Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom 389/2023 účinný od 01.11.2023

Platnosť od: 06.10.2023
Účinnosť od: 01.11.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom 389/2023 účinný od 01.11.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 389/2023 s účinnosťou od 01.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 268/2023 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Rozsah registrácie

Registrácia údajov registrátorom do obchodného registra (ďalej len „registrácia“) zahŕňa zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov a výmaz zapísaných údajov, ak § 5 neustanovuje inak.

§ 2 - Registračná žiadosť
(1)

Z registračnej žiadosti musí byť zrejmé kto ju podáva, ktorému registrátorovi je určená, a že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti.

(2)

Prílohami registračnej žiadosti sú

a)

elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu,

b)

elektronická podoba listín, ktoré sa inak prikladajú k návrhu na registráciu,1)

c)

elektronická podoba plnomocenstva alebo iného elektronického dokumentu, podľa ktorého je zástupca navrhovateľa oprávnený konať v jeho mene.

(3)

Prílohy podľa odseku 2 autorizuje navrhovateľ alebo jeho zástupca.

§ 3 - Postup registrátora po prijatí registračnej žiadosti
(1)

Registrátor v rámci preverenia splnenia podmienok pre registráciu preverí aj oprávnenie navrhovateľa žiadať o registráciu.

(2)

Ak nie sú splnené podmienky pre registráciu alebo ak prílohy registračnej žiadosti obsahujú chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vyzve registrátor navrhovateľa, aby mu v určenej lehote poskytol súčinnosť, najmä aby registračnú žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky. Ak navrhovateľ neposkytne požadovanú súčinnosť, registrátor registráciu nevykoná; podanie novej registračnej žiadosti tým nie je dotknuté.

§ 4 - Registrácia a uloženie listín
(1)

Na účely registrácie registrátor v súlade s registračnou žiadosťou vyplní a odošle do Centrálneho informačného systému súdnictva sprievodný elektronický formulár, ktorý obsahuje identifikačné údaje registrátora a zoznam príloh, ktorý registrátor autorizuje. K sprievodnému elektronickému formuláru registrátor priloží

a)

formulár podľa § 2 ods. 2 písm. a),

b)

listiny podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c), a

c)

registrátorom autorizovanú elektronickú podobu notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje splnenie podmienok pre registráciu.

(2)

Registrátor v zozname príloh podľa odseku 1 priradí listinám podľa odseku 1 písm. b) číselníkové hodnoty podľa povahy listiny.

(3)

Centrálny informačný systém súdnictva automatizovane odošle registrátorovi potvrdenie o vykonaní registrácie a prvý výpis z obchodného registra alebo informáciu o tom, že elektronické formuláre a prílohy nebolo možné spracovať s uvedením dôvodu, pre ktorý ich nebolo možné spracovať.

(4)

Odoslanie informácie o tom, že elektronické formuláre a prílohy nebolo možné spracovať nebráni vykonaniu registrácie po odpadnutí dôvodu, pre ktorý ich nebolo možné spracovať.

§ 5 - Prechodné ustanovenie

Od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 registrácia registrátorom zahŕňa prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra okrem zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.

Jana Dubovcová v. r.

Poznámky

  • 1)

    Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore