Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.12.2015


Platnosť od: 01.12.2015
Účinnosť od: 01.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva, Cenné papiere, Investovanie, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 323/2015 s účinnosťou od 01.12.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postupy a právne vzťahy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, vrátenie príspevku ...

§ 2
Európske štrukturálne a investičné fondy

Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, z ktorých je poskytovaný príspevok na finančný ...

§ 3
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

príspevkom na finančný nástroj finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych ...

b)

finančným nástrojom opatrenie podľa osobitného predpisu;5) finančné prostriedky poskytované ...

c)

systémom riadenia finančných nástrojov súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú ...

d)

vykonávaním finančných nástrojov súhrn činností na základe zmluvy o financovaní smerujúci ...

e)

poskytovateľom riadiaci orgán, ktorý poskytne príspevok na finančný nástroj, alebo sprostredkovateľský ...

f)

orgánom vykonávajúcim finančné nástroje prijímateľ alebo finančný sprostredkovateľ,

g)

prijímateľom právnická osoba, ktorej bol poskytnutý poskytovateľom príspevok na finančný nástroj ...

h)

finančným sprostredkovateľom právnická osoba, ktorú prijímateľ poveril vykonávaním finančných ...

i)

fondom fondov alternatívny investičný fond podľa osobitného predpisu;6) ak je fond fondov prijímateľom ...

j)

správcom fondu fondov správcovská spoločnosť podľa osobitného predpisu,8)

k)

konečným prijímateľom osoba podľa osobitného predpisu,9)

l)

operáciou súhrn činností podľa osobitného predpisu.10)

Pôsobnosť orgánov
§ 4
Vláda Slovenskej republiky
(1)

Vláda Slovenskej republiky plní úlohy podľa osobitného predpisu11) aj vo vzťahu k finančným ...

(2)

Vláda Slovenskej republiky schvaľuje systém riadenia finančných nástrojov.

§ 5
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie plní úlohy podľa osobitného ...

(2)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh oprávnený ...

§ 6
Koordinačný orgán pre finančné nástroje
(1)

Koordinačným orgánom pre finančné nástroje je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(2)

Koordinačný orgán pre finančné nástroje

a)

koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia finančných nástrojov,

b)

vypracúva systém riadenia finančných nástrojov a jeho zmeny; súčasťou systému riadenia finančných ...

c)

monitoruje a hodnotí výsledky vykonávania finančných nástrojov,

d)

plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia finančných nástrojov.

(3)

Koordinačný orgán pre finančné nástroje spolupracuje s Centrálnym koordinačným orgánom13) ...

(4)

Koordinačný orgán pre finančné nástroje je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať súčinnosť ...

§ 7
Riadiaci orgán
(1)

Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu14) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ...

(2)

Riadiaci orgán je oprávnený vykonávať kontrolu operácie u prijímateľa, správcu fondu fondov, ...

§ 8
Sprostredkovateľský orgán

Sprostredkovateľský orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu16) aj vo vzťahu k finančným ...

§ 9
Certifikačný orgán
(1)

Certifikačný orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu17) aj vo vzťahu k finančným nástrojom ...

§ 10
Orgán auditu
(1)

Orgán auditu plní úlohy podľa osobitného predpisu18) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ...

(2)

Orgán auditu je oprávnený vykonávať vládny audit19) v koordinačnom orgáne pre finančné nástroje, ...

§ 11
Platobná jednotka

Platobná jednotka plní úlohy podľa osobitného predpisu20) aj vo vzťahu k finančným nástrojom ...

Postup pri poskytovaní príspevku na finančné nástroje
§ 12
Všeobecné ustanovenia o poskytovaní príspevku na finančné nástroje
(1)

Na poskytovanie príspevku na finančný nástroj sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ...

(2)

Príspevok na finančný nástroj, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc, môže byť poskytnutý, ...

(3)

Prijímateľ, správca fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu ...

(4)

Poskytovanie príspevku na finančný nástroj musí byť v súlade s princípom riadneho finančného ...

§ 13
Možnosti poskytnutia príspevku na finančné nástroje
(1)

Poskytovateľ môže poskytnúť príspevok na finančný nástroj na finančné nástroje, ktoré

a)

sú zriadené na úrovni Európskej únie a ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Európska komisia,

b)

spravuje alebo za ktoré zodpovedá riadiaci orgán.

(2)

Poskytovateľ pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje podľa odseku 1 písm. b) môže

a)

investovať do základného imania právnickej osoby vykonávajúcej finančné nástroje podľa osobitného ...

b)

poveriť vykonávaním finančných nástrojov orgán vykonávajúci finančné nástroje, pričom orgán ...

(3)

Prijímateľom podľa odseku 2 písm. b) môže byť

a)

medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej má Slovenská republika majetkovú účasť,

b)

finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu.26)

(4)

Ak poskytovateľ poskytne príspevok na finančný nástroj podľa odseku 1 písm. a), na audit týchto ...

§ 14
Postup a finančné toky pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje
(1)

Poskytovateľ poskytuje príspevok na finančný nástroj podľa § 13 ods. 1 písm. b) prijímateľovi ...

(2)

Prijímateľ vykonáva finančné nástroje

a)

priamo alebo

b)

môže poveriť časťou vykonávania finančných nástrojov finančného sprostredkovateľa.

(3)

Ak prijímateľ vykonáva finančné nástroje podľa odseku 2 písm. a), poskytuje finančné prostriedky ...

(4)

Ak prijímateľ vykonáva finančné nástroje podľa odseku 2 písm. b), poskytuje finančné prostriedky ...

(5)

Finančný sprostredkovateľ pri vykonávaní finančných nástrojov poskytuje finančné prostriedky ...

§ 15
Zmluva o financovaní
(1)

Zmluva o financovaní je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva ...

(2)

Právny nárok na poskytnutie príspevku na finančný nástroj zo strany prijímateľa vzniká nadobudnutím ...

(3)

Zmluva o financovaní obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje poskytovateľa,

b)

identifikačné údaje prijímateľa; ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu ...

c)

predmet zmluvy,

d)

práva a povinnosti poskytovateľa,

e)

práva a povinnosti prijímateľa; ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, ...

f)

výšku poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

g)

účel poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

h)

náležitosti podľa osobitného predpisu,29)

i)

vysporiadanie finančných vzťahov,

j)

spôsoby ukončenia zmluvy,

k)

meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.

§ 16
Zmluva s finančným sprostredkovateľom
(1)

Zmluva s finančným sprostredkovateľom je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ...

(2)

Právny nárok na poskytnutie finančných prostriedkov finančnému sprostredkovateľovi vzniká nadobudnutím ...

(3)

Zmluva s finančným sprostredkovateľom obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje prijímateľa,

b)

identifikačné údaje finančného sprostredkovateľa,

c)

predmet zmluvy,

d)

práva a povinnosti prijímateľa,

e)

práva a povinnosti finančného sprostredkovateľa,

f)

výšku poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

g)

účel poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

h)

náležitosti podľa osobitného predpisu,30)

i)

očakávané výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom finančného nástroja, vyjadrené ...

j)

postup pri kontrole zo strany prijímateľa,

k)

ustanovenia o likvidácii finančného nástroja,

l)

vysporiadanie finančných vzťahov,

m)

spôsoby ukončenia zmluvy,

n)

sankcie za porušenie zmluvy,

o)

meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.

§ 17
Konečný prijímateľ
(1)

Orgán vykonávajúci finančné nástroje poskytuje finančné prostriedky z finančného nástroja ...

(2)

Súčasťou zmluvy podľa odseku 1 musí byť aj povinnosť konečného prijímateľa poskytnúť súčinnosť ...

(3)

Ak zmluva podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, na plnenie vyplývajúce z takej ...

(4)

Konečný prijímateľ je povinný používať finančné prostriedky poskytnuté z finančného nástroja ...

Pravidlá pri poskytnutí a vrátení príspevku na finančné nástroje
§ 18
Pravidlá poskytnutia príspevku na finančný nástroj
(1)

Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku na finančný nástroj po uzatvorení zmluvy o financovaní ...

(2)

V rámci jednej operácie môže realizovať poskytnutie príspevku na finančné nástroje alebo jeho ...

(3)

Na náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ako aj spôsob ich výpočtu sa vzťahuje osobitný ...

§ 19
Pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj
(1)

Prijímateľ je povinný používať príspevok na finančný nástroj v súlade s cieľmi spoločných ...

(2)

Finančný sprostredkovateľ je povinný používať príspevok na finančný nástroj v rámci určeného ...

(3)

Konečný prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky orgánu vykonávajúcemu finančné ...

§ 20
Pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj pri finančnej oprave
(1)

Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť ...

(2)

Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť, ak došlo k porušeniu ...

a)

použitie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti v rozpore s určeným účelom, ktorým ...

b)

poskytnutie finančných prostriedkov určených na finančné nástroje v rozpore s určeným účelom, ...

c)

porušenie pravidiel, podmienok a postupov pri vykonávaní finančných nástrojov podľa tohto zákona ...

d)

porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o financovaní, za ktorých bol príspevok na finančný ...

(3)

Ak prijímateľ porušil povinnosti podľa odseku 2 písm. a) a b), je povinný vrátiť príspevok ...

(4)

Ak prijímateľ porušil povinnosti podľa odseku 2 písm. c) a d), je povinný vrátiť príspevok ...

(5)

Prijímateľ je zodpovedný za vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, na ktorom ...

(6)

Orgán vykonávajúci finančné nástroje, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych ...

§ 21
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)

Finančnú opravu môže vykonať poskytovateľ, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením ...

(2)

Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná ...

(3)

Ak poskytovateľ zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok na finančný nástroj ...

(4)

Prijímateľ vracia prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ...

(5)

Ak prijímateľ nevráti príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť a penále na základe výzvy ...

(6)

Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(7)

Ak vznikne nezrovnalosť44) u finančného sprostredkovateľa alebo konečného prijímateľa, finančná ...

§ 22
Ochrana finančných záujmov Európskej únie

Ak finančný sprostredkovateľ alebo konečný prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne ...

§ 23
Účtovníctvo
(1)

Orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ, ktorí sú účtovnou jednotkou,45) ...

a)

na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých operácií alebo v analytickej evidencii ...

b)

v účtovných knihách so slovným a číselným označením operácie v účtovných zápisoch, ak ...

(2)

Konečný prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,45) vedie evidenciu majetku, záväzkov, ...

§ 24
Uchovávanie dokumentácie
(1)

Orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ uchovávajú a ochraňujú účtovnú ...

(2)

Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov.97ba)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97ba znie:

„97ba) Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 125 a 127 ...

Čl. III

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a SZRB Asset Management, a. s. sú oprávnenými ...

Čl. IV

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

V § 162 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov.72a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a) Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde ...
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ...
 • 5)  Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra ...
 • 6)  § 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Čl. 2 ...
 • 7)  § 26a ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
 • 8)  § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
 • 9)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 10)  Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 11)  § 4 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 12)  § 5 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 13)  § 6 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 14)  § 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 15)  § 9 až 9d zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení ...
 • 16)  § 8 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 17)  § 9 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 18)  § 10 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 19)  § 35a, § 35d až 35f zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 11 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
 • 23)  Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Čl. 4 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 •   Čl. 30 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.
 • 25)  Čl. 38 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 26)  Napríklad § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27)  Čl. 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 28)  Napríklad § 497 až 507 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 30)  Čl. 140 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 31)  § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Čl. 41 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 33)  Čl. 42 ods. 1 písm. d) a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Čl. 12 a 13 delegovaného nariadenia ...
 • 34)  Čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 35)  Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013. ...
 • 36)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, delegované nariadenie (EÚ) č. 480/2014.
 • 37)  Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 38)  Čl. 6 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 480/2014.
 • 39)  § 2 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...
 • 40)  § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. ...
 • 41)  § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 42)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) ...
 • 43)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Čl. 2 ods. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 45)  § 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 46)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore