Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71185
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.07.2020


Platnosť od: 08.10.2013
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné právo procesné, Štatistiky, archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD8 DS14 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2013 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 211/2019 a 134/2020

Legislatívny proces k zákonu 134/2020
Legislatívny proces k zákonu 211/2019§ 5
Prístupové miesta

(1)
Prístupovými miestami sú
a)
ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“),
b)
špecializované portály,
c)
integrované obslužné miesta,
d)
ústredné kontaktné centrum.
(2)
Ústredný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.
(3)
Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to najmä prostredníctvom siete internet. Špecializovaný portál zriaďuje orgán verejnej moci, na elektronickú úradnú komunikáciu s ktorým má tento portál slúžiť, pričom orgány verejnej moci môžu po dohode zriadiť špecializovaný portál aj na spoločný prístup k elektronickej úradnej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci.
(4)
Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému verejnej správy3) zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „informačný systém integrovaného obslužného miesta“) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“).
(5)
Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak také poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ako jednotné miesto na nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup podľa tohto zákona a potvrdzovanie existencie týchto problémov a ich trvania. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje ministerstvo investícií.
(6)
Správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia
a)
vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta v jednotnom formáte,
b)
sprístupnenie potrebných technických alebo programových prostriedkov na vykonanie platby správneho poplatku10) a súdneho poplatku11) prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktoré slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu7a) pre všetky orgány zapojené do centrálneho systému evidencie správnych poplatkov10) a súdnych poplatkov,11) a to tak, aby bolo možné platbu vykonať samostatne alebo spolu s podaním elektronického podania, a to aspoň platobnou kartou a prevodom z platobného účtu vedeného v banke, pobočke zahraničnej banky, Národnej banke Slovenska alebo Štátnej pokladnici (ďalej len „platobný účet“); ak ide o elektronickú úradnú komunikáciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta nie sú toto povinní zabezpečiť,
c)
sprístupnenie technických a programových prostriedkov potrebných na vykonanie úhrady podľa osobitných predpisov s použitím platobnej brány Štátnej pokladnice.7b)
(7)
Formát správ podľa odseku 6 písm. a) musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb. Na účely podľa odseku 6 písm. b) sú Ministerstvo financií slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej technické vybavenie slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu,7a) povinní sprístupniť správcovi ústredného portálu technické vybavenie. Na účely podľa odseku 6 písm. c) je Štátna pokladnica povinná sprístupniť správcovi ústredného portálu technické vybavenie. Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečujú plnenie povinnosti podľa odseku 6 písm. b) a c) prostredníctvom ústredného portálu, na čo mu správca ústredného portálu poskytuje potrebnú súčinnosť.
(8)
Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.
zobraziť paragraf
§ 6
Ústredný portál

(1)
Správcom ústredného portálu je ministerstvo investícií.
(2)
Správca ústredného portálu, okrem povinností správcu informačného systému verejnej správy,3) tiež zabezpečuje
a)
prevádzku a riadne fungovanie ústredného portálu a jeho dostupnosť,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania a jednotnej formy na účely plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa odseku 3 písm. a),
c)
riadnu technickú realizáciu elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu.
(3)
Orgány verejnej moci sú v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu8) povinné
a)
prostredníctvom komunikačného rozhrania a podľa odseku 2 písm. c) zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť,
b)
na účely výkonu verejnej moci elektronicky umožniť elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto komunikáciu a výkon verejnej moci elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu,
c)
umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy8aa) prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto službu elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu.
(4)
Správca ústredného portálu zabezpečuje na ústrednom portáli zverejnenie zoznamu všetkých orgánov verejnej moci spolu s označením konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb, ktorých sa týka.
(5)
Správca ústredného portálu je povinný bezodplatne umožniť orgánom verejnej moci na účely elektronickej komunikácie s nimi a na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj iným osobám na účely elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci využívať ústredný portál a spoločné moduly v rozsahu povinností a funkcionalít ustanovených zákonom. Správca ústredného portálu je oprávnený vytvárať a poskytovať orgánom verejnej moci a iným osobám funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom a za ich používanie má nárok na odmenu podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(6)
Ministerstvo investícií koordinuje prepojenie informačných systémov s ústredným portálom.
(7)
Osobitný predpis môže ustanoviť, že niektoré činnosti ústredného portálu a spoločných modulov v správe ministerstva investícií, ktoré súvisia s elektronickou komunikáciou pri výkone verejnej moci elektronicky, zabezpečuje ministerstvo investícií prostredníctvom poštového podniku; osobitný predpis ustanoví zároveň aj rozsah týchto činností, ako aj podmienky a spôsob ich zabezpečenia poštovým podnikom vrátane podmienok, ktoré musí poštový podnik splniť, aby takéto činnosti mohol vykonávať.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu (§ 35 ods. 2) a elektronicky komunikovať s orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví zákon.
(2)
Integrované obslužné miesto
a)
prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom,8a)
b)
môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a), alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(3)
Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta“), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky“), a ak ide o integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b), musí byť ministerstvom investícií zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
(4)
Prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Ministerstvo investícií do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 písm. b) zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b), ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu ministerstvo investícií písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b). Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta. Elektronický formulár žiadosti o zápis a zmenu zapísaných údajov sprístupňuje ministerstvo investícií na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.
(5)
Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obslužných miestach podľa odseku 2 písm. b):
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b)
identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c)
adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo investícií; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(7)
Ministerstvo investícií vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b),
a)
ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou podľa odseku 6,
b)
o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c)
ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(8)
Vyčiarknutie podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. b) je ministerstvo investícií povinné bezodkladne písomne oznámiť prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(9)
Prevádzkareň integrovaného obslužného miesta musí byť označená. Označenie možno použiť iba na mieste, na ktorom sa činnosť integrovaného obslužného miesta skutočne vykonáva.
(10)
Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa odseku 1, uhrádza prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ktorým je
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), správny poplatok za poskytnutie asistovanej služby podľa osobitného predpisu,10)
b)
iný prevádzkovateľ než ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s činnosťou integrovaného obslužného miesta v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta.
zobraziť paragraf
§ 10
Spoločné moduly

(1)
Správca ústredného portálu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhrania určené na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky prostredníctvom spoločných modulov a aktualizuje ich po každej zmene. Ministerstvo investícií zverejňuje metainformácie o spoločných moduloch v centrálnom metainformačnom systéme.
(2)
Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci elektronicky na zabezpečenie činností, ktoré predmetné moduly zabezpečujú, povinné používať spoločné moduly podľa odseku 3 písm. a), b), e) a f); povinnosť používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. e) sa nevzťahuje na používanie programových nástrojov na tvorbu elektronických formulárov. Ak sú splnené podmienky podľa § 41, sú orgány verejnej moci povinné na tieto úhrady používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. c). Ak ide o používanie referenčných údajov a základných číselníkov,9c) orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h); inak sú oprávnené používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h). Ak ide o funkcie elektronickej podateľne, orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci na ich zabezpečenie povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. d).
(3)
Spoločnými modulmi sú:
a)
modul elektronických schránok,
b)
autentifikačný modul,
c)
platobný modul,
d)
modul centrálnej elektronickej podateľne,
e)
modul elektronických formulárov,
f)
modul elektronického doručovania,
g)
notifikačný modul,
h)
modul procesnej integrácie a integrácie údajov, a
i)
modul dlhodobého uchovávania.
(4)
Modul elektronických schránok je modul určený pre správu elektronických schránok a zabezpečenie fungovania elektronických schránok podľa tohto zákona. Jeho súčasťou je register elektronických schránok. Správcom modulu elektronických schránok je ministerstvo investícií.
(5)
Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zabezpečuje autentifikáciu osoby podľa § 19 ods. 4 na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikačný modul pozostáva z autentifikačnej časti a z komunikačnej časti. Autentifikačná časť autentifikačného modulu je určená na autentifikáciu a komunikačná časť autentifikačného modulu je určená na prenos informácie o overenej identite. Správcom autentifikačnej časti autentifikačného modulu je ministerstvo vnútra a správcom komunikačnej časti autentifikačného modulu je ministerstvo investícií.
(6)
Platobný modul slúži na sprostredkovanie vykonania úhrady a poskytnutie informácie o úhrade na účely podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,11a) ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov11) a iných platieb, ktoré sú podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech alebo na účet orgánu verejnej moci alebo inej osoby, ktorá vykonáva zákonom ustanovené právomoci. Platobný modul pozostáva z komunikačnej časti a z administratívnej časti. Komunikačná časť platobného modulu slúži na prenos informácií o úhrade. Administratívna časť platobného modulu slúži na zabezpečenie evidencií a poskytovania informácií potrebných na vytváranie príkazu na úhradu. Správcom komunikačnej časti platobného modulu je ministerstvo investícií. Správcom administratívnej časti platobného modulu je ministerstvo financií.
(7)
Modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje funkcie elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu12) a službu časovej pečiatky na spracovanie elektronických podaní a vytváranie elektronických úradných dokumentov. Na podmienky vytvorenia a prevádzkovania modulu centrálnej elektronickej podateľne sa vzťahujú podmienky na vytvorenie a prevádzkovanie elektronickej podateľne ustanovené osobitným predpisom12) rovnako. Správcom modulu centrálnej elektronickej podateľne je ministerstvo investícií.
(8)
Správcom modulu elektronických formulárov je ministerstvo investícií. Modul elektronických formulárov zabezpečuje
a)
programové nástroje na tvorbu elektronických formulárov,
b)
vedenie platných elektronických formulárov, ako aj elektronických formulárov so zrušenou platnosťou,
c)
sprístupňovanie elektronických formulárov podľa požiadaviek na typ elektronického formulára a dobu platnosti,
d)
funkcie spojené s riadením životného cyklu elektronických formulárov, najmä evidenciu elektronického formulára a proces jeho schvaľovania,
e)
zverejnenie elektronického formulára a
f)
zrušenie jeho platnosti.
(9)
Modul elektronického doručovania zabezpečuje elektronické doručovanie podľa tohto zákona a jeho prostredníctvom sa vykonáva doručenie elektronickej správy odosielanej orgánom verejnej moci osobe, ktorá nie je orgánom verejnej moci, alebo v konaní alebo vo veci, v ktorej sa doručuje, nevystupuje v postavení orgánu verejnej moci. Správcom modulu elektronického doručovania je ministerstvo investícií.
(10)
Notifikačný modul zabezpečuje zasielanie notifikácií. Správcom notifikačného modulu je ministerstvo investícií.
(11)
Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu je ministerstvo investícií. Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje
a)
jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest,
b)
procesné riadenie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
c)
výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci,
d)
jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
e)
integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov,
f)
evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.
(12)
Modul dlhodobého uchovávania zabezpečuje dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov a elektronických správ podľa tohto zákona. Správcom modulu dlhodobého uchovávania je ministerstvo investícií.
(13)
S predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva investícií môže orgán verejnej moci splniť povinnosť používať spoločný modul centrálnej elektronickej podateľne tak, že bude tento modul alebo jeho časti prevádzkovať vlastnými prostriedkami a v rámci svojich informačných systémov; správca modulu centrálnej elektronickej podateľne mu na tento účel poskytne potrebnú súčinnosť. Ministerstvo investícií môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší, alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.
(14)
S predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva investícií môže správca špecializovaného portálu na účely plnenia funkcií špecializovaného portálu alebo agendového systému zriadiť informačný systém verejnej správy,3) ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako spoločné moduly, ak ide o zabezpečenie identifikácie a autentifikácie; povinnosti podľa odseku 2 tým nie sú dotknuté. Ministerstvo investícií môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší než použitie spoločného modulu, ak na účely podľa prvej vety nemožno použiť niektorý zo spoločných modulov alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.
zobraziť paragraf
§ 10a
Vládny cloud

(1)
Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu,8) prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
(2)
Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie ministerstvo investícií a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy a zverejnením na ústrednom portáli.
(3)
Ministerstvo investícií zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 a má preukázané, že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa štandardov informačných systémov verejnej správy vydaných podľa osobitného predpisu.8) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa cloudovej služby a opis cloudovej služby a prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce splnenie podmienky podľa prvej vety a vzorové zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o cloudovú službu určenú miestnej územnej samospráve, ministerstvo investícií si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra.
(4)
Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva vždy s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej cloudovej služby môže požiadať o zápis na ďalšie dva roky najskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby; ustanovenia odseku 3 sa použijú rovnako. Ak dôjde k zmene vládnej cloudovej služby alebo jej podstatných parametrov, ministerstvo investícií vykoná opätovné posúdenie splnenia podmienok na zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3. Ak vládna cloudová služba prestane spĺňať podmienky na jej zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3, ministerstvo investícií ju z evidencie vyčiarkne.
(5)
Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.
(6)
Odberateľom vládnych cloudových služieb môže byť len orgán verejnej moci. Orgán verejnej moci je povinný oznamovať ministerstvu investícií, ktoré vládne cloudové služby využíva vrátane ministerstvom investícií určených informácií potrebných na plnenie jeho úloh podľa odseku 8; na tento účel ministerstvo investícií sprístupňuje pre orgány verejnej moci elektronickú službu.
(7)
Poskytovateľom cloudovej služby a prevádzkovateľom cloudovej služby v časti privátneho cloudu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba môže byť spomedzi orgánov verejnej moci len ministerstvo vnútra, pričom pre tieto služby výpočtové zdroje zabezpečujú datacentrum v správe ministerstva vnútra a datacentrum v správe ministerstva financií; ak je to potrebné, ministerstvo investícií môže rozhodnúť, že v časti privátneho cloudu môže zabezpečovať výpočtové zdroje a poskytovať alebo prevádzkovať cloudovú službu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba aj iná osoba, ktorá je správcom nadrezortného informačného systému verejnej správy.9a)
(8)
Ministerstvo investícií koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento účel
a)
kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3,
b)
usmerňuje orgány verejnej moci pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním,
c)
vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier podľa odseku 7 a dohliada na jeho uplatňovanie,
d)
vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania,
e)
štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie týka.
(9)
Zmluvy o používaní vládnej cloudovej služby musia obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu,12e) ktoré sa použijú v prípade, ak bude poskytovateľ vládnej cloudovej služby spracúvať osobné údaje v mene odberateľa cloudovej služby.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá osobe povinnosť podať alebo doručiť orgánu verejnej moci návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument alebo ak ju na ich podanie oprávňuje, považuje sa táto povinnosť za riadne splnenú alebo toto oprávnenie za riadne využité podaním elektronického podania alebo doručením elektronického podania, ktoré je autorizované za podmienok podľa § 23 ods. 1. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté oprávnenia orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov požadovať odstránenie vád, doplnenie elektronického podania, odmietnuť prijatie elektronického podania alebo možnosť, či povinnosť orgánu verejnej moci nekonať alebo konanie zastaviť, ak je elektronické podanie neúplné. Elektronické podanie je podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci; na účely preukázania momentu odoslania sa použijú údaje z potvrdenia podľa § 5 ods. 8.
(2)
Ak osobitný predpis ustanovuje pre návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, ktoré sú urobené elektronickými prostriedkami, povinnosť doplniť ich písomne alebo ústne do zápisnice, táto povinnosť je riadne a včas splnená doručením elektronického podania.
(3)
Prílohy k elektronickému podaniu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, pričom ak príloha existuje len v listinnej podobe a podľa osobitného predpisu sa vyžaduje jej predloženie aspoň v úradne osvedčenej kópii, pripojí sa k elektronickému podaniu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 ods. 2). Ak ide o prílohy, ktoré existujú v listinnej podobe a nie je ich možné zaručene konvertovať, ak sa ako prílohy prikladajú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu alebo ak osobitný predpis výslovne umožňuje aj pri elektronickej komunikácii predkladať prílohy v listinnej podobe, zasielajú sa osobitne a postupom podľa osobitného predpisu, ktorý predmetné konanie upravuje.
(4)
Pripojenie príloh k elektronickému podaniu sa vykoná vložením elektronického podania spolu s prílohami do elektronickej správy prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu alebo špecializovaného portálu, ktorá zabezpečí spojenie elektronického podania a príloh a zachovanie väzby medzi nimi.
(5)
Ak osoba v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach komunikuje elektronickým podaním, zasiela toto podanie, vrátane jeho príloh, vždy len v jednom vyhotovení.
(6)
Pri elektronickom podaní prostredníctvom prístupového miesta môže byť odosielateľom iná osoba, než osoba podávajúceho len vtedy, ak je odosielateľ zároveň splnomocnený na zastupovanie podávajúceho v konaní vrátane zastupovania na účely doručenia.
(7)
Správca ústredného portálu a správca špecializovaného portálu vytvoria verejne dostupné aplikačné rozhranie na vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom, a to pre všetky prípady, v ktorých umožňujú vytvorenie a podanie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania; to platí aj pre doplnkové služby na vytváranie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania, ak ich správca ústredného portálu alebo správca špecializovaného portálu vytvára. Správca modulu procesnej integrácie a integrácie údajov sprístupňuje v tomto module všetky programové rozhrania podľa prvej vety, na čo mu správcovia podľa prvej vety poskytnú súčinnosť.
zobraziť paragraf
§ 36
Postup pre zaručenú konverziu

(1)
Osoba vykonávajúca konverziu je oprávnená vykonať zaručenú konverziu iba takým postupom a iba takým zariadením, programovým vybavením alebo algoritmom, alebo ich kombináciou, ktoré zabezpečia, že
a)
informačný obsah pôvodného dokumentu je zachovaný do takej miery, že spätnou transformáciou novovzniknutého dokumentu vznikne dokument, ktorý má rovnaký informačný obsah ako pôvodný dokument,
b)
v novovzniknutom dokumente je možné jednoznačne odlíšiť údaje, ktoré vznikli transformáciou informačného obsahu pôvodného dokumentu od údajov pridaných procesom tejto transformácie,
c)
bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu sú zachované alebo nahradené bezpečnostnými prvkami, ktoré novovzniknutému dokumentu poskytnú rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnostných záruk, ako poskytovali bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu.
(2)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. a)
a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka,19)
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na dokument v listinnej podobe,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým dokumentom v listinnej podobe,
e)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(3)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. b)
a)
transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický dokument,
b)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
c)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19)
d)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. c)
a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na novovzniknutý elektronický dokument,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
e)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19)
f)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(5)
Osoba vykonávajúca konverziu je povinná vyžiadať si pred začatím vykonávania zaručenej konverzie evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii od ministerstva investícií.
(6)
Ak je novovzniknutý dokument neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a je možné spoľahlivo určiť dátum a čas vykonania zaručenej konverzie, považujú sa podmienky podľa odseku 1 za splnené, kým nie je preukázaný opak.
(7)
Osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie, môže z formátov elektronických dokumentov, ktoré možno použiť na účely vytvorenia novovzniknutého elektronického dokumentu zo zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) vybrať jeden konkrétny formát, ktorý bude použitý na účely tejto zaručenej konverzie, a skontrolovať správnosť novovzniknutého elektronického dokumentu a úplnosť vykonanej zaručenej konverzie.
zobraziť paragraf
§ 37
Osvedčovacia doložka

(1)
Osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a čase jej vykonania a údaje o evidencii vykonanej zaručenej konverzie.
(2)
Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, neuvádzajú sa údaje o fyzickej osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a vlastnoručný podpis možno nahradiť faksimile alebo obdobným spôsobom.
(3)
V osvedčovacej doložke sa uvádzajú osobné údaje v rozsahu identifikátor osoby a meno, priezvisko, funkcia a pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu; tieto osobné údaje je osoba vykonávajúca konverziu oprávnená spracúvať na účely výkonu zaručenej konverzie a plnenia povinností podľa tohto zákona v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.
(4)
Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo investícií.
zobraziť paragraf
§ 39
Spoločné ustanovenia o zaručenej konverzii

(1)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu, ktorého transformáciou vznikol. Orgán verejnej moci, ktorý použije novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie na účely výkonu verejnej moci, je povinný overiť súlad údajov uvedených v osvedčovacej doložke s údajmi v centrálnej evidencii záznamov o vykonaní zaručenej konverzie; to neplatí, ak ide o novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorú vykonal tento orgán verejnej moci.
(2)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie verejnej listiny, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, je verejnou listinou.
(3)
Ak sa vykonáva zaručená konverzia dokumentu, ktorý vznikol zaručenou konverziou, pôvodným dokumentom je dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou, a osvedčovacia doložka k nemu.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala zaručenú konverziu, zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej konverzie, ale nezodpovedá za pravdivosť alebo úplnosť údajov, ktoré tvoria informačný obsah pôvodného dokumentu. Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, činnosti, ktoré sa inak vykonávajú manuálne, najmä posúdenie bezpečnostných prvkov pôvodného dokumentu, je možné vykonať automatizovane technickými prostriedkami alebo programovými prostriedkami, ak je znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpečnosti a ochrany informačných systémov osvedčené, že zvolené prostriedky a postup ich použitia umožňujú dodržať podmienky výkonu zaručenej konverzie a sú zabezpečené proti zneužitiu; ustanovenia prvej vety tým nie sú dotknuté.
(5)
Osoba vykonávajúca konverziu vedie evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii s uvedením evidenčného čísla každého záznamu o vykonanej zaručenej konverzii; evidencia obsahuje údaje o typoch vykonaných zaručených konverzií, o dokumentoch, ktoré boli predmetom zaručenej konverzie, o spôsobe a výsledku overenia platnosti autorizácie pôvodného dokumentu, o použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala a čase jej vykonania. Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sa vedie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej ministerstvom investícií.
(6)
Ministerstvo investícií vedie centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorá je informačným systémom verejnej správy,3) a prideľuje osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsahom centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sú údaje z evidencií záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Osoba vykonávajúca konverziu zasiela ministerstvu investícií údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak ide o notára, pridelenie evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a zasielanie údajov z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii zabezpečuje Notárska komora Slovenskej republiky prostredníctvom Centrálneho informačného systému podľa osobitného predpisu.22a)
(7)
Ak osoba vykonávajúca konverziu použije na výkon zaručenej konverzie postupy, technické prostriedky a programové prostriedky, ktoré boli osvedčené znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpečnosti a ochrany informačných systémov, predpokladá sa, že zaručená konverzia je vykonaná v súlade s podmienkami podľa § 36 ods. 1.
(8)
Ak orgán verejnej moci vydal elektronický dokument vo formáte elektronického dokumentu, ktorý nie je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu,8) je na žiadosť toho, komu bol vydaný, povinný zabezpečiť bezodplatné vykonanie zaručenej konverzie takého elektronického dokumentu do listinnej podoby alebo do elektronickej podoby vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8) To platí aj pre osobu vykonávajúcu zaručenú konverziu, ak novovzniknutý elektronický dokument nie je vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Advokát, notár, patentový zástupca a poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu majú za výkon zaručenej konverzie nárok na úhradu sumy určenej v sadzobníku úhrad za vykonanie zaručenej konverzie. Orgán verejnej moci zabezpečí vykonanie zaručenej konverzie bezodplatne, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov, ktoré vznikli z činnosti tohto orgánu verejnej moci, inak má nárok na úhradu hotových výdavkov spojených so zaručenou konverziou v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu alebo na správny poplatok podľa osobitného predpisu,10) ak zaručenú konverziu vykonáva integrované obslužné miesto prevádzkované ministerstvom vnútra.
(10)
Orgán verejnej moci môže odmietnuť zabezpečiť vykonanie zaručenej konverzie dokumentu, ktorého nie je pôvodcom; to neplatí, ak na orgán verejnej moci prešli kompetencie pôvodcu dokumentu alebo orgán verejnej moci je nástupcom pôvodcu dokumentu.
zobraziť paragraf
§ 42
Príkaz na úhradu

(1)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, príkaz na úhradu vytvorí orgán verejnej moci, pričom identifikátor úhrady určí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak.
(2)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká inak ako podľa odseku 1, vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečí správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta, pričom
a)
identifikátor úhrady, identifikáciu platobného účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, identifikáciu príjemcu úhrady, identifikáciu orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady, a výšku úhrady určí na základe informácií získaných prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak,
b)
iné náležitosti príkazu na úhradu ako podľa písmena a) určí na základe typu úkonu alebo konania, a ak je to potrebné, aj na základe informácie od poplatníka.
(3)
Súčasne s vytvorením príkazu na úhradu podľa
a)
odseku 1 orgán verejnej moci doručí príkaz na úhradu poplatníkovi a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od orgánu, ktorý príkaz na úhradu vytvoril,
b)
odseku 2 správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta zabezpečuje sprístupnenie príkazu na úhradu poplatníkovi a zaslanie príkazu na úhradu do elektronickej schránky poplatníka, ak o to poplatník požiada, a súčasne zabezpečí pripojenie príkazu na úhradu ako prílohy k elektronickému podaniu, ku ktorému je príkaz na úhradu vytváraný na prístupovom mieste.
(4)
Ak je príjemcom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon štátnej správy, údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu podľa odseku 1 určí príjemca úhrady. Na základe dohody vyššieho územného celku alebo obce s ministerstvom investícií môžu byť údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečené prostredníctvom platobného modulu.
(5)
Ak príjemca úhrady nie je orgánom verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a na účely poskytovania informácií o splnení povinnosti vykonať úhradu, ako aj informácií potrebných na evidenciu a zúčtovanie úhrad je potrebná výmena informácií vo väčšom rozsahu, než ustanovuje tento zákon, poskytovanie takýchto informácií zabezpečujú tieto orgány verejnej moci vo vzájomnej súčinnosti.
zobraziť paragraf
§ 51
Referenčný register a zoznam referenčných údajov

(1)
Referenčným registrom je register, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov.
(2)
Zoznam referenčných údajov vedie ministerstvo investícií a tento zoznam obsahuje ku každému referenčnému registru
a)
názov referenčného registra,
b)
správcu referenčného registra a registrátora referenčného registra,
c)
označenie referenčných údajov z tohto referenčného registra,
d)
údaj o tom, ktoré referenčné údaje sú získavané zo zdrojových registrov,
e)
oprávnenie správcu referenčného registra na udeľovanie prístupu k referenčným registrom.
(3)
Zoznam referenčných údajov obsahuje ako referenčné údaje také údaje objektu evidencie, ktoré sú vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečné, a taký register ako referenčný, v ktorom je podľa osobitných predpisov k týmto údajom ustanovená domnienka správnosti. V zozname referenčných údajov musí byť každý referenčný údaj priradený k referenčnému registru a každý referenčný register musí byť priradený aspoň k jednému referenčnému údaju.
(4)
Zmeny v zozname referenčných údajov vykonáva ministerstvo investícií v štruktúrovanej podobe a podľa aktuálnej potreby. Návrh na zaradenie registrov do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov, zdrojových registrov, ako aj všetky zmeny s tým súvisiace podáva správca referenčného registra prostredníctvom centrálneho metainformačného systému a ministerstvo investícií o návrhu informuje na ústrednom portáli. Ministerstvo investícií návrh zverejňuje na pripomienkovanie orgánom verejnej moci a iným osobám spôsobom, akým sa zverejňujú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Zoznam referenčných údajov ministerstvo investícií sprístupňuje v centrálnom metainformačnom systéme, na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle. Zmeny v zozname referenčných údajov sa vykonávajú tak, aby boli účinné najskôr tri mesiace odo dňa predloženia návrhu podľa druhej vety.
zobraziť paragraf
§ 56
Správne delikty

(1)
Ministerstvo investícií uloží pokutu
a)
od 1 000 eur do 25 000 eur správcovi informačného systému verejnej správy,3) ktorý poruší povinnosť podľa § 6 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
b)
od 1 000 eur do 35 000 eur prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ak prevádzkareň integrovaného obslužného miesta nespĺňa podmienky prevádzky podľa § 7,
c)
od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať spoločné moduly podľa § 10 ods. 2,
2.
poskytovať údaje podľa § 16 ods. 1 alebo ods. 2,
3.
používať na elektronické doručovanie elektronickú schránku podľa § 29 ods. 1,
d)
od 1 000 eur do 15 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
vytvoriť formuláre pre elektronické podanie v súlade s podmienkami podľa § 24 ods. 2,
2.
zabezpečiť funkcionality podľa § 24 ods. 3,
3.
zverejniť formuláre pre elektronické podanie podľa § 24 ods. 4,
4.
sprístupniť elektronické prostriedky podľa § 24 ods. 8,
5.
prijímať elektronické úradné správy podľa § 30 ods. 7,
6.
referencovať hodnoty referenčných údajov podľa § 52,
7.
poskytovať hodnoty údajov z registrov podľa § 55,
e)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý požaduje od účastníkov konania dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočnosti v rozpore s § 17 ods. 5,
f)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať len vládne cloudové služby podľa § 10a ods. 5,
2.
uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa § 17 ods. 1,
3.
poskytnúť inému orgánu verejnej moci dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa § 17 ods. 6,
4.
evidovať oprávnenia podľa § 23 ods. 6 alebo požaduje preukázanie oprávnenia v rozpore s § 23 ods. 7,
5.
získať informácie o rozsahu oprávnenia podľa § 23a ods. 7,
g)
od 250 eur do 1 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý závažným spôsobom poruší inú povinnosť podľa tohto zákona, než je uvedená v písmenách a) až f).
(2)
Pri ukladaní pokuty ministerstvo investícií prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností. Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave samotné prejednanie správneho deliktu.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 56a
Kontrola


Ministerstvo investícií kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom. Na výkon kontroly sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.29a)
zobraziť paragraf
§ 56b
Výkladové stanoviská


Ministerstvo investícií vydáva výkladové stanoviská k uplatňovaniu tohto zákona a zverejňuje ich na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli.
zobraziť paragraf
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá ministerstvo investícií, ustanoví
a)
jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta podľa § 5 ods. 6,
b)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3,
c)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5,
d)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
e)
obsah žiadosti o zápis do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o zriaďovaní, označovaní, zmenách a rušení prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o podmienkach prevádzky a o vedení evidencie podľa § 9,
f)
sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa § 7 ods. 10,
g)
podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,
h)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. a) a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. b),
i)
podrobnosti o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov a o zápise autentifikačných certifikátov podľa § 22a do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis podľa § 22a ods. 4,
j)
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu a formáty elektronických dokumentov príloh, z ktorých je možné vyhotoviť rovnopis podľa § 31a ods. 2,
k)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie,
2.
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,
4.
podrobnosti o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
5.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, dátovej štruktúre vedenia evidencie, centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie ministerstva investícií,
6.
podrobnosti o osvedčení zhody postupov, technických prostriedkov a programových prostriedkov vykonávania zaručenej konverzie s podmienkami vykonania zaručenej konverzie podľa § 36 ods. 1,
7.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,
l)
rozsah údajov podľa § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii podľa § 9a ods. 3,
m)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a)
alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) a podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách jeho použitia informačnými systémami verejnej správy,3)
b)
podrobnosti o vydaní a prevzatí alternatívneho autentifikátora a podmienenosť jeho vydania vydaním občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom podľa § 22 ods. 3,
c)
podrobnosti o zneplatnení alternatívneho autentifikátora podľa § 22 ods. 4 a 5.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 60i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020


Ak ide o aplikačné rozhranie pre vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom podľa § 25 ods. 7 pre prípady, v ktorých bolo do 31. júla 2019 možné vytvorenie a podanie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania, správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca modulu procesnej integrácie a integrácie údajov sú povinní splniť povinnosti podľa § 25 ods. 7 najneskôr do 1. júla 2022.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore