Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 18.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD551 DS17 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 552/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výkone práce vo verejnom záujme

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ...

a)
štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc ...
b)
právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším ...
c)
právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková ...
d)
iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u ktorých ...
(3)

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov právnickej osoby podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahujú ...

(4)

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník ...

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne ...

(6)

Činnosť člena okrskovej volebnej komisie, zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, člena okrskovej ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Zamestnanec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi ...

(2)

Verejný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech ...

(3)

Osobný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech ...

(4)

Rozpor záujmov podľa tohto zákona je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný záujem pred ...

§ 3
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
(1)

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný ...
d)
má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,5)
e)
bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis6) voľbu alebo vymenovanie ...
f)
je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,7) ak ...
g)
má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,8) ...
(2)

Predpoklady uvedené v odseku 1 musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom ...

(3)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov10) nie starším ako tri mesiace. Bezúhonnosť ...

(5)

Fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho ...

(6)

Fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho ...

(7)

Fyzická osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, občanom iného členského štátu ...

(8)

Vymenovanie je predpokladom výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej štátnym ...

§ 4
Právne úkony

Právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí orgán, ...

§ 5
Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca
(1)

Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného ...

(2)

Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca ustanoveného v odseku 1 (ďalej len ...

(3)

Výberové konanie vyhlasuje zamestnávateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch ...

a)
názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa,
b)
funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c)
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného ...
d)
iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e)
zoznam požadovaných dokladov,
f)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(4)

Zamestnávateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. ...

(5)

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) až e) a g), výberová komisia ...

(6)

Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie ...

(7)

Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od ...

(8)

Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto ...

(9)

Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po ...

(10)

Uchádzač, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní, môže ...

§ 6
(1)

Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom ...

(2)

Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých ...

§ 7
Podriadenosť zamestnancov

Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami,3) a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú ...

§ 8
Povinnosti a obmedzenia zamestnanca
(1)

Zamestnanec je povinný

a)
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné ...
b)
konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo ...
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom ...
d)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,
e)
nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech ...
f)
zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zamestnávateľa, ...
g)
oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu ...
h)
oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že ...
(2)

Zamestnanec nesmie

a)
vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej ...
b)
sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk
1.
so štátom,
2.
s obcou,
3.
s vyšším územným celkom,
4.
so štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou zriadenou obcou, ...
6.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou zriadenou vyšším ...
7.
s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ...
to neplatí, ak takáto činnosť vyplýva zamestnancovi z výkonu práce vo verejnom záujme,
c)
požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo ...
d)
nadobúdať majetok od štátu, obce alebo vyššieho územného celku inak ako vo verejnej súťaži ...
e)
používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný prospech,
f)
zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani po skončení výkonu ...
g)
poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme.
(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej ...

§ 9
Podnikanie, výkon inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho ...
(1)

Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v ...

(2)

Obmedzenia ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa tiež nevzťahuje na

a)
účasť vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, na projekte rozvojovej ...
b)
činnosť vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, pri posudzovaní projektu ...
c)
činnosti, ktorých predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.
(4)

Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, je povinný do 30 dní odo dňa ...

§ 9a
(1)

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú ...

a)
na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo ostatným ...
b)
pri posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z iných ...
c)
ktorej predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.
(2)

Zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, ktorý sa ...

(3)

Za čas pracovného voľna poskytnutého podľa odseku 2 zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý ...

(4)

Ako výkon práce sa posudzuje čas poskytnutého pracovného voľna, za ktorý patrí zamestnancovi ...

§ 9b

Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy zamestnancovi, ktorý nasleduje manžela ...

§ 10
Majetkové priznanie
(1)

Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

a)
30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
b)
31. marca každého kalendárneho roka.
(2)

Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v ...

(3)

Vedúci zamestnanec oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa osobitného predpisu14) ...

§ 11
Predbežné stanovisko

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa alebo ním poverenú fyzickú osobu o vydanie predbežného ...

§ 12
Pracovný poriadok

Zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak ...

§ 13
(1)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba upozorní zamestnávateľa na porušenie povinnosti alebo ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný konať podľa odseku 1, ak písomné upozornenie je podpísané, je z neho ...

§ 13a
Náhrada škody
(1)

Zamestnávateľ je povinný požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. ...

(2)

Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže zamestnávateľ určiť nižšou sumou, ako je skutočná ...

(3)

Ak zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy náhrady škody, môže zamestnávateľ upustiť ...

§ 13b
Odstupné a odchodné

V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť zvýšenie

a)

odchodného najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku,

b)

odstupného najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku.

§ 13c
Jednorazové mimoriadne odškodnenie
(1)

Zamestnancovi, ktorého miesto výkonu práce bolo dohodnuté na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky ...

(2)

Ak zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 zomrie, poskytne sa pozostalému manželovi, ...

(3)

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne v eurách.

(4)

Podrobnosti o poskytnutí jednorazového mimoriadneho odškodnenia určí zamestnávateľ v pracovnom ...

Prechodné ustanovenia
§ 14
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré sa do 31. decembra 2003 ...

(2)

Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) až g), ktoré zamestnanec ...

(3)

Ak vedúci zamestnanec vykonáva k 1. januáru 2004 funkciu, podniká, vykonáva inú zárobkovú činnosť ...

§ 14a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom ...

(2)

Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva verejnú funkciu, a zamestnanec, ktorí sú blízkymi osobami,3) ...

(3)

Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej štátnym ...

§ 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa § 2 ods. 1 a 2, § 4 až 14 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších ...

§ 16
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 1a)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 • 4)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 5)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení ...
 • 7)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10a)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10b)  § 25 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 11)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších ...
 • 12)  Napríklad § 85, 101, 133 a 194 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších ...
 • 12a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 13a)  Napríklad § 64 zákona č. 55/2017 Z. z..
 • 13aa)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 14)  § 114 ods. 2 a 3 zákona č. 55/2017 Z. z..
 • 15)  § 22 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore