Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb a lety oslobodené od odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb 60/2022 účinný od 03.03.2022

Platnosť od: 03.03.2022
Účinnosť od: 03.03.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb a lety oslobodené od odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb 60/2022 účinný od 03.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 60/2022 s účinnosťou od 03.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových ...

ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 písm. c) zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 písm. c) zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku ...

§ 1

Od odplaty za použitie verejného letiska prevádzkovaného osobou podľa osobitného predpisu1) a za poskytovanie ...

a)
za pristátie lietadla je oslobodený
1.
let lietadla v policajných službách, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní Ministerstva vnútra ...
2.
let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní Ministerstva obrany ...
3.
let vykonávaný výlučne na leteckú prepravu vládnuceho panovníka a členov jeho rodiny, ktorými sú manžel ...
4.
let vykonávaný výlučne na leteckú prepravu predsedu parlamentu v súvislosti s výkonom funkcie predsedu ...
5.
let vykonávaný na účely pátrania po lietadlách a na záchranu ľudských životov4) s príslušným označením ...
b)
za parkovanie lietadla je oslobodený
1.
policajný let,
2.
let hlavy štátu,
3.
vládny let,
4.
pátrací a záchranný let,
c)
za použitie letiska cestujúcim je oslobodený
1.
policajný let,
2.
let hlavy štátu,
3.
vládny let,
4.
pátrací a záchranný let.
§ 1

Od odplaty za použitie verejného letiska prevádzkovaného osobou podľa osobitného predpisu1) a za poskytovanie ...

a)
za pristátie lietadla je oslobodený
1.
let lietadla v policajných službách, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní Ministerstva vnútra ...
2.
let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní Ministerstva obrany ...
3.
let vykonávaný výlučne na leteckú prepravu vládnuceho panovníka a členov jeho rodiny, ktorými sú manžel ...
4.
let vykonávaný výlučne na leteckú prepravu predsedu parlamentu v súvislosti s výkonom funkcie predsedu ...
5.
let vykonávaný na účely pátrania po lietadlách a na záchranu ľudských životov4) s príslušným označením ...
b)
za parkovanie lietadla je oslobodený
1.
policajný let,
2.
let hlavy štátu,
3.
vládny let,
4.
pátrací a záchranný let,
c)
za použitie letiska cestujúcim je oslobodený
1.
policajný let,
2.
let hlavy štátu,
3.
vládny let,
4.
pátrací a záchranný let.
§ 2

Od odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v traťovej zóne spoplatňovania je okrem letov ...

a)
policajný let,
b)
pozorovací let5) s udeleným súhlasom príslušného ústavného orgánu Slovenskej republiky6) (ďalej len ...
c)
let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom Spojených štátov amerických alebo majetkom Kanady ...
d)
let bezpilotného lietadla,8) ktoré je majetkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy vykonávajúce činnosti ...
§ 2

Od odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v traťovej zóne spoplatňovania je okrem letov ...

a)
policajný let,
b)
pozorovací let5) s udeleným súhlasom príslušného ústavného orgánu Slovenskej republiky6) (ďalej len ...
c)
let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom Spojených štátov amerických alebo majetkom Kanady ...
d)
let bezpilotného lietadla,8) ktoré je majetkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy vykonávajúce činnosti ...
§ 3

Od odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v terminálnej zóne spoplatňovania je oslobodený ...

a)
policajný let,
b)
pozorovací let,
c)
let Spojených štátov amerických alebo Kanady,
d)
let hlavy štátu,
e)
vládny let,
f)
pátrací a záchranný let,
g)
let lietadla s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou do 2 000 kg vrátane.
§ 3

Od odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v terminálnej zóne spoplatňovania je oslobodený ...

a)
policajný let,
b)
pozorovací let,
c)
let Spojených štátov amerických alebo Kanady,
d)
let hlavy štátu,
e)
vládny let,
f)
pátrací a záchranný let,
g)
let lietadla s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou do 2 000 kg vrátane.
§ 4

Let na leteckú prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely ako pomoc ...

§ 4

Let na leteckú prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely ako pomoc ...

§ 5

Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.11)

§ 5

Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.11)

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)  § 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. ...
 • 2)  § 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 477/2019 Z. ...
 • 3)  Čl. 2 bod 79 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ...
 • 4)  § 17 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  Zmluva o otvorenom nebi (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 374/2002 Z. ...
 • 6)  Čl. 86 písm. m) a čl. 119 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 8)  Čl. 3 bod 30 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti ...
 • 9)  § 3 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 10)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie ...

Poznámky

 • 1)  § 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. ...
 • 2)  § 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 477/2019 Z. ...
 • 3)  Čl. 2 bod 79 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ...
 • 4)  § 17 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  Zmluva o otvorenom nebi (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 374/2002 Z. ...
 • 6)  Čl. 86 písm. m) a čl. 119 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 8)  Čl. 3 bod 30 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti ...
 • 9)  § 3 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 10)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore