Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 390/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 11.10.2023
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Notárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 390/2023 účinný od 01.11.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 390/2023 s účinnosťou od 01.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z., vyhlášky č. 604/2008 Z. z., vyhlášky č. 601/2009 Z. z., vyhlášky č. 325/2015 Z. z. a vyhlášky č. 208/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14b
Odmena notára ako registrátora
(1)
Odmena notára ako registrátora je 38 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023 okrem čl. I bodov 1 a 3 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a § 14b ods. 2 v bode 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Jana Dubovcová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore