Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 384/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 03.10.2023
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 384/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 384/2023 s účinnosťou od 01.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z., vyhlášky č. 106/2021 Z. z., vyhlášky č. 438/2021 Z. z., vyhlášky č. 466/2021 Z. z., vyhlášky č. 196/2022 Z. z., vyhlášky č. 305/2022 Z. z., vyhlášky č. 406/2022 Z. z., vyhlášky č. 163/2023 Z. z. a vyhlášky č. 290/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

8.
V § 35a sa na konci pripája táto veta: „Osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov, ako aj iné prostriedky na ochranu obete trestných činov a jej rodinných príslušníkov sa využívajú v trestných konaniach a súvisiacich civilných konaniach.“.
9.
V § 46 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je svedkom, poškodeným alebo účastníkom konania, ktorý má vypovedať, obeť trestného činu alebo jej rodinný príslušník, čas predvolania sa určí tak, aby sa zabezpečil minimálny kontakt tejto osoby s páchateľom a súd prijme opatrenia potrebné na jej ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou. Ak má vypovedať oznamovateľ trestného činu, ktorý v trestnom oznámení požiadal o neuvedenie údajov o jeho totožnosti, postupuje sa primerane podľa prvej vety.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

11.
V § 152 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj vtedy, ak sa vec zapísala do nesprávne určeného súdneho registra krajského súdu v odvolacej agende, z dôvodu, že na okresnom súde bola vec zapísaná v nesprávne určenom súdnom registri.“.
12.
V § 164 ods. 2 písm. a) sa za slovo „registre“ vkladá slovo „Cn,“.
14.
V prílohe č. 1 časti I. Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov – krajský súd súdne registre prvostupňovej agendy stĺpec Občianskoprávna agenda sa pred skratku „Cd“ vkladá skratka „Cn“.
15.
V prílohe č. 1 časti III. Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy písmeno A sa pred prvý bod vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1.
Do súdneho registra „Cn“ sa zapisujú správne žaloby a iné podania, ktorými sa začína konanie v prvom stupni, o ktorých má konať a rozhodovať správny súd alebo iný krajský súd.“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

16.
V prílohe č. 1 časti III Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy písmene A ôsmom bode, písmene B šiestom bode a písmene D šiestom bode sa vypúšťa písmeno c).

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023 okrem čl. I bodov 1 až 7, 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Jana Dubovcová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore