Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 88/2022 účinný od 31.03.2022

Platnosť od: 29.03.2022
Účinnosť od: 31.03.2022
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 88/2022 účinný od 31.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 88/2022 s účinnosťou od 31.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia ...

1.

V § 32 ods. 1 písm. a) sa slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „1. júla“.

2.

V § 35 ods. 1 písm. a) sa slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „1. júla“.

3.

Za § 46f sa vkladá § 46g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. marca 2022 Podľa úprav účinných od 31. marca 2022 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2022.

Andrej Juris v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore