Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2022 účinný od 15.03.2022

Platnosť od: 11.03.2022
Účinnosť od: 15.03.2022
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2022 účinný od 15.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 69/2022 s účinnosťou od 15.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 ...

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia štátnej ...

2.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po a) zabezpečení splácania istiny úveru a príslušenstva ...

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Podporu formou dotácie a podporu formou úveru možno poskytnúť žiadateľovi, ak a) má vysporiadané ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 znejú:

„1) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022 Žiadosti o podporu, vrátane náležitostí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.

5.

§ 4 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia štátnej ...

2.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po a) zabezpečení splácania istiny úveru a príslušenstva ...

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Podporu formou dotácie a podporu formou úveru možno poskytnúť žiadateľovi, ak a) má vysporiadané ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 znejú:

„1) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022 Žiadosti o podporu, vrátane náležitostí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.

5.

§ 4 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

Ján Budaj v. r.

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore