Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 08.02.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD3 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 30/2019 s účinnosťou od 01.06.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b)
podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
c)
práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča,
d)
postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti,
e)
vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) a pôsobnosť Ministerstva ...
f)
pôsobnosť obcí v oblasti hazardných hier,
g)
štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi ...
(2)

Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
osobou poverenou výkonom dozoru zamestnanec úradu, ktorý v mene úradu vykonáva dozor,
b)
žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,
c)
skupinou žiadateľa skupina fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sú navzájom vo vzťahu ...
d)
prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil úrad individuálnu licenciu, alebo ...
e)
prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných ...
f)
príslušným správcom odvodu úrad alebo obec, na území ktorej bolo povolené prevádzkovanie hazardnej ...
g)
herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania ...
h)
reklamačným poriadkom súbor pravidiel určujúcich podmienky reklamácie vrátane spôsobu a lehoty ...
i)
pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, ...
j)
hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,
k)
licenciou individuálna licencia alebo všeobecná licencia,
l)
stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej ...
m)
vkladom úhrada finančných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne alebo poskytnutie inej majetkovej ...
n)
hernou istinou pri
1.
žrebových lotériách súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb za celé obdobie predaja ...
2.
tombolách súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,
3.
okamžitých lotériách rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými ...
4.
číselných lotériách súčet stávok,
5.
bingu a špeciálnom bingu súčin počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb,
6.
stávkových hrách, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor, súčet stávok,
7.
stávkových hrách, ktorými sú kurzové stávky prevádzkované v herni a v prevádzkach, súčet ...
o)
výhernou istinou suma určená na vyplatenie výhier, ktorá sa rozdelí vyhrávajúcim hráčom podľa ...
p)
výhrou suma finančných prostriedkov alebo iná nepeňažná hodnota, ktorú môže hráč získať ...
q)
prémiovou hrou súčasť hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti stávok ...
r)
výťažkom rozdiel medzi stávkami hráčov a vyplatenými výhrami hráčom,
s)
štátnou lotériou hazardné hry, ktorými sú číselné lotérie, špeciálne bingo a lotéria dokladov ...
t)
finančnou zábezpekou finančné prostriedky zložené na účte úradu, s ktorými môže žiadateľ, ...
u)
herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne ...
v)
kasínom miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne ...
w)
internetovým kasínom alebo internetovou herňou virtuálny priestor, v ktorom sa prevádzkujú internetové ...
x)
prevádzkou priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry okrem hazardných hier na výherných ...
y)
viacstupňovým hraním spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej možnej ...
z)
propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania o osobe alebo ňou poskytovanej hazardnej ...
1.
označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo ...
2.
označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa hazardnej hry ...
3.
označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitných ...
4.
zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, správy audítora podniku alebo ...
5.
informovanie hráča o podmienkach, spôsobe zapojenia sa do hazardnej hry a jej spoplatnenia zo strany ...
aa)
poskytovaním zakázanej ponuky propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej ...

DRUHÁ ČASŤ

NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ

§ 3
(1)

Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier tvoriacich štátnu ...

(3)

Národná lotériová spoločnosť môže prevádzkovať aj iné hazardné hry a vykonávať podnikateľskú ...

(4)

Činnosti podľa odsekov 2 a 3 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až po ...

(5)

Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i), ktoré sú ...

(6)

Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti obsahuje označenie „národná lotériová spoločnosť“ ...

(7)

Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 1 700 000 eur. Akcie národnej lotériovej ...

(8)

Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným osobám sa zakazuje.

(9)

Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať vymeniteľné dlhopisy a ani prioritné dlhopisy. ...

(10)

Predaj podniku alebo jeho časti9) národnej lotériovej spoločnosti je možný len inej národnej ...

TRETIA ČASŤ

DRUHY HAZARDNÝCH HIER, ICH CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY ICH PREVÁDZKOVANIA

PRVÁ HLAVA
DRUHY HAZARDNÝCH HIER

§ 4
(1)

Hazardnou hrou je hra, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky, ak § 5 ods. 15 neustanovuje ...

(2)

Hazardnými hrami sú

a)
lotériové hry,
b)
charitatívne lotérie,
c)
stolové hry,
d)
stávkové hry,
e)
hazardné hry na výherných prístrojoch,
f)
hazardné hry na termináloch videohier,
g)
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
h)
hazardné hry na iných technických zariadeniach,
i)
hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené ...
(3)

Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie, za podmienok ustanovených ...

(4)

Prevádzkovať hazardnú hru a propagovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia, ...

(5)

Za hazardné hry sa nepovažujú

a)
športové podujatia11) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,12)
b)
hry relaxačného charakteru alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný ...
c)
zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne ...
d)
hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom ...
e)
kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ...
f)
žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur.
(6)

Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou ...

(7)

Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové ...

DRUHÁ HLAVA
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV HAZARDNÝCH HIER

§ 5
Lotériové hry
(1)

Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa vopred určených ...

a)
uhádnutia určitého čísla, niekoľkých čísel, kombinácie čísel, číselného poradia, znaku, ...
b)
získania kupónu, tiketu, lístka, osvedčenia alebo iného dokumentu, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá ...
(2)

Hodnota určujúca výsledok lotériovej hry sa stanoví náhodným určením čísla alebo žrebu (ďalej ...

(3)

Lotériové hry sú najmä

a)
žrebové lotérie,
b)
tomboly,
c)
číselné lotérie,
d)
bingo,
e)
okamžité lotérie,
f)
lotéria pokladničných dokladov.
(4)

Žrebové lotérie sú lotériové hry, pri ktorých prevádzkovateľ hazardnej hry vydá herným plánom ...

(5)

Žrebové lotérie sa členia podľa predmetu výhry najmä na žrebové peňažné lotérie, žrebové ...

(6)

Tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol ...

(7)

Číselné lotérie sú lotériové hry, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím určitého čísla, ...

(8)

Číselné lotérie sú najmä loto, keno a doplnková hra.

(9)

Loto je číselná lotéria, pri ktorej sa výhra vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky ...

(10)

Keno je číselná lotéria, pri ktorej je výhra určená násobkom stávky podľa pravidiel uvedených ...

(11)

Doplnková hra je číselná lotéria, ktorá môže byť prevádzkovaná len spolu s inou číselnou ...

(12)

Bingo je lotériová hra, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného ...

(13)

Špeciálne bingo je osobitným druhom binga, pri ktorom sa stávky prijímajú a výhry vyplácajú ...

(14)

Okamžité lotérie sú lotériové hry, pri ktorých hráč zistí možnú výhru po zakúpení žrebu ...

(15)

Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov. ...

§ 6
Charitatívna lotéria

Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier podľa § 4 ods. ...

§ 7
Stolové hry
(1)

Stolové hry sú hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi prevádzkovateľa hazardnej hry ...

(2)

Stolové hry sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami.

(3)

Ruleta je hazardná hra v kasíne, pri ktorej sa určením číselných kombinácií, symbolov alebo ...

(4)

Kartové hry a hry s kockami sú hazardné hry v kasíne, pri ktorých je výherca alebo výška výhry ...

§ 8
Stávkové hry
(1)

Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku športovej stávkovej ...

(2)

Stávkové hry sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky.

(3)

Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej ...

(4)

Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky ...

(5)

Dostihové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia vo výkonnostných ...

(6)

Stávkovou hrou je aj hranie hráčov navzájom proti sebe na burze kurzových stávok. Burza kurzových ...

§ 9
Hazardné hry na výherných prístrojoch
(1)

Výherný prístroj je elektronicky, elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí ...

(2)

Výherný prístroj má najmenej jednu obrazovú plochu, na ktorej sa zobrazuje

a)
stav a výsledok hazardnej hry určený overeným generátorom náhodných čísel pre generovanie výsledku ...
b)
popis hazardnej hry v štátnom jazyku,14)
c)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku,
d)
výherné kombinácie s výhrami.
(3)

Pri hazardných hrách na výherných prístrojoch nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred ...

(4)

Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.

§ 10
Hazardné hry na termináloch videohier
(1)

Terminál videohier je koncové zariadenie systému prevádzkovania videohier, ktoré je pripojené ...

(2)

Terminál videohier má obrazovú plochu, na ktorej sa zobrazuje

a)
stav a výsledok hazardnej hry,
b)
popis hazardnej hry v štátnom jazyku,
c)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku,
d)
výherné kombinácie s výhrami.
(3)

Pri hazardných hrách na termináloch videohier nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred ...

(4)

Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.

§ 11
Hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi
(1)

Technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi je zariadenie, ktoré má najmenej tri hracie miesta ...

(2)

Pri hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi nie je vopred určený ...

§ 12
Hazardné hry na iných technických zariadeniach

Iné technické zariadenie je technické zariadenie umožňujúce účasť na hazardnej hre, ktoré ...

§ 13
Hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. i)

Hazardnými hrami podľa § 4 ods. 2 písm. i) sú také hazardné hry, ktoré obsahujú vlastnosti, ...

TRETIA HLAVA
ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER

§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas platnosti licencie dodržiavať podmienky prevádzkovania ...

(2)

Prevádzkovať hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné ...

(3)

Pri prevádzkovaní hazardných hier sa môžu využívať iba zariadenia a systémy podľa § 86 ods. ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný určiť odborne spôsobilú fyzickú osobu zodpovednú za ...

(5)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie osoby vykonávajúce ...

(6)

Herný plán hazardnej hry musí byť k dispozícii vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie ...

(7)

Fyzická osoba oprávnená prijímať stávky alebo vklady v mene prevádzkovateľa hazardnej hry sa ...

(8)

Stávky možno prijímať v hotovosti alebo bezhotovostne. Ak hráč vloží finančné prostriedky ...

(9)

Pri hazardných hrách podľa § 4 ods. 2 písm. b) až h), § 5 ods. 7, 12 a 13 a § 30 je možné ...

(10)

Prevádzkovanie hazardných hier okrem prevádzkovania internetových hier podľa § 30, prevádzkovania ...

a)
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b)
v čase trvania štátneho smútku,
c)
mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
(11)

Prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12 okrem internetových ...

(12)

Pri splatení základného imania, úhradách súvisiacich s finančnou zábezpekou, úhradách odvodu ...

a)
pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke alebo z účtu v pobočke zahraničnej banky deň, keď ...
b)
pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, pošta alebo iná oprávnená ...
(13)

Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní ...

(14)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 13 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií

a)
súdu na účely súdneho konania,17)
b)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného ...
c)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému ...
d)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,20)
e)
orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a obciam na účely správy daní, ...
f)
príslušným orgánom na účely konania o priestupku alebo o inom správnom delikte21) alebo
g)
iným osobám, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 13 povinnosti mlčanlivosti.
(15)

Za škody spôsobené pri prevádzkovaní hazardných hier hráčovi zodpovedá prevádzkovateľ hazardnej ...

(16)

Hazardné hry, ktoré sú podobné štátnej lotérii alebo s ňou zameniteľné, sa zakazuje prevádzkovať ...

(17)

Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ...

(18)

Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi výhru do piatich pracovných dní odo dňa ...

(19)

Do hernej istiny sa nezapočítava výška stávok a výhier, ktoré sa uskutočnili počas overovania ...

(20)

Výherný pomer pri hazardnej hre na výherných prístrojoch, hazardnej hre na termináloch videohier, ...

(21)

Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. b) až h) okrem kartových hier mimo kasína, ...

(22)

Server je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný umiestniť na území Slovenskej republiky. Na serveri ...

§ 15
Podmienky prevádzkovania hazardných hier v herni
(1)

Prevádzkovať hazardné hry v herni môže iba jeden prevádzkovateľ hazardných hier podľa § 4 ...

(2)

Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) je povinný v herni zabezpečiť ...

(3)

Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb ...

(4)

Prevádzkovanie hazardných hier v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. sa zakazuje.

(5)

Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti ...

a)
školy;22) to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak ...
b)
školského zariadenia,23)
c)
zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
d)
zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e)
ubytovne mládeže.
(6)

Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším ...

(7)

Herňu možno umiestniť len v týchto budovách:25)

a)
hotely, motely a penzióny,
b)
budovy pre obchod a služby,
c)
budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,
d)
bytové domy, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov ...
(8)

Nápisom „herňa“ musí prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) označiť ...

(9)

Na vonkajších častiach herne nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca ...

(10)

Informáciu o výhre sa zakazuje umiestňovať na vonkajšie časti herne; informáciu o výhre je možné ...

(11)

Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá, ...

a)
prevádzkový čas,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dohľadu,
d)
spôsob označenia stáleho dohľadu,
e)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(12)

Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) musí prevádzkové pravidlá umiestniť ...

(13)

Ak sa v herni prevádzkuje prémiová hra, musí byť povolená v rámci udelenej individuálnej licencie, ...

(14)

Výška výhry v prémiovej hre musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli v herni a nesmie ...

(15)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť v herni formulár podľa § 34 ods. 6.

(16)

Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne, ak tak ustanoví ...

§ 16
Osobitné podmienky prevádzkovania hazardných hier v kasíne
(1)

Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne môže v kasíne prevádzkovať len hazardnú hru uvedenú ...

(2)

Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne je povinný v kasíne zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva ...

(3)

Kasíno nesmie byť umiestnené v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne je povinný zamestnávať v pracovnom pomere v kasíne najmenej ...

(5)

Kasíno možno umiestniť len v týchto budovách:27)

a)
hotely, motely a penzióny,
b)
budovy pre obchod a služby,
c)
budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.
(6)

Označenie „kasíno“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, ...

(7)

Na vonkajších častiach kasína nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca ...

(8)

Informáciu o výhre sa zakazuje umiestňovať na vonkajšie časti kasína; informáciu o výhre je ...

(9)

Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá, ktoré obsahujú ...

a)
prevádzkový čas,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dohľadu,
d)
spôsob označenia stáleho dohľadu,
e)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(10)

Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá umiestniť na viditeľnom mieste v kasíne. ...

(11)

Ak sa v kasíne prevádzkuje prémiová hra, musí byť povolená v rámci udelenej individuálnej licencie. ...

(12)

Výška výhry v prémiovej hre musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli v kasíne a nesmie ...

(13)

Hernou menou kasína je mena, ktorú určí úrad v individuálnej licencii.

(14)

V kasíne musí byť zabezpečená preukázateľná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov alebo ...

(15)

Vyúčtovanie žetónov, obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb ...

(16)

Zamestnanci kasína sú povinní po skončení hazardnej hry odovzdať obslužné do osobitnej schránky; ...

(17)

Obslužné je finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína. Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ ...

(18)

Z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby s majetkovou účasťou u prevádzkovateľa hazardných ...

(19)

Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k výťažku za toto obdobie. ...

(20)

Osoby zamestnané v kasíne sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne, v ...

(21)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť v kasíne formulár podľa § 34 ods. 6.

§ 17
Podmienky prevádzkovania lotériových hier
(1)

Pravdepodobnosť výhry pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť ...

(2)

Hodnota najnižšej výhry pri tombolách a žrebových lotériách nesmie byť nižšia ako hodnota ...

(3)

Úhrnná hodnota výhier pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť ...

(4)

Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70 % hernej istiny.

§ 18
(1)

Žreby sa nesmú predávať v budove, v ktorej je umiestnená škola, ubytovňa mládeže alebo iné ...

(2)

Žreby možno predávať v priestoroch budovy okrem budovy podľa odseku 1 len so súhlasom vlastníka ...

(3)

Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo ...

(4)

Stávky na číselné lotérie a lotériu pokladničných dokladov je možné prijímať aj formou krátkej ...

§ 19
(1)

Používanie štátnych symbolov na žreboch sa zakazuje; to neplatí, ak prevádzkovateľom lotériovej ...

(2)

Žreb pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých ...

a)
názov a sídlo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
číslo individuálnej licencie,
c)
počet vydaných žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo spôsob určenia ...
d)
počet a výšku výhier alebo spôsob určenia počtu a výšky výhier,
e)
určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f)
spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu na uplatnenie nároku na výhru,
i)
poradové číslo žrebu a číslo série, ak je vydaných viac sérií žrebov,
j)
čas predaja žrebov.
(3)

Pred začatím predaja žrebov je potrebné za účasti osoby poverenej výkonom dozoru preskúmať ...

(4)

Žreb pri okamžitých lotériách musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 obsahovať aj jedinečný ...

§ 20
(1)

Žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné. Žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí ...

a)
nad 5 000 eur sa musí vykonať za účasti osoby poverenej výkonom dozoru,
b)
do 5 000 eur sa musí vykonať za účasti notára.
(2)

Osoba poverená výkonom dozoru alebo notár zúčastňujúci sa na žrebovaní osvedčia priebeh žrebovania, ...

(3)

Vykonávaním dozoru sa pri žrebovaní číselnej lotérie vrátane jej doplnkovej hry, ktorú národná ...

§ 21
(1)

Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie lotériovej hry je povinná určiť ...

(2)

Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh lotériovej hry. Bez súhlasu zodpovedného zástupcu ...

(3)

Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny úradu a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími ...

(4)

Zodpovedný zástupca spolu s osobou poverenou výkonom dozoru, ak herná istina prekročí sumu 5 000 ...

a)
číselnej lotérii všetky čísla podľa herného plánu; to neplatí pri prevádzkovaní štátnej ...
b)
žrebovej lotérii všetky vydané žreby,
c)
tombole všetky predané žreby.
(5)

Zodpovedný zástupca musí vykonať všetky opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo ...

(6)

O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o priebehu ...

(7)

Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na nepredané ...

(8)

Zodpovedný zástupca pri žrebových lotériách je povinný zverejniť výhernú listinu v tlačenej ...

(9)

Znehodnotenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti osoby poverenej výkonom dozoru, ...

(10)

Číselné lotérie a bingo musia byť pripojené prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ...

§ 22
Podmienky prevádzkovania charitatívnej lotérie
(1)

Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie charitatívnej lotérie je povinná ...

(2)

Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh charitatívnej lotérie. Bez súhlasu zodpovedného ...

(3)

Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny osoby poverenej výkonom dozoru a oboznamovať ju ...

(4)

Obsah žrebu určí úrad v individuálnej licencii.

(5)

Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. ...

(6)

Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo ...

(7)

Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.

(8)

Žrebovanie charitatívnej lotérie musí byť verejné a musí sa vykonať za účasti osoby poverenej ...

(9)

O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o priebehu ...

(10)

Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na nepredané ...

(11)

Zodpovedný zástupca je povinný zverejniť výhernú listinu v tlačenej forme a upovedomiť o tom ...

(12)

Znehodnotenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti osoby poverenej výkonom dozoru, ...

(13)

Charitatívna lotéria musí byť pripojená prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ...

§ 23
Podmienky prevádzkovania stolových hier
(1)

Ak sa pri stolových hrách používajú hracie žetóny označené ich hodnotou, takéto žetóny schvaľuje ...

(2)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný používať hracie žetóny odlíšiteľné od hracích žetónov ...

(3)

Pri stolových hrách sa môžu používať aj nehodnotové hracie žetóny, ktoré hráč získava ...

(4)

Ak prevádzkovateľ stolových hier poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie ...

(5)

Prevádzkovateľ stolových hier je povinný využívať monitorovaciu techniku v súlade s projektom ...

§ 24
Podmienky prevádzkovania stávkových hier
(1)

Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými osobami a zahraničnými ...

(2)

Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje ...

(3)

Prevádzkovateľ stávkovej hry nesmie prijímať stávky

a)
na výsledky číselných lotérií,
b)
na športové podujatie podľa § 4 ods. 5 písm. a), ak sa koná na území Slovenskej republiky a ...
c)
ktoré úrad vyhlásil podľa § 77 ods. 9 písm. q) za nevhodné, počnúc tretím dňom nasledujúcim ...
(4)

Prevádzkovateľ stávkových hier, ktorými sú kurzové stávky, nesmie prijímať stávky na dostihy ...

(5)

Stávky je možné prijímať aj formou krátkej textovej správy a multimediálnej správy.

(6)

Ak prevádzkovateľ stávkových hier poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie ...

(7)

Prevádzkovateľ stávkových hier, ktorými sú kurzové stávky, je povinný bezodkladne informovať ...

(8)

Každé koncové zariadenie umožňujúce príjem stávok musí byť pripojené prostredníctvom elektronických ...

§ 25
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch
(1)

Výherný prístroj musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
hodnota stávky a výhry sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
b)
môže prijímať stávky a vyplácať výhry len pri súčasnom zapojení mechanického počítadla ...
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly stávok a vyplatených výhier,
d)
čas, ktorý uplynie medzi okamihom začatia a ukončenia jednej hazardnej hry, je najmenej štyri sekundy; ...
e)
čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry musí byť najmenej 15 ...
f)
výherný pomer nesmie byť nižší ako 70 %.
(2)

Maximálna výška stávky je desať eurocentov na jednu hazardnú hru a maximálna výška výhry v ...

(3)

Jednou hazardnou hrou sa rozumie začatie hazardnej hry spustením overeného generátora náhodných ...

(4)

Každý výherný prístroj musí byť pripojený prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ...

§ 26
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier
(1)

Terminál videohier musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
hodnota stávky a výhry sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
b)
môže prijímať stávky a vyplácať výhry len pri súčasnom zapojení mechanického počítadla ...
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly stávok a vyplatených výhier,
d)
výplata výhier a zostatku neodohraných finančných prostriedkov sa vypláca na základe potvrdenky ...
e)
výherný pomer nesmie byť nižší ako 70 %.
(2)

Maximálna výška stávky v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu desať eur. Toto obmedzenie ...

(3)

Jednou hazardnou hrou sa rozumie začatie hazardnej hry spustením overeného generátora náhodných ...

(4)

Každý terminál videohier musí byť pripojený prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ...

§ 27
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi
(1)

Technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
hodnota stávky a výhry sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
b)
môže prijímať stávky a vyplácať výhry len pri súčasnom zapojení mechanického počítadla ...
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly stávok a vyplatených výhier,
d)
výherný pomer pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, ktoré využívajú generátor ...
(2)

Maximálna výška stávky na jednu pozíciu pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach ...

(3)

Jednou hazardnou hrou sa rozumie začatie hazardnej hry spustením mechanického alebo elektromechanického ...

(4)

Každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi musí byť pripojené prostredníctvom elektronických ...

§ 28
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na iných technických zariadeniach
(1)

Ak technické zariadenie, ktoré sa využíva na prevádzkovanie hazardnej hry na iných technických ...

a)
samostatne, nezávisle od servera prevádzkovateľa hazardnej hry, takéto zariadenie musí spĺňať ...
b)
ako koncové zariadenie prepojené na server prevádzkovateľa hazardnej hry, takéto zariadenie musí ...
(2)

Každé technické zariadenie, ktoré sa využíva na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických ...

§ 29
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i)

Na prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na ...

ŠTVRTÁ HLAVA
INTERNETOVÉ HRY – CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY ICH PREVÁDZKOVANIA

§ 30
(1)

Hazardné hry podľa § 5 ods. 7, 12 a 14,§ 6 až 12 môžu byť prevádzkované aj ako internetové ...

(2)

Internetové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa hráč pripája prostredníctvom internetu na server ...

a)
na ktorom sú softvérovo umiestnené hracie systémy, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná ...
b)
ktorý sa využíva len na prenos údajov, zber údajov a ďalšie spracovávanie údajov a informácií ...
(3)

Pravidlá internetovej hry musia byť dostupné v štátnom jazyku.

(4)

Pri internetovej hre nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; ...

(5)

Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný na webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa prevádzkuje ...

a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetovej hry,
b)
identifikačné údaje a kontaktné údaje úradu, ktorý udelil individuálnu licenciu,
c)
číslo individuálnej licencie,
d)
druhy hazardných hier prevádzkovaných ako internetová hra,
e)
herný plán.
(6)

Prevádzkovateľ internetovej hry nesmie hráčovi ponúknuť ani poskytnúť žiadne zariadenie umožňujúce ...

(7)

Prevádzkovateľ internetovej hry v internetovej herni a v internetovom kasíne môže prevádzkovať ...

(8)

Ak prevádzkovateľ internetovej hry v internetovej herni poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ...

(9)

Ak prevádzkovateľ internetovej hry v internetovom kasíne poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ...

§ 31
(1)

Podmienkou účasti hráča na internetovej hre je jeho registrácia a zriadenie hráčskeho účtu. ...

a)
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt,
d)
štátna príslušnosť.
(2)

Každý hráč môže mať u jedného prevádzkovateľa internetovej hry zriadený len jeden hráčsky ...

(3)

Po zrušení hráčskeho účtu je prevádzkovateľ internetovej hry povinný vrátiť hráčovi zostatok ...

§ 32
(1)

Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky ...

a)
informáciu v tomto znení „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov“,
b)
informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie,
c)
varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát“,
d)
informáciu o celkových stávkach a výhrach hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte ...
e)
telefónne číslo alebo hypertextový odkaz webového sídla špecializovanej zdravotníckej inštitúcie ...
f)
hypertextový odkaz webového sídla správcu registra, na ktorom je zverejnený formulár podľa § ...
g)
informáciu o možnosti nastavenia sebaobmedzujúceho opatrenia, a to maximálnej výšky celkových ...
(2)

Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení sa hráča ...

(3)

Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení sa hráča ...

(4)

Prevádzkovateľ internetovej hry nesmie hráčovi, ktorý si zadal nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZODPOVEDNÉ HRANIE

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 33
(1)

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej ...

(2)

Účasť na hazardných hrách podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h), § 5 ods. 12 a § 30 sa zakazuje ...

(3)

Fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov a fyzickej osobe evidovanej v registri vylúčených osôb sa zakazuje ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) je povinný na ním prevádzkovaných ...

(5)

Prevádzkovateľ hazardnej hry nesmie poskytnúť akúkoľvek pôžičku alebo úver pre hráča pred ...

(6)

Zákazy a povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na fyzické osoby, ak plnia úlohy záchranných ...

DRUHÁ HLAVA
REGISTER VYLÚČENÝCH OSÔB

§ 34
(1)

Register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy,30) v ktorom sa evidujú všetky ...

(2)

Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 ...

a)
ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,31)
b)
ktorá sama požiadala o vylúčenie,
c)
ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,32) ...
d)
ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole ...
e)
ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
f)
ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné ...
g)
voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
(3)

Správcom registra vylúčených osôb je úrad, ktorý môže prevádzkou registra vylúčených osôb ...

(4)

Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,
d)
dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa odseku 2,
e)
dátum začatia plynutia lehoty a dátum uplynutia lehoty trvania zákazu účasti na hazardných hrách, ...
(5)

Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe podľa odseku ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, zasiela údaje ...

(7)

Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb, ak zistí, ...

(8)

Užívateľom údajov podľa odseku 4 je prevádzkovateľ hazardnej hry za podmienok uvedených v odseku ...

(9)

Správca registra je povinný umožniť prevádzkovateľovi hazardnej hry na účely porovnania totožnosti ...

(10)

Správca registra je povinný umožniť Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu ...

PIATA ČASŤ

LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER

PRVÁ HLAVA
DRUHY LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER

§ 35

Licencie podľa tohto zákona sú

a)
všeobecná licencia,
b)
individuálne licencie, ktorými sú
1.
licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
2.
licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,
3.
licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
4.
licencia na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
5.
licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
6.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi ...
7.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
8.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
9.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni,
10.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
11.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
12.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch ...
13.
licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
14.
licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
15.
licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
16.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i).

DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ PODMIENKY UDELENIA INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE A VYDANIA VŠEOBECNEJ LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER

§ 36
(1)

Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky ...

(2)

Právnickej osobe, ktorá má sídlo na území iného členského štátu, možno licenciu udeliť ...

(3)

Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej zápisom do obchodného ...

(4)

Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode podniku alebo ...

(5)

Podmienky na udelenie individuálnej licencie a podmienky na prevádzkovanie hazardných hier na základe ...

TRETIA HLAVA
VŠEOBECNÁ LICENCIA NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER

§ 37
(1)

Žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína možno prevádzkovať na základe všeobecnej ...

(2)

Všeobecnú licenciu úrad vydáva pre vopred neurčený počet právnických osôb podľa § 36, ktoré ...

(3)

Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol ...

a)
náležitosti oznámenia žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky,
c)
spôsob a lehota vyúčtovania hazardnej hry,
d)
spôsob úhrady odvodu,
e)
vecné a obsahové náležitosti žrebu,
f)
podmienky žrebovania,
g)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce ...
h)
spôsob, rozsah a doba uchovávania dokladov týkajúcich sa žrebovej vecnej lotérie a tomboly.
(4)

Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína sú najmä ...

a)
náležitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky,
c)
spôsob a lehota vyúčtovania hazardnej hry,
d)
spôsob a lehota úhrady odvodu,
e)
počet stolov s uvedením ich druhu,
f)
spôsob označenia stolov,
g)
typ turnaja a začiatok turnaja,
h)
výška garantovaných výhier v turnaji,
i)
počet hráčov,
j)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce ...
k)
spôsob a rozsah evidencie údajov, najmä o vkladoch, výhrach a poplatkoch,
l)
spôsob, rozsah a doba uchovávania dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína.
(5)

Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii musia byť zodpovedajúce povahe hazardnej hry, na ktorú ...

(6)

Návrh všeobecnej licencie úrad zverejní na svojom webovom sídle najmenej 40 dní pred dňom jej ...

(7)

Úrad zverejní všeobecnú licenciu na svojom webovom sídle. Všeobecná licencia nadobúda účinnosť ...

(8)

Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecnej licencie.

(9)

Ak nastane zmena alebo zrušenie všeobecnej licencie, môže prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý ...

§ 38
Oznamovacia povinnosť
(1)

Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru ...

(2)

Písomné oznámenie obsahuje

a)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo právnickej osoby podľa ...
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzických osôb splnomocnených konať v mene právnickej osoby ...
c)
herný plán hazardnej hry,
d)
termín začatia a ukončenia prevádzkovania hazardnej hry,
e)
výšku odvodu, ak ju je možné určiť pred začatím prevádzkovania hazardnej hry,
f)
ďalšie údaje, ktoré určuje všeobecná licencia.
(3)

Úrad na základe doručenia oznámenia podľa odseku 2 zapíše právnickú osobu podľa odseku 1 do ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré sa uvádzajú ...

(5)

Ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe všeobecnej ...

(6)

Úrad do piatich pracovných dní odo dňa pripísania odvodu na jeho účet vyhotoví evidenčný štítok ...

(7)

Prevádzkovanie hazardnej hry právnickou osobou podľa odseku 1 bez doručenia oznámenia v určenej ...

ŠTVRTÁ HLAVA
UDEĽOVANIE INDIVIDUÁLNYCH LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER

§ 39
(1)

Ak tento zákon neustanovuje v § 37 ods. 1 inak, hazardné hry možno prevádzkovať na základe individuálnej ...

(2)

Individuálnu licenciu udelí úrad žiadateľovi, ktorý

a)
predloží úplnú žiadosť o jej udelenie,
b)
preukáže splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom,
c)
má základné imanie, nadačné imanie alebo kmeňové imanie v ustanovenej výške podľa tohto zákona, ...
d)
má zloženú finančnú zábezpeku v ustanovenej výške podľa tohto zákona,
e)
nemá nedoplatky na odvodoch ani na príspevkoch podľa tohto zákona,
f)
nemá daňové nedoplatky,
g)
nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie,
h)
nemá evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné poistenie,
i)
nemá iné záväzky podľa tohto zákona,
j)
spĺňa požiadavky umiestnenia herne podľa § 15 ods. 5, 7 a 16, ak žiada o udelenie individuálnej ...
k)
spĺňa požiadavky umiestnenia kasína podľa § 16 ods. 5, ak žiada o udelenie individuálnej licencie ...
l)
nežiada o prevádzkovanie hazardnej hry na území obce, ktorá prijala všeobecne záväzné nariadenie ...
m)
je bezúhonný, vrátane fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzickej osoby, ...
n)
spĺňa podmienku, vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas ...
(3)

Ak žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry je prevádzkovateľom ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na národnú lotériovú spoločnosť a na žiadateľa o udelenie ...

(5)

Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na

a)
dva roky na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií ...
b)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i),
c)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi ...
d)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
e)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
f)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach,
g)
päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch ...
h)
päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
i)
päť rokov na prevádzkovanie štátnej lotérie,
j)
päť rokov na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
k)
päť rokov na prevádzkovanie binga,
l)
päť rokov na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
m)
päť rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
n)
päť rokov s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, ...
o)
päť rokov s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne ...
p)
desať rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
r)
desať rokov na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne.
(6)

Opciou sa na účely tohto zákona rozumie v ustanovenom období uplatnené právo prevádzkovateľa ...

(7)

Ak úrad nedoručí rozhodnutie prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý uplatnil opciu spôsobom podľa ...

§ 40
(1)

Úrad rozhodne o žiadosti o udelenie individuálnej licencie do 30 pracovných dní odo dňa podania ...

(2)

V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa správneho poriadku ...

(3)

Ak sa zmení tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré nevyžadujú ...

(5)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri každej plánovanej zmene údajov a skutočností, ktoré ...

§ 41

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je zapísaný v registri, je povinný podať registrovému súdu ...

PIATA HLAVA
OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UDELENIE INDIVIDUÁLNYCH LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV HAZARDNÝCH HIER

§ 42
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie
(1)

Individuálnu licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej ...

(2)

V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie sa okrem náležitostí ...

a)
počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny, ak sú pred začiatkom prevádzkovania ...
b)
lehotu na predloženie konečného vyúčtovania štátnej lotérie, ktorá nesmie byť dlhšia ako ...
§ 43
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1)

Individuálnu licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie možno udeliť len nadácii38) so ...

a)
nadačné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur alebo takúto výšku dosahuje súčet nadačných ...
b)
za posledných päť rokov poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne na verejnoprospešné ...
c)
za posledných päť rokov v každom roku nadácia alebo členovia záujmového združenia uložili ...
§ 44

V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie sa okrem ...

§ 45
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier štátnemu ...
(1)

Prevádzkovať stávkové hry, ktorými sú dostihové stávky na dostihy konané na území Slovenskej ...

(2)

Výška kmeňového imania žiadateľa musí byť najmenej 330 000 eur.

§ 46
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne ...
(1)

Ak sa má udeliť individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne akciovej spoločnosti, ...

(2)

Osobitnými podmienkami prevádzkovania hazardných hier v kasíne sú aj spoľahlivosť a verejný ...

(3)

Spoľahlivou osobou je osoba, ktorá bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala ...

§ 47
(1)

Osobitnou podmienkou určenou v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných ...

(2)

V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa schváli ...

a)
počet a druh hracích stolov,
b)
vzor hracích žetónov,
c)
herná mena,
d)
počet výherných prístrojov, počet technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, počet ...
(3)

Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne môže obsahovať aj podmienky, ...

ŠIESTA ČASŤ

ŽIADOSŤ O UDELENIE INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE A JEJ NÁLEŽITOSTI

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 48
(1)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať akciová spoločnosť alebo spoločnosť ...

(2)

Žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, pri ktorých sa používajú ...

(3)

Ak boli doklady uvedené v § 50 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. c) a d) predložené úradu už v ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre

a)
hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti ...
b)
iný úmyselný trestný čin.
(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Právnická osoba, ktorá má sídlo na území ...

§ 49
(1)

Právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má záujem prevádzkovať hazardné hry ...

(2)

Zahraničným zastúpením sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá na území Slovenskej republiky ...

(3)

Zahraničné zastúpenie komunikuje s úradom v mene zahraničného žiadateľa v štátnom jazyku

a)
počas konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier alebo počas plnenia ...
b)
po udelení individuálnej licencie zahraničnému žiadateľovi alebo jeho zapísaní do evidencie ...
(4)

Zahraničné zastúpenie nemôže prevádzkovať hazardnú hru a nezapisuje sa do registra.

(5)

Zahraničný žiadateľ podáva žiadosť o zápis zahraničného zastúpenia do zoznamu zastúpení ...

(6)

Zahraničné zastúpenie musí byť splnomocnené zahraničným žiadateľom na jeho zastupovanie v ...

(7)

Vedúcim zahraničného zastúpenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického alebo ekonomického zamerania druhého ...
c)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
d)
je bezúhonná, pričom za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...
(8)

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom a súvisiacimi ...

§ 50
(1)

Ak je žiadateľom o udelenie individuálnej licencie akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením ...

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo ...
2.
počet a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celkovú menovitú ...
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích ...
f)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov ...
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne ...
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
počet zamestnancov a zoznam dodávateľov technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných ...
j)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania ...
k)
adresu webového sídla, na ktorej bude dostupná internetová hra, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej ...
(2)

K žiadosti žiadateľ priloží

a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o len založené ...
b)
výpis z registra, ak ide o obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ak nie sú zapísané ...
c)
stanovy,
d)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
e)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať ...
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností ...
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej ...
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
f)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok ...
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných ...
h)
doklady preukazujúce bezúhonnosť žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie ...
i)
herný plán,
j)
prevádzkové pravidlá; predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až ...
k)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov a ...
l)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,42)
m)
čestné vyhlásenie, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky ...
n)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2 vydané poverenou skúšobňou, ...
o)
potvrdenie príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad, alebo potvrdenie obdobného úradu ...
p)
potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá evidované ...
r)
potvrdenie verejnej zdravotnej poisťovne alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá ...
s)
opis technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier; predkladá žiadateľ o ...
t)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní ...
(3)

Žiadateľ musí preukázať

a)
splatenie základného imania v celej výške peňažným vkladom predložením výpisu z účtu v banke ...
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich ...
c)
odbornú spôsobilosť fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením ...
d)
zabezpečenie elektronického prenosu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní ...
(4)

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý chce uplatniť opciu podľa § 39 ods. 6, predloží žiadosť, ...

(5)

Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na ...

(6)

Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na ...

§ 51
(1)

Ak štátny podnik žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými ...

a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku kmeňového imania,
d)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov ...
e)
predmet a druh stávkovej hry,
f)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou stávky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať ...
g)
adresy prevádzok, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným ...
(2)

Žiadateľ k žiadosti priloží

a)
zakladaciu listinu,
b)
súhlas Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1,
c)
doklady podľa § 50 ods. 2 písm. d), e), g), i), k) až n),
d)
súhlas obce s prevádzkovaním dostihových stávok a totalizátora na jej území.
(3)

Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 50 ods. 3 písm. c) a d) preukázať aj

a)
výšku kmeňového imania podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie ...
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými ...
§ 52
(1)

Ak žiadateľ žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie, ...

a)
názov a sídlo nadácie alebo záujmového združenia,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku nadačného imania nadácie alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového ...
d)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov ...
(2)

Žiadateľ k žiadosti priloží

a)
nadačnú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi, ak ide ...
b)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu nadácie, že na majetok nadácie, alebo písomné vyhlásenie ...
c)
doklady podľa § 50 ods. 2 písm. d), e), g), i), k) až n),
d)
názov a popis charitatívnej lotérie,
e)
charakteristiku cieľa charitatívnej lotérie,
f)
popis spôsobu určenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,
g)
popis, označenie a adresu umiestnenia zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej ...
h)
doklady o splnení skutočností podľa § 43 ods. 1 písm. b) a c).
(3)

Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 50 ods. 3 písm. c) a d) preukázať aj

a)
výšku nadačného imania alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia ...
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú ...
§ 53
(1)

Ak je žiadosť o udelenie individuálnej licencie neúplná, úrad do 15 pracovných dní od doručenia ...

(2)

Vyjadrenia obce podľa § 59 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 písm. i), § 61 ods. 1 písm. l) a súhlasy ...

§ 54
Základné imanie
(1)

Základné imanie žiadateľa musí byť najmenej

a)
70 000 eur pri bingu,
b)
335 000 eur pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých ...
c)
335 000 eur pri stávkových hrách, ktorými sú dostihové stávky alebo totalizátor,
d)
335 000 eur pri hazardných hrách na výherných prístrojoch prevádzkovaných v herni,
e)
335 000 eur pri hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi prevádzkovaných ...
f)
335 000 eur pri hazardných hrách na termináloch videohier prevádzkovaných v herni,
g)
335 000 eur pri hazardných hrách na iných technických zariadeniach,
h)
335 000 eur pri kurzových stávkach prevádzkovaných v herni a v prevádzkach,
i)
1 700 000 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne,
j)
1 700 000 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne a internetových hrách prevádzkovaných ...
k)
1 700 000 eur pri hazardných hrách na výherných prístrojoch, termináloch videohier a na technických ...
l)
1 700 000 eur pri kurzových stávkach prevádzkovaných v internetovej herni,
m)
1 700 000 eur pri hazardných hrách v internetovom kasíne.
(2)

Základné imanie musí byť splatené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej ...

DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O UDELENIE INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER

§ 55
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie žrebových ...

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, ...

a)
vzor žrebu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 19,
b)
vyhlásenie žiadateľa o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných ...
c)
počet vydaných žrebov, a ak budú vydané viaceré série žrebov, aj presné označenie sérií ...
d)
obdobie predaja žrebov.
§ 56
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie binga v prevádzke ...

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie binga musí žiadateľ okrem dokladov ...

a)
vzor žrebov,
b)
adresu prevádzky, v ktorej sa má prevádzkovať bingo,
c)
súhlas obce s prevádzkovaním binga na jej území a s umiestnením prevádzky podľa písmena b).
§ 57
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanieštátnej lotérie ...

V žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie okrem lotérie ...

§ 58
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok ...
(1)

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach ...

a)
predmet a druh kurzovej stávky,
b)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou stávky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať ...
c)
adresy herní a prevádzok, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne ...
d)
súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni a v prevádzke podľa písmena c),
e)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3; vyjadrenie obce predkladá ...
f)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými ...
(2)

Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. f) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti ...

§ 59
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných ...
(1)

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, ...

a)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v herni; údaje sa predkladajú ...
b)
adresy herní, v ktorých sa majú technické zariadenia prevádzkovať,
c)
vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení na jej území podľa písmena b),
d)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3,
e)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6.
(2)

Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. e) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti ...

§ 60
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných ...
(1)

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne musí žiadateľ ...

a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
c)
prevádzkové pravidlá kasína,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v kasíne, pričom údaje sa predkladajú ...
f)
vzor hracích žetónov,
g)
hernú menu,
h)
adresu kasína,
i)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území podľa písmena h),
j)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 4,
k)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania hazardných ...
l)
odborný životopis fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových ...
(2)

Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzickej osobe navrhnutej za člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...

§ 61
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných ...
(1)

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových ...

a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
c)
prevádzkové pravidlá kasína,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v kasíne, pričom údaje sa predkladajú ...
f)
vzor hracích žetónov,
g)
hernú menu,
h)
adresu kasína,
i)
adresu webového sídla internetového kasína,
j)
podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri hazardných hrách prevádzkovaných ...
k)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32,
l)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území podľa písmena h),
m)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 4,
n)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania hazardných ...
o)
odborný životopis fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových ...
(2)

Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzickej osobe navrhnutej za člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...

§ 62
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných ...
(1)

Žiadateľ, ktorý žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na ...

a)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v herni; údaje sa predkladajú ...
b)
adresy herní, v ktorých sa majú technické zariadenia prevádzkovať,
c)
adresu webového sídla internetového kasína,
d)
podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri hazardných hrách prevádzkovaných ...
e)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32,
f)
vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení na jej území podľa písmena b),
g)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3,
h)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6.
(2)

Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. h) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti ...

§ 63
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok ...
(1)

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach ...

a)
predmet a druh kurzovej stávky,
b)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou stávky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať ...
c)
adresy herní a prevádzok, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne ...
d)
adresu webového sídla internetovej herne,
e)
podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri kurzových stávkach prevádzkovaných ...
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32,
g)
súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni a v prevádzke podľa písmena c),
h)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3; vyjadrenie obce predkladá ...
i)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými ...
(2)

Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. i) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti ...

§ 64
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok ...

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej ...

§ 65
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových ...

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom ...

§ 66
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných ...

Žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 4 ods. 2 písm. i), v žiadosti o udelenie ...

SIEDMA ČASŤ

FINANČNÁ ZÁBEZPEKA

§ 67
Spoločné ustanovenia
(1)

Finančná zábezpeka slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorými ...

(2)

Finančnú zábezpeku v minimálnej výške ustanovenej týmto zákonom je povinný prevádzkovateľ ...

(3)

Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa exekučného poriadku.

(4)

Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na samostatný účet úradu. Žiadateľ nesmie na finančnú ...

(5)

Finančnú zábezpeku alebo jej časť môže úrad uvoľniť, ak

a)
prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti individuálnej licencie, má vysporiadané ...
b)
prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá individuálna licencia, má vysporiadané ...
c)
prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a požiada o uvoľnenie ...
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, ...
e)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o zníženie finančnej zábezpeky z dôvodu zníženia počtu ...
f)
prevádzkovateľ hazardnej hry má po dobu viac ako jeden mesiac neuhradené záväzky, na vysporiadanie ...
1.
predloženého vyúčtovania odvodov prevádzkovateľom hazardnej hry,
2.
predloženého vyúčtovania príspevku na financovanie úradu,
3.
právoplatného rozhodnutia o uložení úroku z omeškania,
4.
právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty,
5.
výsledku výkonu dozoru, ktorým bol potvrdený nárok na vyplatenie výhry hráčovi, ktorú prevádzkovateľ ...
g)
finančná zábezpeka alebo jej časť sa stane nadbytočnou podľa tohto zákona.
(6)

Úrad do piatich pracovných dní nasledujúcich odo dňa prevodu sumy podľa odseku 5 písm. f) oznámi ...

(7)

Ak záväzky podľa odseku 1 nebudú z finančnej zábezpeky vysporiadané z dôvodu nedoplnenia finančnej ...

a)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
výšku nedoplatkov podľa odseku 5 písm. f),
c)
deň, ku ktorému je výkaz nedoplatkov zostavený.
§ 68
Výška finančnej zábezpeky pre jednotlivé druhy hazardných hier prevádzkovaných podľa všeobecnej ...

Minimálna výška finančnej zábezpeky je na prevádzkovanie

a)
žrebových vecných lotérií a tombol 5 % z hernej istiny,
b)
kartových hier mimo kasína 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok.
§ 69
Výška finančnej zábezpeky pre jednotlivé druhy hazardných hier prevádzkovaných podľa individuálnej ...
(1)

Minimálna výška finančnej zábezpeky je na prevádzkovanie

a)
žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií ...
b)
binga, okrem špeciálneho binga, 16 500 eur na jednu prevádzku binga,
c)
charitatívnej lotérie 200 000 eur,
d)
stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky alebo totalizátor, 33 200 eur,
e)
kurzových stávok prevádzkovaných v herni a prevádzkach 750 000 eur,
f)
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v herni 750 000 eur,
g)
hazardných hier na termináloch videohier v herni 750 000 eur,
h)
hazardných hier na výherných prístrojoch v herni za každý výherný prístroj 1 000 eur, najmenej ...
i)
hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni 750 000 eur,
j)
hazardných hier v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,
k)
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne 500 000 eur na jedno kasíno ...
l)
hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných ...
m)
kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni 1 500 000 eur,
n)
internetových hier v internetovom kasíne 750 000 eur,
o)
kurzových stávok v internetovej herni 750 000 eur.
(2)

Minimálna výška finančnej zábezpeky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne ...

(3)

Minimálna výška finančnej zábezpeky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne ...

(4)

Pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) určí výšku finančnej zábezpeky ...

ÔSMA ČASŤ

ODVOD, SPÔSOB A LEHOTY JEHO ÚHRADY

§ 70
Všeobecné ustanovenia
(1)

Príjmami z odvodov podľa § 71 sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými ...

(2)

Vyúčtovanie odvodov podáva prevádzkovateľ hazardnej hry elektronickými prostriedkami v lehotách ...

(3)

Ak odvody podľa § 71 do štátneho rozpočtu neboli uhradené v lehote podľa § 72, úrad začne ...

§ 71
Výška odvodu
(1)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri

a)
žrebových lotériách 15 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
b)
tombolách 15 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
c)
okamžitých lotériách 20 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
d)
číselných lotériách 20 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
e)
bingu 4,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej ...
f)
špeciálnom bingu 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
g)
charitatívnej lotérii 3 % z výťažku do štátneho rozpočtu,
h)
stávkovej hre, ktorou je totalizátor, 6 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
i)
stávkových hrách, ktorými sú dostihové stávky, 1 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
j)
stávkových hrách, ktorými sú kurzové stávky prevádzkované v herni a v prevádzkach, 5,5 % z ...
k)
stolových hrách a technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne 27 % z výťažku ...
l)
hazardných hrách v kasíne 22 % z poplatku, ktorý získal prevádzkovateľ hazardnej hry od hráčov, ...
m)
kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur na jeden ...
n)
hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni 4 000 eur za ...
o)
hazardných hrách na výherných prístrojoch v herni a v kasíne 4 000 eur za kalendárny rok a za ...
p)
hazardných hrách na termináloch videohier v herni a v kasíne 4 700 eur za kalendárny rok a za každý ...
q)
hazardných hrách na iných technických zariadeniach v herni a v kasíne 4 700 eur za kalendárny ...
(2)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35písm. b) ...

a)
podľa odseku 1 písm. o) za prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v kasíne,
b)
podľa odseku 1 písm. p) za prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v kasíne,
c)
podľa odseku 1 písm. q) za prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v ...
d)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie stolových hier, za prevádzkovanie ...
e)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry v kasíne, ak hráči ...
f)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú ...
(3)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) ...

a)
podľa odseku 1 písm. n) za prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných ...
b)
podľa odseku 1 písm. o) za prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
c)
podľa odseku 1 písm. p) za prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
d)
podľa odseku 1 písm. q) za prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v ...
e)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie internetových hier v internetovom ...
f)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry v herni, ak hráči ...
g)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú ...
(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35písm. b) ...

a)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu, pričom výťažok na účely odvodu nesmie byť ...
b)
vo výške 22 % z provízie do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú ...
(5)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35písm. b) ...

a)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu,
b)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú ...
(6)

Pri hazardnej hre, ktorá nie je uvedená v odsekoch 1 až 5, určí výšku odvodu úrad, pričom pri ...

§ 72
Spôsob a lehoty úhrady odvodu do štátneho rozpočtu
(1)

Odvod podľa § 71 ods. 1 písm. a) až c) uhradí prevádzkovateľ hazardnej hry do 15 dní od potvrdenia ...

(2)

Odvod podľa § 71 ods. 1 písm. d) až l), ods. 2 písm. d) až f), ods. 3 písm. e) až g), ods. 4 ...

(3)

Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch ...

a)
od 2. januára do 30. apríla, je povinný uhradiť polovicu odvodu do 15 dní od udelenia individuálnej ...
b)
od 1. mája do 31. augusta, je povinný uhradiť polovicu odvodu do 31. augusta a polovicu odvodu do ...
c)
od 1. septembra do 31. decembra, je povinný uhradiť celú výšku odvodu do konca kalendárneho roka. ...
(4)

Ak má prevádzkovateľ hazardnej hry v priebehu kalendárneho roka udelené dve individuálne licencie, ...

§ 73
Spôsob a lehoty úhrady odvodu do rozpočtu obcí
(1)

Odvod podľa § 71 ods. 1 písm. e), j) a k) uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry mesačne do 25. ...

(2)

Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) uhrádza ...

(3)

Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) uhrádza ...

(4)

Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa ...

(5)

Odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. ...

DEVIATA ČASŤ

ÚČTOVNÁ EVIDENCIA A OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

§ 74
(1)

Všetky účtovné operácie uskutočňované prevádzkovateľom hazardnej hry v súvislosti s prevádzkovaním ...

(2)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každoročne do 31. mája uložiť účtovnú závierku za ...

(3)

Prevádzkovateľ číselnej lotérie, prevádzkovateľ stávkovej hry, prevádzkovateľ internetovej ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických ...

(5)

Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie, prevádzkovateľ okamžitej lotérie, prevádzkovateľ žrebovej ...

(6)

Prevádzkovateľ kartovej hry mimo kasína je povinný viesť dennú evidenciu stávok, výhier a poplatkov ...

(7)

Údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach za každý kalendárny deň je prevádzkovateľ ...

(8)

Údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach za príslušný kalendárny mesiac je prevádzkovateľ ...

(9)

Prevádzkovateľovi hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) určí vedenie evidencie a povinnosť ...

(10)

Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických ...

(11)

Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa odseku 10 je povinný oznámiť úradu výmenu elektronického ...

(12)

Prevádzkovateľ kurzových stávok je povinný pred začatím prevádzkovania stávkovej kancelárie ...

(13)

Dozorované subjekty podľa § 80 písm. k) sú povinné úradu oznámiť všetky údaje k výkonu dozoru ...

(14)

Formu, štruktúru, spôsob a termín predkladania údajov podľa odsekov 7, 8 a 10 až 13 ustanoví ...

DESIATA ČASŤ

REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER

§ 75

Orgány štátnej správy v oblasti hazardných hier sú:

a)
ministerstvo financií,
b)
úrad.
§ 76
Ministerstvo financií

Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach hazardných hier

a)
vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti,
b)
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými ...
§ 77
Úrad
(1)

Úrad je rozpočtová organizácia zapojená svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom ...

(2)

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister ...

(3)

Právne postavenie generálneho riaditeľa upravuje osobitný predpis.45)

(4)

Výkon funkcie generálneho riaditeľa úradu zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie, ak odsek 6 neustanovuje inak,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(5)

Generálny riaditeľ sa môže vzdať funkcie písomným oznámením ministrovi financií.

(6)

Generálny riaditeľ ostáva vo funkcii po uplynutí funkčného obdobia alebo vzdaní sa funkcie až ...

(7)

Minister financií odvolá generálneho riaditeľa úradu, ak

a)
nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci ...
c)
porušuje tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.
(8)

Minister financií môže odvolať generálneho riaditeľa úradu, ak

a)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov počas najmenej šiestich mesiacov,
b)
závažným spôsobom porušil alebo dlhodobo riadne neplní povinnosti generálneho riaditeľa.
(9)

Úrad

a)
vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení a odňatí individuálnej licencie podľa tohto ...
b)
rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
c)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu46) nad dodržiavaním tohto zákona a iných súvisiacich ...
d)
vydáva metodické usmernenia v oblasti hazardných hier,
e)
vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných súvisiacich všeobecne záväzných ...
f)
vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných ...
g)
vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
h)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 85 ods. 8 a osobitných predpisov,47) ktoré ...
i)
vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
j)
spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier,
k)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
l)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných ...
m)
vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní, ...
n)
je správcom registra vylúčených osôb,
o)
poskytuje ministerstvu financií údaje z informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných ...
p)
vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne (ďalej len „prizvaná osoba“), ...
q)
môže na návrh národného športového zväzu príslušného športu a národného športového zväzu ...
r)
zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o prijatí, zmene alebo zrušení všeobecne záväzného ...
s)
môže prispievať finančnou sumou na fungovanie linky pomoci špecializovanej zdravotníckej inštitúcie ...
t)
rozhoduje o zápise do zoznamu zastúpení, vyčiarknutí zo zoznamu zastúpení a zapisuje zmeny údajov ...
(10)

Rada úradu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanom v prvom stupni, o proteste prokurátora ...

(11)

Rada úradu má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií a z týchto členov ...

(12)

Funkcia člena rady úradu je nezlučiteľná

a)
so zamestnaním v úrade,
b)
so zamestnaním v dozorovanom subjekte,
c)
s podnikaním v oblasti hazardných hier vo vlastnom alebo v cudzom mene,
d)
s majetkovou účasťou na podnikaní dozorovaného subjektu podľa § 80 písm. a),
e)
s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne dozorovaného subjektu. ...
(13)

Ak člen rady úradu v čase jeho vymenovania do tejto funkcie člena rady úradu zastáva alebo vykonáva ...

(14)

Členom rady úradu môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom aspoň dvaja členovia rady úradu musia mať ...
c)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
d)
je bezúhonná.
(15)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. ...

(16)

Členstvo v rade úradu zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)

Členstvo v rade úradu zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady úradu o vzdaní ...

(18)

Minister financií člena rady úradu odvolá, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
prestal spĺňať ktorúkoľvek požiadavku podľa odseku 12 alebo odseku 13,
d)
sa nezúčastní viac ako troch po sebe nasledujúcich rokovaní rady úradu; minister financií člena ...
e)
koná pri výkone svojej funkcie v rozpore s týmto zákonom.
(19)

Funkčné obdobie člena rady úradu je päťročné. Ak sa výkon funkcie člena rady úradu skončí ...

(20)

Rokovanie rady úradu zvoláva a vedie predseda rady úradu. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním ...

(21)

Rada úradu rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej ...

(22)

Člen rady úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov ...

(23)

Členovi rady úradu patrí odmena za jednotlivé rokovanie rady úradu najviac vo výške jednej polovice ...

(24)

Podrobnosti o organizácii činnosti rady úradu, rokovaní rady úradu a podrobnosti o odmeňovaní ...

§ 78
Financovanie úradu
(1)

Úrad je financovaný aj z mesačného príspevku a osobitného príspevku prevádzkovateľa hazardnej ...

(2)

Osobitný príspevok je povinný uhrádzať prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú ...

(3)

Mesačný príspevok je povinný uhrádzať prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje inú ...

(4)

Sadzba osobitného príspevku je 0,7 % z hernej istiny za celé obdobie predaja žrebov; sadzba mesačného ...

(5)

Osobitný príspevok sa uhrádza jednorazovo do 15 dní od potvrdenia správnosti vyúčtovania odvodov ...

(6)

Mesačný príspevok sa uhrádza mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe ...

(7)

Vyúčtovanie mesačného príspevku podáva prevádzkovateľ hazardnej hry elektronickými prostriedkami ...

§ 79
Obec
(1)

Obec vykonáva správu odvodu do rozpočtu obce.

(2)

Obec ukladá sankcie podľa § 94 ods. 1 a § 96 ods. 3.

(3)

Obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území ...

(4)

Obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území ...

(5)

Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak sa obyvatelia ...

(6)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením uplatňovanie podmienky podľa § 15 ods. ...

(7)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením dátumy dní, počas ktorých bude zakázané ...

(8)

Vyvesenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7 na úradnej ...

(9)

Na všeobecne záväzné nariadenia podľa odsekov 3, 4 a 6 a na ich zmeny alebo zrušenie, ktoré neboli ...

(10)

Na všeobecne záväzné nariadenia podľa odseku 7, ktoré neboli úradu oznámené v lehote podľa ...

DRUHÁ HLAVA
DOZOR

§ 80
Dozorované subjekty

Dozorovanými subjektmi podľa tohto zákona sú:

a)
prevádzkovatelia hazardných hier,
b)
osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo ...
c)
fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného ...
d)
osoby, ktoré bez licencie prevádzkujú hazardné hry a osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní ...
e)
osoby, ktoré propagujú hazardné hry,
f)
osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace ...
g)
osoby, ktoré poskytujú zakázanú ponuku,
h)
osoby, ktoré bez individuálnej licencie používajú označenie „kasíno“ alebo „herňa“ vrátane ...
i)
osoby, ktoré organizujú športové podujatia podľa § 4 ods. 5 písm. a), okrem športovej organizácie ...
j)
osoby, ktoré prevádzkujú alebo propagujú súťaže, hry alebo kvízy podľa § 4 ods. 5 písm. b) ...
k)
iné subjekty v rozsahu ich povinností podľa § 85 ods. 8 a osobitných predpisov,47) ktoré súvisia ...
§ 81
Všeobecné zásady výkonu dozoru
(1)

Dozor sa vykonáva nad dozorovanými subjektmi. Úrad pri výkone dozoru nad dozorovanými subjektmi ...

(2)

Dozor nad dozorovanými subjektmi je neverejný.

(3)

Pri výkone dozoru patria úradu a osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe oprávnenia ...

(4)

Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

(5)

Dozorom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného ...

(6)

Dozorom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dozorovaného ...

(7)

Úrad pri výkone dozoru na diaľku nad prevádzkovaním hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. ...

(8)

Vyhľadávacou činnosťou je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ...

a)
zaistiť doklady, technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa ...
b)
zapečatiť technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú ...
c)
uzavrieť kasíno, herňu, prevádzku alebo iný priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, ...
(9)

Vyhľadávacou činnosťou nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov miestnym zisťovaním ...

(10)

Náklady spojené s dozorom na mieste, dozorom na diaľku a vyhľadávacou činnosťou, ktoré vznikli ...

(11)

Policajný zbor, Kriminálny úrad finančnej správy alebo colný úrad poskytuje osobám povereným ...

§ 82
Mlčanlivosť
(1)

Osoby poverené výkonom dozoru a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.52)

(3)

Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti generálny riaditeľ úradu.

(4)

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti

a)
inej osobe poverenej výkonom dozoru na účely vykonávania dozoru,
b)
správcovi odvodu, ktorým je obec, na účely správy odvodov,
c)
orgánom príslušným podľa tohto zákona rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely rozhodovania ...
d)
ministerstvu financií na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,53)
e)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného ...
f)
orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti obcí, úradu a ministerstva financií alebo jeho ...
g)
súdu na účely súdneho konania,
h)
právnickej osobe zriadenej ministerstvom financií na spracovanie informácií pomocou výpočtovej ...
i)
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na účely oznámenia výsledkov ...
j)
zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie úradu v konaní pred súdom,
k)
poverenej skúšobni, ak vykonáva technickú kontrolu alebo posúdenie technického zariadenia na žiadosť ...
l)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému ...
m)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu.
(5)

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti s ...

(6)

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje ani oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej ...

§ 83
Postup pri dozore na mieste
(1)

Dozor na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dozoru, ktorá má služobný preukaz oprávňujúci ...

(2)

Osoba poverená výkonom dozoru alebo prizvaná osoba sú vylúčené z výkonu dozoru na mieste, ak ...

(3)

Dozor na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dozoru preukázala dozorovanému ...

(4)

Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste oprávnená

a)
vstupovať do sídla a iných priestorov dozorovaného subjektu, do herní, na pozemky a do iných objektov ...
b)
prizvať prizvanú osobu, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola; prizvaná osoba je povinná ...
c)
vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v ňou určenej lehote poskytovali ...
1.
prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom, ...
d)
zaistiť doklady, technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa ...
e)
zapečatiť technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú ...
f)
uzavrieť kasíno, herňu, prevádzku alebo iný priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, ...
(5)

Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste povinná

a)
preukázať sa dozorovanému subjektu najneskôr pri začatí výkonu dozoru na mieste služobným preukazom ...
b)
vydať dozorovanému subjektu písomné potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, ...
c)
vypracovať písomnú správu o výsledku dozoru na mieste (ďalej len „správa“), doručiť dozorovanému ...
d)
určiť a písomne oznámiť, ak je to potrebné, dozorovanému subjektu lehoty, v ktorých je dozorovaný ...
e)
rešpektovať práva dozorovaného subjektu,
f)
zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dozore na mieste tak, aby nedošlo k neoprávnenému ...
g)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(6)

Dozorovaný subjekt a jeho zamestnanci sú oprávnení

a)
byť prítomní osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pri výkone dozoru na mieste,
b)
vyjadriť sa písomne k nedostatkom zisteným pri výkone dozoru na mieste, ktoré im v priebehu výkonu ...
c)
predložiť v určenej lehote písomné námietky voči údajom uvedeným v správe.
(7)

Dozorovaný subjekt je povinný

a)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dozoru na mieste,
b)
prijať a splniť prijaté opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich ...
c)
predložiť bezodkladne úradu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie a nápravu ...
(8)

Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

a)
umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dozoru na mieste majú úrad, osoby poverené ...
b)
poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely ...
c)
zúčastniť sa na požiadanie osôb poverených výkonom dozoru na prerokovaní správy a písomných ...
d)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(9)

Správa obsahuje

a)
názov a sídlo úradu, meno a priezvisko osôb poverených výkonom dozoru, ktoré vykonali dozor na ...
b)
názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, ...
c)
miesto, dátum začatia a dobu trvania výkonu dozoru na mieste,
d)
predmet vykonaného dozoru na mieste a dozorované obdobie, ak bolo určené,
e)
opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dozore na mieste vrátane uvedenia písomných ...
f)
lehotu určenú pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným ...
g)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré vykonali dozor na mieste,
h)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ak je dozorovaným subjektom fyzická osoba, ak je dozorovaným subjektom ...
i)
miesto a dátum vyhotovenia správy.
(10)

Súčasťou správy je doklad o doručení správy dozorovanému subjektu, ako aj prípadné písomné ...

(11)

Dozor na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku ...

(12)

Nedostatky v činnosti dozorovaného subjektu uvedené v správe sa považujú za zistené odo dňa ...

(13)

Správu uchováva úrad päť rokov po skončení dozoru na mieste.

§ 84
Postup pri vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou
(1)

Ak sa vykonáva dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou, úrad vydá písomné ...

(2)

Dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou začína okamihom, keď osoba poverená ...

(3)

Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je povinná preukázať sa poverením na výkon ...

(4)

Dozorovaný subjekt je povinný vydať úradu všetky plnenia uskutočnené osobou poverenou výkonom ...

§ 85
Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk
(1)

Dozorom nad poskytovaním zakázaných ponúk sa rozumie vyhľadávanie poskytovania zakázaných ponúk ...

a)
zakázaných webových sídiel, prostredníctvom ktorých osoby poskytujú zakázané ponuky (ďalej ...
b)
zakázaných ponúk poskytovaných s využitím hovoru prostredníctvom elektronickej komunikačnej ...
(2)

Zoznam zakázaných webových sídiel a zoznam zakázaných čísiel zostavuje a zverejňuje úrad vždy ...

(3)

Zoznam zakázaných webových sídiel obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá poskytuje ...
b)
adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého osoba poskytuje zakázanú ponuku,
c)
obsah poskytovanej zakázanej ponuky,
d)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu, ...
e)
dátum, ku ktorému je zoznam zakázaných webových sídiel zostavený.
(4)

Zoznam zakázaných čísiel obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá poskytuje ...
b)
telefónne číslo, s využitím ktorého osoba poskytuje zakázanú ponuku,
c)
obsah poskytovanej zakázanej ponuky,
d)
dátum, ku ktorému je zoznam zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel zostavený. ...
(5)

Na účely zisťovania údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) a odseku 4 písm. a) až c) je osoba ...

(6)

Úrad nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel a do zoznamu zakázaných čísiel alebo vyradí ...

(7)

Úrad je pri výkone dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk oprávnený vyžadovať podklady na ...

(8)

Osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, je ...

(9)

Na vydanie príkazu podľa odseku 8 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.57) ...

(10)

Žiadosť podľa odseku 8 prvej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať

a)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, ...
b)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup alebo údaje o zakázanom čísle a o ...
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ...
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ...
(11)

Príkaz súdu podľa odseku 8 prvej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní ...

a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, ...
c)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup, alebo údaje o zakázanom čísle a ...
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ...
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ...
(12)

Žiadosť podľa odseku 8 druhej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať

a)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,
b)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu ...
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v ...
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech ...
(13)

Príkaz súdu podľa odseku 8 druhej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní ...

a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,
c)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu ...
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v ...
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech ...
(14)

Úrad zverejní príkaz súdu podľa odseku 8 na svojom webovom sídle a doručí ho do vlastných rúk ...

(15)

Ak pominú dôvody na vydanie príkazu súdu podľa odseku 8, úrad požiada príslušný súd o jeho ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ODBORNÉ POSUDZOVANIE

§ 86
(1)

Odborné posudzovanie je činnosť poverenej skúšobne vykonávaná v rozsahu a za podmienok uvedených ...

(2)

Poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie

a)
výherných prístrojov,
b)
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
c)
terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier,
d)
iných technických zariadení,
e)
zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií a binga,
f)
elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, a ...
g)
prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie ...
h)
softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. b), d) až h),§ ...
(3)

Po vykonaní odborného posudzovania technických zariadení a systémov uvedených v odseku 2 poverená ...

(4)

Žiadateľ je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie technických zariadení a systémov podľa ...

(5)

Technické zariadenia a systémy podľa odseku 2 môže odborne posudzovať len poverená skúšobňa, ...

(6)

Poverená skúšobňa vykonáva aj technickú kontrolu na základe prizvania osobou poverenou výkonom ...

(7)

Poverenú skúšobňu môže úrad požiadať o posúdenie technických zariadení a systémov, prostredníctvom ...

(8)

Poverená skúšobňa je za účasti osoby poverenej výkonom dozoru oprávnená vykonávať náhodné ...

(9)

Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri ...

§ 87
(1)

Poverenou skúšobňou môže byť právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá ...

(2)

Poverenou skúšobňou môže byť aj právnická osoba so sídlom alebo pobočkou v inom členskom ...

(3)

Právnické osoby podľa odsekov 1 a 2 musia byť akreditované na príslušné harmonizované technické ...

(4)

Poverenie vydáva úrad na základe žiadosti právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 na dobu určitú, ...

(5)

Právnickú osobu podľa odseku 2 môže úrad poveriť iba na odborné posudzovanie prepojenia a zabezpečenia ...

(6)

Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie nie je právny nárok.

(7)

Úrad môže zmeniť poverenie na odborné posudzovanie z vlastného podnetu, ak došlo k zmene tohto ...

(8)

Úrad zverejňuje zoznam poverených skúšobní, ktorým sa udelilo poverenie aj s uvedením rozsahu ...

§ 88
(1)

Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní overí a osvedčí, že technické zariadenia a systémy ...

a)
sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier,
b)
sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré sa prostredníctvom nich prijímajú, odosielajú ...
c)
spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi z oblasti posudzovania zhody65) ...
d)
prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.
(2)

Pri technických zariadeniach a systémoch podľa § 86 ods. 2 písm. a) až e) a iných zariadeniach ...

(3)

Poverená skúšobňa v osvedčení uvedie

a)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude technické zariadenie alebo systém podľa § ...
b)
vlastníka technického zariadenia alebo systému podľa § 86 ods. 2,
c)
výrobcu hazardnej hry – programu,
d)
výrobcu technického zariadenia,
e)
druh, typ alebo iný opis technického zariadenia alebo systému podľa § 86 ods. 2 a prípadne jeho ...
f)
hernú menu,
g)
vyjadrenie ku každej z posudzovaných skutočností podľa odseku 1 alebo odseku 2,
h)
podmienky používania technického zariadenia alebo systému podľa § 86 ods. 2, ak je ich nevyhnutné ...
i)
čas, na ktorý sa osvedčenie vydáva,
j)
dátum vydania osvedčenia,
k)
evidenčné číslo osvedčenia,
l)
odtlačok pečiatky, názov, sídlo a identifikačné číslo poverenej skúšobne, ktorá osvedčenie ...
(4)

Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní skutočností podľa odseku 2 v osvedčení okrem údajov ...

a)
adresu herne alebo kasína, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,
b)
typ hazardnej hry, typ technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2 písm. a) až d), ktoré ...
c)
výrobcu prémiovej hry a verzie programu,
d)
počet technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2 písm. a) až d), ktoré sú prepojené ...
e)
systém vytvárania prémiovej hry, prémiovej výhry a spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry. ...
(5)

Poverená skúšobňa vykonáva overovanie technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2, ...

(6)

Požiadavky na technické zariadenia a systémy podľa § 86 ods. 2 využívané pri prevádzkovaní ...

§ 89
(1)

Poverená skúšobňa môže v osvedčení určiť prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť opätovne ...

(2)

Poverená skúšobňa vydá osvedčenie do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti o odborné posudzovanie ...

(3)

Ak je žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2 neúplná, ...

§ 90

Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení, ktorý predkladá úradu do 15 dní od uplynutia ...

DVANÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 91
(1)

Úrad môže individuálnu licenciu odňať, ak je hazardná hra prevádzkovaná v rozpore s podmienkami ...

(2)

Úrad odníme individuálnu licenciu, ak je hazardná hra prevádzkovaná v rozpore s § 15 ods. 5, ...

(3)

Ak úrad odníme individuálnu licenciu, môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej ...

(4)

Úrad môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej osobou bez licencie, bude odvedený ...

(5)

Pri ukladaní sankcií úrad vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, dĺžky trvania ...

(6)

Ak úrad pri výkone dozoru zistí, že v súvislosti s porušením ustanovení tohto zákona získala ...

(7)

Sankcie za iné správne delikty podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď ...

§ 92
(1)

Ak úrad pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia tohto zákona alebo ...

a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na jeho splnenie a povinnosti ...
b)
predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
c)
skončenie nepovolenej činnosti alebo zakázanej činnosti,
d)
pozastavenie prevádzkovania technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier, ...
e)
pokutu.
(2)

Úrad môže pozastaviť prevádzkovanie technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných ...

a)
nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne prevádzkovanie hazardnej hry, a to až do ich odstránenia, ...
b)
nesplnenie niektorej z podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených ...
c)
porušovanie podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených ...
d)
nedodržanie povinnosti podľa schváleného herného plánu,
e)
nedodržanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa ...
f)
prevádzkovanie technického zariadenia bez individuálnej licencie alebo všeobecnej licencie,
g)
nepredloženie vyúčtovania odvodov prevádzkovateľom hazardnej hry a vyúčtovania príspevku na ...
h)
nedoplnenie finančnej zábezpeky v lehote podľa § 67 ods. 2.
(3)

Ak úrad pozastaví prevádzkovanie technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných ...

(4)

Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie technického zariadenia ...

(5)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(7)

Pokuty, ktoré právoplatne uložil úrad, spravuje Úrad vládneho auditu66) a sú príjmom štátneho ...

(8)

Pokutu za iný správny delikt podľa § 96 ods. 3 uloženú správcom odvodu, ktorým je obec, spravuje ...

§ 93

Ak úrad v rámci výkonu kontroly podľa § 77 ods. 9 písm. c) zistí, že poverená skúšobňa

a)
nepredložila úradu register vydaných osvedčení alebo predložila neúplný register vydaných osvedčení ...
b)
nevydala osvedčenie v lehote podľa § 89 ods. 2, vydala osvedčenie, v ktorom neuviedla náležitosti ...
c)
vydala osvedčenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení alebo vydala osvedčenie ...
d)
vydala osvedčenie, ktoré nie je v súlade s týmto zákonom, uloží poverenej skúšobni pokutu od ...
e)
porušila rozsah a podmienky uvedené v poverení na odborné posudzovanie, vydala osvedčenie na technické ...
§ 94
(1)

Príslušný správca odvodu uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ...

(2)

Úrad uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ak príspevky ...

§ 95
Priestupky
(1)

Priestupku v oblasti prevádzkovania hazardných hier, propagovania hazardných hier alebo súvisiacich ...

a)
nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím úradu,
b)
marí výkon dozoru podľa tohto zákona,
c)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry v rozpore ...
d)
podieľa sa na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného ...
e)
používa označenie „kasíno“ alebo označenie „herňa“ vrátane z neho odvodených tvarov ...
f)
propaguje hazardnú hru, podieľa sa na jej propagovaní alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním ...
g)
nesplní povinnosť podľa § 85 ods. 8 alebo
h)
prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri ...
(2)

Úrad uloží fyzickej osobe podľa odseku 1 pokutu

a)
od 200 eur do 1 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. a),
b)
od 700 eur do 5 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. b),
c)
od 1 000 eur do 10 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. c),
d)
od 2 000 eur do 20 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. d),
e)
od 3 000 eur do 30 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. e),
f)
od 5 000 eur do 50 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. f),
g)
od 10 000 eur do 100 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. g),
h)
od 20 000 eur do 250 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h).
(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 96
Iné správne delikty
(1)

Úrad uloží za iný správny delikt pokutu

a)
500 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. a) za nesplnenie niektorej ...
b)
od 500 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. a) ...
c)
od 700 eur do 15 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80, za marenie ...
d)
od 1 500 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. e) ...
e)
od 3 000 eur do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. ...
f)
od 5 000 do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. h), za ...
g)
od 5 000 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 za používanie ...
h)
od 5 000 do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. a), ...
i)
od 5 000 eur do 250 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. ...
j)
od 10 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. ...
k)
od 20 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. ...
(2)

Ak uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. k) neviedlo k náprave v lehote 30 dní od ...

(3)

Príslušný správca odvodu uloží právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 97
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na

a)
vydávanie všeobecných licencií podľa § 37,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 38,
c)
odborné posudzovanie podľa § 86,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry podľa § 92 ods. 2,
e)
výkon dozoru podľa tohto zákona,
f)
zápis fyzických osôb do registra vylúčených osôb a výmaz fyzických osôb z registra vylúčených ...
g)
uvoľnenie finančnej zábezpeky podľa § 67 ods. 5 písm. f).
(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „lotérie a iné podobné hry“, ...

§ 98

Zamestnanci úradu a prizvaná osoba majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných ...

§ 99
Prechodné ustanovenia
(1)

Vykonávacie predpisy vydané na základe splnomocnenia podľa zákona účinného do 28. februára ...

(2)

Všeobecne záväzné nariadenia obce vydané podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostávajú ...

(3)

Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie začaté a neskončené do 28. februára 2019 ...

(4)

Vydanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na základe všeobecnej licencie a úkony s tým ...

(5)

Konania o vydaní poverenia na odborné posudzovanie začaté a neskončené do 28. februára 2019 sa ...

(6)

Konania o uložení sankcií začaté a neskončené do 28. februára 2019 sa dokončia podľa zákona ...

(7)

Výkon dozoru, ktorý sa neskončil do 28. februára 2019, sa dokončí podľa zákona účinného do ...

(8)

Výkon kontroly, ktorý sa neskončil do 28. februára 2019, sa dokončí podľa zákona účinného ...

(9)

Výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier vykonáva úrad od 1. júna 2019. V období od 1. ...

a)
podľa § 77 ods. 9 písm. a) až d), j), n), r), s) a t) vykonáva ministerstvo financií,
b)
podľa § 77 ods. 9 písm. g), h), l), m), o), q) vykonáva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ...
c)
podľa § 77 ods. 9 písm. i) a p) vykonávajú daňové úrady; daňové úrady rozhodujú aj o odvolaní ...
d)
podľa § 77 ods. 9 písm. d) až f) a k) vykonávajú Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ...
e)
vo veciach týkajúcich sa vydávania potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na základe všeobecnej ...
(10)

Konania orgánov štátnej správy podľa § 77 ods. 9 písm. a), b), k) a t) vedené orgánmi podľa ...

(11)

Konania podľa odsekov 3, 5 a 6, vydania potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na základe všeobecnej ...

(12)

Na uvoľnenie finančnej zábezpeky alebo jej časti uloženej na účte daňového úradu podľa zákona ...

(13)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý k 1. marcu 2019 prevádzkuje hazardnú hru na základe všeobecnej ...

(14)

Žiadateľ, ktorý je povinný uložiť finančnú zábezpeku, a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý ...

(15)

Žiadateľ, ktorý je povinný uložiť finančnú zábezpeku, a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý ...

(16)

Finančné zábezpeky uložené na účtoch daňových úradov k 31. máju 2019 daňové úrady prevedú ...

(17)

Na úhradu odvodov a ich vyúčtovanie za prevádzkovanie žrebových lotérií, okamžitých lotérií ...

(18)

Ak odsek 17 neustanovuje inak, prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna ...

a)
prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných ...
b)
prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona ...
c)
prevádzkovanie videohier podľa zákona účinného do 28. februára 2019 považuje za prevádzkovanie ...
(19)

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorému bolo povolené prevádzkovanie hazardných hier na výherných ...

(20)

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorému bolo povolené prevádzkovanie hazardných hier na technických ...

(21)

Na splatenie zostatku záväzku z časti mimoriadneho odvodu, ktorej úhrada bola národnej lotériovej ...

(22)

Všeobecné záväzné nariadenie obce podľa § 79 ods. 6 môže obec vydať najskôr s účinnosťou ...

(23)

Ak sa podá petícia po 28. februári 2019 a podpisy k tejto petícii sa začali zhromažďovať pred ...

(24)

Každé koncové zariadenie umožňujúce príjem stávok, každý výherný prístroj, každý terminál ...

(25)

Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedený v § 14 ods. 21 je povinný vytvoriť úradu bezplatný trvalý ...

(26)

Odborné posudzovanie technických zariadení a systémov, ktoré sa začalo a neskončilo vydaním ...

(27)

Pokuty za priestupky a pokuty za správne delikty uložené daňovými úradmi do 31. mája 2019 spravuje ...

(28)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových ...

(29)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, ...

(30)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne ...

(31)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach ...

(32)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni ...

(33)

Mesačný príspevok podľa § 78 ods. 6 uhradí prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená ...

(34)

Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických ...

(35)

Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických ...

(36)

Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch a prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch ...

(37)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného ...

(38)

Zoznam zakázaných webových sídiel podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostáva v platnosti ...

(39)

Povinnosť žiadateľa o udelenie individuálnej licencie podľa § 35 písm. b) bodov 11 až 15, ktorý ...

(40)

Žiadatelia o udelenie novej individuálnej licencie, ktorí majú ku dňu nadobudnutia účinnosti ...

(41)

Na evidenciu vkladov, stávok a výhier a na s touto evidenciou súvisiace oznamovacie povinnosti sa ...

(42)

Do vydania poverenia na odborné posudzovanie podľa § 87 sa poverenie na odborné posudzovanie vydané ...

(43)

Ak obec chce v roku 2019 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zákaz prevádzkovania hazardných ...

(44)

Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch požiada po 28. februári 2019 o zmenu ...

(45)

Ak chce žiadateľ so sídlom v inom členskom štáte požiadať o udelenie individuálnej licencie ...

(46)

Register vylúčených osôb vytvorený podľa zákona účinného do 28. februára 2019 sa považuje ...

(47)

Ak obec prijme všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa umiestnenia herne podľa § 15 ods. 16, ...

(48)

Pravidlá hazardnej hry na výherných prístrojoch, pravidlá hazardnej hry na termináloch videohier ...

§ 100
(1)

Výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier prechádza z ministerstva financií, Finančného ...

(2)

V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2019 práva a povinnosti ...

§ 101
Záverečné ustanovenia

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 102

Zrušuje sa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
Úrad pre reguláciu hazardných hier podá podnet podľa osobitného predpisu.36jb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36jb znie:

„36jb) § 96 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 140 ...

„Položka 140 a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 1. štátnej ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 91 ods. 4 písm. x) sa slová „Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86df znie:

„86df) § 85 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 7 ods. 1 sa za slovo „colníctva“ vkladá čiarka a slová „hazardných hier“.

2.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovom „výkazníctva“ vypúšťa čiarka a slová „hazardných ...

Čl. VI

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 ods. 3 písmeno i) sa vypúšťa.

Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená i) až k).

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

2.

V § 6 ods. 5 sa slová „§ 5 ods. 3 písm. a) až g), i), j) a l) a ods. 4 a 6“ nahrádzajú slovami ...

Čl. VII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 98a znie:

„§ 98a Poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) a g) platiteľa nevykoná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:

„83) Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...

1.

V § 4 ods. 3 písm. v) piatom bode sa vypúšťajú slová „alebo osobitnými predpismi25)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

2.

V § 4 ods. 3 písm. v) šiesty bod znie:

„6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly vykonanej daňovým úradom, úroveň colného ...

Čl. IX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

1.

V § 41 odsek 6 znie:

„(6) Podnik je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný na základe príkazu súdu ...

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019 okrem čl. II a IV až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
 • 2)  Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 4)  Napríklad § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...
 • 5)  Napríklad § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 7)  § 3 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene ...
 • 12)  § 1 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z.
 • 13)  § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 15)  § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...
 • 16)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 17)  Napríklad Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., Civilný mimosporový poriadok, ...
 • 18)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 19)  § 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení ...
 • 21)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 22)  § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24)  § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 25)  § 43b a § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 26)  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 27)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 28)  § 94 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 29)  § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 32)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 33)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 34)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35)  § 31 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z.
 • 36)  Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 38)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...
 • 39)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 43)  § 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 44)  § 3 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a ...
 • 45)  Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 47)  § 98a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 ...
 • 48)  § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.
 • 49)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v ...
 • 50)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. ...
 • 51)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.§ 9 ods. 3 písm. x) zákona ...
 • 52)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 53)  Napríklad zákon č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 55)  Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
 • 56)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 ...
 • 57)  § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 58)  § 10 až 12 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 59)  § 20 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 60)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. Nariadenie ...
 • 61)  § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z.
 • 62)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z.
 • 63)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického ...
 • 64)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 65)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...
 • 66)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 67)  § 58 ods. 1 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 68)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore