Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 21.07.2021

Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 21.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD3DS7EUPP2ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 488/2013 s účinnosťou od 21.07.2021 na základe 286/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na výber mýta podľa osobitného predpisu.1)

§ 2 - Základné ustanovenia
(1)

Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.

(2)

Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky ...

a)
dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami ...
b)
dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N12) a prípojným vozidlom ...
(3)

Pri jazdnej súprave sa výška úhrady diaľničnej známky určí z najväčšej technicky prípustnej celkovej ...

(4)

Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 365 dní, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu ...

(5)

Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej ...

(6)

Finančné prostriedky získané z výberu úhrady diaľničnej známky sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, ...

(7)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených ...

(8)

Spôsob označenia vymedzených úsekov ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade diaľničnej známky dopravnými ...

§ 3 - Platnosť diaľničnej známky
(1)

Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára ...

(2)

Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených ...

(3)

Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených ...

(4)

Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených ...

(5)

Ak bola diaľničná známka s mesačnou platnosťou alebo diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou zakúpená ...

Úhrada diaľničnej známky
§ 4
(1)

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy (ďalej len „vodič“).

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo ...

§ 5
(1)

Pri úhrade diaľničnej známky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje

a)
krajina registrácie vozidla,
b)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
c)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
d)
platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti.
(2)

Diaľničnú známku možno uhradiť

a)
na miestach určených na úhradu v hotovosti, platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ...
b)
prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ...
c)
ďalšími spôsobmi, ktoré určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach. ...
(3)

O úhrade diaľničnej známky sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje

a)
miesto a čas úhrady diaľničnej známky,
b)
krajinu registrácie vozidla,
c)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
d)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
e)
platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti,
f)
názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.
(4)

Podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov ...

§ 7 - Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky
(1)

Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy

a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených ...
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií ...
c)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
d)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,9)
e)
základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,9a) dobrovoľných hasičských zborov ...
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach9e) alebo podieľajúcich sa na ...
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,9e) na humanitárnej pomoci9g) alebo ...
g)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
h)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
i)
ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,10)
j)
ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného ...
k)
ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného ...
l)
cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
m)
historické,14)
n)
finančnej správy,15)
o)
Národného bezpečnostného úradu,
p)
Slovenskej informačnej služby.
(2)

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Vozidlá alebo jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. e) až g), i) ...

(4)

Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne prevádzkovateľ vozidla najmä tieto údaje:

a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba podnikateľ; ak ...
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo jazdná súprava registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej ...
(5)

Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím ...

(6)

Pri registrácii podľa odseku 5 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:

a)
plánovanú trasu,
b)
miesto a čas vstupu na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky, ...
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(7)

Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo ...

(8)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje správcovi výberu úhrady diaľničnej známky elektronicky ...

§ 8 - Správca výberu úhrady diaľničnej známky
(1)

Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca výberu úhrady ...

(2)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky je povinný zabezpečiť miesta na úhradu diaľničnej známky, ktoré ...

(3)

Na účely tohto zákona a osobitného predpisu16) správca výberu úhrady diaľničnej známky v elektronickej ...

(4)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverená osoba podľa odseku 1 nie sú oprávnení zhromažďovať, ...

(5)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní Policajnému zboru, ...

(6)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní na požiadanie poskytnúť ...

§ 9 - Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona vykonávajú osoby ...

(2)

Osobami poverenými výkonom kontroly sú

a)
zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1.
(3)

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. ...

(4)

Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie ...

(5)

Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona

a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným ...
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom ...
c)
požadovať od vodiča vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie ...
(6)

Ak vodič pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného ...

(7)

Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený

a)
usmerňovať vozidlá a jazdné súpravy na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo alebo ...
c)
prikázať vodičovi jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom ...
d)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
e)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo prípojného vozidla, technický preukaz alebo ...
(8)

Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahujú na vodiča, ktorý plní úlohy na ...

(9)

Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.

(10)

Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 môže správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba ...

(11)

Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená ...

a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným ...
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom. ...
(12)

Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri ...

§ 10 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do ...

(3)

Priestupok podľa odseku 1 prejednáva príslušný okresný úrad a v blokovom konaní orgán Policajného zboru. ...

(4)

O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný ...

(5)

Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch22) okrem rozkazného konania ...

(6)

Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10a - Správny delikt
(1)

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2.

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 150 eur do 500 eur.

(3)

Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom ...

(4)

O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných rôznymi ...

(5)

Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ...

(6)

O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný ...

(7)

V konaní o správnom delikte podľa odseku 1 po zrušení rozkazu o uložení pokuty podľa § 13 ods. 5 nie ...

(8)

Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(10)

Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Osobitné ustanovenia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla
§ 11
(1)

Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa ...

(2)

Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len ...

(3)

Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu ...

(4)

O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v ...

(5)

Na rozkazné konanie o správnom delikte je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ ...

(6)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(7)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní ...

(8)

Pokuta podľa odseku 1 a trovy konania podľa § 13 ods. 7 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet;23) ...

(9)

Výnos pokút uložených za správne delikty podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 12
(1)

Okresný úrad vec odloží, ak

a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2,
c)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 zanikla,
d)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola ...
e)
ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa § 7,
f)
prevádzkovateľovi vozidla bola už v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti ...
(2)

Rozhodnutie o odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa nevydáva. O odložení veci podľa odseku ...

§ 13
(1)

Rozkaz vydaný podľa § 11 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 8 neustanovuje inak. ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ...

(3)

Okresný úrad odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)

Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz ...

(5)

Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný ...

(6)

Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu ...

(7)

Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt ...

(8)

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4, a rozhodnutie o zastavení konania ...

§ 14 - Vylúčenie súbežných konaní
(1)

Po začatí konania o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa ...

(2)

Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11 nemožno začať konanie ...

(3)

Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte ...

(4)

Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11 nemožno ...

§ 15
(1)

Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 môže príslušník Policajného zboru uložiť ...

(2)

V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 11 ods. 1.

(3)

Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho ...

(4)

Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút ...

a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,
b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,
c)
skutku,
d)
výške uloženej pokuty.
(5)

Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na ...

(6)

Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného ...

(7)

Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak

a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla ...
b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené ...
c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 4 ods. 2 nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené ...
d)
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 4 ods. 2 nebola uhradená do troch mesiacov ...
(8)

Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne ...

(9)

Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje ...

(10)

Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11)

Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,25) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie ...

§ 16 - Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 16a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom ...

§ 16b - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. novembra 2016
(1)

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom ...

(2)

Za všetky správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchané tým istým vozidlom alebo tou ...

§ 16c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

Osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr ...

§ 16d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019

Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov ...

§ 16e - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa ...

§ 16f - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa ...

§ 17 - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 18 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie ...

2.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Všeobecné užívanie (1) Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2e až 2h znejú:

„2e) Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o ...

2.

V § 22c ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

3.

V § 22c ods. 2 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

4.

V § 22c ods. 3 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

5.

V § 22c sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

6.

V § 22c ods. 4 sa vypúšťajú slová „s tým, že priestupok podľa odseku 1 písm. g) v blokovom konaní prejednávajú ...

7.

V § 24 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

8.

V § 24 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako l) až n).

Čl. III

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slová „výrobu, distribúciu a predaj nálepiek“ nahrádzajú slovami „výber úhrady diaľničných ...

2.

V § 8 ods. 2 slová „z predaja nálepiek“ nahrádzajú slovami „z vybraných úhrad diaľničných známok“.

Čl. IV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

V § 71 ods. 1 a 3 a § 107 ods. 2 písm. e) sa slová „za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest ...

2.

V § 72 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40)
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 488/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...
 • 2)  § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 9)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 9a)  § 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. ...
 • 9b)  § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 9c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 • 9d)  Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene ...
 • 9e)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 9f)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. z. Čl. ...
 • 9g)  § 2 písm. b) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10)  § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 11)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 12)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...
 • 15a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16)  Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č.122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 18)  § 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, ...
 • 19a)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...
 • 20)  Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 24)  § 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
 • 25)  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 26)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore