Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST39JUD7232DS40EUPPČL14

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 582/2004 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 278/2023

Legislatívny proces k zákonu 278/2023§ 98b
Elektronické služby

(1)
Obec môže poskytovať elektronické služby. Na poskytovanie elektronických služieb sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.38)
(2)
Daňový subjekt pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce alebo v informačnom systéme dátového centra obcí39) sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom je najmä spis daňového subjektu v elektronickej forme.
(3)
Obec môže so súhlasom daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,40) zaslať spôsobom podľa odseku 5 oznámenie o výške dane, ktorá môže byť určená aj v splátkach, a o lehote na úhradu. Pri nezaplatení dane alebo splátky dane v lehote určenej v oznámení podľa prvej vety, obec vyrubí daň rozhodnutím a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu,47) pričom nezaplatenie dane z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.47) Daň uhradená v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubenú dňom jej zaplatenia; ustanovenia § 34a ods. 2, § 41d ods. 3, § 64a ods. 2, § 73 ods. 1 a § 99e sa neuplatnia. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky.
(4)
Obec môže so súhlasom daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,40) zaslať spôsobom podľa odseku 5 oznámenie o výške poplatku, ktorý môže byť určený aj v splátkach, alebo o výške preddavku na poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie, ktorý môže byť určený aj v sumách, a o lehote na úhradu. Pri nezaplatení poplatku, splátky poplatku, preddavku na poplatok alebo sumy preddavku na poplatok v lehote určenej v oznámení podľa prvej vety, obec vyrubí poplatok alebo preddavok na poplatok rozhodnutím podľa § 81 a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu,47) pričom nezaplatenie poplatku alebo preddavku na poplatok z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.47) Poplatok alebo preddavok na poplatok uhradený v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubený dňom jeho zaplatenia; ustanovenie § 81 sa neuplatní. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky.
(5)
Oznámenie podľa odseku 3 alebo odseku 4 obec zasiela na emailovú adresu určenú daňovým subjektom v súhlase so zaslaním oznámenia podľa odseku 3 alebo odseku 4 alebo prostredníctvom osobnej internetovej zóny daňového subjektu.
(6)
Obec poskytuje službu predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti daňovému subjektu, ktorý využije elektronickú službu katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.41) Predvyplnené priznanie k dani z nehnuteľnosti obec doručuje podľa osobitného predpisu.47)
(7)
Podrobnosti o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením,11) najmä určí, či bude zasielať oznámenia podľa odseku 3 alebo odseku 4, podrobnosti o zasielaní oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4 a podrobnosti o ochrane zasielaných oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 104r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2023

(1)
Ustanovenia § 98b ods. 1 až 5 a 7 v znení účinnom od 1. novembra 2023 sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2024.
(2)
Ustanovenie § 98b ods. 6 v znení účinnom od 1. novembra 2023 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2025, ak je elektronická služba obce naintegrovaná na informačný systém centrálnej správy referenčných údajov.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
5)
§ 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.
7a)
Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z.
8)
§ 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
9)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
11)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11aa)
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
11aaa)
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11ab)
§ 2 písm. b) druhý bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11ba)
§ 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. z.
11bb)
§ 86 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11bc)
§ 43d zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11bd)
§ 87 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11be)
§ 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Z. z.
11c)
§ 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11ca)
§ 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
11d)
§ 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
13)
§ 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
14)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20b)
§ 43a ods. 3 písm. o) a § 43c ods. 1 písm. i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kód 19 prílohy č. 7 a kód 10 prílohy č. 10 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
21a)
§ 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
22a)
Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
22b)
Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
22d)
§ 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z.
22e)
§ 55 ods. 11 druhá a tretia veta zákona č. 563/2009 Z. z.
23a)
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
24)
§ 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z. z.
25)
§ 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25a)
§ 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25b)
§ 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z. z.
25c)
§ 4 ods. 1 písm. e) a § 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
25d)
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
28)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z.
29)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
30)
§ 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
31)
§ 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
32)
§ 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
33)
§ 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
34)
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
35)
§ 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
36)
Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 158/1998 Z. z.
37)
§ 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z.§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37aa)
§ 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
38)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
39)
§ 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
40)
§ 29 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
41)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46a)
§ 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
46aa)
§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
47)
Zákon č. 563/2009 Z. z.
47a)
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
49)
§ 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore