Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.11.2023 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024 137/2023
ZMENY1DS1
2 01.11.2023 138/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.11.2023 do 05.03.2024 137/2023
ZMENY9DS1
3 01.11.2023 31/1993 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov 31/1993 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023 390/2023
ZMENY1DS
4 01.11.2023 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.11.2023 do 29.02.2024 268/2023
ZMENY3DS1
5 01.11.2023 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2025 278/2023
ZMENY2DS1
6 01.11.2023 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023 384/2023
ZMENY5DS
7 01.11.2023 6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 6/2009 účinný od 01.11.2023 415/2023
ZMENY1DS
8 01.11.2023 305/2013 Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024 325/2022
ZMENY1DS3
9 01.11.2023 358/2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike 358/2013 účinný od 01.11.2023 399/2023
ZMENY10DS
10 01.11.2023 207/2016 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 207/2016 účinný od 01.11.2023 413/2023
ZMENY1DS
11 01.11.2023 103/2018 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023 414/2023
ZMENY15DS
12 01.11.2023 109/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 109/2022 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023 363/2023
ZMENY4DS
13 01.11.2023 325/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 325/2022 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024
nový predpis
ZMENYDS1
14 01.11.2023 137/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 137/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS1
15 01.11.2023 268/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 268/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
16 01.11.2023 278/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 278/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
17 01.11.2023 363/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 363/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
18 01.11.2023 384/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 384/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
19 01.11.2023 389/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom 389/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
20 01.11.2023 390/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 390/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
21 01.11.2023 399/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 399/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
22 01.11.2023 413/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 413/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
23 01.11.2023 414/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 414/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
24 01.11.2023 415/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 415/2023 účinný od 01.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
25 04.11.2023 426/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom 426/2023 účinný od 04.11.2023 do 23.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
26 08.11.2023 430/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/13542/2023-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 430/2023 účinný od 08.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
27 11.11.2023 431/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 431/2023 účinný od 11.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
28 15.11.2023 401/2023 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy 401/2023 účinný od 15.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
29 21.11.2023 433/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Prezídiom policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Prezídiom policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií z 19. októbra 2015 433/2023 účinný od 21.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
30 22.11.2023 438/2023 Opravné uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-194 z 24. októbra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 438/2023 účinný od 22.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
31 24.11.2023 434/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom 434/2023 účinný od 24.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
32 25.11.2023 296/2020 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 25.11.2023 do 30.06.2024 443/2023
ZMENY1DS1
33 25.11.2023 443/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 443/2023 účinný od 25.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
34 28.11.2023 444/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach k Medzinárodnému dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) a Kódexu o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW) 444/2023 účinný od 28.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
35 28.11.2023 445/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci 445/2023 účinný od 28.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
36 30.11.2023 364/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023 účinný od 30.11.2023 447/2023
ZMENY1DS
37 30.11.2023 447/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 447/2023 účinný od 30.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
38 30.11.2023 448/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Opčného protokolu k dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 448/2023 účinný od 30.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore