Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 66/2022 účinný od 15.03.2022

Platnosť od: 11.03.2022
Účinnosť od: 15.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 66/2022 účinný od 15.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 66/2022 s účinnosťou od 15.03.2022

Legislatívny proces k zákonu 66/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2, § 5 ods. 3 a § 10 ods. 4 druhej vete sa pred slovo „riaditeľ“ vkladá slovo „generálny“. ...

2.

V § 3 písm. m) sa slová „(§ 4 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 9)“.

3.

V § 4 ods. 1 písm. a), m), § 4b ods. 3, § 4d ods. 5 písm. h) a § 9 ods. 1 písm. h) sa slová „štátnej ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene ...

5.

V § 4 ods. 1 písm. g) sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „na plnenie cieľov stratégie environmentálnej ...

6.

V § 4 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „a s vyberaním poplatkov“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11b sa pred citáciu „§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...

8.

V § 4 ods. 1 písmeno s) znie:

„s) úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov,11da) na základe rozhodnutia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11da znie:

„11da) § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.“.

9.

V § 4 ods. 1 písmeno ad) znie:

„ad) financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti ...

10.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami am), an) a ao), ktoré znejú:

„am) ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ic znie:

„11ic) § 14 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších ...

11.

V § 4 ods. 2 prvej vete sa slová „ac) a ae)“ nahrádzajú slovami „ac), ae), am), an) a ao)“.

12.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej ...

13.

V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Zverejnený zoznam činností podľa odseku 3 obsahuje predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých ...

Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 18.

14.

V § 4 ods. 6 prvej vete sa za slovami „až l)“ vkladá čiarka a slová „a n)“ sa nahrádzajú slovami „n), ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“ ...

16.

V § 4 odsek 11 znie:

„(11) Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ...

17.

V § 4 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

18.

V § 4 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a s)“.

19.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19)
Pohľadávky fondu a pohľadávky v správe fondu vymáha fond.“.

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších ...

21.

V § 4a ods. 1 druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

22.

V § 4a ods. 9 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.

23.

V § 4a ods. 11 sa slová „§ 6 až 9 a“ nahrádzajú slovami „§ 6 až 9 okrem § 9 ods. 10,“, a na konci sa ...

24.

Nadpis § 4b znie:

„§ 4b Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej ...

25.

V § 4b ods. 1 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „ministerstva“ sa vkladajú slová ...

26.

V § 4b ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a správny poriadok“.

27.

§ 4c vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (1) O prostriedky fondu ...

28.

V § 4d ods. 5 prvej úvodnej vete sa slová „do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka“ nahrádzajú ...

29.

V § 4d ods. 5 písm. k) sa slová „§ 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 5“.

30.

V § 4d ods. 10 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a ...

31.

V § 4e ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zriadené podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12oa znie:

„12oa) § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 ...

32.

V § 4e ods. 7 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a ...

33.

V § 4f ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

34.

V § 4f ods. 2 prvej vete sa vypúšťa slovo „jednorazovo,“.

35.

V § 4f ods. 5 sa za slovo „zboru“ vkladá čiarka a slová „Vojenskej polície“.

36.

V § 4f ods. 6 a 7 sa vypúšťa slovo „jednorazové“.

37.

V § 4f ods. 7 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a ...

38.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, prínos a zhodnotenie projektu žiadateľa a ...

39.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších ...

41.

V § 8 ods. 3 sa za slovami „združenie právnických osôb,“ vkladajú slová „ktorého členmi sú len obce,“. ...

42.

V § 8 ods. 5 a § 9 ods. 11 sa za slovom „ministerstva,“ vkladajú slová „alebo ministerstvo“.

43.

V § 9 ods. 1 úvodnej vete sa slová „i) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „i) až l), n), am) až ao)“.

44.

V § 9 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 13 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 5“.

45.

V § 9 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) opis havárie alebo účel použitia podpory s návrhom predpokladaných opatrení, ktoré sa majú realizovať, c) predbežné ...

46.

V § 9 ods. 3 prvej vete sa slová „do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o ...

47.

V § 9 ods. 6 sa slová „§ 13 písm. b)“ nahrádzajú slovami „špecifikácie činnosti podľa § 4 ods. 5“ a ...

48.

V § 9 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a“ a ...

49.

V § 9 ods. 9 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje ...

Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 20.

50.

V § 9 odsek 10 znie:

„(10) Podpora sa neposkytne žiadateľovi, a) ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

„21a) Napríklad § 225, § 259, § 328 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších ...

51.

V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slovo „splátok“ vkladá slovo „istiny“ a za slovo „splácania“ sa vkladajú ...

52.

V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

53.

V § 10 ods. 3 druhej vete sa za slovo „riaditeľ“ vkladá bodkočiarka a slová „ak sa má časový interval ...

54.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Kontrola (1) Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.22) (2) Fond vykonáva finančnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:

„22ba) § 4 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 357/2015 Z. z.“.

55.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Splnomocňovacie ustanovenie Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví ...

56.

Za § 15d sa dopĺňa § 15e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. I

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2, § 5 ods. 3 a § 10 ods. 4 druhej vete sa pred slovo „riaditeľ“ vkladá slovo „generálny“. ...

2.

V § 3 písm. m) sa slová „(§ 4 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 9)“.

3.

V § 4 ods. 1 písm. a), m), § 4b ods. 3, § 4d ods. 5 písm. h) a § 9 ods. 1 písm. h) sa slová „štátnej ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene ...

5.

V § 4 ods. 1 písm. g) sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „na plnenie cieľov stratégie environmentálnej ...

6.

V § 4 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „a s vyberaním poplatkov“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11b sa pred citáciu „§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...

8.

V § 4 ods. 1 písmeno s) znie:

„s) úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov,11da) na základe rozhodnutia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11da znie:

„11da) § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.“.

9.

V § 4 ods. 1 písmeno ad) znie:

„ad) financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti ...

10.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami am), an) a ao), ktoré znejú:

„am) ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ic znie:

„11ic) § 14 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších ...

11.

V § 4 ods. 2 prvej vete sa slová „ac) a ae)“ nahrádzajú slovami „ac), ae), am), an) a ao)“.

12.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej ...

13.

V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Zverejnený zoznam činností podľa odseku 3 obsahuje predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých ...

Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 18.

14.

V § 4 ods. 6 prvej vete sa za slovami „až l)“ vkladá čiarka a slová „a n)“ sa nahrádzajú slovami „n), ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“ ...

16.

V § 4 odsek 11 znie:

„(11) Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ...

17.

V § 4 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

18.

V § 4 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a s)“.

19.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19)
Pohľadávky fondu a pohľadávky v správe fondu vymáha fond.“.

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších ...

21.

V § 4a ods. 1 druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

22.

V § 4a ods. 9 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.

23.

V § 4a ods. 11 sa slová „§ 6 až 9 a“ nahrádzajú slovami „§ 6 až 9 okrem § 9 ods. 10,“, a na konci sa ...

24.

Nadpis § 4b znie:

„§ 4b Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej ...

25.

V § 4b ods. 1 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „ministerstva“ sa vkladajú slová ...

26.

V § 4b ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a správny poriadok“.

27.

§ 4c vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (1) O prostriedky fondu ...

28.

V § 4d ods. 5 prvej úvodnej vete sa slová „do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka“ nahrádzajú ...

29.

V § 4d ods. 5 písm. k) sa slová „§ 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 5“.

30.

V § 4d ods. 10 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a ...

31.

V § 4e ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zriadené podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12oa znie:

„12oa) § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 ...

32.

V § 4e ods. 7 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a ...

33.

V § 4f ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

34.

V § 4f ods. 2 prvej vete sa vypúšťa slovo „jednorazovo,“.

35.

V § 4f ods. 5 sa za slovo „zboru“ vkladá čiarka a slová „Vojenskej polície“.

36.

V § 4f ods. 6 a 7 sa vypúšťa slovo „jednorazové“.

37.

V § 4f ods. 7 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a ...

38.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, prínos a zhodnotenie projektu žiadateľa a ...

39.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších ...

41.

V § 8 ods. 3 sa za slovami „združenie právnických osôb,“ vkladajú slová „ktorého členmi sú len obce,“. ...

42.

V § 8 ods. 5 a § 9 ods. 11 sa za slovom „ministerstva,“ vkladajú slová „alebo ministerstvo“.

43.

V § 9 ods. 1 úvodnej vete sa slová „i) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „i) až l), n), am) až ao)“.

44.

V § 9 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 13 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 5“.

45.

V § 9 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) opis havárie alebo účel použitia podpory s návrhom predpokladaných opatrení, ktoré sa majú realizovať, c) predbežné ...

46.

V § 9 ods. 3 prvej vete sa slová „do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o ...

47.

V § 9 ods. 6 sa slová „§ 13 písm. b)“ nahrádzajú slovami „špecifikácie činnosti podľa § 4 ods. 5“ a ...

48.

V § 9 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a“ a ...

49.

V § 9 ods. 9 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje ...

Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 20.

50.

V § 9 odsek 10 znie:

„(10) Podpora sa neposkytne žiadateľovi, a) ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

„21a) Napríklad § 225, § 259, § 328 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších ...

51.

V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slovo „splátok“ vkladá slovo „istiny“ a za slovo „splácania“ sa vkladajú ...

52.

V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

53.

V § 10 ods. 3 druhej vete sa za slovo „riaditeľ“ vkladá bodkočiarka a slová „ak sa má časový interval ...

54.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Kontrola (1) Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.22) (2) Fond vykonáva finančnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:

„22ba) § 4 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 357/2015 Z. z.“.

55.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Splnomocňovacie ustanovenie Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví ...

56.

Za § 15d sa dopĺňa § 15e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore