Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 363/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 15.09.2023
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 363/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 363/2023 s účinnosťou od 01.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e a § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 210/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2)
Prijímateľovi sociálnej služby možno v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, poskytovať
a)
týždennú pobytovú sociálnu službu v zariadení aj počas sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je osobou s osobitnou ochranou,

b)
ubytovanie v nocľahárni počas celého dňa.“.

2.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

㤠5a
V čase krízovej situácie a v období do konca rozpočtového roka 2024 sa posudzovanie splnenia podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona (ďalej len „finančný príspevok“) na rozpočtový rok 2024 podľa § 78c ods. 2 zákona uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v § 5b.

§ 5b
(1)
Podmienka doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2024 v lehote podľa § 78b ods. 2 zákona sa považuje za splnenú, aj ak
a)
poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, vzniklo po 31. auguste 2023 oprávnenie poskytovať sociálnu službu v tomto zariadení na základe žiadosti o zápis do registra, podanej príslušnému vyššiemu územnému celku do 31. októbra 2023, a nejde o právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby v tomto zariadení,

b)
odpis podanej žiadosti o zápis do registra podľa písmena a), bez príloh k tejto žiadosti, je doručený Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najneskôr do 10. novembra 2023 a

c)
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je doručená ministerstvu podľa § 78b ods. 1 zákona najneskôr do 31. decembra 2023.

(2)
Podmienka doručenia písomnej žiadosti podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona sa považuje za splnenú, ak žiadosť podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona bola poskytovateľom sociálnej služby v zariadení podľa odseku 1 písm. a) doručená do 31. decembra 2023.

(3)
Lehota na vydanie vyjadrenia podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona je 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2.

(4)
Ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1 písm. c) sa
a)
posudzuje splnenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku pre zariadenie podľa odseku 1 písm. a),

b)
zisťuje počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, podľa § 78a ods. 6 zákona.

(5)
Ak ide o žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1, na zmeškanie lehoty podľa odseku 1 písm. c) sa § 78c ods. 7 zákona nepoužije.“.

3.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9b
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:

1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 84/2022 Z. z.,“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2023 okrem čl. I § 9b druhého bodu v bode 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore