Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 443/2023 účinný od 25.11.2023

Platnosť od: 25.11.2023
Účinnosť od: 25.11.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 443/2023 účinný od 25.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 443/2023 s účinnosťou od 25.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z., zákona č. 356/2022 Z. z. a zákona č. 399/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)
Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2023 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.

(2)
Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 je 300 eur.

(3)
13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí v decembri 2023.

(4)
Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 ods. 2 a 3 a § 10 vzťahujú rovnako.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore