľského združenia ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný prijať reklamáciu vzťahujúcu sa na poskytovanie platobných ...

(6)

Poskytovateľ platobných služieb rozhodne o oprávnenosti reklamácie bez zbytočného odkladu. Tým ...

(7)

Na vybavovanie reklamácií pri platobných službách poskytovaných v menách podľa § 1 ods. 2 písm. ...

(8)

Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša poskytovateľ platobných služieb. Náklady spojené ...

(9)

Pri riešení reklamácií si poskytovatelia platobných služieb poskytujú vzájomnú súčinnosť. ...

(10)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný

a)

vypracovať a sprístupniť reklamačný poriadok,

b)

viesť evidenciu o reklamáciách a na požiadanie Národnej banky Slovenska ju predložiť na nahliadnutie. ...

Riešenie sporov prostredníctvom stáleho rozhodcovského súdu

§ 90
(1)

Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového ...

(2)

Stály rozhodcovský súd je príslušný rozhodovať predovšetkým spory, ktoré vznikli medzi používateľmi ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný ponúknuť svojmu používateľovi platobných služieb ...

(4)

Návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa odseku 3 je poskytovateľ platobných služieb povinný ...

§ 91
(1)

Výdavky na činnosť stáleho rozhodcovského súdu sa uhrádzajú z ročných príspevkov poskytovateľov ...

(2)

Výšku ročných príspevkov navrhuje zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu a ich výšku určuje ...

(3)

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný predložiť Národnej banke Slovenska návrh ...

§ 92

Konanie pred stálym rozhodcovským súdom o sporoch medzi používateľmi platobných služieb a ich ...

§ 93
(1)

Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť na mieste rozhodcovského konania v ústredí ...

(2)

Používateľ platobných služieb má právo na vedenie rozhodcovského konania v jazyku, v ktorom ...

(3)

Účastníci rozhodcovského konania sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel rozhodcovského ...

(4)

Ak používateľ platobných služieb v rozhodcovskom konaní nemôže predložiť navrhovaný doklad, ...

§ 94

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný predložiť Národnej banke Slovenska správu ...

§ 95
(1)

Stály rozhodcovský súd je povinný v prípade sporov pri poskytovaní platobných služieb spolupracovať ...

(2)

Stály rozhodcovský súd alebo rozhodca je povinný Národnú banku Slovenska informovať o ním zistených ...

ÔSMA ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE, SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 96
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

a)

podrobnosti o podmienkach udelenia povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. ...

b)

spôsob a metódy výpočtu hodnoty a rizikové váhy investícií, aktív, vymedzených rizikovo vážených ...

c)

štruktúra výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je podľa § 83 ods. 7 povinná ...

d)

podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 85 ods. 1, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania ...

e)

spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb ...

f)

čo tvorí vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie a spôsob ich výpočtu, ako aj čo sa ...

g)

štruktúra, spôsob tvorby a kontrola správnosti bankového spojenia vrátane čísla účtu a identifikačných ...

h)

štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných podľa § 76 ods. 5 ...

i)

podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 87, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania ...

(2)

Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

a)

štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných prevádzkovateľmi ...

b)

štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných platobnými inštitúciami ...

c)

štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných inštitúciami elektronických ...

Spoločné ustanovenia

§ 97

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 98
(1)

Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu písomne dohodnúť, ...

(2)

V prípade sporu je poskytovateľ platobných služieb povinný preukázať, že povinnosti podľa § ...

(3)

Poskytovatelia platobných služieb sa nemôžu odchyľovať na úkor používateľov platobných služieb ...

(4)

Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky informujú Európsku komisiu ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 a prevádzkovateľ platobného systému podľa ...

(6)

Na záväzkové právne vzťahy vzniknuté na základe tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy ...

§ 99

Platobné operácie, pri ktorých sa používajú finančné prostriedky v hotovosti, ktorých celkovú ...

§ 100

Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 101
Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli ...

(2)

Povolenie na elektronickopeňažnú činnosť udelené inštitúcii elektronických peňazí na vydávanie ...

(3)

Právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na vydávanie platobných prostriedkov elektronických ...

(4)

Zmluvy o platobnom systéme uzatvorené Národnou bankou Slovenska, ako prevádzkovateľom platobného ...

(5)

Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zosúladiť právne pomery a právne vzťahy podľa ...

(6)

Platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb sa na obdobie do 31. decembra 2011 môžu dohodnúť ...

(7)

Podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávali činnosti súvisiace so spracovaním dát ...

(8)

Právnická osoba, ktorá začala vykonávať pred 25. decembrom 2007 a vykonáva činnosti porovnateľné ...

(9)

Stály rozhodcovský súd zriadený podľa predpisov o rozhodcovskom konaní a zákona č. 510/2002 ...

(10)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2009 sa procesne dokončia podľa tohto ...

(11)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2009 sa dokončí podľa tohto zákona a ...

(12)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem

a)

„platobný styk“ alebo „platobný styk a zúčtovanie“, rozumie sa tým pojem „platobné služby“, ...

b)

„banková platobná karta“, rozumie sa tým pojem „platobná karta“,

c)

„elektronický platobný prostriedok“, „platobný prostriedok diaľkového prístupu“ alebo ...

d)

„platobný prostriedok elektronických peňazí“, „elektronická peňaženka“ alebo „softvérová ...

e)

„prevod peňažných prostriedkov“, „tuzemský prevod peňažných prostriedkov“ alebo „cezhraničný ...

f)

„platba“, rozumie sa tým pojem „platobná operácia“, ak ide o činnosť,

g)

„poskytovateľ služieb platobného styku“, „vykonávacia inštitúcia“ alebo „vydavateľ ...

h)

„sprostredkujúca inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „sprostredkovateľ“ podľa § 7 ods. ...

§ 102
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

1.

čl. I zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 10/2002 o hlásení predkladanom vydavateľom ...

3.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 11/2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom ...

4.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra ...

5.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2004 č. 6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

6.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a ...

7.

čl. I opatrenia Národnej banky Slovenska zo 7. apríla 2009 č. 2/2009, ktorým sa ustanovujú náležitosti ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 500 ods. 2 sa za slovo „neurčuje“ vkladajú slová „alebo osobitný zákon neustanovuje“. ...

2.

V § 709 ods. 1, § 711 ods. 2 a § 712 ods. 1 sa slová „prevody peňažných prostriedkov“ nahrádzajú ...

3.

§ 715 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vypovedanie zmluvy o bežnom účte, ktorý slúži ...

Čl. III

Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení takto:

V čl. III § 8 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „vykonávacích inštitúcií,12a) sprostredkujúcich inštitúcií,12b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12b a 12c znejú:

„12a) § 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 12e sa vypúšťajú.

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9c, 12, 12d, 12f, 13 a 14 znejú:

„8) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...

1 . V § 2 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) poskytovanie platobných služieb,2a)“ .

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 ods.1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 13h sa vkladá § 13i, ktorý znie:

„§ 13i Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2009 Bankové povolenie na tuzemské ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň zavedenia ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) podporuje plynulé a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z.“.

4.

V § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2, § 6 ods. 3, § 17a ods. 3, § 17b ods. 2, 3 a 5, § 17c ods. 2, § ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách ...

6.

V § 6 ods. 2 písm. i) sa za slovo „zriaďuje“ vkladá slovo „výkonné,“.

7.

V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo „jedenásť“ nahrádza slovom „päť“ a druhá veta znie: ...

8.

V § 7 ods. 3 sa slovo „Ôsmich“ nahrádza slovom „Dvoch“.

9.

V § 7 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým ...

10.

V § 7 ods. 8 písm. a) a b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2caa sa vypúšťa.

12.

V § 17a ods. 2 sa vypúšťajú slová „vykonaných odo dňa zavedenia eura“.

13.

V § 17a ods. 3 druhá veta znie: „Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska ...

14.

V § 17b ods. 4 prvej vete sa slovo „výmenu“ nahrádza slovami „bankové obchody spočívajúce ...

15.

V § 17e ods. 4 druhej vete sa za slová „pravé bankovky alebo mince,“ vkladajú slová „toto ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3h sa vypúšťa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3n sa citácia „zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou ...

18.

V § 17h ods. 1 druhej vete sa za slovo „uverejňujú“ vkladajú slová „v zbierke zákonov“. ...

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4aa a 4ab sa za slová „3603/93“ vkladajú slová „Mimoriadne ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

21.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:

„4c) § 2c ods. 5, § 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 4d) § ...

22.

V § 27a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom Národná banka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4cb znie:

„4cb)
§ 2 ods. 1 a ods. 3 písm. e) zákona č. 492/2009 Z. z.“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4f sa na začiatok vkladá citácia „Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy ...

24.

V § 29 písmeno c) znie:

„c) môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobných operácií ...

25.

V § 30 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných systémov a poskytovania ...

26.

§ 31 znie:

„§ 31 Národná banka Slovenska zbiera štatistické údaje a iné údaje na zabezpečenie plnenia ...

27.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa, 5a, 5b a 5c sa vypúšťajú.

28.

V § 34 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „môže ustanoviť“.

29.

V § 36 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona a“.

30.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5g a 5h znejú:

„5g) Napríklad čl. 5 ods. 5.1 a 5.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk ...

31.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5l, 5n, 5o a 6 znejú:

„5l) Napríklad § 2 ods. 1 písm. e), f) a g), § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. ...

32.

§ 37 znie:

„§ 37 Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitných predpisov,7) dohľad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7d sa za slová „§ 17b“ vkladajú slová „a 20“.

34.

V § 38 ods. 2 sa slovo „určený“ nahrádza slovami „odporúčaný a schválený“.

35.

Pod označenie § 41 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Služobné tajomstvo“.

36.

V § 43 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon vlastnej ochrany (§ 35a) sa vyžaduje aj zdravotná ...

37.

Za § 49ab sa vkladá § 49ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49ac Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2009 Ustanovenia § 7 o pravidlách členstva ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

1.

V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zahraničné cenné papiere,“.

2.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania9) ...

3.

V § 2 sa vypúšťajú písmená k) a m).

Doterajšie písmená l), n) a o) sa označujú ako písmená k), l) a m).

4.

V § 2 písm. l) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie peňažných služieb“. ...

5.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb“. ...

6.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 13.

7.

V § 6 ods. 7 a 8 sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.

8.

V § 6 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovania devízových peňažných služieb“.

9.

V § 6 ods. 11 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“ ...

10.

V § 6 ods. 13 písm. a) sa slová „6 až 9“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.

11.

V § 6 ods. 13 písm. b) sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3, 4 a 6“ a slová ...

12.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v rozsahu určenom v devízovej licencii na poskytovanie ...

13.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“.

14.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať určité devízové peňažné služby“ ...

15.

V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 8.

16.

V § 13 odseky 5 až 8 znejú:

„(5) Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...

18.

§ 40 znie:

„§ 40 (1) Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 32 znejú:

„30) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) ...

19.

Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý znie:

„§ 43e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009 Držitelia devízovej licencie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „sumy platobných operácií2b) alebo iné“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa slová „vykonávacej inštitúcie,5da) sprostredkujúcej inštitúcie,5db) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5da, 5db, 5dc a 5k znejú:

„5da) § 81 zákona č. 492/2009 Z. z. 5db) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. 5dc) § 2 ods. 3 zákona ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5de znie:

„5de) § 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.“. ...

4.

V poznámkach pod čiarou k odkazom 5df, 5dg a 7e sa slová „zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádzajú ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5l znie:

„5l) Napríklad § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3 až 5 zákona č. 566/2001 ...

6.

V § 8 ods. 6 sa slová „prevody12a) vkladov“ nahrádzajú slovami „platobné operácie12a) s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

7.

V § 22ba ods. 1 sa slová „chránené ochrany vkladov“ nahrádzajú slovami „chránené vklady ...

8.

V § 22ba ods. 2 sa za slová „chránené vklady“ vkladajú slová „alebo presahuje okruh chránených ...

Čl. IX

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Eximbanka nie je zriadená na účel podnikania.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa)
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

2.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Vzťah k Národnej banke Slovenska (1) Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona č. 211/2000 ...

3.

V § 24 ods. 5 písmeno k) znie:

„k)
poskytovať platobné služby a zúčtovanie,“.

4.

V § 36 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ministerstvo informuje o výsledkoch výkonu štátneho dozoru Národnú banku Slovenska na ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

Čl. X

Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) o poskytnutí úveru na účely podľa osobitného zákona2a) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších ...

2.V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Kreditnou kartou na účely tohto zákona sa rozumie platobná karta, ktorá umožňuje dlžníkovi ...

Čl. XI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až p) sa označujú ako písmená g) až o).

3.

V § 2 odsek 13 znie:

„(13)
Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 492/2009 Z. z.“.

4.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z., zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení ...

5.

V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

6.

V § 5 písmeno m) znie:

„m) platobnou kartou platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb ...

7.

V § 6 ods. 17 prvej vete sa za slová „osobitného predpisu,5)“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,18a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

8.

V § 7 odsek 12 znie:

„(12) Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to ...

9.

V § 7 ods. 15 písm. a) sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o ...

11.

V § 16 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Dohľad nad plnením povinností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:

„24d)
§ 29 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.“.

12.

V § 38 ods. 3 sa za slovom „banke“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:

„37aa) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...

13.

V § 38 ods. 4 sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

14.

V § 39 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Banka je povinná všetky pozície zaznamenané ...

15.

V § 39 sa odsek 15 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe, spôsob výpočtu kreditného rizika ...

16.

V § 86 ods. 3 sa slová „Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „hypotekárnej banke“. ...

18.

Doterajší text § 90 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať informácie právnickej osobe so ...

19.

V § 91 ods. 1 tretej vete sa slovo „uvedené“ nahrádza slovami „a za ďalších podmienok uvedených“. ...

20.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich ...

21.

V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou, na konci sa bodka ...

22.

V § 92a ods. 4 prvej vete sa za slovo „súhlas“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 1“, na ...

23.

V § 93a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a tiež je oprávnená aj bez súhlasu ...

24.

V § 93b ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to tak, aby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88k znie:

„88k) § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.Zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

25.

V celom texte zákona okrem § 122b sa slová „platobný styk“ a „vykonávanie platobného styku“ ...

26.

Za § 122j sa vkladá § 122k, ktorý znie:

„§ 122k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009 Bankové povolenie udelené ...

Čl. XII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písm. b) prvom bode sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o ...

3.

V § 8 písmeno g) znie:

„g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých ...

4.

V § 54 odsek 7 znie:

„(7) Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...

Poznámky pod čiarou 50aa a 50ab znejú:

„50aa) Napríklad zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

Čl. XIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V celom texte zákona sa slová „platba“ a „platobný styk“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

§ 2a sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Tuzemským prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v mene ...

4.

V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. l) sa slová „tuzemské prevody peňažných prostriedkov13a) (ďalej len „tuzemské ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.

7.

V § 6 ods. 1 písm. m) sa slová „cezhraničné prevody peňažných prostriedkov13b) (ďalej len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b sa vypúšťa.

8.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:

„zd) realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n).“.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b)
§ 3 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

10.

V § 8 ods. 8 druhej vete sa za slová „do záväzku“ vkladajú slová „alebo ak žiadosť o realizáciu ...

11.

V § 13 ods. 1 sa slová „v platnej menovej jednotke až do tridsaťtisíc eur“ nahrádzajú slovami ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a)
§ 45 až 62 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

13.

Pod nadpis siedmej časti sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:

„§ 21a Pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 88 ods. 1 a 2 zákona ...

Čl. XIV

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

V § 17a ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „Burza cenných papierov“ sa vkladajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:

„22ad) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XV

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

Za § 37d sa vkladá § 37e, ktorý znie:

„§ 37e Subjekt verejnej správy, ktorým je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ...

Čl. XVI

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 21a až 21c a § 73 zákona č. 510/2002 Z. z. ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných zaisťovní“ vkladá čiarka a slová ...

3.

V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vykonáva dohľad nad Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného ...

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.“.

4.

V § 2 ods. 1 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi ...

5.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ku ktorej žiadateľ nemá oprávnený prístup“.

6.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa za slová „viceguvernéra Národnej banky Slovenska“ vkladajú slová ...

7.

V § 7 ods. 2 druhej vete sa slová „účastník konania“ nahrádzajú slovami „dohliadaný subjekt“. ...

8.

V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Osoba poverená výkonom dohľadu, proti ktorej smeruje ...

9.

V § 12 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.

10.

V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen ...

11.

V § 16 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Žiadosť vrátane jej príloh ...

12.

V § 27 ods. 5 sa vypúšťa štvrtá veta.

13.

V § 35 ods. 2 sa slovo „Opatrením“ nahrádza slovom „Opatreniami“ a slovo „vyhlasuje“ ...

14.

V § 42 ods. 6 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.

Čl. XVII

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 176 ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotnú poisťovňu“.

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

„27) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve ...

3.

V § 176 ods. 5 sa za slová „dôchodkovú spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „na platobnú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:

„28b) § 63 až 79 zákona č. 492/2009 Z. z. 28c) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „§ 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „§ 35 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

Čl. XVIII

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a ...

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Na poskytovanie informácií o platobných službách sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. ...

Čl. XIX

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

„1. Nadpis pod § 219 znie: „Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických ...

2.

V § 219 odsek 1 znie:

„(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok ...

Čl. XX

Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 6 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a distribútor ...

Čl. XXI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 okrem ustanovení čl. XI sedemnásteho bodu [§ ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 492/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOVEURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných ...

  3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
 • 2)  Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 3 ods. 4 písm. o) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 ...
 • 5)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 6)  Napríklad § 4 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 708 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10)  Trestný zákon.
 • 11)  § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene ...
 • 12)  § 6 ods. 2 písm. a), § 7 a 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom ...
 • 13)  Napríklad § 41 ods. 1 až 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 14)  Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 11 a ...
 • 15)  Napríklad § 76 ods. 2, § 175r, § 305 písm. a) a § 307 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, § ...
 • 16)  § 93 až 95 Zákonníka práce. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ...
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...
 • 19)  § 374 Obchodného zákonníka.
 • 20)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 38 a 39 zákona Národnej rady ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 22)  Napríklad § 1 ods. 2, § 269 ods. 2, § 500 ods. 2 a § 715 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 582 ...
 • 23)  Napríklad § 4 písm. g) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 24)  Napríklad § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...
 • 25)  § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 26)  Napríklad zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 28)  Napríklad usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2007/2 (2007/600/ES) z 26. apríla 2007 o ...
 • 29)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 584 Občianskeho zákonníka.
 • 31)  § 11 až 23 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32)  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, §147 až 155 zákona ...
 • 33)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 34)  § 177 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 36)  § 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom ...
 • 37)  § 7 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 40)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 41)  § 34a ods. 2 a 3 a § 41 a § 44 písm. c) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...
 • 42)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 43)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 56 až 75a, § 105 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 46)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 47)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 68 až 75a, § 105 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 50)  § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 52)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
 • 53)  § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho Parlamentu ...
 • 56)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 3 ods. 1 a § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 58)  Napríklad zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 59)  § 154 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 60)  Napríklad Zákonník práce.
 • 61)  Napríklad čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3 a čl. 19, 20 a 42 Protokolu o Štatúte ...
 • 62)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  § 31 a § 32 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 49a až 49o zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad § 34a a 34b zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 ...
 • 66)  Napríklad § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 91 až 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného ...
 • 69)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení ...
 • 70)  Napríklad § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení ...
 • 71)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a ...
 • 72)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 73)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z.z.
 • 74)  Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. ...
 • 75)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 76)  Napríklad § 39 a § 41 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
 • 77)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 78)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 79)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. ...
 • 80)  § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 244/2002 Z. z.
 • 81)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 82)  Obchodný zákonník.Občiansky zákonník v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore