Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 206/2009 účinný od 11.02.2019


Platnosť od: 30.05.2009
Účinnosť od: 11.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD28 DS3 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 206/2009 účinný od 11.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 206/2009 s účinnosťou od 11.02.2019 na základe 34/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje:

a)

postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných ...

b)

ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo ...

(2)

Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných ...

(3)

Zbierka je otvorený súbor zbierkových predmetov a poznatkov o nich z určenej špecifickej oblasti ...

(4)

Zbierkový fond je súbor všetkých zbierkových predmetov a zbierok múzea alebo galérie systematicky ...

(5)

Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na ...

(6)

Galéria je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktorá ...

(7)

Vedomostný systém múzea alebo galérie je systém upravujúci zhromažďovanie, poskytovanie a využívanie ...

(8)

Expozícia a výstava je súbor zbierkových predmetov vrátane ich faksimílií, kópií, replík a ...

§ 3
Zriaďovanie, zakladanie a zrušenie múzea a galérie
(1)

Múzeum alebo galériu môže ako právnickú osobu zriadiť

a)
podľa osobitného predpisu2) ústredný orgán štátnej správy,
b)
podľa osobitného predpisu2) vyšší územný celok,
c)
podľa osobitného predpisu2) obec.
(2)

Múzeum alebo galériu môže založiť podľa osobitného predpisu3) iná právnická osoba ako v odseku ...

(3)

Múzeum alebo galéria môže byť aj organizačným útvarom právnickej osoby. Na účely tohto zákona ...

(4)

Za múzeum alebo galériu zriadenú

a)
ústredným orgánom štátnej správy sa považuje aj múzeum alebo galéria, ktorá je organizačným ...
b)
vyšším územným celkom sa považuje aj múzeum alebo galéria, ktorá je organizačným útvarom ...
c)
obcou sa považuje aj múzeum alebo galéria, ktorá je organizačným útvarom právnickej osoby zriadenej ...
(5)

Múzeum alebo galériu možno zrušiť len na základe predchádzajúceho súhlasu Ministerstva kultúry ...

§ 4
Práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa
(1)

Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je oprávnený

a)
určiť územnú pôsobnosť, zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie a sídlo múzea alebo ...
b)
požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie,
c)
zrušiť múzeum alebo galériu,
d)
po zrušení múzea alebo zrušení galérie požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú ...
(2)

Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je povinný

a)
vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút múzea alebo galérie, v ktorých ...
b)
zabezpečiť priestorové a finančné podmienky na vykonávanie základných odborných činností ...
c)
požiadať ministerstvo do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zriaďovacej listiny, zakladateľskej ...
d)
vykonávať kontrolu základných odborných činností a hospodárenia múzea alebo galérie,
e)
neodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov v registri,
f)
požiadať ministerstvo o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu podľa § 6,
g)
ponúknuť zbierkový predmet, ktorý bol vyradený z odbornej evidencie podľa § 10 ods. 8 písm. ...
h)
požiadať ministerstvo do 60 dní po zrušení múzea alebo galérie o výmaz z registra.
(3)

Zriaďovateľ múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 je povinný

a)
požiadať ministerstvo o súhlas pri prevode zriaďovateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa, ...
b)
požiadať ministerstvo o súhlas pri zlúčení viacerých múzeí alebo galérií jedného zriaďovateľa ...
c)
zabezpečiť pred zrušením múzea alebo galérie nadobudnutie zbierkových predmetov iným múzeom ...
d)
požiadať ministerstvo 180 dní pred zrušením múzea alebo galérie o vydanie súhlasu; súčasťou ...
(4)

Zakladateľ múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 2, je povinný

a)
najmenej 180 dní pred zrušením múzea alebo galérie ponúknuť zbierkové predmety na nadobudnutie ...
b)
požiadať ministerstvo pred zrušením múzea alebo galérie o vydanie súhlasu; súčasťou žiadosti ...
§ 5
Register
(1)

Zápis múzea alebo galérie do registra na základe žiadosti zriaďovateľa alebo zakladateľa (ďalej ...

(2)

Ministerstvo zapíše do 90 dní od doručenia žiadosti o zápis alebo do 30 dní od odstránenia zistených ...

a)
vedie odbornú evidenciu zbierkových predmetov podľa § 10 ods. 3 písm. a),
b)
má vytvorené podmienky na bezpečnosť zbierkových predmetov podľa § 12 a odbornú ochranu zbierkových ...
c)
zabezpečuje sprístupňovanie zbierkových predmetov podľa § 15,
d)
je personálne zabezpečené na vykonávanie základných odborných činnosti osobami s príslušnou ...
(3)

Ministerstvo požiada pred zápisom múzea do registra Slovenské národné múzeum a pred zápisom ...

(4)

Ak ministerstvo po prihliadnutí na stanovisko Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej ...

(5)

Žiadateľ o zápis môže opätovne požiadať o zápis do registra až po splnení povinností podľa ...

(6)

Ak dôjde k zlúčeniu múzeí alebo galérií jedného žiadateľa o zápis, oznámi žiadateľ o zápis ...

(7)

Ak dôjde k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie múzea alebo galérie dohodou na ...

(8)

Ak múzeum alebo galéria najmenej 12 mesiacov neplní povinnosti podľa § 8 až 15, môže ministerstvo ...

(9)

Po zrušení múzea alebo galérie vykoná ministerstvo ich výmaz z registra do 30 dní od doručenia ...

(10)

Na úkony týkajúce sa registra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)

§ 6
Ministerstvo

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy5) pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva najmä ...

a)

riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti múzeí a galérií a ochrany predmetov kultúrnej ...

b)

určuje strategické a koncepčné smery rozvoja múzejnej a galerijnej činnosti,

c)

zabezpečuje vytváranie legislatívnych podmienok na rozvoj múzeí a galérií,

d)

vedie register,

e)

zabezpečuje výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly nad dodržiavaním tohto zákona,

f)

vedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty podľa § 16,

g)

udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 3 písm. a) a b),

h)

vydáva povolenie podľa § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz zbierkového predmetu (ďalej len „povolenie“) ...

i)

vydáva predchádzajúci súhlas na dočasný vývoz zbierkových predmetov podľa § 17 ods. 5 až ...

§ 7
Sústava múzeí a galérií
(1)

Múzeum alebo galéria z územného hľadiska sú

a)
celoštátne,
b)
regionálne,
c)
miestne.
(2)

Múzeum alebo galéria z hľadiska zamerania a špecializácie sú

a)
múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou,
b)
galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou,
c)
špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore,
d)
špecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore.
(3)

Múzeum s múzejnou dokumentáciou vybraného regiónu a galériu s galerijnou dokumentáciou vybraného ...

(4)

Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou alebo špecializovaná galéria s celoštátnou ...

(5)

Slovenské národné múzeum je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské ...

a)
nadobúda zbierkové predmety a zbierky dokumentujúce stav a vývoj prírody, hospodársky, spoločensko-politický ...
b)
nadobúda predmety kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu aj v zahraničí, spracováva údaje o predmetoch ...
c)
je metodickým, odborným, poradenským, koordinačným a vzdelávacím pracoviskom sústavy múzeí, ...
d)
koordinuje informatizáciu a zavádzanie informačných technológií v rámci sústavy múzeí,
e)
zabezpečuje informatizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch ...
f)
vedie v elektronickej podobe centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí zapísaných v registri, ...
g)
spracováva a vyhodnocuje štatistické a iné údaje o múzeách a o základných odborných činnostiach ...
h)
posudzuje žiadosti žiadateľov o zápis múzea do registra; preveruje podmienky na výkon základných ...
i)
poskytuje odbornú pomoc vlastníkom predmetov kultúrnej hodnoty,
j)
vedie evidenciu múzejných zariadení,
k)
sprístupňuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety ...
(6)

Slovenská národná galéria je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenská ...

a)
nadobúda diela všetkých disciplín vizuálneho umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých ...
b)
nadobúda diela vizuálneho umenia vysokej vedeckej a kultúrnej hodnoty slovenského pôvodu aj v zahraničí, ...
c)
je metodickým, odborným, poradenským, koordinačným a vzdelávacím pracoviskom sústavy galérií, ...
d)
koordinuje informatizáciu a zavádzanie informačných technológií v rámci sústavy galérií,
e)
zabezpečuje digitalizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch, ...
f)
vedie v elektronickej forme centrálnu evidenciu zbierkových predmetov galérií zapísaných v registri ...
g)
spracováva a vyhodnocuje štatistické a iné údaje o galériách a základných odborných činnostiach ...
h)
posudzuje žiadosti žiadateľov o zápis galérie do registra a preveruje podmienky na výkon základných ...
i)
poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo vlastníkom predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti vizuálneho ...
j)
vedie evidenciu galerijných zariadení,
k)
sprístupňuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety ...
(7)

Slovenské technické múzeum a Múzeum Slovenského národného povstania ako celoštátne špecializované ...

a)
vrcholné zbierkotvorné, vedecko-výskumné a kultúrno-vzdelávacie inštitúcie v oblasti svojej ...
b)
ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrá pre múzejnú činnosť v oblasti ...
(8)

Vojenské historické múzeum ako celoštátne špecializované múzeum je súčasťou Vojenského historického ...

a)
vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti svojej ...
b)
ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti ...
§ 8
Základné odborné činnosti

Múzeá a galérie sú povinné vykonávať tieto základné odborné činnosti:

a)
nadobúdanie zbierkových predmetov podľa § 9,
b)
odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie ...
c)
odborná revízia zbierkových predmetov podľa § 11,
d)
bezpečnosť zbierkových predmetov podľa § 12,
e)
odborná ochrana zbierkových predmetov podľa § 13,
f)
vedecko-výskumná činnosť podľa § 14,
g)
sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok podľa § 15 a historických objektov v správe múzea ...
§ 9
Nadobúdanie zbierkových predmetov
(1)

Múzeum alebo galéria sú povinné nadobúdať zbierkové predmety a zbierky v súlade so zameraním ...

(2)

Nadobúdanie je cieľavedomý a systematický proces získavania predmetov kultúrnej hodnoty na účel ...

(3)

Nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok posudzuje komisia na tvorbu zbierok (ďalej len „komisia“). ...

(4)

Štatutárny orgán môže zriadiť aj viac komisií podľa odborného zamerania a špecializácie múzea ...

(5)

Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných ...

(6)

Predmety kultúrnej hodnoty možno ako zbierkové predmety nadobúdať

a)
kúpou,
b)
darom,
c)
vlastným výskumom,
d)
prevodom správy,7)
e)
zámenou s iným múzeom alebo galériou.
(7)

Predmety kultúrnej hodnoty nie je možné nadobúdať ako zbierkové predmety, ak sú hnuteľnými ...

(8)

Ustanovenia osobitných predpisov10) nie sú ustanoveniami tohto zákona o nadobúdaní zbierkových ...

(9)

Ak múzeum nadobudne do správy hnuteľné archeologické nálezy podľa osobitného predpisu,11) spravuje ...

(10)

Ak múzeum alebo galéria nadobudne ako zbierkový predmet kultúrnu pamiatku, jej zápis v Ústrednom ...

§ 10
Odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov
(1)

Múzeum alebo galéria sú povinné zapísať zbierkový predmet ihneď po jeho nadobudnutí do odbornej ...

(2)

Odborná evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva s cieľom jednoznačne identifikovať zbierkový ...

(3)

Odborná evidencia zbierkových predmetov sa vykonáva v dvoch stupňoch

a)
I. stupeň, ktorým je chronologická evidencia zbierkových predmetov; chronologická evidencia zbierkových ...
b)
II. stupeň, ktorým je katalogizácia zbierkových predmetov.
(4)

Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového ...

(5)

Múzeum je každoročne povinné v elektronickej podobe poskytovať Slovenskému národnému múzeu ...

(6)

Galéria je každoročne povinná v elektronickej podobe poskytovať Slovenskej národnej galérii údaje ...

(7)

Na zbierkový predmet nemožno zriadiť záložné právo13) ani ho inak zaťažiť. Zbierkový predmet ...

(8)

Z odbornej evidencie zbierkových predmetov možno zbierkový predmet vyradiť z dôvodu

a)
zničenia,
b)
odcudzenia,
c)
trvalého vývozu,
d)
zámeny,
e)
ak zbierkový predmet nezodpovedá profilácii a špecializácii múzea alebo galérie a nezhodnocuje ...
f)
vydania oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu.16)
(9)

Pri zbierkovom predmete múzea alebo galérie zriadenými ústredným orgánom štátnej správy možno ...

(10)

Pri zbierkovom predmete múzea alebo galérie, ktoré sú zriadené podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ...

(11)

Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie zbierkových predmetov múzea alebo galérie ...

(12)

Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie zbierkových predmetov spolu so súhlasným ...

(13)

Záznamy o nadobúdaní, odbornej evidencii a vyraďovaní zbierkových predmetov sa trvalo uchovávajú. ...

§ 11
Odborná revízia zbierkových predmetov
(1)

Vykonávanie odbornej revízie zbierkových predmetov je povinné. Odborná revízia zbierkových predmetov ...

(2)

Odborná revízia sa vykonáva

a)
pravidelne, a to naraz alebo formou čiastkovej odbornej revízie časti zbierkového fondu podľa celkového ...
1.
každé tri roky, ak zbierkový fond nepresahuje 15 000 kusov zbierkových predmetov,
2.
každé štyri roky, ak zbierkový fond nepresahuje 30 000 kusov zbierkových predmetov,
3.
každých päť rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 50 000 kusov zbierkových predmetov,
4.
každých šesť rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 100 000 kusov zbierkových predmetov,
5.
každých sedem rokov, ak zbierkový fond nepresahuje 500 000 kusov zbierkových predmetov,
6.
každých osem rokov, ak zbierkový fond má viac ako 500 000 kusov zbierkových predmetov,
b)
mimoriadne, ak
1.
odbornú revíziu nariadi zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie,
2.
je potrebné zistiť skutočný početný stav zbierkového fondu alebo jeho časti a fyzický stav ...
3.
došlo k zmene zamestnanca zodpovedného za správu zbierky alebo časti zbierkového fondu.
(3)

Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu.

(4)

Záznamy o vykonaní odbornej revízie zbierkového fondu sa trvalo uchovávajú.

§ 12
Bezpečnosť zbierkových predmetov
(1)

Všestrannú bezpečnosť a zvýšenú ochranu zbierkových predmetov je potrebné zabezpečiť

a)
vykonávaním zvýšenej ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú zbierkové predmety ...
b)
vykonávaním a zabezpečením bezpečnostnej ochrany zbierkového predmetu pri jeho premiestňovaní, ...
(2)

Zriaďovateľ alebo zakladateľ sú povinní zabezpečiť vytvorenie systému všestrannej vnútornej ...

a)
zamedziť poškodzovaniu a znehodnocovaniu zbierkových predmetov,
b)
zabrániť odcudzeniu a strate zbierkových predmetov,
c)
zamedziť nedovolenej manipulácii a nedovolenému premiestňovaniu zbierkových predmetov v rámci ...
d)
zamedziť nedovolenému premiestňovaniu zbierkových predmetov z priestorov múzea alebo galérie.
(3)

Múzeum alebo galéria, ktorá je právnickou osobou, alebo právnická osoba, ktorej organizačným ...

(4)

Múzeum alebo galéria sú povinné zabezpečiť ochranu údajov týkajúcich sa uloženia a manipulácie ...

(5)

Na zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov v čase vojny a vojnového stavu sú múzeum alebo galéria, ...

§ 13
Odborná ochrana zbierkových predmetov
(1)

Odborná ochrana zbierkových predmetov sa musí systematicky vykonávať s cieľom zastavenia alebo ...

(2)

Odborná ochrana zbierkových predmetov je zabezpečovaná

a)
trvalým odborným uložením zbierkových predmetov v špecificky upravených a zabezpečených priestoroch ...
b)
zabezpečením optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri trvalom uložení ...
c)
vytváraním optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri prezentácii, ...
d)
odborným ošetrením zbierkových predmetov, ktorým je najmä konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie. ...
(3)

Konzervovanie je odborné ošetrenie zbierkového predmetu, ktoré sa vykonáva ako prevencia proti ...

(4)

Reštaurovanie je odborné ošetrenie zbierkového predmetu, ktoré sa vykonáva s cieľom kvalitatívne ...

(5)

Preparovanie je odborné spracovanie zbierkového predmetu z oblasti prírodovedných vied špecifickými ...

(6)

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov sa vykonáva

a)
vo vlastných špeciálne technicky vybavených priestoroch, ktorými sú najmä konzervátorské dielne, ...
b)
dodávateľsky.
(7)

Pri výkone odborného ošetrenia zbierkového predmetu sú múzeum alebo galéria povinné zabezpečiť, ...

(8)

Reštaurovanie zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia môže vykonávať

a)
právnická osoba, ktorou je múzeum, galéria prostredníctvom fyzických osôb, ktoré
1.
sú v pracovnoprávnom vzťahu s niektorou z uvedených právnických osôb a
2.
spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa odseku 9,
b)
člen Komory reštaurátorov22) alebo
c)
vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom ...
§ 14
Vedecko-výskumná činnosť
(1)

Vedecko-výskumná činnosť23) sa vykonáva s cieľom

a)
nadobúdať zbierkové predmety,
b)
vedecky skúmať zbierkové predmety a zbierky a využiť ich vedeckú hodnotu na poznávanie prírody ...
c)
skúmať postupy a metódy pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov,
d)
prinášať a rozvíjať nové poznatky a informácie ako súčasť vedomostného systému múzea alebo ...
e)
skúmať a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na vývoj vizuálneho ...
(2)

Na vedecký výskum zameraný na nadobúdanie prírodnín a skúmanie životného prostredia sa vzťahuje ...

(3)

Na vedecký výskum zameraný na nadobúdanie archeologických nálezov a archeologický výskum vybraných ...

§ 15
Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok

Zbierkové predmety a zbierky sa využívajú a sprístupňujú formou

a)

stálych expozícií,

b)

dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,

c)

publikačnej činnosti a edičnej činnosti,

d)

iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít.

§ 16
Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo v galérii
(1)

Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo galérii, môže zapísať právnická ...

(2)

Do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty sa nezapisujú predmety, ktoré sú zbierkovým predmetom, ...

(3)

Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie ministerstvo. Žiadosť o zápis do evidencie predmetov ...

(4)

Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty je oprávnený

a)
požiadať múzeum alebo galériu o odbornú pomoc pri spracovaní evidenčného formulára na evidenciu ...
b)
uložiť predmet kultúrnej hodnoty v múzeu alebo galérii, pokiaľ im to ich priestorové a odborné ...
c)
požiadať múzeum alebo galériu o odborné usmernenie pri odbornej ochrane predmetu kultúrnej hodnoty, ...
d)
sprístupniť predmet kultúrnej hodnoty verejnosti.
(5)

Ak sa pri zápise predmetu kultúrnej hodnoty a jeho evidencii preukáže jeho vysoká vedecká, historická, ...

(6)

Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, ...

a)
ponúknuť predmet kultúrnej hodnoty pred uskutočnením jeho predaja na nadobudnutie ministerstvom ...
b)
uzavrieť po prijatí ponuky na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty múzeom alebo galériou do ...
c)
požiadať ministerstvo o výmaz predmetu kultúrnej hodnoty z evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ...
d)
oznámiť ministerstvu odcudzenie predmetu kultúrnej hodnoty do 30 dní odo dňa, keď sa o odcudzení ...
e)
po vypátraní odcudzeného predmetu kultúrnej hodnoty oznámiť ministerstvu vrátenie tohto predmetu ...
f)
oznámiť ministerstvu prevod vlastníctva k predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý nebol nadobudnutý ...
(7)

Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, ...

(8)

Ak dôjde k zmene vlastníctva predmetu kultúrnej hodnoty, jeho zápis v evidencii predmetov kultúrnej ...

§ 16a
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie
(1)

Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný ...

(2)

Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený ...

(3)

Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia ...

(4)

Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia určí v zriaďovacej ...

(5)

Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované ...

§ 17
Vývoz a dovoz zbierkového predmetu
(1)

Trvalý vývoz zbierkového predmetu sa povolí iba v prípade jeho zámeny za iný zbierkový predmet ...

(2)

Štatutárny orgán predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie okrem kategórií podľa prílohy ...

(3)

Držiteľ povolenia predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom ...

(4)

Držiteľ povolenia je povinný predložiť zbierkový predmet colnému úradu a umožniť colnému ...

(5)

Dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej ...

(6)

Múzeum alebo galéria sú povinné pred uskutočnením dočasného vývozu zbierkového predmetu uzavrieť ...

(7)

Dočasný vývoz zbierkového predmetu z múzea alebo galérie možno uskutočniť len s predchádzajúcim ...

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na dočasný vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných ...

(9)

Príslušným orgánom na vystavenie povolenia na vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej ...

(10)

Štatutárny orgán môže požiadať zriaďovateľa alebo zakladateľa o zmenu účelu dočasného ...

(11)

Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne preveriť pri spätnom dovoze zbierkové predmety a zistiť, ...

(12)

Zbierkový predmet, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť ...

a)
bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je ...
b)
ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu ...
c)
ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.
§ 18
Štátny odborný dohľad a kontrola
(1)

Štátny odborný dohľad nad dodržiavaním základných odborných činností podľa § 8 až 15 vykonáva ...

(2)

Ministerstvo pri výkone štátneho odborného dohľadu alebo kontroly je oprávnené

a)
vyžadovať informácie a doklady, ktoré sú potrebné na dodržiavanie povinností ustanovených týmto ...
b)
vstupovať s predchádzajúcim súhlasom štatutárneho orgánu do priestorov múzea alebo galérie, ...
c)
preveriť plnenie povinností podľa tohto zákona zriaďovateľom alebo zakladateľom.
(3)

Zriaďovateľ alebo zakladateľ je povinný poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie ...

(4)

Colné úrady vykonávajú kontrolu dokladov vzťahujúcich sa na trvalý vývoz podľa § 17 ods. 3 ...

§ 19
Priestupok
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
prevedie predmet kultúrnej hodnoty bez toho, aby ho ponúkol múzeu alebo galérii podľa § 16 ods. ...
b)
nepožiada o výmaz predmetu kultúrnej hodnoty z evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ak nastane ...
c)
nechráni predmet kultúrnej hodnoty podľa § 16 ods. 7.
(2)

Za tento priestupok ministerstvo uloží pokutu do výšky 1 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane. ...

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.33)

§ 20
Iné správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží právnickej osobe pokutu

a)
do výšky 1 000 eur za porušenie povinností podľa § 5 ods. 6 a 7, § 10 ods. 1 a 3 až 6, § 16 ...
b)
do výšky 5 000 eur za porušenie povinností podľa § 4 ods. 2 a 3, § 9 ods. 7, § 10 ods. 7 a 12, ...
c)
do výšky 10 000 eur za porušenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 4 ods. 4, § 10 ods. 8 a ods. ...
d)
do výšky 100 000 eur, ak trvalo vyvezie zbierkový predmet bez povolenia podľa § 17 ods. 1 alebo ...
(2)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a následky konania. ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistí porušenie povinnosti, najneskôr ...

(4)

Pokutu možno uložiť aj opakovane.

(5)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola ...

(6)

Výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 21
Prechodné ustanovenie
(1)

Múzeum alebo galéria zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona v súlade s ustanoveniami ...

(2)

Múzeum alebo galéria zaregistrované v Registri múzeí a galérií podľa doterajších predpisov ...

§ 22
Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo galérii a o evidencii predmetov kultúrnej ...

§ 23
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...

2.

vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

2.

V § 32 ods. 2 sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.

Čl. III - Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ1) SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

  Kategória predmetu kultúrnej hodnoty 1. Archeologické predmety staršie ako 50 rokov, ktoré sú ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

  Prevziať prílohu - príloha 03

  Príloha č. 4 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA DOČASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

  ŽIADOSŤ O ZMENU PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...
 • 2)  § 21 až 23 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné ...
 • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...
 • 6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 ...
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 8)  § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Trestný zákon.
 • 10)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý ...
 • 11)  § 40 ods. 5, 7 a 8 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 208/2009 Z. z.
 • 11a)  § 39 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 22 zákona č. 49/2002 Z. z.
 • 13)  § 151a až 151me Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...
 • 15)  § 72 zákona č. 7/2005 Z. z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmierení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších ...
 • 17)  Napríklad § 588 až 630 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 19)  § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 663 až 723 Občianskeho zákonníka.
 • 21)  Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej ...
 • 23)  Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...
 • 24)  Zákon č. 543/2002 Z. z.
 • 25)  § 36 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  § 15 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 30)  Príloha nariadenia Rady (ES) č. 116/2009.
 • 31)  § 6 ods. 1 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 33)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  § 10 ods.1 písm. g) a h) zákona č. 207/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore