Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.03.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.03.2022 do 30.03.2022 128/2021
ZMENY7DS1
2 01.03.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2022 do 31.03.2022 215/2021
ZMENY4DS1
3 01.03.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.03.2022 do 30.04.2022 209/2021
ZMENY9DS1
4 01.03.2022 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.03.2022 do 09.06.2022 209/2021
ZMENY2DS1
5 01.03.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.03.2022 do 21.03.2022 215/2021
ZMENY34DS2
6 01.03.2022 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.03.2022 do 31.05.2022 215/2021
ZMENY5DS1
7 01.03.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.03.2022 do 30.06.2022 215/2021
ZMENY2DS1
8 01.03.2022 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.03.2022 do 29.03.2022 215/2021
ZMENY5DS3
9 01.03.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.03.2022 do 29.03.2022 215/2021
ZMENY13DS1
10 01.03.2022 110/2005 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 110/2005 účinný od 01.03.2022 56/2022
ZMENY51DS
11 01.03.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.03.2022 do 30.03.2022 508/2021
128/2021
ZMENY10DS3
12 01.03.2022 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 316/2021
ZMENY1DS
13 01.03.2022 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.03.2022 do 08.03.2022 39/2022
ZMENY6DS2
14 01.03.2022 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 128/2021
ZMENY2DS3
15 01.03.2022 323/2015 Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.03.2022 39/2022
ZMENY4DS2
16 01.03.2022 357/2015 Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 357/2015 účinný od 01.03.2022 39/2022
ZMENY22DS2
17 01.03.2022 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.03.2022 do 14.06.2022 215/2021
ZMENY3DS2
18 01.03.2022 228/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.03.2022 524/2021
ZMENYDS
19 01.03.2022 70/2021 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zaručenej konverzii 70/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENY1DS
20 01.03.2022 128/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
21 01.03.2022 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
22 01.03.2022 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENY12DS1
23 01.03.2022 316/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 316/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
24 01.03.2022 368/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.03.2022 do 30.06.2022 39/2022
ZMENY5DS2
25 01.03.2022 508/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 508/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
26 01.03.2022 522/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026 522/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
27 01.03.2022 524/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z. z. 524/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
28 01.03.2022 39/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 39/2022 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
29 01.03.2022 49/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2022 49/2022 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
30 01.03.2022 56/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 56/2022 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
31 01.03.2022 57/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2022 č. 12433-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 57/2022 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
32 03.03.2022 59/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 59/2022 účinný od 03.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
33 03.03.2022 60/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb a lety oslobodené od odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb 60/2022 účinný od 03.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
34 08.03.2022 63/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení vykonávania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov 63/2022 účinný od 08.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
35 09.03.2022 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 09.03.2022 do 30.04.2022 64/2022
ZMENY3DS2
36 09.03.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022 64/2022
ZMENY5DS2
37 09.03.2022 67/2020 Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 09.03.2022 65/2022
ZMENY1DS2
38 09.03.2022 64/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
39 09.03.2022 65/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 65/2022 účinný od 09.03.2022 do 14.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
40 11.03.2022 70/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2020-130 z 2. februára 2022 vo veci nevyhovenia návrhu skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovení § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania 70/2022 účinný od 11.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
41 15.03.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 15.03.2022 do 30.04.2022 67/2022
ZMENY1DS2
42 15.03.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 15.03.2022 do 29.03.2022 67/2022
ZMENY47DS2
43 15.03.2022 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 15.03.2022 66/2022
ZMENY22DS1
44 15.03.2022 157/2005 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2005 účinný od 15.03.2022 69/2022
ZMENY10DS
45 15.03.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 15.03.2022 do 29.03.2022 67/2022
ZMENY2DS2
46 15.03.2022 174/2017 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 174/2017 účinný od 15.03.2022 do 30.06.2022 62/2022
ZMENY8DS
47 15.03.2022 57/2018 Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 15.03.2022
nový predpis
ZMENY2DS2
48 15.03.2022 21/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 21/2022 účinný od 15.03.2022 do 31.08.2022 68/2022
ZMENY12DS
49 15.03.2022 61/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu 61/2022 účinný od 15.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
50 15.03.2022 62/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 62/2022 účinný od 15.03.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
51 15.03.2022 65/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 65/2022 účinný od 15.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
52 15.03.2022 66/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 66/2022 účinný od 15.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
53 15.03.2022 67/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 67/2022 účinný od 15.03.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
54 15.03.2022 68/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 68/2022 účinný od 15.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
55 15.03.2022 69/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2022 účinný od 15.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
56 17.03.2022 74/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 74/2022 účinný od 17.03.2022 do 31.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
57 22.03.2022 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 22.03.2022 do 31.05.2022 283/2021
ZMENY4DS1
58 22.03.2022 553/2002 Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 553/2002 účinný od 22.03.2022 283/2021
ZMENY7DS1
59 22.03.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 22.03.2022 do 29.03.2022 283/2021
ZMENY6DS2
60 22.03.2022 81/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2022-14 z 2. marca 2022 o pozastavení účinnosti zákona č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu 81/2022 účinný od 22.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 25.03.2022 185/2015 Autorský zákon 185/2015 účinný od 25.03.2022 71/2022
ZMENY77DS3
62 25.03.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 25.03.2022 do 30.03.2022 86/2022
ZMENYDS2
63 25.03.2022 71/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 71/2022 účinný od 25.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
64 25.03.2022 86/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 86/2022 účinný od 25.03.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
65 29.03.2022 89/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických 89/2022 účinný od 29.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
66 29.03.2022 90/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Katarským štátom na strane druhej 90/2022 účinný od 29.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
67 29.03.2022 91/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 z 12. decembra 2019, uzatvoreného 31. januára 2022 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska 91/2022 účinný od 29.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
68 30.03.2022 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 30.03.2022 do 30.04.2022 92/2022
ZMENY1DS1
69 30.03.2022 49/2002 Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY2DS2
70 30.03.2022 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY1DS1
71 30.03.2022 321/2002 Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY3DS1
72 30.03.2022 480/2002 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 30.03.2022 do 31.05.2022 92/2022
ZMENY5DS1
73 30.03.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 30.03.2022 do 12.04.2022 92/2022
ZMENY1DS2
74 30.03.2022 552/2003 Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY1DS3
75 30.03.2022 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY4DS3
76 30.03.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY4DS2
77 30.03.2022 579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY1DS1
78 30.03.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY3DS1
79 30.03.2022 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 30.03.2022 do 14.06.2022 92/2022
ZMENY4DS2
80 30.03.2022 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY1DS2
81 30.03.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY1DS2
82 30.03.2022 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY1DS1
83 30.03.2022 516/2008 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 30.03.2022 do 31.07.2022 92/2022
ZMENY3DS2
84 30.03.2022 206/2009 Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 206/2009 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY2DS2
85 30.03.2022 207/2009 Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 207/2009 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY1DS3
86 30.03.2022 91/2010 Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY2DS1
87 30.03.2022 179/2011 Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 179/2011 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY2DS1
88 30.03.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY5DS2
89 30.03.2022 404/2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 30.03.2022 do 31.12.2022 92/2022
ZMENY1DS2
90 30.03.2022 406/2011 Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2011 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY1DS2
91 30.03.2022 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY3DS3
92 30.03.2022 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 30.03.2022 do 06.06.2022 92/2022
ZMENY1DS1
93 30.03.2022 474/2013 Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY1DS2
94 30.03.2022 488/2013 Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 30.03.2022 92/2022
ZMENY1DS2
95 30.03.2022 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 30.03.2022 do 31.03.2022 92/2022
ZMENY1DS2
96 30.03.2022 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 30.03.2022 do 31.05.2022 92/2022
ZMENY3DS2
97 30.03.2022 87/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení 87/2022 účinný od 30.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
98 30.03.2022 92/2022 Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 92/2022 účinný od 30.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
99 30.03.2022 93/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 93/2022 účinný od 30.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
100 30.03.2022 96/2022 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z. 96/2022 účinný od 30.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
101 30.03.2022 97/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus 97/2022 účinný od 30.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
102 31.03.2022 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 31.03.2022 do 16.07.2022 395/2021
ZMENY1DS1
103 31.03.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 31.03.2022 do 30.04.2022 395/2021
ZMENY1DS1
104 31.03.2022 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 31.03.2022 do 31.07.2022 395/2021
ZMENY1DS1
105 31.03.2022 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 31.03.2022 do 24.04.2022 395/2021
ZMENY1DS1
106 31.03.2022 330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY2DS2
107 31.03.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 31.03.2022 do 30.06.2022 98/2022
ZMENY2DS2
108 31.03.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 31.03.2022 do 31.12.2023 395/2021
ZMENY1DS2
109 31.03.2022 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY5DS2
110 31.03.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2022 do 31.03.2022 395/2021
ZMENY122DS3
111 31.03.2022 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 31.03.2022 do 31.03.2022 395/2021
ZMENY2DS1
112 31.03.2022 395/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 31.03.2022 do 31.07.2022
nový predpis
ZMENYDS2
113 31.03.2022 64/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 31.03.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
114 31.03.2022 73/2022 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní 73/2022 účinný od 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
115 31.03.2022 88/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 88/2022 účinný od 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
116 31.03.2022 98/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 98/2022 účinný od 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
117 31.03.2022 99/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 99/2022 účinný od 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
118 31.03.2022 100/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 100/2022 účinný od 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore