Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70281
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.08.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 08.10.2013
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné právo procesné, Štatistiky, archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD4 DS13 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.08.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2013 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019


§ 3
Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
výkonom verejnej moci elektronicky výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie,
c)
elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
d)
elektronickou úradnou komunikáciou elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa,
e)
elektronickou správou logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta,
f)
elektronickou úradnou správou elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom vrátane príloh k nim, ak sa prílohy pripájajú,
g)
elektronickým dokumentom číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka,
h)
formátom elektronického dokumentu spôsob číselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie a prezentácie do prezentačnej podoby zrozumiteľnej pre človeka,
i)
elektronickým formulárom elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami; elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov,
j)
elektronickým podaním údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania,
k)
elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené podľa elektronického formulára,
1.
ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,
2.
ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo
3.
ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti,
l)
elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie,
m)
identifikáciou deklarovanie identity objektu vrátane osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému verejnej správy alebo pri elektronickej komunikácii,
n)
identifikátorom osoby, ak ide o
1.
fyzickú osobu, jej rodné číslo6) v spojení s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví osobitný predpis, a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, obdobné číslo alebo identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom; ak ide o medzisystémovú identifikáciu, identifikátorom osoby je sada atribútov, ak tak ustanoví osobitný predpis,
2.
orgán verejnej moci, identifikačné číslo organizácie,
3.
právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“), identifikačné číslo organizácie, a ak ide o obdobný zahraničný subjekt, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má sídlo alebo miesto podnikania,
4.
organizačnú zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je podnikateľom, súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7) a ak ide o zahraničnú organizačnú zložku, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom je právnická osoba alebo podnikateľ zapísaný do evidencie ustanovenej právnym poriadkom tohto štátu,
o)
autorizáciou úkonu vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu,
p)
autentifikáciou preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora.
zobraziť paragraf
§ 5
Prístupové miesta

(1)
Prístupovými miestami sú
a)
ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“),
b)
špecializované portály,
c)
integrované obslužné miesta,
d)
ústredné kontaktné centrum.
(2)
Ústredný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.
(3)
Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to najmä prostredníctvom siete internet. Špecializovaný portál zriaďuje orgán verejnej moci, na elektronickú úradnú komunikáciu s ktorým má tento portál slúžiť, pričom orgány verejnej moci môžu po dohode zriadiť špecializovaný portál aj na spoločný prístup k elektronickej úradnej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci.
(4)
Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému verejnej správy3) zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „informačný systém integrovaného obslužného miesta“) je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“).
(5)
Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak také poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ako jednotné miesto na nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup podľa tohto zákona a potvrdzovanie existencie týchto problémov a ich trvania. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje úrad podpredsedu vlády.
(6)
Správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia
a)
vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta v jednotnom formáte,
b)
sprístupnenie potrebných technických alebo programových prostriedkov na vykonanie platby správneho poplatku10) a súdneho poplatku11) prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktoré slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu7a) pre všetky orgány zapojené do centrálneho systému evidencie správnych poplatkov10) a súdnych poplatkov,11) a to tak, aby bolo možné platbu vykonať samostatne alebo spolu s podaním elektronického podania, a to aspoň platobnou kartou a prevodom z platobného účtu vedeného v banke, pobočke zahraničnej banky, Národnej banke Slovenska alebo Štátnej pokladnici (ďalej len „platobný účet“); ak ide o elektronickú úradnú komunikáciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta nie sú toto povinní zabezpečiť,
c)
sprístupnenie technických a programových prostriedkov potrebných na vykonanie úhrady podľa osobitných predpisov s použitím platobnej brány Štátnej pokladnice.7b)
(7)
Formát správ podľa odseku 6 písm. a) musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb. Na účely podľa odseku 6 písm. b) sú Ministerstvo financií slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej technické vybavenie slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu,7a) povinní sprístupniť správcovi ústredného portálu technické vybavenie. Na účely podľa odseku 6 písm. c) je Štátna pokladnica povinná sprístupniť správcovi ústredného portálu technické vybavenie. Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečujú plnenie povinnosti podľa odseku 6 písm. b) a c) prostredníctvom ústredného portálu, na čo mu správca ústredného portálu poskytuje potrebnú súčinnosť.
(8)
Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.
zobraziť paragraf
§ 6
Ústredný portál

(1)
Správcom ústredného portálu je úrad podpredsedu vlády.
(2)
Správca ústredného portálu, okrem povinností správcu informačného systému verejnej správy,3) tiež zabezpečuje
a)
prevádzku a riadne fungovanie ústredného portálu a jeho dostupnosť,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania a jednotnej formy na účely plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa odseku 3 písm. a),
c)
riadnu technickú realizáciu elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu.
(3)
Orgány verejnej moci sú v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu8) povinné
a)
prostredníctvom komunikačného rozhrania a podľa odseku 2 písm. c) zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť,
b)
na účely výkonu verejnej moci elektronicky umožniť elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto komunikáciu a výkon verejnej moci elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu,
c)
umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy8aa) prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto službu elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu.
(4)
Správca ústredného portálu zabezpečuje na ústrednom portáli zverejnenie zoznamu všetkých orgánov verejnej moci spolu s označením konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb, ktorých sa týka.
(5)
Správca ústredného portálu je povinný bezodplatne umožniť orgánom verejnej moci na účely elektronickej komunikácie s nimi a na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj iným osobám na účely elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci využívať ústredný portál a spoločné moduly v rozsahu povinností a funkcionalít ustanovených zákonom. Správca ústredného portálu je oprávnený vytvárať a poskytovať orgánom verejnej moci a iným osobám funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom a za ich používanie má nárok na odmenu podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(6)
Úrad podpredsedu vlády koordinuje prepojenie informačných systémov s ústredným portálom.
(7)
Osobitný predpis môže ustanoviť, že niektoré činnosti ústredného portálu a spoločných modulov v správe úradu podpredsedu vlády, ktoré súvisia s elektronickou komunikáciou pri výkone verejnej moci elektronicky, zabezpečuje úrad podpredsedu vlády prostredníctvom poštového podniku; osobitný predpis ustanoví zároveň aj rozsah týchto činností, ako aj podmienky a spôsob ich zabezpečenia poštovým podnikom vrátane podmienok, ktoré musí poštový podnik splniť, aby takéto činnosti mohol vykonávať.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu (§ 35 ods. 2) a elektronicky komunikovať s orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví zákon.
(2)
Integrované obslužné miesto
a)
prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom,8a)
b)
môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a), alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(3)
Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta“), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky“), a ak ide o integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b), musí byť úradom podpredsedu vlády zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
(4)
Prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Úrad podpredsedu vlády do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 písm. b) zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b), ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu úrad podpredsedu vlády písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b). Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta. Elektronický formulár žiadosti o zápis a zmenu zapísaných údajov sprístupňuje úrad podpredsedu vlády na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.
(5)
Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obslužných miestach podľa odseku 2 písm. b):
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b)
identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c)
adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva úrad podpredsedu vlády; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(7)
Úrad podpredsedu vlády vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b),
a)
ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou podľa odseku 6,
b)
o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c)
ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(8)
Vyčiarknutie podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. b) je úrad podpredsedu vlády povinné bezodkladne písomne oznámiť prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(9)
Prevádzkareň integrovaného obslužného miesta musí byť označená. Označenie možno použiť iba na mieste, na ktorom sa činnosť integrovaného obslužného miesta skutočne vykonáva.
(10)
Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa odseku 1, uhrádza prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ktorým je
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), správny poplatok za poskytnutie asistovanej služby podľa osobitného predpisu,10)
b)
iný prevádzkovateľ než ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s činnosťou integrovaného obslužného miesta v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta.
zobraziť paragraf
§ 9a
Informačný systém dátového centra obcí

(1)
Informačným systémom dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum“) je nadrezortný informačný systém verejnej správy,9a) ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom dátového centra je záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska.
(2)
Po dohode so správcom dátového centra, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce oprávnené využívať dátové centrum a zabezpečiť prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra.
(3)
Správca dátového centra zabezpečuje pre obce miesto na sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytujú ostatným orgánom verejnej moci, a obce sú povinné ukladať tieto údaje v dátovom centre. Na účely podľa prvej vety sú obce oprávnené integrovať informačné systémy verejnej správy,3) ktorých sú správcami, s dátovým centrom.
(4)
Na účely využívania dátového centra obcami na zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra je správca dátového centra oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.3) Správca dátového centra je oprávnený tieto údaje sprístupniť aj obciam, ktoré nevyužívajú dátové centrum podľa prvej vety.
(5)
Správa a prevádzka dátového centra a plnenie úloh správcu dátového centra podľa zákona sú výkonom verejnej správy.
(6)
Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska prispievajú v súlade s osobitnými predpismi9b) na činnosť správcu dátového centra v rozsahu a spôsobom podľa vnútorných predpisov správcu dátového centra. Ministerstvo financií môže poskytnúť správcovi dátového centra príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na zabezpečenie činností správcu dátového centra.
(7)
Obec, ktorá využíva dátové centrum alebo zabezpečuje prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) vo svojej správe prostredníctvom dátového centra upraveného na čiastočný rozsah používaných programových nástrojov alebo technických nástrojov, uhrádza správcovi dátového centra správny poplatok podľa osobitného predpisu.10)
zobraziť paragraf
§ 10
Spoločné moduly

(1)
Správca ústredného portálu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhrania určené na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky prostredníctvom spoločných modulov a aktualizuje ich po každej zmene. Úrad podpredsedu vlády zverejňuje metainformácie o spoločných moduloch v centrálnom metainformačnom systéme.
(2)
Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci elektronicky na zabezpečenie činností, ktoré predmetné moduly zabezpečujú, povinné používať spoločné moduly podľa odseku 3 písm. a), b), e) a f); povinnosť používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. e) sa nevzťahuje na používanie programových nástrojov na tvorbu elektronických formulárov. Ak sú splnené podmienky podľa § 41, sú orgány verejnej moci povinné na tieto úhrady používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. c). Ak ide o používanie referenčných údajov a základných číselníkov,9c) orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h); inak sú oprávnené používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h). Ak ide o funkcie elektronickej podateľne, orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci na ich zabezpečenie povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. d).
(3)
Spoločnými modulmi sú:
a)
modul elektronických schránok,
b)
autentifikačný modul,
c)
platobný modul,
d)
modul centrálnej elektronickej podateľne,
e)
modul elektronických formulárov,
f)
modul elektronického doručovania,
g)
notifikačný modul,
h)
modul procesnej integrácie a integrácie údajov, a
i)
modul dlhodobého uchovávania.
(4)
Modul elektronických schránok je modul určený pre správu elektronických schránok a zabezpečenie fungovania elektronických schránok podľa tohto zákona. Jeho súčasťou je register elektronických schránok. Správcom modulu elektronických schránok je úrad podpredsedu vlády.
(5)
Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zabezpečuje autentifikáciu osoby podľa § 19 ods. 4 na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikačný modul pozostáva z autentifikačnej časti a z komunikačnej časti. Autentifikačná časť autentifikačného modulu je určená na autentifikáciu a komunikačná časť autentifikačného modulu je určená na prenos informácie o overenej identite. Správcom autentifikačnej časti autentifikačného modulu je ministerstvo vnútra a správcom komunikačnej časti autentifikačného modulu je úrad podpredsedu vlády.
(6)
Platobný modul slúži na sprostredkovanie vykonania úhrady a poskytnutie informácie o úhrade na účely podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,11a) ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov11) a iných platieb, ktoré sú podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech alebo na účet orgánu verejnej moci alebo inej osoby, ktorá vykonáva zákonom ustanovené právomoci. Platobný modul pozostáva z komunikačnej časti a z administratívnej časti. Komunikačná časť platobného modulu slúži na prenos informácií o úhrade. Administratívna časť platobného modulu slúži na zabezpečenie evidencií a poskytovania informácií potrebných na vytváranie príkazu na úhradu. Správcom komunikačnej časti platobného modulu je úrad podpredsedu vlády. Správcom administratívnej časti platobného modulu je ministerstvo financií.
(7)
Modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje funkcie elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu12) a službu časovej pečiatky na spracovanie elektronických podaní a vytváranie elektronických úradných dokumentov. Na podmienky vytvorenia a prevádzkovania modulu centrálnej elektronickej podateľne sa vzťahujú podmienky na vytvorenie a prevádzkovanie elektronickej podateľne ustanovené osobitným predpisom12) rovnako. Správcom modulu centrálnej elektronickej podateľne je úrad podpredsedu vlády.
(8)
Správcom modulu elektronických formulárov je úrad podpredsedu vlády. Modul elektronických formulárov zabezpečuje
a)
programové nástroje na tvorbu elektronických formulárov,
b)
vedenie platných elektronických formulárov, ako aj elektronických formulárov so zrušenou platnosťou,
c)
sprístupňovanie elektronických formulárov podľa požiadaviek na typ elektronického formulára a dobu platnosti,
d)
funkcie spojené s riadením životného cyklu elektronických formulárov, najmä evidenciu elektronického formulára a proces jeho schvaľovania,
e)
zverejnenie elektronického formulára a
f)
zrušenie jeho platnosti.
(9)
Modul elektronického doručovania zabezpečuje elektronické doručovanie podľa tohto zákona a jeho prostredníctvom sa vykonáva doručenie elektronickej správy odosielanej orgánom verejnej moci osobe, ktorá nie je orgánom verejnej moci, alebo v konaní alebo vo veci, v ktorej sa doručuje, nevystupuje v postavení orgánu verejnej moci. Správcom modulu elektronického doručovania je úrad podpredsedu vlády.
(10)
Notifikačný modul zabezpečuje zasielanie notifikácií. Správcom notifikačného modulu je úrad podpredsedu vlády.
(11)
Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu je úrad podpredsedu vlády. Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje
a)
jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest,
b)
procesné riadenie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
c)
výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci,
d)
jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
e)
integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov,
f)
evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.
(12)
Modul dlhodobého uchovávania zabezpečuje dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov a elektronických správ podľa tohto zákona. Správcom modulu dlhodobého uchovávania je úrad podpredsedu vlády.
(13)
S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže orgán verejnej moci splniť povinnosť používať spoločný modul centrálnej elektronickej podateľne tak, že bude tento modul alebo jeho časti prevádzkovať vlastnými prostriedkami a v rámci svojich informačných systémov; správca modulu centrálnej elektronickej podateľne mu na tento účel poskytne potrebnú súčinnosť. Úrad podpredsedu vlády môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší, alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.
(14)
S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže správca špecializovaného portálu na účely plnenia funkcií špecializovaného portálu alebo agendového systému zriadiť informačný systém verejnej správy,3) ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako spoločné moduly, ak ide o zabezpečenie identifikácie a autentifikácie; povinnosti podľa odseku 2 tým nie sú dotknuté. Úrad podpredsedu vlády môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší než použitie spoločného modulu, ak na účely podľa prvej vety nemožno použiť niektorý zo spoločných modulov alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.
zobraziť paragraf
§ 10a
Vládny cloud

(1)
Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu,8) prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
(2)
Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie úrad podpredsedu vlády a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy a zverejnením na ústrednom portáli.
(3)
Úrad podpredsedu vlády zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 a má preukázané, že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa štandardov informačných systémov verejnej správy vydaných podľa osobitného predpisu.8) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa cloudovej služby a opis cloudovej služby a prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce splnenie podmienky podľa prvej vety a vzorové zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o cloudovú službu určenú miestnej územnej samospráve, úrad podpredsedu vlády si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra.
(4)
Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva vždy s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej cloudovej služby môže požiadať o zápis na ďalšie dva roky najskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby; ustanovenia odseku 3 sa použijú rovnako. Ak dôjde k zmene vládnej cloudovej služby alebo jej podstatných parametrov, úrad podpredsedu vlády vykoná opätovné posúdenie splnenia podmienok na zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3. Ak vládna cloudová služba prestane spĺňať podmienky na jej zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3, úrad podpredsedu vlády ju z evidencie vyčiarkne.
(5)
Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.
(6)
Odberateľom vládnych cloudových služieb môže byť len orgán verejnej moci. Orgán verejnej moci je povinný oznamovať úradu podpredsedu vlády, ktoré vládne cloudové služby využíva vrátane úradom podpredsedu vlády určených informácií potrebných na plnenie jeho úloh podľa odseku 8; na tento účel úrad podpredsedu vlády sprístupňuje pre orgány verejnej moci elektronickú službu.
(7)
Poskytovateľom cloudovej služby a prevádzkovateľom cloudovej služby v časti privátneho cloudu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba môže byť spomedzi orgánov verejnej moci len ministerstvo vnútra, pričom pre tieto služby výpočtové zdroje zabezpečujú datacentrum v správe ministerstva vnútra a datacentrum v správe ministerstva financií; ak je to potrebné, úrad podpredsedu vlády môže rozhodnúť, že v časti privátneho cloudu môže zabezpečovať výpočtové zdroje a poskytovať alebo prevádzkovať cloudovú službu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba aj iná osoba, ktorá je správcom nadrezortného informačného systému verejnej správy.9a)
(8)
Úrad podpredsedu vlády koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento účel
a)
kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3,
b)
usmerňuje orgány verejnej moci pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním,
c)
vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier podľa odseku 7 a dohliada na jeho uplatňovanie,
d)
vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania,
e)
štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie týka.
(9)
Zmluvy o používaní vládnej cloudovej služby musia obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu,12e) ktoré sa použijú v prípade, ak bude poskytovateľ vládnej cloudovej služby spracúvať osobné údaje v mene odberateľa cloudovej služby.
zobraziť paragraf
§ 11
Elektronické schránky

(1)
Elektronické schránky sa zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa § 12 ods. 6 a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.
(2)
Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby
a)
bola elektronická schránka dostupná,
b)
bol prístup a disponovanie umožnené výlučne osobám oprávneným na prístup a disponovanie s príslušnou elektronickou schránkou,
c)
bola zabezpečená možnosť aktivácie, zmeny a zrušenia oprávnení k elektronickej schránke,
d)
bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a
e)
bol zaznamenaný dátum a čas každého úkonu podľa odseku 3 písm. b) a c).
(3)
Správca modulu elektronických schránok v module elektronických schránok vedie ku každej aj zrušenej elektronickej schránke tieto údaje:
a)
identifikátor elektronickej schránky,
b)
dátum a čas zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia elektronickej schránky a dátum a čas zmeny oprávnení k elektronickej schránke s uvedením hodiny, minúty a sekundy a identifikátora osoby, ktorá zmenu oprávnení vykonala,
c)
dátum a čas každého prístupu do elektronickej schránky, dátum a čas odoslania a prijatia elektronickej správy do elektronickej schránky s uvedením hodiny, minúty, sekundy a s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do elektronickej schránky prihlásila, spolu s identifikáciou elektronickej správy a ak bol prístup vykonaný prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, aj informáciu o takomto prístupe s uvedením identifikátora osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý do elektronickej schránky pristúpil alebo elektronickou schránkou disponoval,
d)
údaje o majiteľovi elektronickej schránky v rozsahu
1.
identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o orgán verejnej moci, právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku,
2.
identifikátor osoby, ak ide o fyzickú osobu,
e)
identifikátor osoby každej fyzickej osoby, ktorá bola alebo je, okrem majiteľa elektronickej schránky, oprávnená disponovať s elektronickou schránkou, rozsah oprávnenia disponovať s elektronickou schránkou a dátum a čas vzniku a zániku tohto oprávnenia s uvedením hodiny, minúty a sekundy.
(4)
Údaje podľa odseku 3 možno sprístupniť okrem majiteľa elektronickej schránky len orgánu verejnej moci na účely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom podľa osobitných predpisov, podľa ktorých je možné sprístupniť údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.
(5)
Postup pri zriadení elektronickej schránky, podmienky zriadenia a prevádzkovania elektronickej schránky zverejňuje správca modulu elektronických schránok na ústrednom portáli.
(6)
Údaje podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) vedie správca modulu elektronických schránok od zriadenia elektronickej schránky do uplynutia troch rokov odo dňa zrušenia elektronickej schránky. Údaje podľa odseku 3 písm. c) vedie správca modulu elektronických schránok po dobu troch rokov odo dňa, keď došlo k udalosti podľa odseku 3 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 12
Zriadenie elektronickej schránky

(1)
Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne.
(2)
Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.
(3)
Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom. Elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ elektronickej schránky je oprávnený disponovať s ňou len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(4)
Elektronickú schránku zriadi správca modulu elektronických schránok
a)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, ak ide o ich elektronickú schránku,
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby podnikateľa,
c)
v deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dosiahne18. rok veku, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom,
d)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o
1.
subjekt medzinárodného práva,
2.
právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo je občanom Slovenskej republiky mladším ako 18 rokov, a ak nejde o elektronickú schránku podľa písmena b), alebo
4.
elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,
e)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak ide o zriadenie elektronickej schránky osoby podľa písmen a) až c) po tom, ako bola elektronická schránka zrušená, ak pominuli dôvody deaktivácie elektronickej schránky.
(5)
Vzor žiadosti podľa odseku 4 písm. d) a e) zverejňuje správca modulu elektronických schránok v module elektronických formulárov; žiadosť obsahuje aj osobné údaje, ktorým je identifikátor osoby žiadateľa, a ak je žiadateľ orgánom verejnej moci, právnickou osobou alebo zapísanou organizačnou zložkou, aj identifikátor osoby oprávnenej konať za žiadateľa. Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu a musí byť autorizovaná žiadateľom alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť autorizujú alebo podpisujú obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca a k žiadosti sa prikladá dokument preukazujúci oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja.
(6)
Ak má majiteľ elektronickej schránky, ktorý je orgánom verejnej moci, organizačnú zložku alebo ak má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá plní úlohy podľa osobitných predpisov, a je odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samostatnú elektronickú schránku, správca modulu elektronických schránok na žiadosť majiteľa elektronickej schránky zriadi takejto organizačnej zložke alebo organizácii elektronickú schránku a súčasne so zriadením ju aktivuje; žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu. Správca modulu elektronických schránok zriadi elektronickú schránku aj na základe žiadosti orgánu verejnej moci, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom12f) plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, a to na účely plnenia jeho úloh.12g)
(7)
Ak ide o elektronickú schránku podľa odseku 6, oprávnenia jej majiteľa vykonáva orgán verejnej moci, na žiadosť ktorého bola elektronická schránka zriadená.
(8)
Správca modulu elektronických schránok zverejňuje na ústrednom portáli zoznam adries elektronických schránok orgánov verejnej moci a adries elektronických schránok podľa odseku 6 a zabezpečuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy bol poskytnutý aj zoznam týchto adries.
(9)
Správca modulu elektronických schránok sprístupňuje orgánom verejnej moci zoznam adries všetkých elektronických schránok a zabezpečuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy orgánu verejnej moci bol prístupný aj zoznam týchto adries; to platí aj na sprístupnenie adries elektronických schránok orgánov verejnej moci iným osobám.
zobraziť paragraf
§ 13
Aktivácia a prístup do elektronickej schránky

(1)
Aktiváciou je, ak ide o
a)
elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, proces, ktorým sa umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona a ktorý začína úkonom správcu modulu elektronických schránok a končí prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok,
b)
inú elektronickú schránku ako podľa písmena a), úkon správcu modulu elektronických schránok, ktorým na žiadosť majiteľa elektronickej schránky umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona.
(2)
Úkon v procese aktivácie podľa odseku 1 písm. a) vykoná správca modulu elektronických schránok súčasne so zriadením elektronickej schránky.
(3)
Aktiváciu podľa odseku 1 písm. b) vykoná správca modulu elektronických schránok na žiadosť majiteľa elektronickej schránky, ktorá sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.
(4)
Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom, ktorý bol pridelený alebo vydaný majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby mala osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
a)
fyzickej osoby je fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
b)
fyzickej osoby podnikateľa je fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
c)
právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola elektronická schránka zriadená, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu,
d)
orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a vedúci tohto orgánu verejnej moci,
e)
zapísanej organizačnej zložky je vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
f)
je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci,
g)
je okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku
1.
fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ňou určenom,
2.
právnickej osoby, osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
3.
orgánu verejnej moci, osoba určená vedúcim orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
4.
zapísanej organizačnej zložky, osoba poverená vedúcim tejto organizačnej zložky alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
5.
zriadenú podľa osobitného predpisu osoba poverená majiteľom takejto elektronickej schránky.
(5)
Oprávnené osoby podľa odseku 4 sú povinné
a)
používať elektronickú schránku spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť elektronickej schránky,
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o možnosti zneužitia elektronickej schránky, informovať o tejto skutočnosti správca modulu elektronických schránok; oprávnené osoby iné ako majiteľ informujú aj majiteľa elektronickej schránky.
(6)
Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmena v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je právny úkon majiteľa elektronickej schránky, ktorým identifikuje osobu oprávnenú na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a určí rozsah jej oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.
(7)
Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou vykoná majiteľ elektronickej schránky a to elektronickým dokumentom autorizovaným majiteľom elektronickej schránky, ktorý doručí správcovi modulu elektronických schránok prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky. Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia podľa prvej vety zabezpečí správca modulu elektronických schránok bezodkladne, a ak je vykonané dokumentom v listinnej podobe, tak do desiatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.
(8)
Ak ide o osobu podľa odseku 4 písm. f), oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou maloletého vznikne, len ak táto osoba preukáže oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja; ustanovenie odseku 7 sa použije primerane.
(9)
Na prístup k elektronickej správe a jej obsahu v elektronickej schránke je oprávnený aj orgán verejnej moci na účely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom podľa osobitných predpisov, podľa ktorých je možné sprístupniť údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.
zobraziť paragraf
§ 14
Deaktivácia elektronickej schránky

(1)
Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ďalej použiť na účely elektronického doručovania. Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky, jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, a osobám oprávneným na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to po dobu podľa § 15 písm. a).
(2)
Deaktiváciu elektronickej schránky zabezpečuje správca modulu elektronických schránok, pričom ju vykoná ku dňu
a)
smrti fyzickej osoby,
b)
uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovanie,
d)
zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci bez právneho nástupcu, skončenia výkonu činnosti orgánu verejnej moci, ak ide o fyzickú osobu, alebo výmazu zapísanej organizačnej zložky zo zákonom ustanovenej evidencie,
e)
uvedenému v žiadosti
1.
majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis, ak nie je zároveň v postavení orgánu verejnej moci, alebo
2.
ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, ak ide o elektronickú schránku osoby, ktorá je vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, ak s tým majiteľ elektronickej schránky vyjadril súhlas.
(3)
Správca modulu elektronických schránok opätovne aktivuje elektronickú schránku, ak nedošlo k zrušeniu elektronickej schránky, a to, ak ide o elektronickú schránku deaktivovanú podľa
a)
odseku 2 písm. a) alebo písm. b), ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na žiadosť osoby oprávnenej podľa osobitných predpisov pokračovať v podnikaní majiteľa elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
b)
odseku 2 písm. b), ak súd zistí, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho, je nažive a rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho je zrušené, na žiadosť osoby, ktorej sa toto rozhodnutie týka, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
c)
odseku 2 písm. c) na žiadosť tejto osoby, ak pominuli dôvody deaktivácie, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
d)
odseku 2 písm. e) na žiadosť tejto osoby, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.
(4)
Požiadať o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e) možno
a)
najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie,
b)
najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie, ak bola elektronická schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich 15 mesiacov.
(5)
Žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa; ak ide o žiadosť podľa odseku 3 písm. a) až c), prikladajú sa k nej aj dokumenty osvedčujúce existenciu dôvodov opätovnej aktivácie podľa odseku 3 písm. a) až c). Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 autorizujú alebo podpisujú obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca a k žiadosti sa prikladá dokument preukazujúci oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja.
(6)
Opätovnú aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok bezodplatne okrem opätovnej aktivácie elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e), ktorá podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa osobitného predpisu.
(7)
Ak je elektronická schránka deaktivovaná, elektronické správy, ktoré neboli doručené do okamihu jej deaktivácie, sa vrátia odosielateľovi s informáciou o deaktivácii elektronickej schránky.
zobraziť paragraf
§ 17
Základné ustanovenia

(1)
Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb,
a)
o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe,13)
b)
ktoré osobitný predpis ukladá alebo umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle alebo predložením veci, ktorá nemá listinnú podobu alebo elektronickú podobu, alebo
c)
ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly alebo dohľadu priamo u kontrolovaného subjektu alebo dohliadaného subjektu, obhliadka, nazeranie do spisov, predvedenie a iné obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.
(2)
Ak pri výkone verejnej moci elektronicky vzájomne komunikujú orgány verejnej moci, pričom nie sú navzájom v postavení orgánu aplikácie práva a účastníka konania, môžu komunikovať prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov alebo priamou formou elektronickej komunikácie medzi sebou, a to aj automatizovaným spôsobom, bez toho, aby pri elektronickej komunikácii doručovali do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Ak osobitný predpis ustanovuje, že orgán verejnej moci je oprávnený s osobou, ktorá nie je orgánom verejnej moci, elektronicky komunikovať prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom,14) ak sa takáto komunikácia dohodne, orgán verejnej moci s takouto osobou komunikuje elektronicky bez toho, aby jej doručoval do elektronickej schránky, a orgánu verejnej moci sa prostredníctvom tohto informačného systému doručuje do elektronickej schránky alebo, ak nejde o elektronické podanie, aj iným dohodnutým spôsobom. Dohoda podľa druhej vety môže upraviť, kedy je doručenie inak, než do elektronickej schránky, považované za doručenie do vlastných rúk a ústredný orgán štátnej správy je oprávnený uzatvoriť dohodu podľa druhej vety aj v mene ostatných orgánov verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým vykonáva ústrednú štátnu správu.
(3)
Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť výlučne elektronickú komunikáciu, osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je oprávnená za podmienok podľa osobitného predpisu a na účely začatia alebo v priebehu konania o jej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach podať orgánu verejnej moci elektronické podanie. Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť výlučne listinnú komunikáciu, orgán verejnej moci ako účastník konania je povinný za podmienok podľa osobitného predpisu a na účely začatia alebo v priebehu konania podávať orgánu verejnej moci, ktorý vo veci koná, elektronické podanie; ustanovenia odseku 1 písm. b) a c) a odseku 4 sa použijú primerane.
(4)
Ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicky, ak mu to zákon nezakazuje.
(5)
Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb dokumenty, údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak
a)
na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,
b)
je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo
c)
vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty referenčného údaja v referenčnom registri.
(6)
Ak zákon ustanovuje orgánu verejnej moci povinnosť získavať alebo použiť na účely výkonu verejnej moci úradné dokumenty, údaje vrátane osobných údajov alebo preukázať skutočnosti, v rozsahu, v akom sú vedené v informačnom systéme verejnej správy3) v správe iného orgánu verejnej moci, je tento iný orgán verejnej moci povinný takéto úradné dokumenty, údaje alebo skutočnosti bezodplatne a bezodkladne poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa poskytujú, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú úradné dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na ich poskytnutie súhlas nevyžaduje.
(7)
Ak je v module procesnej integrácie a integrácie údajov evidované oprávnenie orgánu verejnej moci používať na konkrétnu činnosť istý typ úradných dokumentov alebo údajov, považuje sa na účely odseku 6 oprávnenie orgánu verejnej moci požadovať také úradné dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností od iného orgánu verejnej moci za preukázané.
zobraziť paragraf
§ 19
Elektronická identita osoby a jej preukazovanie

(1)
Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby najmä na účely prístupu k informačnému systému alebo na účely elektronickej komunikácie. Elektronická identita osoby sa deklaruje identifikáciou osoby a overuje sa autentifikáciou osoby.
(2)
Pri prístupe osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Pri elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta alebo spoločného modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje sa identita podľa odseku 2
a)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby fyzickej osoby, ktorá má k právnickej osobe právny vzťah, alebo
b)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby uvedeným v autentifikačnom certifikáte.
(5)
Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta zabezpečuje overením správnosti a platnosti identifikátora osoby a použitého autentifikátora vykonanie autentifikácie
a)
autentifikačný modul, ak ide o autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
správca komunikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
c)
správca špecializovaného portálu, ak ide o autentifikáciu podľa § 21 ods. 6 a elektronické prostriedky tohto portálu zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikačný modul.
(6)
Pri elektronickej úradnej komunikácii sa autentifikácia vykonáva overením pravdivosti deklarovanej identity prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie, ak sa identifikácia osoby vykonala podľa odseku 3.
(7)
Osobitný predpis môže ustanoviť alebo správca informačného systému môže určiť, že na autentifikáciu pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta podľa odseku 2 je možné použiť len autentifikátor ustanovený pre určitú úroveň autentifikácie podľa bezpečnostných štandardov vydaných podľa osobitného predpisu,8) pričom je vždy možné použiť aj autentifikátor vyššej úrovne autentifikácie.
(8)
Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanovuje, že elektronickú komunikáciu je možné vykonávať aj bez autentifikácie. Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prostriedkom a údajom informačného systému prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanoví alebo správca informačného systému neurčí, že takýto prístup je možný aj bez autentifikácie.
zobraziť paragraf
§ 21

(1)
Na účely autentifikácie je možné použiť autentifikátor, ktorým je
a)
úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu15) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a)
b)
alternatívny autentifikátor, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
c)
autentifikačný certifikát, ak ide o autentifikáciu pri prístupe k informačnému systému alebo pri elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu do elektronickej schránky alebo disponovania s elektronickou schránkou, a to automatizovaným spôsobom, s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku, alebo
d)
prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie,15b) ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,15c)ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.15d)
(2)
Vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.15) Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16a)
(3)
Na účely vykonania autentifikácie správcovia podľa odseku 4 zabezpečujú vytvorenie a zachovanie väzby medzi každým identifikátorom osoby a každým autentifikátorom tak, aby ku každému identifikátoru osoby bolo možné priradiť len platný autentifikátor vydaný tejto osobe a aj platný autentifikátor vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená za túto osobu alebo v jej mene konať zo zákona alebo je oprávnená pristupovať alebo disponovať s jej elektronickou schránkou. Na účely podľa prvej vety správcovia podľa odseku 4 zabezpečujú aj
a)
vedenie údajov o väzbe medzi každým zrušeným alebo zmeneným identifikátorom osoby a každým zneplatneným alebo zrušeným autentifikátorom, aby bolo možné spätne určiť, ktorý autentifikátor bol priradený ku ktorému identifikátoru osoby; to neplatí, ak ide o autentifikačný certifikát,
b)
zverejnenie informácie o zodpovedajúcej úrovni zabezpečenia podľa osobitného predpisu20a) na ústrednom portáli ku každému druhu autentifikátora.
(4)
Povinnosti podľa odseku 3 plní správca
a)
autentifikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. a) a b),
b)
komunikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. c) a d); ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. d), plní ich v rozsahu, v akom sú údaje dostupné zo zákonom ustanovených evidencií vedených v Slovenskej republike alebo zo schémy elektronickej identifikácie zverejnenej podľa osobitného predpisu,15d)
c)
informačného systému registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) ak ide o identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená zo zákona konať za právnickú osobu, podnikateľa alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene,
d)
modulu elektronických schránok, ak ide o identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou.
(5)
Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 sú správcovia podľa odseku 4 oprávnení získavať údaje z informačných systémov verejnej správy3) a správca informačného systému verejnej správy3) je povinný im tieto údaje poskytnúť, a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.
(6)
Orgány verejnej moci sú oprávnené zaviesť a používať podľa odseku 1 pre špecializované portály, ktoré spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný spôsob autentifikácie osoby zavedú, sú povinné zabezpečiť možnosť autentifikácie osoby aj prostredníctvom autentifikátora podľa odseku 1 ustanoveného pre príslušnú alebo vyššiu úroveň autentifikácie v súlade so štandardom elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8) Po dohode so správcom komunikačnej časti autentifikačného modulu je možné použiť iný spôsob autentifikácie podľa prvej vety aj na autentifikáciu pri prístupe k ústrednému portálu, elektronickej komunikácii prostredníctvom ústredného portálu, pri prístupe do elektronickej schránky alebo disponovaní s elektronickou schránkou. Orgán verejnej moci zverejňuje na ústrednom portáli informáciu o zodpovedajúcej úrovni zabezpečenia podľa osobitného predpisu20a) ku každému spôsobu autentifikácie podľa prvej vety.
zobraziť paragraf
§ 22

(1)
Alternatívny autentifikátor vydáva a zneplatňuje ministerstvo vnútra. Použitie alternatívneho autentifikátora je možné ustanoviť pre jednotlivé úrovne autentifikácie podľa štandardov elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Alternatívny autentifikátor sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby, ktorá obsahuje identifikátor osoby, adresu pobytu, dátum narodenia, dátum podania žiadosti, ďalšie informácie a dokumenty nevyhnutné na overenie totožnosti žiadateľa a vydanie alternatívneho autentifikátora a ktorá je žiadateľom autorizovaná alebo obsahuje úradne osvedčený podpis žiadateľa. Ministerstvo vnútra môže spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na úseku prijímania žiadostí o alternatívny autentifikátor a doručenia alternatívneho autentifikátora prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
(3)
Vydanie a prevzatie alternatívneho autentifikátora sa vykoná spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s ním pred odovzdaním fyzickej osobe, ktorej sa vydáva, neoboznámi žiadna iná osoba. Vydanie alternatívneho autentifikátora môže byť podmienené vydaním občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.
(4)
Každý, komu bol alternatívny autentifikátor vydaný, je povinný ho chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím. Na žiadosť fyzickej osoby, ktorej bol alternatívny autentifikátor vydaný, môže byť tento autentifikátor zneplatnený; žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2. Zneplatnením alternatívneho autentifikátora je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby tento autentifikátor nemohol byť po zneplatnení použitý na úspešnú autentifikáciu.
(5)
Ak vznikne možnosť alebo riziko zneužitia alternatívneho autentifikátora, je ho možné zneplatniť aj bez žiadosti fyzickej osoby, ktorej bol vydaný, pričom sa zároveň vydáva nový alternatívny autentifikátor. Alternatívny autentifikátor je podľa prvej vety možné zneplatniť najskôr dňom prevzatia nového alternatívneho autentifikátora; o tom musí byť fyzická osoba, ktorej sa nový alternatívny autentifikátor vydáva, písomne upozornená najneskôr s prevzatím nového alternatívneho autentifikátora.
(6)
Zneplatnenie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné. Ak je v priebehu piatich rokov z dôvodu zneplatnenia podľa odseku 4 vydaný druhý a ďalší alternatívny autentifikátor, podlieha každé druhé a ďalšie vydanie povinnosti uhradiť správny poplatok podľa osobitného predpisu.
(7)
Ministerstvo vnútra zasiela v dohodnutom intervale správcovi zdrojového registra pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci12d) zoznam fyzických osôb, ktoré požiadali o vydanie alternatívneho autentifikátora, s údajmi o žiadateľovi v rozsahu mena, priezviska a identifikátora osoby a identifikátor osoby právnickej osoby, ktorý predložil pri žiadosti.
zobraziť paragraf
§ 22a
Autentifikačný certifikát

(1)
Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý preukazuje elektronickú identitu toho, komu bol vydaný, a používa sa na účely identifikácie a autentifikácie pri automatizovanom prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely automatizovaného prístupu do elektronickej schránky alebo disponovanie s elektronickou schránkou.
(2)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu vedie, na účely zabezpečenia identifikácie a autentifikácie s použitím autentifikačného certifikátu, register autentifikačných certifikátov, ktorý je informačným systémom verejnej správy.3)
(3)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu eviduje v registri autentifikačných certifikátov o autentifikačnom certifikáte
a)
údaje potrebné na vykonanie identifikácie a autentifikácie s jeho použitím, a to počas celej doby jeho platnosti a vo vzťahu k všetkým účelom a informačným systémom, pre ktoré má byť používaný,
b)
identifikáciu aplikačného rozhrania podľa § 25 ods. 7, údaje o programovom prostriedku, ktorý má byť na prístup k nemu používaný, údaje o prevádzkovateľovi programového prostriedku a identifikátor osoby každého, v mene koho je prevádzkovateľ programového prostriedku oprávnený konať, ak má byť autentifikačný certifikát používaný na autentifikáciu na účely podľa odseku 1 prostredníctvom aplikačného rozhrania podľa § 25 ods. 7.
(4)
Autentifikačný certifikát do registra autentifikačných certifikátov zapíše a zápis zruší správca komunikačnej časti autentifikačného modulu na žiadosť toho, komu bol autentifikačný certifikát vydaný. Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu môže zrušiť zápis autentifikačného certifikátu v registri autentifikačných certifikátov aj bez žiadosti, ak vznikne možnosť alebo riziko jeho zneužitia; o tom je povinný osobu, ktorej bol vydaný, bezodkladne upovedomiť.
(5)
Úspešnú autentifikáciu autentifikačným certifikátom je možné vykonať, len ak je autentifikačný certifikát v registri autentifikačných certifikátov zapísaný a neuplynula doba jeho platnosti.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 23
Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby

(1)
Orgán verejnej moci vykoná pri výkone verejnej moci autorizáciu elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom17) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu20) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18) ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku,19) a to spôsobom podľa odseku 3. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu elektronického podania,
a)
ak sa podľa zákona podáva v elektronickej podobe a zákon neustanovuje iný spôsob autorizácie alebo ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18)
2.
použitím na to určenej funkcie informačného systému prístupového miesta a po úspešnej autentifikácii osoby ktorá autorizáciu vykonáva, zodpovedajúcej najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ podľa osobitného predpisu,20a) ak sa zabezpečí uvedenie tejto osoby ako odosielateľa elektronickej správy, nemennosť obsahu autorizovaného dokumentu do momentu uloženia v elektronickej schránke adresáta, spojenie autorizovaného dokumentu s identifikátorom osoby odosielateľa a zachovanie väzby medzi nimi, ak to osobitný predpis nezakazuje alebo
3.
uznaným spôsobom autorizácie, ak to osobitný predpis nezakazuje,
b)
kvalifikovaným elektronickým podpisom,17) ktorého kvalifikovaný certifikát obsahuje minimálny súbor osobných identifikačných údajov reprezentujúcich jedinečným spôsobom fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,20aa) a ktorý zahrnul do autorizácie aj kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku,19) ktorá určuje dátum a čas, po ktorom nastala autorizácia, ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne osvedčený.
(2)
Uznaný spôsob autorizácie je taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala, a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala. Uznaný spôsob autorizácie môže byť odlišný pre autorizáciu elektronického podania, pri ktorom sa vyžaduje vlastnoručný podpis, a elektronického podania, pri ktorom musí byť vlastnoručný podpis úradne osvedčený.
(3)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis20b) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, orgán verejnej moci na autorizáciu použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu,20) ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19) Ak tento zákon alebo osobitný predpis20c) ustanovuje len povinnosť autorizácie bez označenia konkrétnej osoby alebo osoby v konkrétnom postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu, orgán verejnej moci na autorizáciu použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu20) alebo kvalifikovanú elektronickú pečať,18) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19) Ak orgán verejnej moci vydáva elektronický úradný dokument, o ktorom vie, že je určený na použitie do zahraničia, alebo ak o to z dôvodu použitia v zahraničí požiada osoba, ktorej sa takýto dokument vydáva, orgán verejnej moci na autorizáciu použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu,20) ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická pečať18) a kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19)
(4)
Ak nie je preukázaný opak, na účely elektronickej komunikácie je oprávnenie osoby konať za inú osobu alebo v mene inej osoby preukázané vždy, ak
a)
konajúca osoba použije na autorizáciu platný mandátny certifikát podľa osobitného predpisu,20) z ktorého vyplýva oprávnenie konať za túto osobu alebo v jej mene a rozsah tohto oprávnenia, alebo
b)
prostriedok, ktorý konajúca osoba použije na autorizáciu, zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia „vysoká“ podľa osobitného predpisu20a) a obsahuje identifikátor osoby a z referenčného údaja vyplýva oprávnenie tejto osoby konať za inú osobu alebo v jej mene.
(5)
Okrem spôsobu podľa odseku 4 sa oprávnenie konať v mene inej osoby, na účely elektronickej komunikácie, preukazuje aj
a)
elektronickým dokumentom obsahujúcim jednoznačnú identifikáciu konajúcej osoby, osoby, v mene ktorej je oprávnená konať, a rozsah oprávnenia konať v mene tejto osoby, pričom tento elektronický dokument musí byť autorizovaný
1.
splnomocniteľom, ak oprávnenie konať vzniká udelením splnomocnenia, alebo
2.
príslušným orgánom verejnej moci, ak oprávnenie konať vzniká rozhodnutím orgánu verejnej moci,
b)
elektronickým odpisom z informačného systému verejnej správy21) nie starším ako jeden mesiac, ak sa oprávnenie konať zapisuje podľa zákona do informačného systému verejnej správy,3) alebo
c)
identifikátorom osoby, v mene ktorej sa koná, ak konajúca osoba je zákonným zástupcom osoby, v mene ktorej sa koná.
(6)
Orgán verejnej moci je povinný zabezpečiť aktuálnu evidenciu údajov preukazujúcich oprávnenie konať v mene inej osoby, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti alebo v súvislosti s ňou, a to spôsobom, ktorý zodpovedá platnému skutkovému a právnemu stavu a ktorý umožní preukázať toto oprávnenie na základe autentifikácie osoby; ak tieto oprávnenia sú hodnotou referenčného údaja alebo vyplývajú z hodnôt referenčných údajov, orgán verejnej moci ich referencuje [§ 49 ods. 1 písm. h)]. Evidenciu podľa prvej vety vedie orgán verejnej moci prostredníctvom centrálneho registra elektronických plnomocenstiev podľa § 23a.
(7)
Ak orgán verejnej moci eviduje oprávnenie osoby konať v mene inej osoby podľa odseku 6 alebo ak takéto oprávnenie je hodnotou referenčného údaja alebo vyplýva z hodnôt referenčných údajov vedených v iných informačných systémoch verejnej správy,3) nie je oprávnený požadovať od konajúcej osoby preukázanie tohto oprávnenia, ak nemá dôvodnú pochybnosť o tom, či oprávnenie podľa odseku 6 trvá, alebo nemá odôvodnenú pochybnosť o jeho rozsahu.
(8)
Ak orgán verejnej moci prijme elektronické podanie, ktoré je autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18) ku ktorým nie je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka,19) orgán verejnej moci pripojí k nim kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, ktorá zahŕňa objekt autorizácie.
zobraziť paragraf
§ 28

(1)
Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podľa osobitného predpisu podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.
(2)
Elektronický úradný dokument, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré podľa osobitného predpisu vydáva, oznamuje alebo doručuje orgán verejnej moci v listinnej podobe.
(3)
Ak ide o elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu, na účely preukázania právnych skutočností v ňom uvedených musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu elektronického úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú, alebo s ním musí byť neoddeliteľne spojený tak, že sú oba tieto elektronické úradné dokumenty spoločne autorizované. Ak elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu nie je spojený s elektronickým úradným dokumentom, ku ktorému sa preukazované právne skutočnosti viažu, spoločnou autorizáciou, orgán verejnej moci je povinný pri doručovaní elektronického úradného dokumentu podľa § 3 písm. k) tretieho bodu v jednej elektronickej úradnej správe doručiť aj elektronický úradný dokument, ku ktorému sa preukazované právne skutočnosti viažu.
(4)
Správca modulu elektronických formulárov zabezpečuje prístup k elektronickým formulárom pre elektronické podanie a elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument v module elektronických formulárov v rozsahu podľa tohto zákona aj na základe ním zverejneného komunikačného rozhrania.
(5)
Elektronické formuláre pre elektronické podanie a elektronické formuláre pre elektronický úradný dokument označené ako neplatné sa v module elektronických formulárov uchovávajú a sprístupňujú po neobmedzenú dobu.
(6)
Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.
(7)
Orgán verejnej moci nie je povinný elektronické podanie a elektronický úradný dokument, na účely vedenia spisu alebo inej obdobnej evidencie pri výkone verejnej moci, transformovať do listinnej podoby.
zobraziť paragraf
§ 31a

(1)
Orgán verejnej moci za podmienok podľa odsekov 11 a 12 odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom modulu elektronického doručovania správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý prostredníctvom modulu elektronického doručovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku, spôsobom podľa osobitného predpisu upravujúceho konanie v danej veci. Vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu zabezpečí správca modulu elektronického doručovania vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 2.
(2)
Listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe vrátane identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie.
(3)
Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu.
(4)
Správca modulu elektronického doručovania môže zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku, ktorý vykonáva jeho doručenie adresátovi.
(5)
Orgán verejnej moci zodpovedá za obsah elektronického úradného dokumentu do momentu jeho odoslania správcovi modulu elektronického doručovania. Správca modulu elektronického doručovania zodpovedá v rozsahu prevzatého elektronického úradného dokumentu orgánu verejnej moci, ktorý mu elektronický úradný dokument odoslal, za správne vyhotovenie jeho listinného rovnopisu a za včasné a riadne odovzdanie na poštovú prepravu. Ak sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu doručuje prostredníctvom poštového podniku, správca modulu elektronického doručenia sa považuje za podávateľa a koná voči poštovému podniku na vlastný účet a v mene orgánu verejnej moci v rozsahu úkonov potrebných na zabezpečenie doručenia rovnopisu. Správca modulu elektronického doručovania zabezpečí, aby sa s obsahom elektronického úradného dokumentu a s jeho listinným rovnopisom do odovzdania na poštovú prepravu nemohla oboznámiť neoprávnená osoba.
(6)
Ak ide o doručovanie podľa odseku 1, poštový podnik potvrdzuje doručenie formou informácie o výsledku doručenia. Informáciu o výsledku doručenia, potvrdzujúcu moment doručenia, alebo dôvody nedoručenia zasiela správca modulu elektronického doručovania bezodkladne do elektronickej schránky orgánu verejnej moci, a to v štruktúrovanej forme. Informácia o výsledku doručenia musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu elektronického úradného dokumentu, ktorý bol vo forme listinného rovnopisu doručovaný.
(7)
Ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje vytvorenie osobitnej listinnej písomnosti, potvrdzujúcej doručenie, je táto povinnosť splnená doručením informácie o výsledku doručenia.
(8)
Ak osobitný predpis ustanovuje lehotu na odoslanie dokumentu alebo jeho odovzdanie na poštovú prepravu, táto lehota je splnená odoslaním elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1.
(9)
Ak ide o doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu platí, že orgán verejnej moci si odoslaním elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 vyhradil, že poštová zásielka, ktorej obsahom je listinný rovnopis tohto dokumentu, nemá byť vrátená; poštový podnik takú poštovú zásielku, ak ju nemožno dodať adresátovi, zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku doručenia.
(10)
Ak poštovú zásielku s listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu nemožno dodať adresátovi, na účely doručenia podľa osobitných predpisov sa za deň vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie o výsledku doručovania.
(11)
Orgán verejnej moci, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, je povinný postupovať podľa odseku 1. Výdavky správcu modulu elektronického doručovania, vynaložené na zabezpečenie vytvárania listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenie jeho doručovania, sú výdavkami tohto správcu vynaloženými na plnenie jeho úloh, na ktorých financovanie sa použije osobitný predpis.20d)
(12)
Orgán verejnej moci, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, môže postupovať podľa odseku 1, ak sa tak dohodne so správcom modulu elektronického doručovania; ak podľa odseku 1 nepostupuje, zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie adresátovi vlastnými prostriedkami, pričom ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane.
(13)
Na účely doručovania listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 sa použije adresa miesta pobytu alebo adresa sídla, alebo miesta podnikania v podobe, v akej sú vedené ako referenčný údaj alebo adresa, ktorú správcovi modulu elektronického doručovania oznámi odosielateľ, a to vrátane adresy na doručenie do zahraničia.
(14)
Ak sa má doručovať do zahraničia, poštový podnik doručuje listinný rovnopis len ako doporučenú zásielku a informáciu o výsledku doručenia nevyhotovuje. Orgán verejnej moci je pri doručovaní do zahraničia oprávnený zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu a jeho doručenie bez použitia postupu podľa odseku 1.
(15)
Správca modulu elektronického doručovania zverejní na ústrednom portáli podrobný popis používania funkcionality modulu elektronického doručovania určenej na účely postupu orgánu verejnej moci podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 33

(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia alebo ak sa podľa osobitného predpisu neúčinnosť elektronického doručenia neposudzuje ako predbežná otázka, orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické doručovanie týka, rozhodne na návrh adresáta, že elektronické doručenie je neúčinné, ak tento adresát preukáže, že
a)
objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo jeho pričinením, alebo
b)
na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať.
(2)
Návrh podľa odseku 1 je potrebné podať do 15 dní odo dňa, keď sa adresát s obsahom elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť.
(3)
Návrh podľa odseku 1 musí okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje, obsahovať aj deň, keď sa adresát s obsahom elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť, a označenie dôkazov, ktorých sa dovoláva.
(4)
Ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia, orgán verejnej moci
a)
môže začať konanie o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak je podľa obsahu spisu zrejmé, že adresát sa nemohol s obsahom elektronickej úradnej správy v úložnej lehote oboznámiť,
b)
začne konanie o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak mu správca modulu elektronických schránok oznámi, že z technických dôvodov, ktoré nenastali na strane adresáta, nebolo možné elektronické úradné správy uložené v elektronickej schránke prevziať; ustanovenia odsekov 2 a 3 sa na oznámenie použijú primerane a správca modulu elektronických schránok v oznámení uvedie okolnosti znemožňujúce prístup k uloženým správam a ich trvanie.
(5)
Orgán verejnej moci, ktorý rozhoduje o neúčinnosti elektronického doručenia, môže rozhodnúť o odklade účinkov elektronického doručenia do rozhodnutia vo veci samej, ak adresátovi hrozí vážna ujma a ak odkladom nevznikne ujma na právach iných osôb nadobudnutých v dobrej viere alebo poškodenie verejného záujmu prevyšujúce ujmu hroziacu adresátovi.
(6)
Návrh podľa odseku 1 nie je možné podať po tom, ako nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode, ktorým bolo vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je.
(7)
Orgán verejnej moci v konaní o neúčinnosti elektronického doručenia umožní účastníkovi konania prevziať si elektronickú úradnú správu, o ktorej neúčinnosti elektronického doručenia sa koná, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje.
(8)
Ak orgán verejnej moci rozhodol, že elektronické doručenie je neúčinné, elektronická úradná správa vrátane všetkých elektronických dokumentov sa považuje za doručenú dňom, keď rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia nadobudlo právoplatnosť.
(9)
Proti rozhodnutiu o neúčinnosti elektronického doručenia je možné podať odvolanie alebo rozklad podľa osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje. Ak o neúčinnosti elektronického doručenia rozhoduje iný orgán ako súd, rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia je preskúmateľné súdom.
zobraziť paragraf
§ 35
Konverzia a zaručená konverzia

(1)
Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného
a)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
b)
dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,
c)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.
(2)
Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti.
(3)
Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“) sa rozumie
a)
orgán verejnej moci, advokát a notár,
b)
poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,
c)
patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, a
d)
právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu,20e) ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu20e) nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu20e) konsoliduje,
e)
Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti podľa osobitných predpisov.21b)
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu podľa odseku 3 písm. b) môže vykonávať zaručenú konverziu len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta.
zobraziť paragraf
§ 37
Osvedčovacia doložka

(1)
Osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a čase jej vykonania a údaje o evidencii vykonanej zaručenej konverzie.
(2)
Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, neuvádzajú sa údaje o fyzickej osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a vlastnoručný podpis možno nahradiť faksimile alebo obdobným spôsobom.
(3)
V osvedčovacej doložke sa uvádzajú osobné údaje v rozsahu identifikátor osoby a meno, priezvisko, funkcia a pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu; tieto osobné údaje je osoba vykonávajúca konverziu oprávnená spracúvať na účely výkonu zaručenej konverzie a plnenia povinností podľa tohto zákona v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.
(4)
Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad podpredsedu vlády.
zobraziť paragraf
§ 39
Spoločné ustanovenia o zaručenej konverzii

(1)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu, ktorého transformáciou vznikol. Orgán verejnej moci, ktorý použije novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie na účely výkonu verejnej moci, je povinný overiť súlad údajov uvedených v osvedčovacej doložke s údajmi v centrálnej evidencii záznamov o vykonaní zaručenej konverzie; to neplatí, ak ide o novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorú vykonal tento orgán verejnej moci.
(2)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie verejnej listiny, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, je verejnou listinou.
(3)
Ak sa vykonáva zaručená konverzia dokumentu, ktorý vznikol zaručenou konverziou, pôvodným dokumentom je dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou, a osvedčovacia doložka k nemu.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala zaručenú konverziu, zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej konverzie, ale nezodpovedá za pravdivosť alebo úplnosť údajov, ktoré tvoria informačný obsah pôvodného dokumentu. Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, činnosti, ktoré sa inak vykonávajú manuálne, najmä posúdenie bezpečnostných prvkov pôvodného dokumentu, je možné vykonať automatizovane technickými prostriedkami alebo programovými prostriedkami, ak je znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpečnosti a ochrany informačných systémov osvedčené, že zvolené prostriedky a postup ich použitia umožňujú dodržať podmienky výkonu zaručenej konverzie a sú zabezpečené proti zneužitiu; ustanovenia prvej vety tým nie sú dotknuté.
(5)
Osoba vykonávajúca konverziu vedie evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii s uvedením evidenčného čísla každého záznamu o vykonanej zaručenej konverzii; evidencia obsahuje údaje o typoch vykonaných zaručených konverzií, o dokumentoch, ktoré boli predmetom zaručenej konverzie, o spôsobe a výsledku overenia platnosti autorizácie pôvodného dokumentu, o použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala a čase jej vykonania. Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sa vedie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej úradom podpredsedu vlády.
(6)
Úrad podpredsedu vlády vedie centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorá je informačným systémom verejnej správy,3) a prideľuje osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsahom centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sú údaje z evidencií záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Osoba vykonávajúca konverziu zasiela úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak ide o notára, pridelenie evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a zasielanie údajov z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii zabezpečuje Notárska komora Slovenskej republiky prostredníctvom Centrálneho informačného systému podľa osobitného predpisu.22a)
(7)
Ak osoba vykonávajúca konverziu použije na výkon zaručenej konverzie postupy, technické prostriedky a programové prostriedky, ktoré boli osvedčené znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpečnosti a ochrany informačných systémov, predpokladá sa, že zaručená konverzia je vykonaná v súlade s podmienkami podľa § 36 ods. 1.
(8)
Ak orgán verejnej moci vydal elektronický dokument vo formáte elektronického dokumentu, ktorý nie je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu,8) je na žiadosť toho, komu bol vydaný, povinný zabezpečiť bezodplatné vykonanie zaručenej konverzie takého elektronického dokumentu do listinnej podoby alebo do elektronickej podoby vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8) To platí aj pre osobu vykonávajúcu zaručenú konverziu, ak novovzniknutý elektronický dokument nie je vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Advokát, notár, patentový zástupca a poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu majú za výkon zaručenej konverzie nárok na úhradu sumy určenej v sadzobníku úhrad za vykonanie zaručenej konverzie. Orgán verejnej moci zabezpečí vykonanie zaručenej konverzie bezodplatne, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov, ktoré vznikli z činnosti tohto orgánu verejnej moci, inak má nárok na úhradu hotových výdavkov spojených so zaručenou konverziou v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu alebo na správny poplatok podľa osobitného predpisu,10) ak zaručenú konverziu vykonáva integrované obslužné miesto prevádzkované ministerstvom vnútra.
(10)
Orgán verejnej moci môže odmietnuť zabezpečiť vykonanie zaručenej konverzie dokumentu, ktorého nie je pôvodcom; to neplatí, ak na orgán verejnej moci prešli kompetencie pôvodcu dokumentu alebo orgán verejnej moci je nástupcom pôvodcu dokumentu.
zobraziť paragraf
§ 40
Základné pojmy

Na účely tejto časti sa rozumie
a)
úhradou suma súdneho poplatku, správneho poplatku alebo inej platby, ktorú je poplatník povinný vykonať v prospech orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov alebo na ich základe,
b)
poplatníkom osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo na ich základe povinná vykonať úhradu,
c)
príjemcom orgán verejnej moci, v ktorého rozpočte je príjem z úhrady rozpočtovaný, ak osobitný predpis neustanoví inak,
d)
hromadnou úhradou vykonanie viacerých úhrad naraz, ktorú vykoná prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta na platobný účet príjemcu úhrady,
e)
príkazom na úhradu elektronický dokument obsahujúci jednoznačný identifikátor úhrady, identifikáciu platobného účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, výšku úhrady a ktorý obsahuje alebo umožňuje zistiť jedinečnú a jednoznačnú identifikáciu príjemcu úhrady, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady,
f)
informáciou o úhrade informácia obsahujúca identifikátor príkazu na úhradu a údaje uvedené v príkaze na úhradu, na základe ktorého sa úhrada vykonala, výšku úhrady, ktorá bola vykonaná, čas a dátum vykonania úhrady a označenie prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, prostredníctvom ktorého bola úhrada vykonaná.
zobraziť paragraf
§ 41
Pôsobnosť


Ustanovenia tejto časti sa použijú na vykonanie úhrady, ak osobitný predpis23) ustanoví, že sa úhrada vykonáva na integrovanom obslužnom mieste.
zobraziť paragraf
§ 42
Príkaz na úhradu

(1)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, príkaz na úhradu vytvorí orgán verejnej moci, pričom identifikátor úhrady určí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak.
(2)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká inak ako podľa odseku 1, vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečí správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta, pričom
a)
identifikátor úhrady, identifikáciu platobného účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, identifikáciu príjemcu úhrady, identifikáciu orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady, a výšku úhrady určí na základe informácií získaných prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak,
b)
iné náležitosti príkazu na úhradu ako podľa písmena a) určí na základe typu úkonu alebo konania, a ak je to potrebné, aj na základe informácie od poplatníka.
(3)
Súčasne s vytvorením príkazu na úhradu podľa
a)
odseku 1 orgán verejnej moci doručí príkaz na úhradu poplatníkovi a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od orgánu, ktorý príkaz na úhradu vytvoril,
b)
odseku 2 správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta zabezpečuje sprístupnenie príkazu na úhradu poplatníkovi a zaslanie príkazu na úhradu do elektronickej schránky poplatníka, ak o to poplatník požiada, a súčasne zabezpečí pripojenie príkazu na úhradu ako prílohy k elektronickému podaniu, ku ktorému je príkaz na úhradu vytváraný na prístupovom mieste.
(4)
Ak je príjemcom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon štátnej správy, údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu podľa odseku 1 určí príjemca úhrady. Na základe dohody vyššieho územného celku alebo obce s úradom podpredsedu vlády môžu byť údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečené prostredníctvom platobného modulu.
(5)
Ak príjemca úhrady nie je orgánom verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a na účely poskytovania informácií o splnení povinnosti vykonať úhradu, ako aj informácií potrebných na evidenciu a zúčtovanie úhrad je potrebná výmena informácií vo väčšom rozsahu, než ustanovuje tento zákon, poskytovanie takýchto informácií zabezpečujú tieto orgány verejnej moci vo vzájomnej súčinnosti.
zobraziť paragraf
§ 43
Vykonanie úhrady prostredníctvom integrovaného obslužného miesta

(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonať úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta.
(2)
Poplatník na základe údajov v príkaze na úhradu vykoná úhradu v prospech prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta alebo priamo v prospech platobného účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu7a) uvedeného v príkaze na úhradu, ak má na to prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vytvorené podmienky.
(3)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby bezodkladne po vykonaní úhrady odoslal informačný systém integrovaného obslužného miesta platobnému modulu informáciu o úhrade.
(4)
Správca komunikačnej časti platobného modulu prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpečí zaslanie informácie o úhrade príjemcovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady.
(5)
Okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 3 vzniká záväzok prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta uhradiť plnenie v sume uvedenej v tejto informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v nej.
(6)
Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveň vznikla povinnosť vykonať úhradu podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poplatníka vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú a vzniká pohľadávka príjemcu úhrady voči prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(7)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta je povinný splniť záväzok podľa odseku 5 do desiatich pracovných dní odo dňa jeho vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
(8)
Ak sa úhrada vykonáva priamo v prospech platobného účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu,7a) odseky 5 a 6 sa nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 44
Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti platobného modulu a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka

(1)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu, každý v rozsahu pôsobnosti k časti platobného modulu, ktorej sú správcom, sú povinní v rámci funkcionality platobného modulu
a)
poskytnúť poplatníkovi vždy pred autorizáciou úhrady informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poplatník, ak sú známe,
b)
sprístupniť v platobnom module všetky podporované spôsoby vykonania úhrady,
c)
umožniť v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady poplatníkovi zadať všetky informácie a vykonať všetky úkony, ktoré sú na vykonanie úhrady potrebné,
d)
zabezpečiť vedenie evidencie prijatých informácií od integrovaného obslužného miesta podľa tejto časti a odoslaných informácií o úhrade, a to počas piatich rokov odo dňa prijatia informácie a odoslania informácie o úhrade,
e)
umožniť prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť.
(2)
Správca komunikačnej časti platobného modulu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhranie platobného modulu na účely integrácie informačných systémov.
(3)
Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je povinný viesť evidenciu prijatých informácií o úhrade; to neplatí, ak orgánu verejnej moci, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, vedie evidenciu prijatých informácií o úhrade ministerstvo financií podľa osobitných predpisov.24)
(4)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu sú povinní poskytnúť orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta nevyhnutnú súčinnosť na účely plnenia ich povinností podľa tejto časti.
(5)
Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu identifikáciu platobného účtu, na ktorom prijímajú úhrady podľa tejto časti, najneskôr v deň zriadenia tohto platobného účtu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene či zrušení takéhoto platobného účtu. Ak orgán verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, je odlišný od príjemcu úhrady, sú oba tieto orgány povinné túto skutočnosť spolu s identifikáciou konania alebo úkonu oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene takejto skutočnosti.
(6)
Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť správcovi komunikačnej časti platobného modulu potrebné informácie a súčinnosť pri určovaní výšky úhrad na účely vytvárania príkazu na úhradu.
(7)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta môže vykonať hromadnú úhradu len vtedy, ak uzatvoril písomnú dohodu o hromadných úhradách so správcom administratívnej časti platobného modulu. Dohoda podľa prvej vety musí byť v druhovo rovnakých prípadoch rovnaká s každým prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a musí obsahovať aj povinnosť prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta vytvárať a poskytovať informácie na účely evidencie a identifikácie hromadných úhrad. Informácie podľa predchádzajúcej vety sa poskytujú spôsobom, ktorý umožní identifikáciu výšky v spojení s úhradou, ktorej sa výška týka, a s identifikáciou poplatníka, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a identifikáciu právneho titulu, na základe ktorého sa úhrada vykonáva.
(8)
Orgán verejnej moci a prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta sú oprávnení na účely plnenia povinností podľa tejto časti spracúvať osobné údaje poplatníka, najmä identifikátor osoby poplatníka, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a na nevyhnutnú dobu.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 49

(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
registrom miesto elektronického uchovávania objektov evidencie, ktoré vytvára, uchováva a vykonáva vo vzťahu k nim ďalšie úkony orgán verejnej moci v rámci svojej pôsobnosti a podľa osobitných predpisov,5)
b)
objektom evidencie množina údajov o subjekte evidencie, ktorá je predmetom evidovania orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov5) a ktorá je jednoznačne identifikovaná identifikátorom objektu evidencie,
c)
subjektom evidencie osoba, vec, právo, povinnosť alebo skutočnosť, údaje o ktorých sú predmetom evidovania orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,5)
d)
referenčným údajom údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov,
e)
zdrojovým údajom údaj objektu evidencie, ktorý je vedený v zdrojovom registri, je vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečný a zo zdrojového registra je poskytovaný do referenčného registra, kde je vedený ako referenčný údaj,
f)
zdrojovým registrom register ustanovený osobitným predpisom, ak obsahuje aspoň jeden zdrojový údaj,
g)
hodnotou údaja je neprázdna a konečná postupnosť znakov, ktoré údaj obsahuje alebo prázdny údaj,
h)
referencovaním použitie údaja objektu evidencie v podobe, ktorá je zhodná s podobou, v ktorej je referenčný údaj vedený v referenčnom registri,
i)
správcom registra orgán verejnej moci, ktorý podľa osobitného predpisu5) register vedie,
j)
registrátorom orgán verejnej moci, ktorý je podľa osobitného predpisu5) oprávnený zapisovať, meniť a vymazávať údaje objektov evidencie z registra.
(2)
Pri používaní hodnôt údajov, zápise, zmene, výmaze a poskytovaní zdrojového údaja, oprave hodnôt údajov a pri stotožnení údajov je na účely medzisystémovej identifikácie subjektu evidencie, ktorým je cudzinec bez pobytu na území Slovenskej republiky, možné použiť sadu znakov podľa osobitného predpisu.25)
zobraziť paragraf
§ 55
Poskytovanie hodnôt údajov z registrov

(1)
Správca registra je povinný poskytnúť orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci a plnenia jeho úloh podľa osobitných predpisov hodnoty údajov z registra, ktorý vedie, a to bezodplatne a aj bez súhlasu dotknutých osôb; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako. Poskytovanie údajov na účely referencovania a poskytovanie zdrojových údajov referenčnému registru nie sú ustanovením prvej vety dotknuté.
(2)
Orgánu verejnej moci sa v rozsahu a na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú hodnoty údajov z registra prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov alebo formou elektronického odpisu,21) ak sú poskytované iným prostriedkom elektronickej komunikácie. Inej osobe ako orgánu verejnej moci sa hodnoty údajov z registra poskytujú formou elektronického odpisu21) alebo formou výstupu z informačného systému verejnej správy.28)
(3)
Ak osobitný predpis5) upravuje poskytovanie hodnôt údajov z registrov
a)
v elektronickej podobe, považujú sa elektronický odpis a výstup z informačného systému verejnej správy za rovnocenné s elektronicky poskytnutými hodnotami údajov podľa osobitného predpisu5) vrátane všetkých právnych účinkov, ak obsahujú najmenej ten rozsah údajov ako elektronicky poskytnuté údaje podľa osobitného predpisu,5)
b)
v listinnej podobe vo forme odpisu, výpisu alebo inej obdobnej forme (ďalej len „listinný výstup“), považujú sa elektronický odpis a výstup z informačného systému verejnej správy za rovnocenné s listinným výstupom podľa osobitného predpisu5) vrátane všetkých právnych účinkov, ak obsahujú najmenej taký rozsah údajov ako listinný výstup podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Výstup z informačného systému verejnej správy28) a elektronický odpis21) sú verejnou listinou.
(5)
Na postup pri vydávaní elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis.29)
zobraziť paragraf
§ 56
Správne delikty

(1)
Úrad podpredsedu vlády uloží pokutu
a)
od 1 000 eur do 25 000 eur správcovi informačného systému verejnej správy,3) ktorý poruší povinnosť podľa § 6 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
b)
od 1 000 eur do 35 000 eur prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ak prevádzkareň integrovaného obslužného miesta nespĺňa podmienky prevádzky podľa § 7,
c)
od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať spoločné moduly podľa § 10 ods. 2,
2.
poskytovať údaje podľa § 16 ods. 1 alebo ods. 2,
3.
používať na elektronické doručovanie elektronickú schránku podľa § 29 ods. 1,
d)
od 1 000 eur do 15 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
vytvoriť formuláre pre elektronické podanie v súlade s podmienkami podľa § 24 ods. 2,
2.
zabezpečiť funkcionality podľa § 24 ods. 3,
3.
zverejniť formuláre pre elektronické podanie podľa § 24 ods. 4,
4.
sprístupniť elektronické prostriedky podľa § 24 ods. 8,
5.
prijímať elektronické úradné správy podľa § 30 ods. 7,
6.
referencovať hodnoty referenčných údajov podľa § 52,
7.
poskytovať hodnoty údajov z registrov podľa § 55,
e)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý požaduje od účastníkov konania dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočnosti v rozpore s § 17 ods. 5,
f)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať len vládne cloudové služby podľa § 10a ods. 5,
2.
uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa § 17 ods. 1,
3.
poskytnúť inému orgánu verejnej moci dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa § 17 ods. 6,
4.
evidovať oprávnenia podľa § 23 ods. 6 alebo požaduje preukázanie oprávnenia v rozpore s § 23 ods. 7,
5.
získať informácie o rozsahu oprávnenia podľa § 23a ods. 7,
g)
od 250 eur do 1 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý závažným spôsobom poruší inú povinnosť podľa tohto zákona, než je uvedená v písmenách a) až f).
(2)
Pri ukladaní pokuty úrad podpredsedu vlády prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností. Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave samotné prejednanie správneho deliktu.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá úrad podpredsedu vlády, ustanoví
a)
jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta podľa § 5 ods. 6,
b)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3,
c)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5,
d)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
e)
obsah žiadosti o zápis do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o zriaďovaní, označovaní, zmenách a rušení prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o podmienkach prevádzky a o vedení evidencie podľa § 9,
f)
sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa § 7 ods. 10,
g)
podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,
h)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. a) a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. b),
i)
podrobnosti o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov a o zápise autentifikačných certifikátov podľa § 22a do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis podľa § 22a ods. 4,
j)
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu a formáty elektronických dokumentov príloh, z ktorých je možné vyhotoviť rovnopis podľa § 31a ods. 2,
k)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie,
2.
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,
4.
podrobnosti o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
5.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, dátovej štruktúre vedenia evidencie, centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu podpredsedu vlády,
6.
podrobnosti o osvedčení zhody postupov, technických prostriedkov a programových prostriedkov vykonávania zaručenej konverzie s podmienkami vykonania zaručenej konverzie podľa § 36 ods. 1,
7.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,
l)
rozsah údajov podľa § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii podľa § 9a ods. 3,
m)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a)
alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) a podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách jeho použitia informačnými systémami verejnej správy,3)
b)
podrobnosti o vydaní a prevzatí alternatívneho autentifikátora a podmienenosť jeho vydania vydaním občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom podľa § 22 ods. 3,
c)
podrobnosti o zneplatnení alternatívneho autentifikátora podľa § 22 ods. 4 a 5.
zobraziť paragraf
§ 60f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017

(1)
Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely zabezpečenia funkcií elektronickej podateľne používajú vlastnú elektronickú podateľňu alebo začali verejné obstarávanie na účely jej nadobudnutia, nie sú do 31. decembra 2020 povinné využívať modul centrálnej elektronickej podateľne; ustanovenie § 10 ods. 13 tým nie je dotknuté. Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 mali zriadený informačný systém verejnej správy3) podľa § 10 ods. 13 v znení účinnom do 31. októbra 2017 alebo začali verejné obstarávanie na účely jeho nadobudnutia, môžu tento informačný systém verejnej správy3) používať do 31. decembra 2020; ustanovenie § 10 ods. 14 tým nie je dotknuté.
(2)
Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely výkonu verejnej moci odoberajú cloudové služby, ktoré nie sú vládnymi cloudovými službami podľa § 10a, sú oprávnené tieto cloudové služby odoberať do 1. mája 2018.
(3)
Orgány verejnej moci nie sú do 31. decembra 2018 povinné, podľa § 17 ods. 3 ako účastník konania na účely začatia alebo v priebehu konania podávať orgánu verejnej moci, ktorý vo veci koná, elektronické podanie, ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť povinne elektronickú komunikáciu.
(4)
Orgány verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou, sú povinné postupovať podľa § 31a ods. 1 najneskôr od 1. novembra 2018.
(5)
Sociálna poisťovňa je do 31. decembra 2022 oprávnená vytvárať a aktualizovať elektronický formulár elektronického podania a elektronického úradného dokumentu len ako elektronický dokument, ktorý nemusí spĺňať ďalšie náležitosti elektronického formulára podľa § 3 písm. i), § 24 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) a e). Počas doby podľa prvej vety je možné podať Sociálnej poisťovni elektronické podanie a Sociálna poisťovňa môže vydať elektronický úradný dokument aj ako elektronický dokument, ktorého údaje nemusia byť vyplnené v štruktúre podľa elektronického formulára.
(6)
Správca špecializovaného portálu alebo agendového systému slúžiaceho na elektronickú úradnú komunikáciu s orgánmi finančnej správy v colnom konaní alebo inom správnom konaní pred colným orgánom34) a v správe daní,35) nie je do 31. decembra 2020 povinný prepojiť informačné systémy verejnej správy3) v jeho správe s ústredným portálom, ak umožňuje elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu iným spôsobom.
(7)
Ak ide o doručovanie elektronických úradných správ orgánmi finančnej správy v colnom konaní alebo inom správnom konaní pred colným orgánom34) a v správe daní,35) elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa do 31. decembra 2020 považuje za doručenú aj okamihom sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok36) alebo prostredníctvom funkcionality špecializovaného portálu alebo agendového systému orgánu finančnej správy, ktoré sú podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017 zriadené ako miesto na elektronické doručovanie, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa § 32 ods. 5; na tento účel správca modulu elektronických schránok, správca informačného systému Centrálny elektronický priečinok36) a správca príslušného špecializovaného portálu alebo agendového systému finančnej správy vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia jednotný spôsob informovania o momente doručenia a jeho evidenciu.
(8)
Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečia sprístupnenie podľa § 5 ods. 6 písm. b) najneskôr od 1. apríla 2018.
zobraziť paragraf
§ 60h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019

(1)
Orgán verejnej moci je povinný plniť povinnosť podľa § 6 ods. 3 písm. c) najneskôr od 1. januára 2020.
(2)
Správca modulu elektronických schránok umožní zriaďovanie elektronických schránok pre maloletých najneskôr od 1. januára 2020.
(3)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zriadi evidenciu podľa § 22a ods. 3 písm. b) najneskôr do 1. júla 2020.
(4)
Orgán verejnej moci je povinný vykonávať autorizáciu spôsobom podľa § 23 ods. 3 poslednej vety najneskôr od 1. septembra 2019 a plniť povinnosť podľa § 23 ods. 8 najneskôr od 1. júla 2020.
(5)
Povinnosť overiť súlad údajov uvedených v osvedčovacej doložke s údajmi v centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 1 sa uplatňuje na novovzniknuté dokumenty zo zaručenej konverzie vykonanej po zriadení centrálnej evidencie záznamov o vykonaní zaručenej konverzie podľa § 60d ods. 1.
(6)
Úrad podpredsedu vlády zriadi centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a začne prideľovať osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 6 najneskôr 1. decembra 2019; o zriadení centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii informuje úrad podpredsedu vlády na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli. Do dňa nasledujúceho po dni zriadenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii nie je osoba vykonávajúca konverziu povinná postupovať podľa § 36 ods. 5 a Notárska komora Slovenskej republiky nie je povinná postupovať podľa § 39 ods. 6.
(7)
Osoba vykonávajúca konverziu je povinná zaslať úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii za obdobie odo dňa vykonania prvej zaručenej konverzie do dňa nasledujúceho po dni zriadenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]24)  § 15a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 342/2016 Z. z.§ 15a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]25)  § 23b ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore