Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST62JUD345104DS28EUPP3ČL38

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.11.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 369/1990 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 137/2023

Legislatívny proces k zákonu 137/2023§ 18f
Úlohy hlavného kontrolóra

(1)
Hlavný kontrolór
a)
vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b)
predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c)
vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d)
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e)
predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f)
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g)
vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
h)
je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
i)
je povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka; obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené,
j)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
(2)
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
(3)
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
(4)
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore