Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení 87/2022 účinný od 30.03.2022

Platnosť od: 25.03.2022
Účinnosť od: 30.03.2022
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení 87/2022 účinný od 30.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 87/2022 s účinnosťou od 30.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa mení a dopĺňa ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „§ 4 ods. 1, 2 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 až 3 a ...

2.

V § 30 ods. 2 úvodnej vete sa slová „31. marca 2022“ nahrádzajú slovami „31. marca 2024“.

3.

V § 30 ods. 5 sa slová „31. marca 2022“ nahrádzajú slovami „31. marca 2024“ a na konci sa pripája táto ...

4.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Prechodné ustanovenia účinné od 30. marca 2022 Do 31. marca 2024 a) najvyššia dovolená rýchlosť ...

5.

V prílohe č. 4 II. diele prvom bode stĺpci Význam značky, prípadne použitie prvý podbod znie:

„1. Značky informujúce o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar v jazyku ...

6.

V prílohe č. 4 II. diele štvrtom bode znenie stĺpca Význam značky, prípadne použitie znie:

„Značka informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar v jazyku ...

7.

V prílohe č. 4 II. diele piatom bode znenie stĺpca Význam značky, prípadne použitie znie:

„Značka informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar v jazyku ...

8.

V prílohe č. 4 sa II. diel dopĺňa dvadsiatym prvým a dvadsiatym druhým bodom, ktoré znejú:

„ 21. 323 Bicyklová cesta Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej ...

9.

V prílohe č. 5 II. diele šiestom bode stĺpci Význam značky, prípadne použitie tretia veta znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. marca 2022.

Roman Mikulec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore