Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024

Platnosť od: 08.10.2013
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 30.09.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné právo procesné, Štatistiky, archivníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD22DS17EUPP4ČL15

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 305/2013 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 325/2022

Legislatívny proces k zákonu 325/2022§ 14
Deaktivácia elektronickej schránky

(1)
Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku po tomto úkone nebolo možné použiť na účely elektronického doručovania; deaktivácia elektronickej schránky na žiadosť jej majiteľa nemá vplyv na doručovanie elektronickej úradnej správy vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré boli do elektronickej schránky uložené pred vykonaním deaktivácie. Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky, jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, a osobám oprávneným na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to po dobu podľa § 15 písm. a).
(2)
Deaktiváciu elektronickej schránky zabezpečuje správca modulu elektronických schránok, pričom ju vykoná ku dňu
a)
smrti fyzickej osoby,
b)
uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovanie,
d)
zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci bez právneho nástupcu, skončenia výkonu činnosti orgánu verejnej moci, ak ide o fyzickú osobu, alebo zániku právneho postavenia fyzickej osoby podnikateľa,
e)
uvedenému v žiadosti
1.
majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, zapísanej organizačnej zložky, alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis, ak nie je zároveň v postavení orgánu verejnej moci, alebo
2.
ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, detenčného ústavu, detenčného ústavu pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, ak ide o elektronickú schránku osoby, ktorá je vo väzbe, výkone detencie alebo výkone trestu odňatia slobody, ak s tým majiteľ elektronickej schránky vyjadril súhlas.
(3)
Správca modulu elektronických schránok opätovne aktivuje elektronickú schránku, ak nedošlo k zrušeniu elektronickej schránky, a to, ak ide o elektronickú schránku deaktivovanú podľa
a)
odseku 2 písm. a) alebo písm. b), ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na žiadosť osoby oprávnenej podľa osobitných predpisov pokračovať v podnikaní majiteľa elektronickej schránky, a to bezodkladne po doručení žiadosti,
b)
odseku 2 písm. b), ak súd zistí, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho, je nažive a rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho je zrušené, na žiadosť osoby, ktorej sa toto rozhodnutie týka, a to bezodkladne po doručení žiadosti,
c)
odseku 2 písm. c) na žiadosť tejto osoby alebo odseku 2 písm. d) na žiadosť fyzickej osoby podnikateľa, ak pominuli dôvody deaktivácie, a to bezodkladne po doručení žiadosti,
d)
odseku 2 písm. e) na žiadosť tejto osoby, a to bezodkladne po jej doručení.
(4)
Požiadať o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e) možno
a)
najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie,
b)
najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie, ak bola elektronická schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich 15 mesiacov.
(5)
Žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa; ak ide o žiadosť podľa odseku 3 písm. a) až c), prikladajú sa k nej aj dokumenty osvedčujúce existenciu dôvodov opätovnej aktivácie podľa odseku 3 písm. a) až c). Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 autorizujú alebo podpisujú obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca a k žiadosti sa prikladá dokument preukazujúci oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja.
(6)
Opätovnú aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok bezodplatne okrem opätovnej aktivácie elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e), ktorá podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa osobitného predpisu.
(7)
Ak je elektronická schránka deaktivovaná z iného dôvodu než na žiadosť jej majiteľa, elektronické správy, ktoré neboli doručené do okamihu jej deaktivácie, sa vrátia odosielateľovi s informáciou o deaktivácii elektronickej schránky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore