Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 67/2022 účinný od 15.03.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 11.03.2022
Účinnosť od: 15.03.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Právo EÚ, Ochrana spotrebiteľa, Lekárne, liečivá, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Základné práva, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 67/2022 účinný od 15.03.2022 do 31.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2022 s účinnosťou od 15.03.2022

Legislatívny proces k zákonu 67/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 7 ods. 8 tretej vete sa slová „vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár ...

2.

V § 7 ods. 9 tretej vete sa vypúšťajú slová „okrem zdravotníckeho povolania lekár a zubný lekár“.

3.

V § 27 ods. 1 písm. t), ods. 6 a 9 a § 79 ods. 1 písm. bh) sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú ...

4.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3“.

5.

V § 27 ods. 8 sa slovo „desať“ nahrádza slovom „šesť“.

6.

V § 30a ods. 1 sa vypúšťajú slová „v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19“.

7.

V § 30a odsek 6 znie:

„(6) Stáž podľa odseku 1, ktorá začala po skončení krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno ...

8.

§ 30a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Stáž podľa odseku 1, ktorá začala počas trvania krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, ...

9.

V § 31 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ovládanie štátneho jazyka“)“. ...

10.

V § 33 odseky 3 až 7 znejú:

„(3) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa sa vypúšťa.

11.

V § 33 ods. 10 sa slová „na území bývalého Československa“ nahrádzajú slovami „v Československej socialistickej ...

12.

Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:

„§ 34b Ovládanie štátneho jazyka (1) Ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o a) úspešnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ac znie:

„28ac) § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 37 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti ...

14.

V § 37 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „osvedčenú“.

15.

V § 37 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem dokladov ...

16.

V § 37 ods. 9 prvá veta znie: „Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii ...

17.

V § 37a odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo zdravotníctva uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v členskom štáte alebo treťom ...

18.

V § 37a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo zdravotníctva môže požiadať o preskúmanie obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

19.

V § 37a ods. 4 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“ a číslo „2“ sa nahrádza číslom „3“.

20.

V § 37b ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane používania označenia „terapeut“ alebo iného zameniteľného ...

21.

V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.

22.

V § 39 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 11, ktoré znejú:

„(5) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii (§ 40), ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa až 31ac znejú:

„31aa) § 45 Zákonníka práce. 31ab) § 6 až 11 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 31ac) ...

23.

V § 39b ods. 2 sa slová „Ak v § 102ai ods. 6 nie je ustanovené inak, účelovo“ nahrádzajú slovom „Účelovo“ ...

24.

V § 39b ods. 3 úvodnej vete sa slová „aj vzdelávacej ustanovizni“ nahrádzajú slovami „vzdelávacej ustanovizni ...

25.

V § 39b ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „šesťmesačnú“.

26.

V § 39b ods. 5 sa vypúšťajú slová „zamestnávateľ rezidenta a“.

27.

V § 39b ods. 6 písm. c), § 80a ods. 2, § 80aa ods. 3, § 80ab ods. 3 a 4, § 80ac ods. 3 a 4, § 80 ad ...

28.

V § 39b ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka ...

29.

V § 39b ods. 10 druhá veta znie: „Vzdelávacia ustanovizeň je povinná uskutočniť špecializačnú skúšku ...

30.

V § 39b ods. 12 sa za slová „rodičovskej dovolenky“ vkladá čiarka a slová „alebo skončenia pracovného ...

31.

V § 39b ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej ...

32.

V § 39b ods. 13 písm. c) sa nad slovom „čas“ vypúšťa odkaz „31h)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31h sa vypúšťa.

33.

V § 39b odsek 19 znie:

„(19) Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a), ministerstvo ...

34.

§ 39b sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:

„(26) Vzdelávacia ustanovizeň je povinná do desiatich dní od vykonania špecializačnej skúšky rezidentom ...

35.

V § 40 ods. 6 prvá veta znie: „Ak študijný program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností ...

36.

V § 40 odsek 8 znie:

„(8) K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie ...

37.

V § 40 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 26 sa označujú ako odseky 9 až 25.

38.

V § 40 odsek 9 znie:

„(9) Žiadosť o akreditáciu každého študijného programu, kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej ...

39.

V § 40 ods. 10 sa slová „150 dní“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.

40.

V § 40 ods. 12 písm. b) sa slová „dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania ...

41.

V § 40 ods. 12 písmeno e) znie:

„e) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov a zoznam vydaných potvrdení ...

42.

V § 40 ods. 12 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až n) sa označujú ako písmená g) až m).

43.

V § 40 ods. 12 písm. g) sa vypúšťajú slová „a osvedčenia podľa § 41 ods. 2“.

44.

V § 40 ods. 12 písm. h) sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“.

45.

V § 40 ods. 12 písm. i) sa číslo „19“ nahrádza číslom „18“.

46.

V § 40 ods. 12 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iných inštitúcií, v ktorých prebieha ...

47.

V § 40 ods. 12 písmeno k) znie:

„k) zverejniť na svojom webovom sídle dátumy uskutočnenia špecializačnej skúšky v príslušnom špecializačnom ...

48.

V § 40 ods. 12 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) umožniť zdravotníckemu pracovníkovi uskutočniť opravnú špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom ...

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).

49.

V § 40 ods. 13 sa slová „podľa odseku 13 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 12 písm. c)“ a slová ...

50.

V § 40 ods. 14 druhá veta znie: „Takéto zmeny údajov vyznačí ministerstvo zdravotníctva v osvedčení ...

51.

V § 40 ods. 16 písm. c) sa slová „odsekoch 13 a 16“ nahrádzajú slovami „odseku 12 písm. a) až c)“.

52.

V § 40 odsek 17 znie:

„(17) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa ...

53.

V § 40 odsek 20 znie:

„(20) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ...

54.

V § 40 sa vypúšťa odsek 22.

Doterajšie odseky 23 až 25 sa označujú ako odseky 22 až 24.

55.

Nadpis § 41 znie: „Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov a potvrdení“.

56.

V § 41 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

57.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Vzory diplomov o špecializácii a certifikátov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

58.

V § 41 ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „a odseku 2“.

59.

V § 41a ods. 2 sa slová „ktorí sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní“ nahrádzajú slovami ...

60.

V § 41a sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

61.

V § 47b ods. 1 sa slová „zdravotníckych asistentov“ nahrádzajú slovami „praktické sestry – asistentov“. ...

62.

V § 47b ods. 2, § 62 ods. 6 a § 80ap ods. 1 a 2 sa slová „zdravotníckeho asistenta“ nahrádzajú slovami ...

63.

V § 47f ods. 2 sa vypúšťajú slová „ktorá spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a“, za slovami „bezúhonná ...

64.

V § 47g ods. 2 sa za slovom „psychológa“ vypúšťa čiarka a slová „spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3“.

65.

V § 62 ods. 11 sa za slovom „psychológa“ vypúšťa čiarka a slová „ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. ...

67.

V § 80aa ods. 2, § 80ab ods. 2, § 80ac ods. 2, § 80 ad ods. 2, § 80 ae ods. 2, § 80af ods. 2, § 80ai ...

68.

V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 40 ods. 13 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 12 a 15“.

69.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60c znie:

„60c) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

71.

V § 82 ods. 6 písm. a) a b) sa slová „§ 40 ods. 25“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 23“.

72.

V § 82 ods. 6 písm. d) sa slová „13 a 16“ nahrádzajú slovami „12 písm. d) až l) a ods. 15“.

74.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
do 500 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 39b ods. 26.“.

81.

V § 102al ods. 7 sa slová „§ 40 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 19“ a slová „§ 40 ods. 11“ sa ...

82.

V § 102an ods. 5 sa slová „§ 40 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 12“.

83.

Za § 102ap sa vkladá § 102aq, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102aq Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2022 (1) Zdravotnícky asistent, ktorý ...

84.

Príloha č. 1 sa dopĺňa šestnástym bodom až osemnástym bodom, ktoré znejú:

„16. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/608 zo 16. januára 2019, ktorým sa mení príloha V k smernici ...

85.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - Tabuľky č. 1 a 2“.

86.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľka č. 3 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 3“.

87.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 1“.

88.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 2“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) podáva žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53e znie:

„53e) § 39 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 135 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) podáva žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) § 39 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.“.

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 7 ods. 8 tretej vete sa slová „vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár ...

2.

V § 7 ods. 9 tretej vete sa vypúšťajú slová „okrem zdravotníckeho povolania lekár a zubný lekár“.

3.

V § 27 ods. 1 písm. t), ods. 6 a 9 a § 79 ods. 1 písm. bh) sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú ...

4.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3“.

5.

V § 27 ods. 8 sa slovo „desať“ nahrádza slovom „šesť“.

6.

V § 30a ods. 1 sa vypúšťajú slová „v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19“.

7.

V § 30a odsek 6 znie:

„(6) Stáž podľa odseku 1, ktorá začala po skončení krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno ...

8.

§ 30a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Stáž podľa odseku 1, ktorá začala počas trvania krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, ...

9.

V § 31 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ovládanie štátneho jazyka“)“. ...

10.

V § 33 odseky 3 až 7 znejú:

„(3) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa sa vypúšťa.

11.

V § 33 ods. 10 sa slová „na území bývalého Československa“ nahrádzajú slovami „v Československej socialistickej ...

12.

Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:

„§ 34b Ovládanie štátneho jazyka (1) Ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o a) úspešnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ac znie:

„28ac) § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 37 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti ...

14.

V § 37 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „osvedčenú“.

15.

V § 37 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem dokladov ...

16.

V § 37 ods. 9 prvá veta znie: „Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii ...

17.

V § 37a odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo zdravotníctva uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v členskom štáte alebo treťom ...

18.

V § 37a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo zdravotníctva môže požiadať o preskúmanie obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

19.

V § 37a ods. 4 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“ a číslo „2“ sa nahrádza číslom „3“.

20.

V § 37b ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane používania označenia „terapeut“ alebo iného zameniteľného ...

21.

V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.

22.

V § 39 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 11, ktoré znejú:

„(5) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii (§ 40), ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa až 31ac znejú:

„31aa) § 45 Zákonníka práce. 31ab) § 6 až 11 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 31ac) ...

23.

V § 39b ods. 2 sa slová „Ak v § 102ai ods. 6 nie je ustanovené inak, účelovo“ nahrádzajú slovom „Účelovo“ ...

24.

V § 39b ods. 3 úvodnej vete sa slová „aj vzdelávacej ustanovizni“ nahrádzajú slovami „vzdelávacej ustanovizni ...

25.

V § 39b ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „šesťmesačnú“.

26.

V § 39b ods. 5 sa vypúšťajú slová „zamestnávateľ rezidenta a“.

27.

V § 39b ods. 6 písm. c), § 80a ods. 2, § 80aa ods. 3, § 80ab ods. 3 a 4, § 80ac ods. 3 a 4, § 80 ad ...

28.

V § 39b ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka ...

29.

V § 39b ods. 10 druhá veta znie: „Vzdelávacia ustanovizeň je povinná uskutočniť špecializačnú skúšku ...

30.

V § 39b ods. 12 sa za slová „rodičovskej dovolenky“ vkladá čiarka a slová „alebo skončenia pracovného ...

31.

V § 39b ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej ...

32.

V § 39b ods. 13 písm. c) sa nad slovom „čas“ vypúšťa odkaz „31h)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31h sa vypúšťa.

33.

V § 39b odsek 19 znie:

„(19) Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a), ministerstvo ...

34.

§ 39b sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:

„(26) Vzdelávacia ustanovizeň je povinná do desiatich dní od vykonania špecializačnej skúšky rezidentom ...

35.

V § 40 ods. 6 prvá veta znie: „Ak študijný program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností ...

36.

V § 40 odsek 8 znie:

„(8) K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie ...

37.

V § 40 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 26 sa označujú ako odseky 9 až 25.

38.

V § 40 odsek 9 znie:

„(9) Žiadosť o akreditáciu každého študijného programu, kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej ...

39.

V § 40 ods. 10 sa slová „150 dní“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.

40.

V § 40 ods. 12 písm. b) sa slová „dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania ...

41.

V § 40 ods. 12 písmeno e) znie:

„e) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov a zoznam vydaných potvrdení ...

42.

V § 40 ods. 12 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až n) sa označujú ako písmená g) až m).

43.

V § 40 ods. 12 písm. g) sa vypúšťajú slová „a osvedčenia podľa § 41 ods. 2“.

44.

V § 40 ods. 12 písm. h) sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“.

45.

V § 40 ods. 12 písm. i) sa číslo „19“ nahrádza číslom „18“.

46.

V § 40 ods. 12 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iných inštitúcií, v ktorých prebieha ...

47.

V § 40 ods. 12 písmeno k) znie:

„k) zverejniť na svojom webovom sídle dátumy uskutočnenia špecializačnej skúšky v príslušnom špecializačnom ...

48.

V § 40 ods. 12 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) umožniť zdravotníckemu pracovníkovi uskutočniť opravnú špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom ...

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).

49.

V § 40 ods. 13 sa slová „podľa odseku 13 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 12 písm. c)“ a slová ...

50.

V § 40 ods. 14 druhá veta znie: „Takéto zmeny údajov vyznačí ministerstvo zdravotníctva v osvedčení ...

51.

V § 40 ods. 16 písm. c) sa slová „odsekoch 13 a 16“ nahrádzajú slovami „odseku 12 písm. a) až c)“.

52.

V § 40 odsek 17 znie:

„(17) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa ...

53.

V § 40 odsek 20 znie:

„(20) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ...

54.

V § 40 sa vypúšťa odsek 22.

Doterajšie odseky 23 až 25 sa označujú ako odseky 22 až 24.

55.

Nadpis § 41 znie: „Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov a potvrdení“.

56.

V § 41 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

57.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Vzory diplomov o špecializácii a certifikátov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

58.

V § 41 ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „a odseku 2“.

59.

V § 41a ods. 2 sa slová „ktorí sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní“ nahrádzajú slovami ...

60.

V § 41a sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

61.

V § 47b ods. 1 sa slová „zdravotníckych asistentov“ nahrádzajú slovami „praktické sestry – asistentov“. ...

62.

V § 47b ods. 2, § 62 ods. 6 a § 80ap ods. 1 a 2 sa slová „zdravotníckeho asistenta“ nahrádzajú slovami ...

63.

V § 47f ods. 2 sa vypúšťajú slová „ktorá spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a“, za slovami „bezúhonná ...

64.

V § 47g ods. 2 sa za slovom „psychológa“ vypúšťa čiarka a slová „spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3“.

65.

V § 62 ods. 11 sa za slovom „psychológa“ vypúšťa čiarka a slová „ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. ...

67.

V § 80aa ods. 2, § 80ab ods. 2, § 80ac ods. 2, § 80 ad ods. 2, § 80 ae ods. 2, § 80af ods. 2, § 80ai ...

68.

V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 40 ods. 13 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 12 a 15“.

69.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60c znie:

„60c) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

71.

V § 82 ods. 6 písm. a) a b) sa slová „§ 40 ods. 25“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 23“.

72.

V § 82 ods. 6 písm. d) sa slová „13 a 16“ nahrádzajú slovami „12 písm. d) až l) a ods. 15“.

74.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
do 500 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 39b ods. 26.“.

81.

V § 102al ods. 7 sa slová „§ 40 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 19“ a slová „§ 40 ods. 11“ sa ...

82.

V § 102an ods. 5 sa slová „§ 40 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 12“.

83.

Za § 102ap sa vkladá § 102aq, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102aq Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2022 (1) Zdravotnícky asistent, ktorý ...

84.

Príloha č. 1 sa dopĺňa šestnástym bodom až osemnástym bodom, ktoré znejú:

„16. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/608 zo 16. januára 2019, ktorým sa mení príloha V k smernici ...

85.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - Tabuľky č. 1 a 2“.

86.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľka č. 3 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 3“.

87.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 1“.

88.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 2“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) podáva žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53e znie:

„53e) § 39 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 135 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) podáva žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) § 39 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2022 okrem čl. I bodov 66 a 70, čl. III a čl. V, ktoré nadobúdajú ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2022 okrem čl. I bodov 66 a 70, čl. III a čl. V, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore