Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 413/2023 účinný od 01.11.2023

Platnosť od: 26.10.2023
Účinnosť od: 01.11.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 413/2023 účinný od 01.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 413/2023 s účinnosťou od 01.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 392 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých sa mení takto:

§ 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3
Podrobnosti postupu súdu po začatí konania
(1)
Súd po podaní návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia (§ 376 ods. 1 zákona) alebo po začatí konania, ktoré sa začína bez návrhu (§ 376 ods. 2 zákona), pred vydaním uznesenia
o nariadení výkonu rozhodnutia zisťuje, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu.

(2)
Ak súd zistí, že plnenie rozhodnutia možno dosiahnuť účasťou na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve, povinnosť podrobiť sa poradenstvu možno nariadiť neodkladným opatrením. Neodkladné opatrenie nariadiť po predchádzajúcom posúdení vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného opatrenia osobou, u ktorej sa má poradenstvo vykonať.

(3)
Ak súd požiada v konaní o výkone rozhodnutia príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o preverenie dôvodov nesplnenia povinnosti uloženej rozhodnutím súdu, príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracuje na požiadanie súdu správu zo zisťovania, ktorá má náležitosti uvedené v § 5 písm. a) až d). Správa zo zisťovania obsahuje aj informáciu o mediácii, ak sa mediácia navrhla ako súčasť vykonávaných opatrení.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.

Jana Dubovcová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore