Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022

Platnosť od: 09.03.2022
Účinnosť od: 09.03.2022
Účinnosť do: 30.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 64/2022 s účinnosťou od 09.03.2022

Legislatívny proces k zákonu 64/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

14.
V § 169 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

15.
V § 169 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
17.
V § 173 ods. 1 písm. a) sa slová „po doručení kompletnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „po uplynutí tejto lehoty“, v písmene b) sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a vypúšťa sa písmeno c).
18.
V § 174 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo ak ide o podnet podľa § 169 ods. 2“.
20.
V § 175 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
40.
Za § 187n sa vkladá § 187o, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠187o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Ak úrad v konaní začatom podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona nevydá rozhodnutie predo dňom účinnosti tohto zákona, konanie zastaví. Úrad postupuje podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak súd právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie úradu vydané v konaní začatom podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona a vec vráti na ďalšie konanie. Ak rada v konaní, ktorého predmetom je rozhodnutie vydané v konaní začatom podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona nevydá rozhodnutie predo dňom účinnosti tohto zákona, zmení preskúmavané rozhodnutie tak, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastaví; to neplatí, ak ide o konanie podľa § 179a v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona. Rada postupuje podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak súd právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie rady podľa predchádzajúcej vety a vec vráti na ďalšie konanie; ustanovenie § 187h ods. 20 tým nie je dotknuté.

(2)
Verejné obstarávanie, ktorého sa týka zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podľa odseku 1, úrad z vlastného podnetu preskúma v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy. Oznámenie o začatí konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy podľa predchádzajúcej vety úrad odošle kontrolovanému do 15 dní od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ukončenia súťaže návrhov, zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo ukončenia postupu inovatívneho partnerstva.

(3)
Proti rozhodnutiu úradu vydanému od účinnosti tohto zákona v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorého predmetom je postup zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020, nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie úradu vydané od účinnosti tohto zákona v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom. Rozhodnutie rady vydané od účinnosti tohto zákona, ktorého predmetom je rozhodnutie úradu vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom.“.

Čl. II

Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:

1.
V čl. I sa vypúšťajú body 172, 173, 189, 200 a 205.
2.
V čl. I bode 231 v § 185 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V čl. I bode 232 v § 187h ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
4.
Článok IX sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 znejú:

„101) Napríklad § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.

102) § 175 a § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 41 sa vypúšťa odsek 11.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 13, 16, 19, 21 až 27, 29 až 39, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2022, a čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore