Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.08.2023 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023 205/2023
ZMENY2DS1
2 01.08.2023 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023 205/2023
ZMENY2DS1
3 01.08.2023 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.08.2023 do 31.03.2024 284/2023
ZMENY29DS
4 01.08.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023 293/2023
ZMENY2DS
5 01.08.2023 18/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023 279/2023
296/2023
ZMENY19DS
6 01.08.2023 128/2002 Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.08.2023 281/2023
ZMENY29DS
7 01.08.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023 274/2023
273/2023
ZMENY15DS1
8 01.08.2023 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023 278/2023
281/2023
ZMENY6DS
9 01.08.2023 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023 274/2023
ZMENY1DS
10 01.08.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.08.2023 do 29.12.2023 293/2023
ZMENY6DS1
11 01.08.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023 285/2023
ZMENY7DS1
12 01.08.2023 579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023 285/2023
ZMENY4DS
13 01.08.2023 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.08.2023 do 30.11.2023 285/2023
ZMENY133DS
14 01.08.2023 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.08.2023 do 30.04.2024 294/2023
ZMENY8DS1
15 01.08.2023 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.08.2023 8/2023
ZMENY6DS2
16 01.08.2023 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.08.2023 do 29.02.2024 309/2023
ZMENY3DS2
17 01.08.2023 39/2007 Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.08.2023 do 30.06.2024 277/2023
ZMENY163DS2
18 01.08.2023 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023 273/2023
295/2023
ZMENY10DS1
19 01.08.2023 350/2009 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 350/2009 účinný od 01.08.2023 303/2023
ZMENYDS
20 01.08.2023 571/2009 Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.08.2023 210/2023
ZMENY2DS
21 01.08.2023 131/2010 Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.08.2023 do 31.03.2025 285/2023
ZMENY56DS1
22 01.08.2023 245/2010 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 245/2010 účinný od 01.08.2023 312/2023
ZMENY3DS
23 01.08.2023 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023 293/2023
ZMENY328DS1
24 01.08.2023 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.08.2023 293/2023
ZMENY59DS1
25 01.08.2023 305/2013 Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.08.2023 do 31.10.2023 301/2023
ZMENY17DS3
26 01.08.2023 422/2015 Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.08.2023 286/2023
ZMENY30DS2
27 01.08.2023 280/2017 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.08.2023 277/2023
ZMENY144DS1
28 01.08.2023 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.08.2023 do 31.03.2025 275/2023
ZMENY1DS1
29 01.08.2023 95/2019 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.08.2023 do 27.06.2025 301/2023
ZMENY67DS2
30 01.08.2023 358/2021 Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 358/2021 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023 293/2023
ZMENY9DS1
31 01.08.2023 368/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.08.2023 do 31.01.2024 305/2023
ZMENY20DS1
32 01.08.2023 93/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 93/2022 účinný od 01.08.2023 do 14.09.2023 298/2023
ZMENY4DS
33 01.08.2023 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.08.2023 do 29.02.2024 309/2023
ZMENY1DS2
34 01.08.2023 325/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 325/2022 účinný od 01.08.2023 do 31.10.2023 301/2023
ZMENYDS2
35 01.08.2023 8/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.08.2023 165/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch 165/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENY1DS
37 01.08.2023 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS1
38 01.08.2023 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 01.08.2023 273/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
40 01.08.2023 274/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 274/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 01.08.2023 275/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 01.08.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 01.08.2023 277/2023 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 277/2023 účinný od 01.08.2023 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
43 01.08.2023 278/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 278/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
44 01.08.2023 279/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 279/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 01.08.2023 281/2023 Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 01.08.2023 284/2023 Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 284/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
47 01.08.2023 285/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
48 01.08.2023 286/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 286/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
49 01.08.2023 293/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 293/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
50 01.08.2023 294/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 294/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 01.08.2023 295/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 295/2023 účinný od 01.08.2023 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
52 01.08.2023 296/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 296/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
53 01.08.2023 298/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 298/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
54 01.08.2023 301/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 301/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS1
55 01.08.2023 303/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov 303/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 01.08.2023 305/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 305/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
57 01.08.2023 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.08.2023 do 30.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
58 01.08.2023 312/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov 312/2023 účinný od 01.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 10.08.2023 321/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 321/2023 účinný od 10.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
60 10.08.2023 322/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky 322/2023 účinný od 10.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
61 10.08.2023 323/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou 323/2023 účinný od 10.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
62 11.08.2023 324/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 1 400. výročia vzniku Samovej ríše 324/2023 účinný od 11.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
63 11.08.2023 325/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava 325/2023 účinný od 11.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
64 12.08.2023 326/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu 326/2023 účinný od 12.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
65 15.08.2023 221/2016 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 221/2016 účinný od 15.08.2023 319/2023
ZMENY10DS
66 15.08.2023 200/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 15.08.2023 320/2023
ZMENY12DS
67 15.08.2023 319/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení neskorších predpisov 319/2023 účinný od 15.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
68 15.08.2023 320/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 320/2023 účinný od 15.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
69 17.08.2023 329/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 329/2023 účinný od 17.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
70 26.08.2023 346/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny 346/2023 účinný od 26.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
71 26.08.2023 349/2023 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia 349/2023 účinný od 26.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
72 26.08.2023 350/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií 350/2023 účinný od 26.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
73 31.08.2023 640/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 31.08.2023 do 31.08.2023 347/2023
ZMENY1DS
74 31.08.2023 347/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 347/2023 účinný od 31.08.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore