Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 207/2016 účinný od 01.11.2023

Platnosť od: 30.06.2016
Účinnosť od: 01.11.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 207/2016 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 413/2023


§ 3
Podrobnosti postupu súdu po začatí konania

(1)
Súd po podaní návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia (§ 376 ods. 1 zákona) alebo po začatí konania, ktoré sa začína bez návrhu (§ 376 ods. 2 zákona), pred vydaním uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia zisťuje, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu.
(2)
Ak súd zistí, že plnenie rozhodnutia možno dosiahnuť účasťou na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve, povinnosť podrobiť sa poradenstvu možno nariadiť neodkladným opatrením. Neodkladné opatrenie nariadiť po predchádzajúcom posúdení vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného opatrenia osobou, u ktorej sa má poradenstvo vykonať.
(3)
Ak súd požiada v konaní o výkone rozhodnutia príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o preverenie dôvodov nesplnenia povinnosti uloženej rozhodnutím súdu, príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracuje na požiadanie súdu správu zo zisťovania, ktorá má náležitosti uvedené v § 5 písm. a) až d). Správa zo zisťovania obsahuje aj informáciu o mediácii, ak sa mediácia navrhla ako súčasť vykonávaných opatrení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore