Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.03.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.03.2022 do 30.03.2022 128/2021
ZMENY7DS1
2 01.03.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 215/2021
ZMENY1DS1
3 01.03.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.03.2022 209/2021
ZMENY9DS1
4 01.03.2022 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.03.2022 209/2021
ZMENY2DS1
5 01.03.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 215/2021
ZMENY7DS2
6 01.03.2022 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.03.2022 215/2021
ZMENY5DS1
7 01.03.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 215/2021
ZMENY21DS1
8 01.03.2022 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 215/2021
ZMENY21DS3
9 01.03.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.03.2022 do 30.11.2022 215/2021
ZMENY14DS1
10 01.03.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.03.2022 do 05.07.2022 128/2021
ZMENY18DS2
11 01.03.2022 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 316/2021
ZMENY5DS
12 01.03.2022 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022 128/2021
ZMENY2DS3
13 01.03.2022 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.03.2022 215/2021
ZMENY2DS3
14 01.03.2022 228/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.03.2022 524/2021
ZMENYDS
15 01.03.2022 70/2021 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zaručenej konverzii 70/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENY1DS
16 01.03.2022 128/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
17 01.03.2022 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
18 01.03.2022 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
19 01.03.2022 316/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 316/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
20 01.03.2022 508/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 508/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
21 01.03.2022 522/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026 522/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
22 01.03.2022 524/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z. z. 524/2021 účinný od 01.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
23 31.03.2022 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY1DS
24 31.03.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 31.03.2022 do 31.05.2022 395/2021
ZMENY3DS
25 31.03.2022 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY1DS
26 31.03.2022 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY1DS
27 31.03.2022 330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY1DS1
28 31.03.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY33DS1
29 31.03.2022 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 31.03.2022 395/2021
ZMENY5DS1
30 31.03.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2022 do 31.07.2022 395/2021
ZMENY122DS1
31 31.03.2022 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 31.03.2022 do 30.06.2023 395/2021
ZMENY17DS
32 31.03.2022 395/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 31.03.2022 do 31.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore