Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2020-130 z 2. februára 2022 vo veci nevyhovenia návrhu skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovení § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania 70/2022 účinný od 11.03.2022

Platnosť od: 11.03.2022
Účinnosť od: 11.03.2022
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2020-130 z 2. februára 2022 vo veci nevyhovenia návrhu skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovení § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania 70/2022 účinný od 11.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 70/2022 s účinnosťou od 11.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, ...

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, ...

- ustanovení § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

- ustanovení § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

- ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

- ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

r o z h o d o l :

r o z h o d o l :

Návrhom n e v y h o v u j e .

Návrhom n e v y h o v u j e .

Odôvodnenie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i

I.
Návrhy na začatie konania o súlade právnych predpisov
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-1

1.

Ústavnému súdu bol 4. júla 2017 doručený návrh skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-2

2.

Ústavnému súdu bol 4. júla 2017 doručený návrh skupiny 41 poslancov pôvodne vedený pod sp. zn. Rvp 1203/2017 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-3

3.

Veci napadli ústavnému súdu 4. júla 2017 a boli pôvodne pridelené sudcom spravodajcom Rudolfovi Tkáčikovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1I.1. K namietanému nesúladu zákona o sociálnom poistení:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-4

4.

Navrhovatelia v predloženom návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov uvádzajú, že 1. januára ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-5

5.

Znenie namietanej právnej úpravy:

„Podľa § 138 ods. 6 zákona o sociálnom poistení vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac a) na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6

6.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 1 ods. 1 ústavy navrhovatelia namietajú, že legislatívny proces ...

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakančnej lehoty (1),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania (2),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu (3),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu (4).

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_1

6.1.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakančnej lehoty navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_2

6.2.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1Navrhovatelia považujú výrazné zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_3

6.3.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1Poukázali na to, že jedným z bodov, ktoré ústavný súd zakomponoval do svojho ústavného testu ústavnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_4

6.4.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2Navrhovatelia namietajú, že pozmeňovací návrh, ktorý v druhom čítaní do pléna národnej rady predložil ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~3Národná rada mala možnosť zamedziť rokovaniu o predloženom pozmeňujúcom návrhu. Tým, že tak neurobila, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~4Predložením pozmeňovacieho návrhu výbor národnej rady naplnil svoje oprávnenie, ktoré mu priznáva zákon ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~5Navrhovatelia dospeli k záveru, že postupom gestorského výboru došlo (i) k vedomému obídeniu povinnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-7

7.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 20 ods. 1 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu sú navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~1Navrhovatelia poukázali na to, že ústavný súd pristúpil vo svojom náleze z 19. júna 2013 pod sp. zn. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~2S prihliadnutím na to je podľa názoru navrhovateľov novelu možné pokladať za značný zásah do majetkových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-8

8.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 39 ods. 1 ústavy navrhovatelia zdôraznili, že (podľa judikatúry ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~3S poukazom na tento nález sú navrhovatelia presvedčení, že zvýšením maximálneho vymeriavacieho základu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~4Vo vzťahu k disproporčnosti a neekvivalencii sociálneho poistenia vo vzťahu k zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-9

9.

Navrhovatelia žiadajú, aby ústavný súd takto rozhodol: „Ustanovenia § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~5I.2. K namietanému nesúladu zákona o zdravotnom poistení:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-10

10.

Navrhovatelia v predloženom návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov uvádzajú, že 1. januára ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-11

11.

Navrhovateľmi napadnuté ustanovenie § 13 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení znie: „Vymeriavací základ ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12

12.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 1 ods. 1 ústavy navrhovatelia namietajú, že legislatívny proces ...

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakačnej lehoty (1),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania (2),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu (3),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu (4).

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_1

12.1.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakančnej lehoty navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1Navrhovatelia vychádzajú z judikatúry Ústavného súdu Českej republiky, podľa ktorej môže byť príliš ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~1Obdobne ako ÚS ČR, rozhodol ústavný súd v náleze sp. zn. PL. ÚS 13/2012, keď posúdil legisvakančnú lehotu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~2Podľa presvedčenia navrhovateľov argumenty uvedené v rozhodnutiach ÚS ČR a ústavného súdu platia rovnako ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_2

12.2.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~3Navrhovatelia prezentujú názor, že úplným zrušením maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~4Poukázali na to, že v slovenskom právnom poriadku je maximálny vymeriavací základ na platenie poistného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~5Zamestnávatelia a SZČO ako priami platitelia poistného nemohli predpokladať prijatie takejto zásadnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_3

12.3.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~6S poukazom na rozhodnutie sp. zn. Pl. ÚS 22/92 Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~7V rámci rozpravy predstúpil predkladateľ pozmeňovacieho návrhu, ako aj minister zdravotníctva Tomáš ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~8Navrhovatelia poukázali na právny názor vyjadrený v náleze ÚS ČR č. k. Pl. ÚS 2/08 z 23. apríla 2008, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~9Úlohou Ústavného súdu samozrejme nie je posudzovať správnosť či praktickosť prijatých zmien, avšak je ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_4

12.4.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~10Navrhovatelia vyjadrili presvedčenie, že pozmeňovací návrh, ktorý v druhom čítaní do pléna národnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~11Zároveň navrhovatelia namietli, že národná rada mala možnosť zamedziť rokovaniu o predloženom pozmeňujúcom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~12Navrhovatelia si uvedomujú, že predložením pozmeňovacieho návrhu výbor národnej rady pre zdravotníctvo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~13Navrhovatelia tiež uviedli, že spoločná správa, ktorou došlo k predloženiu pozmeňovacieho návrhu do ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~14Navrhovatelia dospeli k záveru, že postupom gestorského výboru, v ktorom majú väčšinu poslanci vládnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-13

13.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 20 ods. 1 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6Navrhovatelia pripomenuli, že vo sfére otázok primeranosti daní a poplatkov ústavný súd stanovil ústavný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-a

a)

rešpektovania princípu legality, t. j. či bola preskúmavaná daň uložená zákonom, resp. „na základe zákona“, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-b

b)

či uloženie predmetnej dane sleduje legitímny cieľ a má racionálny základ,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-c

c)

či predmetná daň nepredstavuje pre daňovníkov (skupiny daňovníkov) zjavne nadmernú záťaž, t. j. či nie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-d

d)

či uloženie predmetnej dane (vrátane jej náležitosti) nie je prejavom zjavného, resp. svojvoľného porušenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.odsek-1Prijatie novely hodnotia navrhovatelia ako zásadne rozporné s bodom b) tohto ústavného testu, keďže ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.odsek-1~1Novelu je preto podľa ich názoru možné pokladať za značný zásah do majetkových práv zamestnávateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14

14.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 40 ústavy navrhovatelia namietajú, že zrušením maximálneho vymeriavacieho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1Poukázali na judikatúrou ÚS ČR, podľa ktorej je výsledkom porušenia ekvivalencie medzi zaplateným poistným ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1~1Uviedli tiež, že ÚS ČR vo svojom náleze č. k. Pl. ÚS 8/07 z 23. marca 2010 stanovil, že poistencovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1~2Z uvedeného navrhovatelia vyvodili, že zrušením maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1~3Navrhovatelia zdôraznili údaje uvedené v revízii výdavkov, z ktorej vyplýva, že priemerné výdavky zdravotných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-15

15.

Navrhovatelia žiadajú, aby ústavný súd takto rozhodol: „Ustanovenie § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-16

16.

Ústavný súd uznesením č. k PL. ÚS 2/2020-46 z 5. februára 2020 prijal na ďalšie konanie spojené návrhy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii

II.
Stanoviská účastníkov konania a vedľajšieho účastníka a ďalší priebeh konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.odsek-1II.1. Stanovisko národnej rady a vlády:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-17

17.

Národná rada vo svojom stanovisku z 11. júla 2020 uviedla v podstatnom obdobné výhrady k návrhu ako ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-18

18.

Vo vzťahu k namietaným substantívnym základným právam vyjadrenia poukázali na legitímny cieľ sporných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.odsek-1~1II.2. Replika navrhovateľov:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-19

19.

Navrhovatelia v replike z 19. augusta 2020 precizovali najmä svoje už uplatnené námietky k vadám legislatívneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-20

20.

So súhlasom účastníkov konania ústavný súd návrhy prejednal bez nariadenia ústneho pojednávania, pretože ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii

III.
Posúdenie dôvodnosti návrhu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1III.1. K namietanému nesúladu noviel s právom na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-21

21.

Predmetom napadnutých noviel je zmena určenia rozsahu vymeriavacích základov pre určenie výšky odvodových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-22

22.

Ústavný súd už pri svojej rozhodovacej činnosti uviedol, že hospodárske, sociálne a kultúrne práva a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-23

23.

Z rozdielov medzi základnými právami a slobodami prvej generácie a medzi základnými právami a slobodami ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-24

24.

Ústavný súd v inej veci (PL. ÚS 1/2012) v podobných súvislostiach (o rozdielnosti testovania prvej a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25

25.

Ústavný súd štandardne aplikuje (pozri napr. PL. ÚS 12/2014) v interpretácii a aplikácii sociálnych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-1

1.

vymedzenie účelu a podstaty sociálneho práva, teda určitého esenciálneho obsahu. Toto jadro sociálneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-2

2.

vyhodnotenie, či sa zákon nedotýka samej existencie sociálneho práva alebo jeho skutočnej realizácie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-3

3.

posúdenie, či zákonná úprava sleduje legitímny cieľ; teda či nie je svojvoľným zásadným znížením celkového ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-4

4.

zváženie otázky, či zákonný prostriedok použitý na jeho dosiahnutie je rozumný (racionálny), aj keď ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~1Iba pri prípadnom zistení, že zákon svojím obsahom zasahuje do samotného esenciálneho obsahu základného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-26

26.

Ústavný súd poznamenáva, že tam, kde sa v texte spomínajú sociálne práva (body 22 až 25), majú sa na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-27

27.

Za esenciálny obsah dotknutého práva na sociálne zabezpečenie možno považovať právo občana na zabezpečenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-28

28.

Systém sociálneho zabezpečenia je ovládaný dvoma princípmi (solidárnym a zásluhovým), ktoré z povahy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-29

29.

Zmena horného maxima vymeriavacieho základu pre určenie výšky poistného na sociálne poistenie má čiastočný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-30

30.

Ako vyplýva z obsahu vyjadrení účastníkov konania, poslanecký pozmeňovací návrh neponúka zadefinovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-31

31.

Ako už bolo skôr konštatované judikatúrou ústavného súdu, v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti zásahov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-32

32.

Na základe uvedených úvah ústavný súd dospel k záveru o ústavnej konformite napadnutého ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-33

33.

Podstatným obsahom práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť je garancia poskytnutá štátom, že svojim ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-34

34.

Vypustenie horného maxima vymeriavacieho základu pre určenie výšky poistného má (podobne ako pri sociálnom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-35

35.

Podľa stanoviska vlády bolo účelom spornej právnej úpravy presadiť verejný záujem na vyššom stupni solidarity ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-36

36.

V rámci abstraktnej kontroly ústavnosti zásahov zákonodarcu do sociálnych práv sa úloha ústavného súdu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-37

37.

Na základe uvedených úvah ústavný súd dospel k záveru aj o ústavnej konformite napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~2III.2. K namietanému nesúladu namietaných právnych úprav s právom na ochranu vlastníctva podľa čl. 20 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-38

38.

Vlastníctvo ako prvok zabezpečenia osobnej slobody v právnom štáte požíva osobitnú ochranu a je nedotknuteľné. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-39

39.

Pokiaľ zákonodarca upravil v právnom poriadku a v právnych predpisoch regulujúcich oblasť odvodových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-40

40.

Ústavný súd už viackrát vo svojej doterajšej judikatúre (napr. nález sp. zn. PL. ÚS 5/2012, nález sp. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-41

41.

Ústavný súd vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 5/2012 za sféru, v rámci ktorej sa má rešpektovať vyššia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-42

42.

Takto stanovený prieskum v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti právnej úpravy zasahujúcej do vlastníckeho ...

- rešpektovania princípu legality, t. j. či bola preskúmavaná finančná povinnosť uložená zákonom, resp. ...

- či uloženie predmetnej finančnej povinnosti sleduje legitímny cieľ a má racionálny základ,

- či predmetná povinnosť nepredstavuje pre povinné subjekty alebo ich skupinu zjavne nadmernú záťaž, ...

- či uloženie predmetnej povinnosti (vrátane jej náležitosti) nie je prejavom zjavného, resp. svojvoľného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-43

43.

V intenciách tohto „benevolentnejšieho prieskumu“ (modifikovaný test proporcionality pre finančné povinnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-44

44.

Z pohľadu ochrany nerušeného užívania majetku podľa čl. 1 dodatkového protokolu ústavný súd dodáva, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-45

45.

Vychádzajúc z uvedených úvah, ústavný súd nevyhovel návrhu na vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~3III.3. K namietanému porušeniu zásad právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 ústavy z dôvodu vád v legislatívnom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-46

46.

Ústavný súd sa stotožňuje s tézou, že princípy demokratického právneho štátu sa uplatňujú i v procese ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-47

47.

Ústavný súd je toho názoru, že porušenie noriem ústavného procesu je v prípadoch hrubého a svojvoľného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-48

48.

Na vyslovenie protiústavnosti legislatívnych prílepkov si ústavný súd vytvoril argumentačný priestor, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-49

49.

V záujme komparatívneho pohľadu na predmet konania ústavný súd pripomína aj judikatúru Ústavného súdu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-50

50.

Aj v prípade hodnotenia dodržania ústavných princípov legislatívneho procesu národnou radou pri prijímaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-51

51.

Z pohľadu dopadov na právne vzťahy adresátov práva a na princípy demokratického právneho štátu je rozhodujúca ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-52

52.

Zároveň platí, že aj pri skúmaní dodržania ústavných princípov legislatívneho procesu národnou radou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-53

53.

Ústavný súd tiež zdôrazňuje, že nie každé zákonné ustanovenie upravujúce legislatívny proces v národnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-54

54.

Takými princípmi sú (okrem princípu legality podľa čl. 2 ods. 2 ústavy) princípy materiálneho právneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-55

55.

V prerokúvaných veciach bola sporná právna úprava (v oboch prípadoch, pozn.) prijatá na poslanecký pozmeňujúci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-56

56.

Ústavný súd nezistil rozpor s právnymi normami upravujúcimi legislatívny proces, práve naopak, ide o ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-57

57.

Namietaná absencia dôvodovej správy k predloženému poslaneckému návrhu je javom nežiaducim z hľadiska ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-58

58.

Ďalšou relevantnou námietkou navrhovateľov je poukaz na pnutie krátkych legisvakančných lehôt nových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-59

59.

Zásadné výhrady má však ústavný súd k štvordňovej legisvakančnej lehote stanovenej v prípade novely ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-60

60.

Na základe načrtnutých úvah ústavný súd celkom výnimočne s prihliadnutím na skutkové okolnosti veci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-61

61.

Ústavný súd preto návrhu skupiny poslancov ani na vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení s čl. 1 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~4Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~5V Košiciach 2. februára 2022

Odôvodnenie:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i

I.
Návrhy na začatie konania o súlade právnych predpisov
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-1

1.

Ústavnému súdu bol 4. júla 2017 doručený návrh skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-2

2.

Ústavnému súdu bol 4. júla 2017 doručený návrh skupiny 41 poslancov pôvodne vedený pod sp. zn. Rvp 1203/2017 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-3

3.

Veci napadli ústavnému súdu 4. júla 2017 a boli pôvodne pridelené sudcom spravodajcom Rudolfovi Tkáčikovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1I.1. K namietanému nesúladu zákona o sociálnom poistení:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-4

4.

Navrhovatelia v predloženom návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov uvádzajú, že 1. januára ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-5

5.

Znenie namietanej právnej úpravy:

„Podľa § 138 ods. 6 zákona o sociálnom poistení vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac a) na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6

6.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 1 ods. 1 ústavy navrhovatelia namietajú, že legislatívny proces ...

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakančnej lehoty (1),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania (2),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu (3),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu (4).

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_1

6.1.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakančnej lehoty navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_2

6.2.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1Navrhovatelia považujú výrazné zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_3

6.3.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~1Poukázali na to, že jedným z bodov, ktoré ústavný súd zakomponoval do svojho ústavného testu ústavnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.bod-6_4

6.4.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~2Navrhovatelia namietajú, že pozmeňovací návrh, ktorý v druhom čítaní do pléna národnej rady predložil ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~3Národná rada mala možnosť zamedziť rokovaniu o predloženom pozmeňujúcom návrhu. Tým, že tak neurobila, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~4Predložením pozmeňovacieho návrhu výbor národnej rady naplnil svoje oprávnenie, ktoré mu priznáva zákon ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-6.odsek-1~5Navrhovatelia dospeli k záveru, že postupom gestorského výboru došlo (i) k vedomému obídeniu povinnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-7

7.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 20 ods. 1 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu sú navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~1Navrhovatelia poukázali na to, že ústavný súd pristúpil vo svojom náleze z 19. júna 2013 pod sp. zn. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~2S prihliadnutím na to je podľa názoru navrhovateľov novelu možné pokladať za značný zásah do majetkových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-8

8.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 39 ods. 1 ústavy navrhovatelia zdôraznili, že (podľa judikatúry ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~3S poukazom na tento nález sú navrhovatelia presvedčení, že zvýšením maximálneho vymeriavacieho základu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~4Vo vzťahu k disproporčnosti a neekvivalencii sociálneho poistenia vo vzťahu k zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-9

9.

Navrhovatelia žiadajú, aby ústavný súd takto rozhodol: „Ustanovenia § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~5I.2. K namietanému nesúladu zákona o zdravotnom poistení:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-10

10.

Navrhovatelia v predloženom návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov uvádzajú, že 1. januára ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-11

11.

Navrhovateľmi napadnuté ustanovenie § 13 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení znie: „Vymeriavací základ ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12

12.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 1 ods. 1 ústavy navrhovatelia namietajú, že legislatívny proces ...

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakačnej lehoty (1),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania (2),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu (3),

- porušenie princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu (4).

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_1

12.1.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na dĺžku legisvakančnej lehoty navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1Navrhovatelia vychádzajú z judikatúry Ústavného súdu Českej republiky, podľa ktorej môže byť príliš ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~1Obdobne ako ÚS ČR, rozhodol ústavný súd v náleze sp. zn. PL. ÚS 13/2012, keď posúdil legisvakančnú lehotu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~2Podľa presvedčenia navrhovateľov argumenty uvedené v rozhodnutiach ÚS ČR a ústavného súdu platia rovnako ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_2

12.2.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na legitímne očakávania navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~3Navrhovatelia prezentujú názor, že úplným zrušením maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~4Poukázali na to, že v slovenskom právnom poriadku je maximálny vymeriavací základ na platenie poistného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~5Zamestnávatelia a SZČO ako priami platitelia poistného nemohli predpokladať prijatie takejto zásadnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_3

12.3.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na svojvôľu zákonodarcu navrhovatelia v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~6S poukazom na rozhodnutie sp. zn. Pl. ÚS 22/92 Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~7V rámci rozpravy predstúpil predkladateľ pozmeňovacieho návrhu, ako aj minister zdravotníctva Tomáš ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~8Navrhovatelia poukázali na právny názor vyjadrený v náleze ÚS ČR č. k. Pl. ÚS 2/08 z 23. apríla 2008, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~9Úlohou Ústavného súdu samozrejme nie je posudzovať správnosť či praktickosť prijatých zmien, avšak je ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.bod-12_4

12.4.

K namietanému porušeniu princípu právnej istoty vzhľadom na nedodržanie pravidiel legislatívneho procesu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~10Navrhovatelia vyjadrili presvedčenie, že pozmeňovací návrh, ktorý v druhom čítaní do pléna národnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~11Zároveň navrhovatelia namietli, že národná rada mala možnosť zamedziť rokovaniu o predloženom pozmeňujúcom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~12Navrhovatelia si uvedomujú, že predložením pozmeňovacieho návrhu výbor národnej rady pre zdravotníctvo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~13Navrhovatelia tiež uviedli, že spoločná správa, ktorou došlo k predloženiu pozmeňovacieho návrhu do ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-12.odsek-1~14Navrhovatelia dospeli k záveru, že postupom gestorského výboru, v ktorom majú väčšinu poslanci vládnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-13

13.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 20 ods. 1 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6Navrhovatelia pripomenuli, že vo sfére otázok primeranosti daní a poplatkov ústavný súd stanovil ústavný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-a

a)

rešpektovania princípu legality, t. j. či bola preskúmavaná daň uložená zákonom, resp. „na základe zákona“, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-b

b)

či uloženie predmetnej dane sleduje legitímny cieľ a má racionálny základ,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-c

c)

či predmetná daň nepredstavuje pre daňovníkov (skupiny daňovníkov) zjavne nadmernú záťaž, t. j. či nie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.pismeno-d

d)

či uloženie predmetnej dane (vrátane jej náležitosti) nie je prejavom zjavného, resp. svojvoľného porušenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.odsek-1Prijatie novely hodnotia navrhovatelia ako zásadne rozporné s bodom b) tohto ústavného testu, keďže ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.odsek-1~6.odsek-1~1Novelu je preto podľa ich názoru možné pokladať za značný zásah do majetkových práv zamestnávateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14

14.

V súvislosti s namietaným porušením čl. 40 ústavy navrhovatelia namietajú, že zrušením maximálneho vymeriavacieho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1Poukázali na judikatúrou ÚS ČR, podľa ktorej je výsledkom porušenia ekvivalencie medzi zaplateným poistným ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1~1Uviedli tiež, že ÚS ČR vo svojom náleze č. k. Pl. ÚS 8/07 z 23. marca 2010 stanovil, že poistencovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1~2Z uvedeného navrhovatelia vyvodili, že zrušením maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-14.odsek-1~3Navrhovatelia zdôraznili údaje uvedené v revízii výdavkov, z ktorej vyplýva, že priemerné výdavky zdravotných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-15

15.

Navrhovatelia žiadajú, aby ústavný súd takto rozhodol: „Ustanovenie § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-i.bod-16

16.

Ústavný súd uznesením č. k PL. ÚS 2/2020-46 z 5. februára 2020 prijal na ďalšie konanie spojené návrhy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii

II.
Stanoviská účastníkov konania a vedľajšieho účastníka a ďalší priebeh konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.odsek-1II.1. Stanovisko národnej rady a vlády:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-17

17.

Národná rada vo svojom stanovisku z 11. júla 2020 uviedla v podstatnom obdobné výhrady k návrhu ako ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-18

18.

Vo vzťahu k namietaným substantívnym základným právam vyjadrenia poukázali na legitímny cieľ sporných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.odsek-1~1II.2. Replika navrhovateľov:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-19

19.

Navrhovatelia v replike z 19. augusta 2020 precizovali najmä svoje už uplatnené námietky k vadám legislatívneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-ii.bod-20

20.

So súhlasom účastníkov konania ústavný súd návrhy prejednal bez nariadenia ústneho pojednávania, pretože ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii

III.
Posúdenie dôvodnosti návrhu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1III.1. K namietanému nesúladu noviel s právom na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-21

21.

Predmetom napadnutých noviel je zmena určenia rozsahu vymeriavacích základov pre určenie výšky odvodových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-22

22.

Ústavný súd už pri svojej rozhodovacej činnosti uviedol, že hospodárske, sociálne a kultúrne práva a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-23

23.

Z rozdielov medzi základnými právami a slobodami prvej generácie a medzi základnými právami a slobodami ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-24

24.

Ústavný súd v inej veci (PL. ÚS 1/2012) v podobných súvislostiach (o rozdielnosti testovania prvej a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25

25.

Ústavný súd štandardne aplikuje (pozri napr. PL. ÚS 12/2014) v interpretácii a aplikácii sociálnych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-1

1.

vymedzenie účelu a podstaty sociálneho práva, teda určitého esenciálneho obsahu. Toto jadro sociálneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-2

2.

vyhodnotenie, či sa zákon nedotýka samej existencie sociálneho práva alebo jeho skutočnej realizácie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-3

3.

posúdenie, či zákonná úprava sleduje legitímny cieľ; teda či nie je svojvoľným zásadným znížením celkového ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-25.bod-4

4.

zváženie otázky, či zákonný prostriedok použitý na jeho dosiahnutie je rozumný (racionálny), aj keď ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~1Iba pri prípadnom zistení, že zákon svojím obsahom zasahuje do samotného esenciálneho obsahu základného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-26

26.

Ústavný súd poznamenáva, že tam, kde sa v texte spomínajú sociálne práva (body 22 až 25), majú sa na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-27

27.

Za esenciálny obsah dotknutého práva na sociálne zabezpečenie možno považovať právo občana na zabezpečenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-28

28.

Systém sociálneho zabezpečenia je ovládaný dvoma princípmi (solidárnym a zásluhovým), ktoré z povahy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-29

29.

Zmena horného maxima vymeriavacieho základu pre určenie výšky poistného na sociálne poistenie má čiastočný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-30

30.

Ako vyplýva z obsahu vyjadrení účastníkov konania, poslanecký pozmeňovací návrh neponúka zadefinovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-31

31.

Ako už bolo skôr konštatované judikatúrou ústavného súdu, v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti zásahov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-32

32.

Na základe uvedených úvah ústavný súd dospel k záveru o ústavnej konformite napadnutého ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-33

33.

Podstatným obsahom práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť je garancia poskytnutá štátom, že svojim ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-34

34.

Vypustenie horného maxima vymeriavacieho základu pre určenie výšky poistného má (podobne ako pri sociálnom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-35

35.

Podľa stanoviska vlády bolo účelom spornej právnej úpravy presadiť verejný záujem na vyššom stupni solidarity ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-36

36.

V rámci abstraktnej kontroly ústavnosti zásahov zákonodarcu do sociálnych práv sa úloha ústavného súdu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-37

37.

Na základe uvedených úvah ústavný súd dospel k záveru aj o ústavnej konformite napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~2III.2. K namietanému nesúladu namietaných právnych úprav s právom na ochranu vlastníctva podľa čl. 20 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-38

38.

Vlastníctvo ako prvok zabezpečenia osobnej slobody v právnom štáte požíva osobitnú ochranu a je nedotknuteľné. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-39

39.

Pokiaľ zákonodarca upravil v právnom poriadku a v právnych predpisoch regulujúcich oblasť odvodových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-40

40.

Ústavný súd už viackrát vo svojej doterajšej judikatúre (napr. nález sp. zn. PL. ÚS 5/2012, nález sp. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-41

41.

Ústavný súd vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 5/2012 za sféru, v rámci ktorej sa má rešpektovať vyššia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-42

42.

Takto stanovený prieskum v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti právnej úpravy zasahujúcej do vlastníckeho ...

- rešpektovania princípu legality, t. j. či bola preskúmavaná finančná povinnosť uložená zákonom, resp. ...

- či uloženie predmetnej finančnej povinnosti sleduje legitímny cieľ a má racionálny základ,

- či predmetná povinnosť nepredstavuje pre povinné subjekty alebo ich skupinu zjavne nadmernú záťaž, ...

- či uloženie predmetnej povinnosti (vrátane jej náležitosti) nie je prejavom zjavného, resp. svojvoľného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-43

43.

V intenciách tohto „benevolentnejšieho prieskumu“ (modifikovaný test proporcionality pre finančné povinnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-44

44.

Z pohľadu ochrany nerušeného užívania majetku podľa čl. 1 dodatkového protokolu ústavný súd dodáva, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-45

45.

Vychádzajúc z uvedených úvah, ústavný súd nevyhovel návrhu na vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~3III.3. K namietanému porušeniu zásad právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 ústavy z dôvodu vád v legislatívnom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-46

46.

Ústavný súd sa stotožňuje s tézou, že princípy demokratického právneho štátu sa uplatňujú i v procese ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-47

47.

Ústavný súd je toho názoru, že porušenie noriem ústavného procesu je v prípadoch hrubého a svojvoľného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-48

48.

Na vyslovenie protiústavnosti legislatívnych prílepkov si ústavný súd vytvoril argumentačný priestor, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-49

49.

V záujme komparatívneho pohľadu na predmet konania ústavný súd pripomína aj judikatúru Ústavného súdu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-50

50.

Aj v prípade hodnotenia dodržania ústavných princípov legislatívneho procesu národnou radou pri prijímaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-51

51.

Z pohľadu dopadov na právne vzťahy adresátov práva a na princípy demokratického právneho štátu je rozhodujúca ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-52

52.

Zároveň platí, že aj pri skúmaní dodržania ústavných princípov legislatívneho procesu národnou radou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-53

53.

Ústavný súd tiež zdôrazňuje, že nie každé zákonné ustanovenie upravujúce legislatívny proces v národnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-54

54.

Takými princípmi sú (okrem princípu legality podľa čl. 2 ods. 2 ústavy) princípy materiálneho právneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-55

55.

V prerokúvaných veciach bola sporná právna úprava (v oboch prípadoch, pozn.) prijatá na poslanecký pozmeňujúci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-56

56.

Ústavný súd nezistil rozpor s právnymi normami upravujúcimi legislatívny proces, práve naopak, ide o ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-57

57.

Namietaná absencia dôvodovej správy k predloženému poslaneckému návrhu je javom nežiaducim z hľadiska ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-58

58.

Ďalšou relevantnou námietkou navrhovateľov je poukaz na pnutie krátkych legisvakančných lehôt nových ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-59

59.

Zásadné výhrady má však ústavný súd k štvordňovej legisvakančnej lehote stanovenej v prípade novely ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-60

60.

Na základe načrtnutých úvah ústavný súd celkom výnimočne s prihliadnutím na skutkové okolnosti veci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.bod-61

61.

Ústavný súd preto návrhu skupiny poslancov ani na vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení s čl. 1 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~4Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-odovodnenie.kapitola-iii.odsek-1~5V Košiciach 2. februára 2022

Ivan Fiačan v. r. predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ivan Fiačan v. r. predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Načítavam znenie...
MENU
Hore