Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD39212DSEUPP11ČL2

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 543/2005 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 384/2023


§ 35a
Osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov


Na účely zabránenia druhotnej viktimizácii obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov sa v budove súdu nachádza osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov. Osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov, ako aj iné prostriedky na ochranu obete trestných činov a jej rodinných príslušníkov sa využívajú v trestných konaniach a súvisiacich civilných konaniach.
zobraziť paragraf
§ 46
Všeobecné ustanovenia o predvolaní

(1)
Predseda senátu dbá u svedkov a znalcov o to, aby boli predvolávaní na dobu, keď pravdepodobne dôjde k ich výsluchu. U svedkov, ktorí majú vypovedať o tej istej okolnosti alebo tých istých okolnostiach dôležitých pre náležité zistenie skutkového stavu, dbá o to, aby boli predvolávaní na rovnakú hodinu, prípadne na rovnakú hodinu a minútu, a to z dôvodu zabezpečenia možnosti ich prípadnej konfrontácie.
(2)
Ak je svedkom, poškodeným alebo účastníkom konania, ktorý má vypovedať, obeť trestného činu alebo jej rodinný príslušník, čas predvolania sa určí tak, aby sa zabezpečil minimálny kontakt tejto osoby s páchateľom a súd prijme opatrenia potrebné na jej ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou. Ak má vypovedať oznamovateľ trestného činu, ktorý v trestnom oznámení požiadal o neuvedenie údajov o jeho totožnosti, postupuje sa primerane podľa prvej vety.
(3)
Predvolanie na jednotlivé úkony súdu sa robí spravidla písomne. V naliehavých prípadoch, ak to umožňujú predpisy o konaní pred súdmi, aj telegraficky, telefonicky, telefaxom alebo iným vhodným spôsobom; ak bola osoba predvolaná týmto spôsobom, vykoná sa o tom záznam v súdnom spise.
(4)
V písomnom predvolaní sa označí vec, miesto, čas a predmet konania alebo iného úkonu súdu, ďalej sa uvedie, či sa má predvolaný ustanoviť ako účastník konania, svedok, znalec, tlmočník a podobne a ktoré písomnosti má priniesť so sebou. Predvolanie je potrebné doručiť s dostatočným časovým predstihom tak, aby bola zachovaná zákonná lehota na prípravu na súdne pojednávanie. Písomnosti určené manželom nie je možné zasielať v spoločnej obálke.
zobraziť paragraf
§ 152

(1)
Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra senátu alebo samosudcu, v ktorého súdnom oddelení bol súdny spis, v ktorom bola vec vylúčená a zapisuje sa v súdnom registri trestnoprávnych vecí pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci.
(2)
Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v iných než trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra toho senátu alebo samosudcu, ktorý rozhodol o jej vylúčení; to neplatí, ak vylúčená vec predstavuje agendu, ktorej vybavovaním je podľa rozvrhu práce poverený iný senát alebo samosudca. V takom prípade sa vec prideľuje náhodným výberom. Vylúčená vec sa vedie pod novou spisovou značkou. Ak senát alebo samosudca rozhodne o spojení vecí do jedného konania, pripojené veci sa vyznačia v súdnom registri ako veci vedené pod spisovou značkou tej veci, ku ktorej boli pripojené, a to až do jej skončenia; novšia vec sa pripája k staršej veci.
(3)
Ak bol zrušený rozhodcovský rozsudok, vec, v ktorej sa pokračuje v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe,62a) sa zapíše pod novou spisovou značkou do súdneho registra toho samosudcu, ktorý rozhodol o zrušení rozhodcovského rozsudku, a to aj vtedy, ak táto vec predstavuje agendu, ktorej vybavovaním tento samosudca podľa rozvrhu práce nie je poverený. Súdny spis vo veci, v ktorej bol zrušený rozhodcovský rozsudok, sa pripojí k súdnemu spisu vo veci, v ktorej sa pokračuje v konaní v rozsahu uvedenom v žalobe alebo vo vzájomnej žalobe.
(4)
Ak odvolací súd rozhodoval o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o zrušenie rozhodcovského rozsudku, zapíše sa pod novou spisovou značkou do súdneho registra senátu odvolacieho súdu, ktorý rozhodoval o odvolaní, aj vec, v ktorej odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu vo veci, v ktorej okresný súd po zrušení rozhodcovského rozsudku pokračoval v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe.62a)
(5)
Ak odvolací súd nerozhodne inak, vec zrušená na základe odvolania sa zapisuje do súdneho registra tomu sudcovi alebo senátu, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod pôvodnou spisovou značkou. Ak dovolací súd nerozhodne inak, po zrušení veci na základe mimoriadneho opravného prostriedku sa vec zapíše do súdneho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod novou spisovou značkou a súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí na spisovom obale a v súdnom registri, kde sa vyznačí aj výsledok konania o mimoriadnom opravnom prostriedku. Ak kasačný súd nerozhodne inak, po zrušení veci na základe kasačnej sťažnosti sa vec zapíše do súdneho registra tomu senátu alebo sudcovi, ktorý vo veci rozhodoval pred jej zrušením; vec sa vedie pod novou spisovou značkou a súvislosť s pôvodnou vecou sa vyznačí na spisovom obale a v súdnom registri, kde sa vyznačí aj výsledok konania o kasačnej sťažnosti.
(6)
Veci vybavené inak v odvolacom senáte a znovu predložené na rozhodnutie o odvolaní sa zapíšu do súdneho registra tomu odvolaciemu senátu, ktorý vec inak vybavil pod novou spisovou značkou.
(7)
O žalobe na obnovu konania a o návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje senát alebo sudca určený náhodným výberom; žaloba na obnovu konania sa zapisuje do toho istého súdneho registra ako vec, ktorej sa týka. Ak samosudca alebo senát po pridelení veci zistí prekážku v konaní,63) vec sa pridelí náhodným výberom s vylúčením samosudcu alebo senátu súdu z prideľovania, ktorý vo veci rozhodoval pred povolením obnovy konania. Ak sa obnova konania povolí, vec sa vedie v súdnom registri pod pôvodnou spisovou značkou a v konaní rozhoduje senát alebo samosudca, ktorý rozhodol vo veci pred konaním o povolení obnovy konania.
(8)
Vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, sa zapisuje do súdneho registra, v ktorom bola pôvodne zapísaná.
(9)
Ak bola vo veci v podateľni alebo v spoločnej podateľni vyslovená miestna alebo vecná nepríslušnosť a nadriadený súd vyslovil na návrh súdu, ktorému bola vec postúpená, že na konanie nie je vecne alebo miestne príslušný, vec bude zapísaná do súdneho registra tomu senátu alebo samosudcovi, ktorý vyslovil nepríslušnosť pod novou spisovou značkou.
(10)
Ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu predsedu súdu do správne určeného súdneho registra s novou spisovou značkou najneskôr do 30 dní odo dňa zapísania veci do pôvodného súdneho registra; to platí aj vtedy, ak sa vec zapísala do nesprávne určeného súdneho registra krajského súdu v odvolacej agende, z dôvodu, že na okresnom súde bola vec zapísaná v nesprávne určenom súdnom registri. Ak nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety k prevodu veci do správne určeného súdneho registra, vec dokončí senát alebo samosudca podľa pôvodného pridelenia.
(11)
Ak sa na okresnom súde, ktorého rozvrh práce je založený na obvodovom systéme, vec pridelila samosudcovi alebo senátu na pracovisku namiesto samosudcu alebo senátu v sídle súdu alebo naopak, môže sa táto vec previesť podľa pokynu predsedu súdu pod pôvodnou spisovou značkou do 30 dní odo dňa jej pridelenia. Ak nedôjde v lehote podľa prvej vety k prevodu veci, vec dokončí samosudca alebo senát podľa pôvodného pridelenia.
(12)
V prípade okresného súdu, ktorého rozvrh práce je založený na obvodovom systéme, vylúčenie sudcov alebo senátov na pracovisku, nie je prekážkou pre prerozdelenie veci medzi sudcov alebo senáty v sídle súdu a vylúčenie sudcov alebo senátov v sídle tohto súdu nie je prekážkou pre prerozdelenie veci medzi sudcov alebo senáty na pracovisku.
(13)
Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 9 pôvodnému sudcovi, pretože prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo mu veci nemôžu byť prideľované z iných dôvodov, pridelia sa náhodným výberom. Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 9 pôvodnému senátu, pretože senát v pôvodnom zložení neexistuje, pridelia sa senátu, v ktorom je podľa rozvrhu práce zaradený sudca, ktorý bol určený ako spravodajca pôvodného senátu. Ak tento sudca prestal byť sudcom, bol pridelený na iný súd alebo vec nemožno prideliť senátu, v ktorom je zaradený sudca spravodajca z iných dôvodov, vec sa pridelí senátu, do ktorého sú zaradení ostávajúci členovia pôvodného senátu; inak sa vec pridelí náhodným výberom.
zobraziť paragraf
§ 164
Súdne registre krajského súdu

(1)
Evidencia súdnych spisov krajského súdu sa vedie v súdnych registroch pre prvostupňovú agendu a pre odvolaciu agendu.
(2)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde ako súde prvého stupňa vedú pre veci
a)
občianskoprávnej agendy súdne registre Cn, Cd, Cudz, JP,
b)
trestnoprávnej agendy súdne registre Ntc, Ntt, Ntn, Td.
(3)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde ako súde druhého stupňa vedú pre veci
a)
občianskoprávnej agendy súdne registre Co, CoCsp, CoPr, CoD, CoEk, CoR, CoUp, NcC,
b)
obchodnoprávnej agendy súdne registre Cob, CoPv, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb,
c)
trestnoprávnej agendy súdne registre To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro,
d)
rodinnoprávnej agendy súdne registre CoP, CoPom, CoPs, CoE, CoPno, NcP.
(4)
Súdne registre určené pre evidenciu súdnych spisov vo veciach, na ktoré sú kauzálne príslušné zákonom ustanovené krajské súdy, sa vedú len na týchto krajských súdoch.
(5)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov krajského súdu, sú uvedené v prílohe č. 1.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


SÚDNE REGISTRE
I.Občianskoprávna
agenda Obchodnoprávna
agenda Trestnoprávna
agenda Rodinnoprávna
agenda C Cb T P Cos CbZm Tk PPOm Cpr CbPv Tv Pc Csp CbR Nt Ps Cr CbBu Ntd Pm Ca CbHs Pp Po Cn Cbi Tp Pu Cd CbVO Ntt Pd Ccud
CbVyl Td Pcud D Cbd Tcud Em Dd
Cbcud Pr Ed Dcud
K M Ecud Up R U NcKR UL
OdK Vyd
OdS Ek
Odi Erd
Vpr Ercud
Npr JP Re Nre Exre Nsre Pok Vym Pre PNre PExre PNsre PPok PVym
KRAJSKÝ SÚD SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY

Občianskoprávna
agenda Trestnoprávna
agenda Cn Ntc Cd Ntt Cudz Ntn JP Td
SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY

Občianskoprávna agenda Obchodnoprávna agenda Trestnoprávna agenda Rodinnoprávna agenda Co Cob To CoP CoCsp CoPv Tov CoPom CoPr CoZm Tpo CoPs CoD CoKR Tos CoE CoEk CobVO Nto CoPno CoR Ncb Ntro NcP CoUp NcC
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD

Trestnoprávna agenda T Tp Nt Ntt
SPRÁVNY SÚD

Agenda správneho súdnictva S Sa Shs Spv Saz Sf Svo Sas Spa Sps Sd Scud
II.


A. Súdne registre občianskoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje žaloba a návrh na začatie konania v sporovej veci občianskoprávnej povahy, ak sa nezapisujú do iného súdneho registra, a to najmä

a)
žaloba, návrh na začatie konania a určovací návrh v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisujú do súdneho registra Csp,

b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisuje do súdneho registra Csp; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,

c)
návrh na zrušenie a na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

d)
návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu,

e)
návrh vyvolaný konaním o dedičstve,

f)
návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,

g)
návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov,

h)
návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby, ak sa nezapisuje do súdneho registra Cos,

i)
návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka, ak sa nezapisuje do súdneho registra Cos,

j)
spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,

k)
spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru,

l)
návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci,

m)
návrh na vydanie ochranného opatrenia,

n)
návrh na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení,

o)
návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, aby bola zachovaná jeho vykonateľnosť v Slovenskej republike,

p)
návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte,

q)
návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení účinkov uznania ochranného opatrenia,

r)
iný spor občianskoprávneho charakteru.

2.
Do súdneho registra „Cos“, ak sa na súde vedie, sa zapisuje

a)
návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,

b)
návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.

3.
Do súdneho registra „Cpr“ sa zapisujú individuálne pracovnoprávne spory a spory z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky.

4.
Do súdneho registra „Csp“ sa zapisujú spory zo spotrebiteľských zmlúv vrátane žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

5.
Do súdneho registra „Cr“ sa zapisujú

a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku,

b)
žaloby o zrušenie predbežného opatrenia vydaného v rozhodcovskom konaní,

c)
rozhodnutia, ktorými bol zrušený rozhodcovský rozsudok,

d)
návrhy na pokračovanie v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení rozhodcovského rozsudku.

6.
Do súdneho registra „Ca“ sa zapisujú spory z autorského práva a spory z práv súvisiacich s autorským právom.

7.
Do súdneho registra „Cn“ sa zapisujú obchodnoprávne spory, ktoré sa na kauzálne príslušnom súde zapisujú do súdneho registra „Cb“.

8.
Do súdneho registra „Cd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v občianskoprávnych veciach.

9.
Do súdneho registra „Ccud“ sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v občianskych veciach,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine,

c)
žiadosť o poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu.

10.
Do súdneho registra „D“ sa zapisuje

a)
oznámenie matriky o úmrtí občana,

b)
právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho,

c)
návrh alebo podnet na dodatočné konanie o dedičstve,

d)
návrh alebo podnet, ktorý smeruje k dodatočnému konaniu o dedičstve,

e)
ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom,

f)
žiadosť o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti alebo pozastavenia účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve.

11.
Do súdneho registra „Dd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v dedičských veciach.

12.
Do súdneho registra „Dcud“ sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v dedičských veciach,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

13.
Do súdneho registra „Up“ sa zapisuje návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní.

V súdnom registri Up sa vyznačuje skončenie veci
a)
nadobudnutím právoplatnosti vydaného platobného rozkazu,

b)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu,

c)
márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní,

d)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu,

e)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania.

V súdnom registri Up sa vyznačuje skončenie veci a jej postúpenie súdu príslušnému na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku v prípade
a)
podania odporu a návrhu na pokračovanie v konaní,

b)
zrušenia platobného rozkazu pre jeho nedoručenie do vlastných rúk žalovanému a podania návrhu na pokračovanie v konaní.

14.
Do súdneho registra „U“ sa zapisuje

a)
návrh na prijatie veci do úschovy,

b)
námietka proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,

c)
námietka proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,

d)
podnet notára na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.

15.
Do súdneho registra „UL“ sa zapisuje návrh na umorenie listiny.

16.
Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.

17.
Do súdneho registra „Ek“ sa zapisuje návrh na vykonanie exekúcie v exekučných konaniach, v ktorých sa súdny exekútor ustanovuje náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom.

18.
Do súdneho registra „Erd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v exekučných veciach.

19.
Do súdneho registra „Ercud“ sa zapisuje návrh na výkon cudzieho rozhodnutia, ktoré bolo uznané, vyhlásené za vykonateľné alebo pri ktorom sa uznanie osobitným rozhodnutím alebo vyhlásenie vykonateľnosti nevyžaduje.

20.
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:

a)
súdne poplatky,

b)
trovy trestného konania,

c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

d)
pokuty (bez peňažných trestov),

e)
svedočné, znalečné, tlmočné,

f)
iné náklady súdneho konania,

g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h)
preddavky v súdnom konaní.

B. Súdne registre obchodnoprávnej agendy

1.
Do súdneho registra „Cb“ sa zapisuje žaloba a návrh na začatie konania v sporovej veci obchodnoprávnej povahy, ak sa nezapisujú do iného súdneho registra, a to najmä

a)
žaloba a návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v obchodných veciach,

b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v obchodnoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,

c)
žaloba, z ktorej je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje podľa písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vzťahu, ktorý vznikol pri zabezpečení záväzku z tejto zmluvy; to neplatí, ak ide o spory zo spotrebiteľských zmlúv,

d)
žaloba, ak je jej predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, práv z obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, práv z obchodného mena podľa § 8 až 12 Obchodného zákonníka a iné žaloby, ak je ich predmetom vzťah z Obchodného zákonníka,

e)
návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu.

2.
Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú žaloby a návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku okrem návrhov, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku, ktoré sú uplatňované proti spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľským právnym vzťahom.

3.
Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú žaloby v sporoch z priemyselného vlastníctva, najmä spory z patentov, dodatkových ochranných osvedčení, dizajnov, ochranných známok, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu a zemepisných označení, právnej ochrany odrôd rastlín.

4.
Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania vo veciach podľa § 304 Civilného mimosporového poriadku.

5.
Do súdneho registra „CbBu“ sa zapisujú žaloby v sporoch z burzových obchodov a ich sprostredkovania.

6.
Do súdneho registra „CbHs“ sa zapisujú žaloby v sporoch z hospodárskej súťaže.

7.
Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú žaloby v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.

8.
Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú žaloby v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa predpisov o verejnom obstarávaní.

9.
Do súdneho registra „CbVyl“ sa zapisuje diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúčení.

10.
Do súdneho registra „Cbd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v obchodnoprávnych veciach.

11.
Do súdneho registra „Cbcud“ sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

12.
Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu.

Ak sa počas konkurzného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne reštrukturalizácia, vec sa prevádza do súdneho registra R.
13.
Do súdneho registra „R“ sa zapisujú návrhy na povolenie reštrukturalizácie.

Ak sa počas reštrukturalizačného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne konkurzné konanie, vec sa prevádza do súdneho registra K.
14.
Do súdneho registra „NcKR“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov zapisovaných do súdnych registrov K a R vzťahujúce sa na konania podľa predpisov o konkurze a reštrukturalizácii vrátane návrhov týkajúcich sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

15.
Do súdneho registra „OdK“ sa zapisujú návrhy na vyhlásene konkurzu v konaní o oddlžení.

16.
Do súdneho registra „OdS“ sa zapisujú návrhy na určenie splátkového kalendára v konaní o oddlžení.

17.
Do súdneho registra „Odi“ sa zapisujú návrhy a podnety na zrušenie oddlženia.

18.
Do súdneho registra „Vpr“ sa zapisuje

a)
návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie,

b)
kvalifikovaný podnet,

c)
návrh dlžníka na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii,

d)
návrh na predĺženie dočasnej ochrany,

e)
žiadosť o skončenie dočasnej ochrany,

f)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,

g)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu s návrhom na nahradenie súhlasu skupiny,

h)
návrh na zrušenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,

i)
iné podania vzťahujúce sa na konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19.
Do súdneho registra „Npr“ sa zapisuje

a)
oznámenie o začatí konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii,

b)
predloženie neverejného preventívneho reštrukturalizačného plánu na posúdenie.

20.
Do súdneho registra „Re“ sa zapisuje návrh na

a)
zápis údajov do obchodného registra,

b)
zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra,

c)
výmaz zapísaných údajov z obchodného registra.

21.
Do súdneho registra „Nre“ sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

22.
Do súdneho registra „Exre“ sa zapisuje

a)
návrh na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom,

b)
podnet na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom vrátane podnetu zo systému prepojenia registrov a podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií,

c)
návrh na začatie konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra,

d)
rovnopis rozsudku vydaného v trestnom konaní ukladajúceho právnickej osobe trest podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

e)
podnet na opravu údajov alebo žiadosť o opravu údajov v obchodnom registri využitím hodnôt referenčných údajov.

23.
Do súdneho registra „Nsre“ sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra Nre, ktorým súdny úradník v rámci postupu podľa § 278 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku nevyhovel.

24.
Do súdneho registra „Pok“ sa zapisuje podnet, ktorý podateľni postúpil vyšší súdny úradník alebo sudca, ak pri postupe podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa Civilného mimosporového poriadku zistili skutočnosti odôvodňujúce postup podľa § 11 zákona č. 530/2003 Z. z.

25.
Do súdneho registra „Vym“ sa zapisujú

a)
právoplatné rozhodnutia súdov, ktorými sa ukončuje konkurzné konanie a zapísanej osobe nezostal žiaden majetok alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku,

b)
právoplatné rozhodnutia súdov o zrušení spoločnosti bez likvidácie alebo o výmaze spoločnosti bez likvidácie,

c)
výmaz obchodnej spoločnosti na základe upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku.

26.
Do súdneho registra „PRe“ sa zapisuje návrh na

a)
zápis údajov do registra partnerov verejného sektora,

b)
zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora,

c)
výmaz zapísaných údajov z registra partnerov verejného sektora vrátane výmazu oprávnenej osoby.

27.
Do súdneho registra „PNre“ sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

28.
Do súdneho registra „PExre“ sa zapisuje uznesenie súdu, ktorý začal konanie podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a kvalifikovaný podnet.

29.
Do súdneho registra „PNsre“ sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra PNre, ktorým súdny úradník nevyhovel.

30.
Do súdneho registra „PPok“ sa zapisuje podnet, ktorý odôvodňuje postup podľa § 13 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31.
Do súdneho registra „PVym“ sa zapisuje právoplatné rozhodnutie o pokute, ktoré je podkladom pre výmaz subjektu z registra partnerov verejného sektora.

C. Súdne registre trestnoprávnej agendy

1.
Do súdneho registra „T“ sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu, ak sa nezapisuje do súdnych registrov Tk a Tv.

2.
Do súdneho registra „Tk“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

3.
Do súdneho registra „Tv“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

4.
Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje

a)
návrh vo veci zahladenia odsúdenia,

b)
návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad,

c)
návrh na povolenie obnovy konania,

d)
návrh na prerušenie výkonu trestu,

e)
návrh na upustenie od výkonu trestu,

f)
návrh súvisiaci s ochranným opatrením,

g)
návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,

h)
návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov,

i)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

j)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

k)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu,

l)
vec týkajúca sa pomerného skrátenia trestu odňatia slobody podľa § 438j Trestného zákona.

5.
Do súdneho registra „Ntd“ sa zapisujú návrhy týkajúce sa výkonu detencie, najmä návrh na preskúmanie trvania dôvodov detencie, návrh na zmenu detencie na ochranné liečenie a návrh na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie.

6.
Do súdneho registra „Pp“ sa zapisuje

a)
návrh na podmienečné prepustenie podané prokurátorom alebo riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa vykonáva trest,

b)
návrh na podmienečné prepustenie podané záujmovými združeniami občanov,

c)
prípad, keď súd rozhoduje o podmienečnom prepustení z vlastného podnetu,

d)
žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie,

e)
podnet na podmienečné prepustenie podaný osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na to oprávnené.

7.
Do súdneho registra „Tp“ sa zapisujú návrhy, o ktorých rozhoduje v prípravnom konaní súd, najmä

a)
návrh na ustanovenie obhajcu,

b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

c)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

d)
návrh na vzatie obvineného do väzby,

e)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

f)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku,

g)
návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku,

h)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,

i)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenia na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,

j)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.

8.
Do súdneho registra „Ntt“ sa zapisujú veci podľa § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich rozhoduje okresný súd.

9.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v trestnoprávnych veciach.

10.
Do súdneho registra „Tcud“ sa zapisuje

a)
konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci, ak je daná príslušnosť okresného súdu,

b)
povolenie úkonov právnej pomoci,

c)
žiadosť cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doručenie písomnosti, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

d)
konanie o uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.
Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú

a)
rovnopisy právoplatných rozhodnutí súdu a prokurátora vydaných podľa Trestného poriadku, z ktorých vyplýva povinnosť vykonať probáciu,

b)
pokyny na vykonanie predbežného šetrenia,

c)
nariadenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami,

d)
dožiadania z iných súdov vo veciach probácie a vo veciach kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.

12.
Do súdneho registra „M“ sa zapisujú

a)
písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie mediácie,

b)
písomné pokyny prokurátora na vykonanie mediácie v prípravnom konaní,

c)
podnety poškodeného a obvineného,

d)
podnety policajta na vykonanie mediácie,

e)
iné podnety na vykonanie mediácie,

f)
dožiadania vo veciach mediácie.

D. Súdne registre rodinnoprávnej agendy

1.
Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä

a)
návrh na povolenie uzavrieť manželstvo,

b)
návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

c)
návrh na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých podľa § 111 Civilného mimosporového poriadku,

d)
návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

e)
návrh vo veciach osvojiteľnosti, osvojenia a predosvojiteľskej starostlivosti.

2.
Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 Civilného mimosporového poriadku a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa § 368 Civilného mimosporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v súdnom registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci.

3.
Do súdneho registra „Pc“ sa zapisuje

a)
návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

b)
návrh na konanie o určenie neplatnosti manželstva,

c)
návrh na konanie o určenie neexistencie manželstva,

d)
návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,

e)
návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom,

f)
návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,

g)
návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.

4.
Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje

a)
návrh na konanie o spôsobilosti na právne úkony, ako aj ďalšie návrhy týkajúce sa osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b)
návrh na konanie o ustanovení opatrovníka.

5.
Do súdneho registra „Pm“ sa zapisuje návrh na vyhlásenie za mŕtveho.

6.
Do súdneho registra „Po“ sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.

7.
Do súdneho registra „Pu“ sa zapisuje vec konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.

8.
Do súdneho registra „Pd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.

9.
Do súdneho registra „Pcud“ sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine,

c)
návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.

10.
Do súdneho registra „Em“ sa zapisuje návrh na súdny výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

11.
Do súdneho registra „Ed“ sa zapisujú tuzemské dožiadania vo veciach podľa bodu 10.

12.
Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.

III.


A. Súdne registre občianskoprávnej agendy

1.
Do súdneho registra „Cn“ sa zapisujú správne žaloby a iné podania, ktorými sa začína konanie v prvom stupni, o ktorých má konať a rozhodovať správny súd alebo iný krajský súd.

2.
Do súdneho registra „Cd“ sa zapisuje žiadosť o vykonanie dôkazu na základe požiadavky iného súdu alebo dožiadania o právnu pomoc z cudziny; do tohto registra sa zapisujú aj žiadosti účastníkov o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

3.
Do súdneho registra „Cudz“ sa zapisuje návrh účastníka na uznanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule týkajúceho sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier.

4.
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:

a)
súdne poplatky,

b)
trovy trestného konania,

c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

d)
pokuty (bez peňažných trestov),

e)
svedočné, znalečné, tlmočné,

f)
iné náklady súdneho konania,

g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h)
preddavky v súdnom konaní.

B. Súdne registre trestnoprávnej agendy

1.
Do súdneho registra „Ntc“ sa zapisuje

a)
konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu,

b)
návrh prokurátora na vzatie osoby do predbežnej väzby, vydávacej väzby a rozhodnutie o prípustnosti vydania do cudziny,

c)
návrh na uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, ak je daná príslušnosť krajského súdu,

d)
návrh na rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu,

e)
žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu o zadržanie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpečenie toho, aby odsúdený zostal do prijatia rozhodnutia o uznaní a výkone na území Slovenskej republiky podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii,

f)
žiadosť príslušného orgánu členského štátu o udelenie súhlasu s prevzatím rozhodnutia na jeho uznanie a výkon do Slovenskej republiky podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii,

g)
žiadosť príslušného justičného orgánu štátu pôvodu o vzatie do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka a ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii,

h)
návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii.

2.
Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo elektronickej podateľne, sa zapisujú návrhy a podania podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

3.
Do súdneho registra „Ntn“ sa zapisujú návrhy na vydanie príkazov podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisujú dožiadania tuzemských súdov v trestnoprávnych veciach.Súdne registre odvolacej agendy

A. Súdne registre občianskoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „Co“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri C, Cos, Ca a Vyd, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a podľa druhu agendy sa nezapisujú do iných súdnych registrov odvolacej agendy.

2.
Do súdneho registra „CoCsp“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Csp, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

3.
Do súdneho registra „CoPr“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Cpr, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

4.
Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri D, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve alebo odvolanie proti uzneseniu notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, ktoré predložil okresný súd na rozhodnutie odvolaciemu súdu podľa § 72 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch U a UL, ak v nich bolo podané odvolanie.

5.
Do súdneho registra „CoEk“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Ek, Er a Ercud, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

6.
Do súdneho registra „CoR“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Cr, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

7.
Do súdneho registra „CoUp“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Up, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

8.
Do súdneho registra „NcC“ sa v občianskoprávnej agende zapisuje

a)
spor o príslušnosť,

b)
námietka zaujatosti, o ktorej rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku.

B. Súdne registre obchodnoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „Cob“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov Cb, Cn, CbCud, CbR, Nre, Exre, PPok, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

2.
Do súdneho registra „CoPv“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra CbPv, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

3.
Do súdneho registra „CoZm“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra CbZm, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

4.
Do súdneho registra „CoKR“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov K, R, NcKR, Cbi a Vpr, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

5.
Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra CbVO, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.

6.
Do súdneho registra „Ncb“ sa v obchodnoprávnej agende zapisuje

a)
spor o príslušnosť,

b)
námietka zaujatosti, o ktorej rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku.

C. Súdne registre trestnoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „To“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch T a Tk, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu

a)
o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b)
o zastavení trestného stíhania,

c)
o zmieri,

d)
o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

e)
o postúpení veci príslušnému súdu,

f)
o postúpení veci inému,

Do súdneho registra „To“ sa zapisujú aj trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Tcud, ak bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu.
2.
Do súdneho registra „Tov“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Tv, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu najmä o

a)
podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b)
zastavení trestného stíhania,

c)
zmieri,

d)
vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

e)
postúpení veci príslušnému súdu,

f)
postúpení veci inému.

3.
Do súdneho registra „Tpo“ sa zapisujú veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o vzatí do väzby v prípravnom konaní, a ostatné veci, v ktorých je podľa trestného poriadku prípustný opravný prostriedok proti rozhodnutiam okresného súdu v prípravnom konaní.

Do osobitného oddielu súdneho registra Tpo sa môžu zapisovať veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o nevzatí do väzby v prípravnom konaní. Tieto veci vybavuje senát nadriadeného súdu určený rozvrhom práce.
4.
Do súdneho registra „Tos“ sa zapisujú veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnostiach podaných po podaní obžaloby, a veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnosti proti uzneseniu senátu odvolacieho súdu, ktorým bola uložená poriadková pokuta, a o sťažnosti proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do väzby.

5.
Do súdneho registra „Nto“ sa zapisujú veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa príslušnosti a o námietkach zaujatosti.

6.
Do súdneho registra „Ntro“ sa zapisujú sťažnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Trestného poriadku podané na okresnom súde, o ktorých rozhoduje krajský súd.

D. Súdne registre rodinnoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „CoP“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch P a Pc, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

2.
Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú neodkladných opatrení nariadených okresným súdom podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.

3.
Do súdneho registra „CoPs“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch Ps, Pm a Pu, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

4.
Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch Em a Ecud, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

5.
Do súdneho registra „CoPno“ sa zapisujú veci podľa § 362 Civilného mimosporového poriadku.

6.
Do súdneho registra „NcP“ sa v rodinnoprávnej agende zapisuje

a)
spor o príslušnosť,

b)
námietka zaujatosti, o ktorej rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku.

IV.


1.
Do súdneho registra „T“ sa zapisuje

a)
každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá obžalobu,

b)
každá vec, ktorá bude postúpená Špecializovanému trestnému súdu z dôvodu príslušnosti podľa Trestného poriadku.

2.
Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa § 24 ods. 3 a 4 Trestného poriadku, najmä

a)
návrh na vzatie obvineného do väzby,

b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

c)
návrh na predĺženie lehoty trvania väzby,

d)
žiadosti o prepustenie z väzby,

e)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

f)
návrh na ustanovenie a zrušenie obhajcu,

g)
návrh na vyšetrenie duševného stavu,

h)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

i)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku.

Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje aj
a)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,

b)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenia na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,

c)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.

3.
Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä

a)
návrh na povolenie obnovy konania,

b)
návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu,

c)
návrh na uloženie ostatných ochranných opatrení, napríklad ochranného liečenia, ochrannej výchovy,

d)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.

4.
Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo aplikácie, sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa Trestného poriadku a ktorá je pôvodcom určená ako utajovaná skutočnosť podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností.

V.


1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisujú správne žaloby v senátnych veciach, ak sa nezapisujú do iných súdnych registrov správneho súdu, ak sa nezapisujú do súdneho registra Sps.

2.
Do súdneho registra „Sa“ sa zapisujú správne žaloby v samosudcovských veciach, ak sa nezapisujú do iných súdnych registrov správneho súdu, ak sa nezapisujú do súdneho registra Spa.

3.
Do súdneho registra „Shs“ sa zapisujú správne žaloby v oblasti hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a vydania súhlasu s inšpekciou.

4.
Do súdneho registra „Spv“ sa zapisujú správne žaloby v oblasti priemyselného vlastníctva.

5.
Do súdneho registra „SaZ“ sa zapisujú správne žaloby vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia.

6.
Do súdneho registra „Sf“ sa zapisujú správne žaloby vo veciach daní, poplatkov a colníctva, ak je žalovaným orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

7.
Do súdneho registra „Svo“ sa zapisujú správne žaloby vo veciach verejného obstarávania.

8.
Do súdneho registra „Sas“ sa zapisujú správne žaloby v sociálnych veciach.

9.
Do súdneho registra „Spa“, ak sa na správnom súde vedie, sa zapisujú správne žaloby vo veciach

a)
zaistenia podľa § 228 Správneho súdneho poriadku,

b)
vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov podľa § 270 Správneho súdneho poriadku,

c)
vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja podľa § 300 Správneho súdneho poriadku,

d)
konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí podľa § 310 Správneho súdneho poriadku.

10.
Do súdneho registra „Sps“, ak sa na správnom súde vedie, sa zapisuje správna žaloba vo veciach zhromažďovania občanov.

11.
Do súdneho registra „Sd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v agende správneho súdnictva.

12.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisujú dožiadania cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva, ako aj návrhy na konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore