Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.11.2023 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024 137/2023
ZMENY1DS
2 01.11.2023 138/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.11.2023 137/2023
ZMENY10DS
3 01.11.2023 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.11.2023 do 29.02.2024 268/2023
ZMENY3DS2
4 01.11.2023 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024 278/2023
ZMENY3DS2
5 01.11.2023 305/2013 Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024 325/2022
ZMENY1DS3
6 01.11.2023 325/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 325/2022 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024
nový predpis
ZMENYDS1
7 01.11.2023 137/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 137/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
8 01.11.2023 268/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 268/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS1
9 01.11.2023 278/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 278/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS1
10 01.11.2023 363/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 363/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore