Opravné uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-194 z 24. októbra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 438/2023 účinný od 22.11.2023

Platnosť od: 22.11.2023
Účinnosť od: 22.11.2023
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opravné uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-194 z 24. októbra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 438/2023 účinný od 22.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Uznesenie 438/2023 s účinnosťou od 22.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho a Martina Vernarského vo veci návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátskou kanceláriou KALLAN Legal s. r. o., Súmračná 25, Bratislava, IČO 52 304 604, v mene ktorej koná advokát JUDr. Robert Kaliňák, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 2 a 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie o oprave nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-164 z 27. septembra 2023 takto

r o z h o d o l :

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2021-164 z 27. septembra 2023o p r a v u j e tak, že záhlavie tohto nálezu má správne znieť takto:

„Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátskou kanceláriou KALLAN Legal s. r. o., Súmračná 25, Bratislava, IČO 52 304 604, v mene ktorej koná advokát JUDr. Robert Kaliňák, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 2 a 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie takto rozhodol:“ O d ô v o d n e n i e : 1. Ústavný súd zistil, že záhlavie nálezu ústavného súdu č. k. PL. ÚS 1/2021-164 z 27. septembra 2023 obsahuje neúplné zloženie pléna ústavného súdu, ktoré rozhodlo nálezom č. k. PL. ÚS 1/2021-164 z 27. septembra 2023. Z príslušnej zápisnice o neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu konaného 27. septembra 2023 totiž vyplýva, že na rozhodovaní pléna ústavného súdu o náleze č. k. PL. ÚS 1/2021-164 z 27. septembra 2023 sa podieľali aj sudcovia Ladislav Duditš a Miloš Maďar. 2. Pri vyhotovovaní nálezu ústavného súdu pri uvedení zloženia pléna ústavného súdu, ktoré rozhodlo predmetným nálezom, teda došlo k zrejmej nesprávnosti v záhlaví nálezu, a preto táto neúplnosť bola podľa § 224 Civilného sporového poriadku v nadväznosti na § 62 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto uznesením opravená. P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. V Košiciach24. októbra 2023“.

Ivan Fiačan v. r.predseda Ústavného súduSlovenskej republiky

Načítavam znenie...
MENU
Hore