Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 68/2022 účinný od 15.03.2022

Platnosť od: 11.03.2022
Účinnosť od: 15.03.2022
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 68/2022 účinný od 15.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 68/2022 s účinnosťou od 15.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 245/2008 ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 245/2008 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej ...

1.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Pedagogická dokumentácia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka so špeciálnymi ...

2.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo ...

3.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dokumentácia“ vkladajú slová „a ďalšia dokumentácia“.

4.

V § 6 ods. 2 písm. b) a c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

5.

V § 6 ods. 2 písm. l) sa slová „s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20“ nahrádzajú slovami „bez ...

6.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).

7.

§ 8 sa vypúšťa.

8.

V prílohe sa tretia časť dopĺňa riadkom 1.2, ktorý znie:

„ 1.2 správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej ...

1.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Pedagogická dokumentácia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka so špeciálnymi ...

2.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo ...

3.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dokumentácia“ vkladajú slová „a ďalšia dokumentácia“.

4.

V § 6 ods. 2 písm. b) a c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

5.

V § 6 ods. 2 písm. l) sa slová „s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20“ nahrádzajú slovami „bez ...

6.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).

7.

§ 8 sa vypúšťa.

8.

V prílohe sa tretia časť dopĺňa riadkom 1.2, ktorý znie:

„ 1.2 správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Branislav Gröhling v. r.

Branislav Gröhling v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore