Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022

Platnosť od: 09.03.2022
Účinnosť od: 09.03.2022
Účinnosť do: 30.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 64/2022 s účinnosťou od 09.03.2022

Legislatívny proces k zákonu 64/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

14.

V § 169 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

15.

V § 169 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

17.

V § 173 ods. 1 písm. a) sa slová „po doručení kompletnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „po uplynutí ...

18.

V § 174 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo ak ide o podnet podľa § 169 ods. 2“.

20.

V § 175 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

40.

Za § 187n sa vkladá § 187o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Ak úrad v konaní začatom podľa § ...

Čl. I

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

14.

V § 169 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

15.

V § 169 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

17.

V § 173 ods. 1 písm. a) sa slová „po doručení kompletnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „po uplynutí ...

18.

V § 174 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo ak ide o podnet podľa § 169 ods. 2“.

20.

V § 175 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

40.

Za § 187n sa vkladá § 187o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Ak úrad v konaní začatom podľa § ...

Čl. II

Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o ...

1.

V čl. I sa vypúšťajú body 172, 173, 189, 200 a 205.

2.

V čl. I bode 231 v § 185 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V čl. I bode 232 v § 187h ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

4.

Článok IX sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o ...

1.

V čl. I sa vypúšťajú body 172, 173, 189, 200 a 205.

2.

V čl. I bode 231 v § 185 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V čl. I bode 232 v § 187h ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

4.

Článok IX sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 znejú:

„101) Napríklad § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. 102) § 175 a § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. v ...

2.

V § 41 sa vypúšťa odsek 11.

Čl. III

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 znejú:

„101) Napríklad § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. 102) § 175 a § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. v ...

2.

V § 41 sa vypúšťa odsek 11.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 13, 16, 19, 21 až 27, 29 až 39, ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 13, 16, 19, 21 až 27, 29 až 39, ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore