Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zaručenej konverzii 70/2021 účinný od 01.03.2022

Platnosť od: 17.02.2021
Účinnosť od: 01.03.2022
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 70/2021 s účinnosťou od 01.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

o zaručenej konverzii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Informačný obsah

Na účely tejto vyhlášky sa informačným obsahom rozumie

a)

obsah, ktorý je predmetom pôvodného dokumentu vo forme textovej informácie alebo grafickej informácie,

b)

členenie a štruktúra pôvodného dokumentu, najmä štruktúra nadpisov a zoznamov, oddelenie odsekov, umiestnenie obrázkov alebo usporiadanie obsahu do tabuľky,

c)

podpis a odtlačok úradnej pečiatky a

d)

náležitosť pôvodného dokumentu, ak ju za informačný obsah označí osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie (ďalej len „žiadateľ“), a to

1.

počet strán pôvodného dokumentu a umiestnenie obsahu na týchto stranách,

2.

čiarový kód, QR kód alebo obdobný prvok s osobitným významom, ak je technicky uskutočniteľné zachovanie ich funkcie v novovzniknutom dokumente,

3.

rozoznateľnosť obsahu, najmä veľkosť písma, vizuálne smerovanie písma a grafické rozlíšenie,

4.

pri elektronických dokumentoch metaúdaje1) dokumentu, ktoré sú textovo zobraziteľné v programových prostriedkoch osoby oprávnenej vykonať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“).

§ 2 - Formáty elektronických dokumentov
(1)

Formáty pôvodných elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) zákona, sú

a)

formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu,2)

b)

iné formáty elektronických dokumentov ako podľa písmena a), ak to umožňujú technické prostriedky, ktoré má osoba vykonávajúca konverziu k dispozícii, a ak sa na tom žiadateľ a osoba vykonávajúca konverziu dohodnú.

(2)

Formáty novovzniknutých elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona, sú formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu.3)

§ 3 - Podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami
(1)

Na posúdenie úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami sa úrovne záruk pôvodných dokumentov posudzujú z hľadiska zabezpečenia integrity pôvodného dokumentu a osvedčenia pravosti pôvodného dokumentu, a to, ak je pôvodný dokument v

a)

listinnej podobe, vizuálne sa skontrolujú osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi

1.

integritu pôvodného dokumentu sa rozumejú všetky prvky zabezpečujúce spojenie jednotlivých listov listinného dokumentu a brániace ich oddeleniu od seba alebo zásahu do obsahu listinného dokumentu, napríklad trvalé spojenie mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu, spojenie páskou alebo inými mechanickými prostriedkami a ochrana listinného dokumentu laminovaním povrchu alebo iným obdobným spôsobom,

2.

osvedčenie pravosti pôvodného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s listinným dokumentom trvalo spojené alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad vodoznak, reliéfna tlač, embosovanie, pečať, ochranný vzor, optický variabilný prvok, ochranná známka, ochranná fólia alebo nálepka,

3.

identifikáciu osoby, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, sa rozumie podpis, meno, priezvisko, funkcia alebo odtlačok pečiatky tejto osoby, iný obdobný prvok alebo kombinácia týchto prvkov, ktoré sú súčasťou pôvodného dokumentu, a z ktorých je určiteľná, ak je to možné jednoznačne, identifikácia tejto osoby,

b)

elektronickej podobe, skontrolujú sa osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky s použitím na to určených technických prostriedkov a programových prostriedkov a algoritmov, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi

1.

integritu pôvodného dokumentu v elektronickej podobe sa rozumejú všetky prvky na odhalenie modifikácie v procese validácie4) formátu elektronického dokumentu, obsahu elektronického dokumentu alebo modifikácie poradia zoskupenia elektronického dokumentu skladajúceho sa z viacerých elektronických dokumentov jedného formátu alebo viacerých formátov, napríklad autorizácia,

2.

osvedčenie pravosti pôvodného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré v procese validácie5) zabezpečia pozitívny výsledok len použitím tohto elektronického dokumentu alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad autorizácia,

3.

identifikáciu osoby sa rozumejú meno, priezvisko, funkcia, oprávnenie uvedené v prostriedku autorizácie alebo iný obdobný prvok, ktorý je súčasťou pôvodného dokumentu, a z ktorého je určiteľná identifikácia osoby.

(2)

Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa posudzujú všetky bezpečnostné prvky, o ktorých má žiadateľ vedomosť, a ktoré identifikovala osoba vykonávajúca konverziu. Informačný obsah podľa § 1 písm. a), b) a d) prvého bodu až tretieho bodu sa nepovažuje za bezpečnostný prvok.

(3)

Pri posudzovaní úrovne záruk sa za rovnakú úroveň alebo vyššiu úroveň záruk považuje najmä to, ak novovzniknutý dokument v

a)

elektronickej podobe a osvedčovacia doložka sú spoločne autorizované osobou vykonávajúcou konverziu, a to

1.

kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktorá zahŕňa objekt podpisu alebo

2.

kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktorá zahŕňa objekt pečate,

b)

listinnej podobe a osvedčovacia doložka sú trvalo spojené mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu na dokumente alebo osvedčovacej doložke.

(4)

Bezpečnostný prvok, ktorým je kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať, skontroluje osoba vykonávajúca konverziu s použitím kvalifikovanej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov6) a kvalifikovanej služby validácie kvalifikovaných elektronických pečatí7) a výstup z kvalifikovanej dôveryhodnej služby uchováva v zázname o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „záznam o konverzii“).

(5)

Identifikácia bezpečnostného prvku podľa odseku 4 a aj ním autorizovaného elektronického dokumentu sa vykoná identifikátorom podpisu.8)

(6)

Pri posudzovaní úrovne záruk dátumu a času uvedeného v bezpečnostných prvkoch sa použije miestny čas s uvedením časového pásma.9)

§ 4 - Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe
(1)

Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný dokument v listinnej podobe vyplnený podľa elektronického formulára, ktorý je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona. Obsah osvedčovacej doložky zaručenej konverzie z elektronickej podoby do listinnej podoby je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Osvedčovacia doložka nesmie obsahovať prázdne listy a musí byť trvalo spojená s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie.

(3)

Trvalé spojenie novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe s osvedčovacou doložkou sa vykoná mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu na tomto dokumente alebo jeho osvedčovacej doložke.

(4)

Obsah záznamu o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby je uvedený v prílohe č. 2.

§ 5 - Zaručená konverzia dokumentu v listinnej podobe do novovzniknutého elektronického dokumentu
(1)

Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený podľa elektronického formulára, ktorý je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona. Obsah osvedčovacej doložky zaručenej konverzie z listinnej podoby do elektronickej podoby je uvedený v prílohe č. 3.

(2)

Autorizácia osvedčovacej doložky s novovzniknutým elektronickým dokumentom sa vykoná kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou osoby vykonávajúcej konverziu, ku ktorým je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, ktorá zahŕňa objekt podpisu alebo pečate. Údaje autorizujúcej osoby uvedené v certifikáte sa musia zhodovať s údajmi o osvedčujúcej osobe v osvedčovacej doložke.

(3)

Vloženie novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacej doložky a prostriedku použitého na autorizáciu podľa odseku 2 do podpisového kontajnera sa vykoná podľa osobitného predpisu.10)

(4)

Obsah záznamu o konverzii pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej podoby je uvedený v prílohe č. 4.

§ 6 - Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu
(1)

Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený podľa elektronického formulára, ktorý je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona. Obsah osvedčovacej doložky zaručenej konverzie z elektronickej podoby do elektronickej podoby je uvedený v prílohe č. 5.

(2)

Na autorizáciu osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu sa ustanovenia § 5 ods. 2 a 3 použijú rovnako.

(3)

Obsah záznamu o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do elektronickej podoby je uvedený v prílohe č. 6.

§ 7 - Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii
(1)

Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „evidencia záznamov o konverzii“) obsahuje všeobecnú časť a časť pozostávajúcu zo záznamov o každej vykonanej zaručenej konverzii.

(2)

Všeobecná časť evidencie záznamov o konverzii obsahuje údaje o počte

a)

pôvodných dokumentov, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie, a ich podobe,

b)

typov vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona.

(3)

Záznam o konverzii je elektronický dokument vyplnený podľa elektronického formulára, ktorý je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona.

(4)

Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu, pričom na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 5 ods. 2 a 3 použijú rovnako; ak je evidencia záznamov o konverzii vedená v informačnom systéme verejnej správy, autorizáciu záznamu o konverzii je možné vykonať s použitím kvalifikovanej elektronickej pečate prevádzkovateľa systému, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná časová pečiatka, ktorá zahŕňa objekt pečate.

§ 8 - Centrálna evidencia o vykonanej zaručenej konverzii
(1)

Centrálna evidencia o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia“) je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla ministerstva a prostredníctvom aplikačného rozhrania.

(2)

Z centrálnej evidencie sa poskytujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii v rozsahu a v hodnotách údajov podľa záznamu o konverzii.

(3)

Funkcionality určené na zasielanie záznamu o konverzii z evidencie záznamov o konverzii, prideľovanie evidenčného čísla záznamu o konverzii a plnenie iných povinností osoby vykonávajúcej konverziu podľa zákona alebo osobitných predpisov sú sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o osobu vykonávajúcu konverziu alebo ňou poverenú osobu.

(4)

Ak zákon alebo osobitný predpis ustanoví povinnosť poskytovať údaje do centrálnej evidencie alebo právo získavať údaje z centrálnej evidencie inej osobe ako podľa odseku 3, funkcionality alebo údaje centrálnej evidencie sú sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o oprávnenú osobu.

(5)

Vytvorenie a riadenie prístupov podľa odsekov 3 a 4 a s tým spojené činnosti sa vykonávajú na to určenou funkciou centrálnej evidencie a na základe žiadosti osoby podľa odseku 3 alebo odseku 4.

(6)

Údaje zo záznamu o konverzii sa v centrálnej evidencii uchovávajú bez časového obmedzenia a v hodnotách, v akých sú do centrálnej evidencie osobou vykonávajúcou konverziu zaslané. Centrálna evidencia zabezpečuje uchovanie spôsobu autorizácie použitého na zaslanom zázname o konverzii spôsobom, ktorý umožní predĺžiť dôveryhodnosť použitej autorizácie aj na obdobie po uplynutí jej technologickej platnosti.

§ 9 - Zaslanie záznamu z evidencie záznamov o konverzii
(1)

Záznam o konverzii zašle osoba vykonávajúca konverziu ministerstvu na zápis do centrálnej evidencie, na to určenou funkciou centrálnej evidencie, jednotlivo alebo hromadne.

(2)

Záznam o konverzii zašle osoba vykonávajúca konverziu, do 24 hodín od jeho vytvorenia.

(3)

Do centrálnej evidencie nie je možné zapísať záznam o konverzii, ak

a)

nespĺňa náležitosti záznamu o konverzii,

b)

je jeho autorizácia neplatná alebo jej platnosť nie je možné overiť,

c)

čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke zahŕňajúcej autorizáciu záznamu o konverzii predchádza času vykonania zaručenej konverzie uvedenému v zázname o konverzii,

d)

obsahuje evidenčné číslo záznamu, ktoré

1.

nie je pridelené osobe, ktorá vykonáva zaručenú konverziu a ktorá záznam autorizuje,

2.

je v centrálnej evidencii už zapísané k inému záznamu o konverzii,

e)

je autorizovaný neskôr ako 24 hodín od pridelenia evidenčného čísla.

(4)

Ak záznam o konverzii nie je do centrálnej evidencie zapísaný, osoba vykonávajúca konverziu je o tom najneskôr do 36 hodín v elektronickej podobe informovaná ministerstvom.

§ 10 - Evidencia pridelenia evidenčného čísla záznamu o konverzii
(1)

Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je vytvorené a pridelené na to určenou funkciou centrálnej evidencie.

(2)

Na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len jedno evidenčné číslo záznamu o konverzii. Pridelené evidenčné číslo záznamu o konverzii nie je možné prideliť na vytvorenie iného záznamu o konverzii, a to ani vtedy, ak toto číslo nie je na vytvorenie záznamu o konverzii použité.

(3)

Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len osobe, ktorá vykonáva konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona a po pridelení evidenčného čísla sa k nemu eviduje identifikátor osoby, ktorej je pridelené, dátum a čas pridelenia.

(4)

Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť jednotlivo alebo ako množinu čísiel. Ako množinu čísiel je možné evidenčné čísla na vytvorenie záznamu o konverzii prideliť po predchádzajúcej dohode s ministerstvom vtedy, ak osoba vykonávajúca konverziu vykonáva veľký počet zaručených konverzií denne alebo vykonáva zaručenú konverziu hromadne, automatizovaným spôsobom.

(5)

Evidenčné číslo pridelené na vytvorenie záznamu o konverzii je platné 24 hodín od jeho pridelenia.

§ 11 - Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu

Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu je uvedený v prílohe č. 7.

§ 12 - Spoločné ustanovenie
(1)

Na webovom sídle ministerstva sa zverejňujú

a)

technické pravidlá mapovania jednotlivých položiek záznamu o konverzii na položky osvedčovacej doložky, a to v strojovo spracovateľnej podobe,

b)

aplikačné rozhranie na prístup k centrálnej evidencii a opis jeho používania,

c)

kontrolné postupy používané v centrálnej evidencii na účely podľa § 9 ods. 3 a poradie, v akom sa vykonávajú.

(2)

Platnosť elektronických formulárov, podľa ktorých sa vypĺňa osvedčovacia doložka a záznam o konverzii sa určuje tak, že začína najskôr tri mesiace odo dňa, kedy je elektronický formulár prístupný v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona.

§ 13 - Prechodné ustanovenie
(1)

Ak ide o osvedčovaciu doložku a záznam o konverzii zo zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe, alebo elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu, údaje o autorizácii inej autorizácie a o priradení autorizácie k inej autorizácii sa uvádzajú najneskôr od 1. marca 2022.

(2)

Ak ide o záznam o konverzii, identifikátor podpisu podľa § 3 ods. 5 sa uvádza najneskôr od 1. marca 2022.

§ 14 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii v znení vyhlášky č. 401/2019 Z. z. a vyhlášky č. 177/2020 Z. z.

§ 15 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021 okrem § 3 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2022.

Veronika Remišová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 70/2021 Z. z.

  OBSAH OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY ZARUČENEJ KONVERZIE Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO LISTINNEJ PODOBY

  Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z elektronickej podoby do listinnej podoby obsahuje

  a)

  evidenčné číslo záznamu o konverzii podľa § 10,

  b)

  dátum a čas vykonania zaručenej konverzie,

  c)

  názov alebo obchodné meno osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona a jej identifikátor osoby,

  d)

  informáciu o tom, či pôvodný dokument obsahuje bezpečnostné prvky,

  e)

  vyhlásenie o dodržaní pravidiel zaručenej konverzie a o zhode pôvodného dokumentu a novovzniknutého dokumentu v rozsahu, v akom sa dá táto zhoda zmyslami vnímať,

  f)

  informáciu o tom, že podrobné údaje o zaručenej konverzii a pôvodnom dokumente sú prístupné v zázname o konverzii vedenom v centrálnej evidencii podľa § 8 a je možné ich získať na základe evidenčného čísla záznamu o konverzii,

  g)

  údaje o autorizácii pôvodného dokumentu, iných autorizácií alebo elektronických časových pečiatok v rozsahu

  1.

  použitý prostriedok autorizácie,

  2.

  priradenie každej autorizácie ku konkrétnemu pôvodnému dokumentu, identifikovanému najmenej názvom, ak sa jednou zaručenou konverziou transformuje viacero pôvodných dokumentov,

  3.

  priradenie každej autorizácie k inej autorizácii alebo elektronickej časovej pečiatke, ak sú do nej zahrnuté,

  4.

  identifikácia držiteľa prostriedku autorizácie,

  5.

  informácia o tom, za koho alebo v akej funkcii držiteľ prostriedku autorizácie koná, ak je na autorizáciu použitý mandátny certifikát alebo iný prostriedok, obsahujúci obdobnú informáciu,

  6.

  časové rozmedzie, v ktorom je autorizácia vykonaná, určené od momentu kedy najneskôr pôvodný dokument existoval a ešte nie je autorizovaný do momentu kedy najskôr existuje už autorizovaný pôvodný dokument,

  7.

  údaje z overenia platnosti autorizácie a elektronických časových pečiatok,

  h)

  počet listov novovzniknutého dokumentu,

  i)

  vlastnoručný podpis osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonáva.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 70/2021 Z. z.

  OBSAH ZÁZNAMU O KOVERZII PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO LISTINNEJ PODOBY

  Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby obsahuje údaje o

  a)

  pôvodnom dokumente v rozsahu

  1.

  názov, druh a formát pôvodného dokumentu,

  2.

  hodnota elektronického odtlačku a textový názov funkcie podľa osobitného predpisu,11) použitej na jeho výpočet, pričom ak je autorizovaný, odtlačok sa počíta z autorizovanej verzie dokumentu,

  b)

  elektronickej časovej pečiatke zahrňujúcej pôvodný dokument alebo prostriedok autorizácie alebo zahrnutej v autorizácii v rozsahu

  1.

  názov, typ, stav, vydavateľ, čas vystavenia a čas overenia elektronickej časovej pečiatky,

  2.

  identifikácia pôvodného dokumentu alebo autorizácie, ku ktorým sa elektronická časová pečiatka viaže,

  3.

  identifikátor podpisu, podľa § 3 ods. 5,

  c)

  autorizácii pôvodného dokumentu, inej autorizácie alebo elektronickej časovej pečiatky v rozsahu

  1.

  použitý prostriedok autorizácie, pričom pre zdokonalený elektronický podpis sa uvedie hodnota, z ktorej sa počíta identifikátor podpisu podľa § 3 ods. 5,

  2.

  priradenie autorizácie ku konkrétnemu pôvodnému dokumentu, identifikovanému najmenej názvom, ak sa jednou zaručenou konverziou transformuje viac pôvodných dokumentov,

  3.

  priradenie autorizácie k inej autorizácii alebo elektronickej časovej pečiatke, ak sú do nej zahrnuté,

  4.

  identifikácia držiteľa prostriedku autorizácie,

  5.

  informácia o tom, za koho alebo v akej funkcii držiteľ prostriedku autorizácie koná, ak je na autorizáciu použitý mandátny certifikát alebo iný prostriedok, obsahujúci obdobnú informáciu,

  6.

  časové rozmedzie, v ktorom je autorizácia vykonaná, určené od momentu kedy najneskôr pôvodný dokument existuje a ešte nie je autorizovaný do momentu kedy najskôr existuje už autorizovaný pôvodný dokument, spolu s identifikáciou časovej pečiatky, ktorá je na určenie časového rozmedzia použitá,

  7.

  údaje z overenia platnosti autorizácie a elektronickej časovej pečiatky,

  d)

  novovzniknutom dokumente v rozsahu počet listov, počet neprázdnych strán a formát listiny,

  e)

  bezpečnostných prvkoch pôvodného dokumentu,

  f)

  zaručenej konverzii v rozsahu

  1.

  použitý prostriedok na vykonanie,

  2.

  evidenčné číslo záznamu o konverzii podľa § 10,

  3.

  dátum a čas vykonania,

  4.

  názov alebo obchodné meno osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona a jej identifikátor osoby,

  5.

  meno a priezvisko osoby, ktorá ju vykonala.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 70/2021 Z. z.

  OBSAH OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY ZARUČENEJ KONVERZIE Z LISTINNEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

  Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z listinnej podoby do elektronickej podoby obsahuje údaje v rozsahu podľa prílohy č. 1 písm. a) až c), e) a f) a

  a)

  počet listov pôvodného dokumentu a počet neprázdnych strán pôvodného dokumentu,

  b)

  slovný opis bezpečnostných prvkov a ich umiestnenia.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 70/2021 Z. z.

  OBSAH ZÁZNAMU O KONVERZII PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z LISTINNEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

  Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej podoby obsahuje údaje o

  a)

  pôvodnom dokumente v rozsahu

  1.

  názov, druh a formát pôvodného dokumentu,

  2.

  počet listov, počet neprázdnych strán a formát listiny,

  b)

  bezpečnostnom prvku pôvodného dokumentu v rozsahu

  1.

  slovný opis bezpečnostného prvku,

  2.

  výskyt bezpečnostného prvku na liste a strane pôvodného dokumentu a jeho umiestnenie,

  c)

  novovzniknutom dokumente v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. a),

  d)

  zaručenej konverzii v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. f).

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 70/2021 Z. z.

  OBSAH OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY ZARUČENEJ KONVERZIE Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

  Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z elektronickej podoby do elektronickej podoby obsahuje údaje v rozsahu podľa prílohy č. 1 písm. a) až g).

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 70/2021 Z. z.

  OBSAH ZÁZNAMU O KONVERZII PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

  Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do elektronickej podoby obsahuje údaje v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. c), e) a f) a údaje o

  a)

  pôvodnom dokumente v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. a),

  b)

  novovzniknutom dokumente v elektronickej podobe v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. a),

  c)

  elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému dokumentu alebo k prostriedku autorizácie v rozsahu podľa prílohy č. 2 písm. b).

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 70/2021 Z. z.

  SADZOBNÍK ÚHRAD ZA VYKONANIE ZARUČENEJ KONVERZIE

  A. Úhrada za vykonanie zaručenej konverzie Sadzba*

  [eur]
  1. za vytvorenie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie z elektronickej podoby do listinnej podoby 1,20
  2. za úkon transformácie každej aj začatej strany novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe pri zaručenej konverzii z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe
  a) formátu A4 0,24
  b) formátu A3 0,48
  3. za vytvorenie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie z listinnej podoby do elektronickej podoby 1,80
  4. za úkon transformácie každej aj začatej strany pôvodného dokumentu pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu
  a) formátu A4 0,36
  b) formátu A3 0,66
  5. za úkon transformácie jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona 0,40
  6. za zaručenú konverziu, pri ktorej sa použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú aj začatú stranu novovzniknutého dokumentu
  a) formátu A4 6,00
  b) formátu A3 12,00
  B. Úhrada hotových výdavkov za výkon zaručenej konverzie Sadzba*
  Hotovými výdavkami sú výdavky na tlač dokumentov, a to v sume za vyhotovenie:
  a) jednej čiernobielej strany formátu A4 0,06
  b) obojstranného čiernobieleho listu formátu A4 0,07
  c) jednej čiernobielej strany formátu A3 0,09
  d) obojstranného čiernobieleho listu formátu A3 0,10
  e) jednej farebnej strany formátu A4 0,36
  f) obojstranného farebného listu formátu A4 0,72
  g) jednej farebnej strany formátu A3 1,32
  h) obojstranného farebného listu formátu A3 2,64
  Hotovými výdavkami sú aj výdavky, ktoré osoba vykonávajúca konverziu uhrádza poskytovateľovi kvalifikovanej dôveryhodnej služby podľa § 3 ods. 4. suma skutočne uhradená
  osobou vykonávajúcou konverziu

  Vysvetlivky:

  * Sadzba úhrady je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty, ak osoba vykonávajúca konverziu je platiteľom tejto dane.

Poznámky

 • 1)

  § 2 písm. l) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

 • 2)

  § 46 a 47 vyhlášky č. 78/2020 Z. z.

 • 3)

  § 46 ods. 2 písm. a) a písm. b) prvý bod a štvrtý bod vyhlášky č. 78/2020 Z. z.

 • 4)

  Napríklad § 46 ods. 1 písm. d), § 49 ods. 1 až 3 vyhlášky č. 78/2020 Z. z.

 • 5)

  Napríklad čl. 27 ods. 5 a čl. 32 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení, § 46 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 78/2020 Z. z.

 • 6)

  Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.

 • 7)

  Čl. 40 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.

 • 8)

  Napríklad ISO 14533-4, Kapitola 3.3, Dlhodobé profily podpisov: Atribúty odkazujúce na objekty dôkazov existencie používané v dlhodobých formátoch podpisov (PoEAttributes).

 • 9)

  Napríklad ISO 8601-1, Kapitola 5.4.2.1 písm. b), Dátum a čas, Reprezentácia pre výmenu informácií: základné pravidlá.

 • 10)

  § 47 písm. a) vyhlášky č. 78/2020 Z. z.

 • 11)

  § 11 písm. m) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore