Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 399/2023 účinný od 01.11.2023

Platnosť od: 18.10.2023
Účinnosť od: 01.11.2023
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 399/2023 účinný od 01.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 399/2023 s účinnosťou od 01.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z. a vyhlášky č. 233/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písm. c) sa za slovo „prenosy“ vkladá čiarka a slová „interoperabilitu inteligentných meracích systémov“.
2.
V § 1 písm. d) sa za slovo „spôsob“ vkladajú slová „a podmienky“.
3.
V § 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e)
spôsob a podmienky prístupu k meraným údajom treťou stranou na základe požiadavky koncového odberateľa,

f)
podrobnosti o bezpečnosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie, súkromí koncového odberateľa a ochrane jeho údajov,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.“.

5.
§ 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
štandardizovaným rozhraním meradla zabezpečené sériové rozhranie, WiFi, bluetooth, impulzné rozhranie alebo iné prepojenie určené prevádzkovateľom distribučnej sústavy na jeho webovom sídle, ktoré umožňuje koncovému odberateľovi alebo osobe konajúcej v jeho mene na základe splnomocnenia bez dodatočných nákladov získať vlastnými technickými prostriedkami neoverené údaje o spotrebe v jeho odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste takmer v reálnom čase.“.

6.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
koncový odberateľ elektriny kategórie 5.“.

7.
V § 3 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo koncový odberateľ elektriny, ktorý má na odbernom mieste nainštalované zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 0,8 kW do 11 kW“.
8.
V § 3 odsek 5 znie:

„(5)
Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má v odbernom mieste pripojené zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 11 kW, alebo ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3 alebo inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.“.

9.
V § 3 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Koncový odberateľ elektriny kategórie 5 je taký, ktorého odberné miesto nespadá do kategórie 1 až 4 a ktorý požiada o inštaláciu určeného meradla inteligentného meracieho systému podľa § 42 ods. 4 zákona. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 5 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3 alebo inteligentný merací systém so základnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 2. Inštalácia inteligentného meracieho systému podlieha pravidlám nákladovej efektívnosti podľa § 42 ods. 5 zákona a zohľadňuje kategóriu technických parametrov inteligentného meracieho systému podľa § 4.

(7)
Ak ide o odberné miesto koncového odberateľa elektriny, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistí nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny, alebo na ktorom má koncový odberateľ nainštalované zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom najviac 0,8 kW a prevádzkovateľ distribučnej sústavy rozhodne o sledovaní dodávky elektriny do distribučnej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy rozhodne o zaradení odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórie 1 až 4 vrátane kategórie technických parametrov inteligentného meracieho systému podľa § 4.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10.

10.
V § 3 ods. 8 prvej vete sa za slová „odsekov 2 až 5“ vkladajú slová „a 7“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny.“.

12.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „alebo osobe konajúcej v jeho mene neoverené“, za slovo „systémom“ sa vkladajú slová „takmer v reálnom čase“ a slovo „pripojenia“ sa nahrádza slovami „štandardizovaného rozhrania meradla“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z.“.

13.
V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3)
Osoba konajúca v mene koncového odberateľa elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.2)

(4)
Ak koncový odberateľ elektriny alebo osoba konajúca v jeho mene požiada o sprístupnenie neoverených údajov nameraných inteligentným meracím systémom takmer v reálnom čase, prevádzkovateľ distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny nainštaluje štandardizované rozhranie meradla, ktoré koncovému odberateľovi elektriny alebo osobe konajúcej v jeho mene umožní zdieľanie neoverených údajov nameraných inteligentným meracím systémom takmer v reálnom čase. Inštalácia štandardizovaného rozhrania meradla podľa prvej vety sa vykoná do dvoch mesiacov od splnenia obchodných podmienok a technických podmienok určených prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

(5)
Údaje o spotrebe sa koncovému odberateľovi elektriny alebo osobe konajúcej v jeho mene sprístupnia bezodplatne.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.

14.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje určené meradlo s príslušnou kategóriou technických parametrov inteligentného meracieho systému podľa § 4 do odberného miesta koncového odberateľa elektriny kategórie 5, ktorý o jeho inštaláciu požiada podľa § 42 ods. 4 zákona, do štyroch mesiacov od podania žiadosti, ak sú splnené podmienky pre montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému podľa § 8 ods. 1.“.

15.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje koncového odberateľa elektriny, ktorý požiada o inštaláciu určeného meradla inteligentného meracieho systému podľa § 42 ods. 4 zákona, o funkciách, využiteľnosti a interoperabilite určeného meradla inteligentného meracieho systému a o všetkých nákladoch spojených s jeho inštaláciou a prevádzkou prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“.

16.
V § 9 ods. 3 sa nad slovami „typu A,“ odkaz „6)“ nahrádza odkazom „2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

17.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy raz za dva roky aktualizuje náklady súvisiace s inštaláciou a prevádzkou inteligentných meracích systémov podľa § 42 ods. 4 zákona, zverejní na svojom webovom sídle uplatnené náklady na inštaláciu inteligentného meracieho systému a typy inteligentných meracích systémov ponúkaných koncovým odberateľom elektriny na žiadosť koncového odberateľa podľa § 42 ods. 5 zákona a informuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o ich zverejnení do 28. februára nasledujúceho roka. Náklady podľa prvej vety sa určia v súlade s pravidlami nákladovej efektívnosti.“.

18.
Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2023
(1)
Ak koncový odberateľ elektriny splní kritériá na zaradenie do niektorej kategórie podľa § 3 ods. 2 až 7 v znení účinnom od 1. novembra 2023 po uplynutí lehoty podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 a prevádzkovateľ distribučnej sústavy ešte nenainštaloval inteligentné meracie systémy v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy bezodplatne nainštaluje koncovému odberateľovi elektriny inteligentný merací systém do štyroch mesiacov od podania žiadosti, ak sú splnené podmienky pre montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému podľa § 8 ods. 1.

(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy prvýkrát zverejní informáciu o funkciách, využiteľnosti a interoperabilite určeného meradla inteligentného meracieho systému podľa § 8 ods. 6, uplatnené náklady na inštaláciu inteligentného meracieho systému a typy inteligentných meracích systémov ponúkaných koncovým odberateľom elektriny na žiadosť koncového odberateľa podľa § 9 ods. 5 na svojom webovom sídle do 31. decembra 2023.

§ 9b
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

19.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha
k vyhláške č. 358/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019) v platnom znení.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.

Peter Dovhun v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore