Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 99/2022 účinný od 31.03.2022

Platnosť od: 31.03.2022
Účinnosť od: 31.03.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 99/2022 účinný od 31.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 99/2022 s účinnosťou od 31.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení ...

§ 1

Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje vo výške

a)
7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
b)
3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
§ 2
(1)

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť podľa § 36a ods. 2 zákona alebo identifikačné ...
b)
identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie podľa tejto zmluvy,
c)
označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,
d)
počet obytných miestností nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 zákona alebo celkovú ubytovaciu kapacitu ...
e)
práva a povinnosti zmluvných strán,
f)
dohodnutú dobu ubytovania,
g)
počet nocí ubytovania odídenca do dňa uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ...
h)
číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne ...
i)
vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,
j)
vyhlásenie oprávnenej osoby, že ide o nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky ...
k)
vyhlásenie oprávnenej osoby, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods. ...
l)
vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,
m)
vyhlásenie odídenca o tom, že berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje povinnosť podľa § 36a ods. 2 ...
n)
dátum uzavretia zmluvy,
o)
podpisy zmluvných strán.
(2)

Prílohou zmluvy je

a)
čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie ...
b)
kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením ...
(3)

Vzor zmluvy v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra ...

§ 3

Príspevok sa poskytuje na účet oprávnenej osoby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený ...

§ 4

Príspevok sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté najdlhšie do 30. júna 2022.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach ...
  • 2)  § 9 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 259/2008 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore